Hotărârea nr. 54/2019

Hotărârea 54/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332970, înscris în C.F. nr. 332970 Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332970, înscris în CF nr. 332970 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332970, înscris în CF nr. 332970 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46572/45 din 18.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332970, înscris în CF nr. 332970 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și ale art. 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 din Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 54 mp., identificat cu nr. cadastral 332970, înscris în CF nr. 332970 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, cu destinație drum, conform prevederilor P.U.G. aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4, „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.

Președinte de ședință, c. Dan Ștefan Tarceaază: icipiului, Jr.A^Rca


C..

Nr. 54 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)