Hotărârea nr. 539/2019

Hotărârea 539/2019 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe5raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 278051/424/27.05.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018, nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale art. 3 și 4 (1) lit. (a), (b) și (c) din O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământpreuniversitar de stat și a Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.619/2014;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017, nr. 978/2017, nr. 33/2018, nr. 976/2018. nr. 1106/2018 și nr. 45/2019 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează: I. Unități de învățământ preuniversitar de stat:

1. Liceul Teoretic Balhory Jslvan (poziția nr. 17), prin înlocuirea doamnei consilier local Anna Horvăth cu domnul consilier local supleant Kinizsi Zoltân:

2. Liceul Teoretic zl/wcznZ Csere Janos (poziția nr. 42), prin înlocuirea doamnei consilier local Anna Horvâth cu domnul consilier local supleant Kinizsi Zoltăn.

Ai’t. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 539 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi)

1. Unități dc învățământ prcuniversitar de stat

Nr. cit.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1.

Liceul Teoretic

„Lucian Bl aga"' str. Băișoara nr. 2-4 Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

3. Popa Sorana

2.

Liceul Teoretic

„Mihai Eminescu”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Demostene Șofron - jurnalist, Făclia

3. Peter Valentin

3.

Liceul de Arte Vizuale

„Romulus Ludea"

Calea Dorobanților nr. 56 Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

3. Groza Tiberiu

4.

Școala Gimnazială

„ Ioan Bob ” str. Episcop Ioan Bob nr. 10

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Bărbos Ioan

3. Gliga Florin-Valentin - consilier local

5.

Colegiul de Muzică

„ Sigismund Toduță ” str. Paris nr. 60

Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Szep Iul iu - Opera Maghiară de Stat

3. Marc Alexandru - prof. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

6.

Colegiul Tehnic „ Raluca Ripan ” str. Bistriței nr. 21

Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai - consilier local

7.

Liceul Teoretic

„Eugen Pora"

str. Mogoșoaia nr. 6 Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Giurgiuman Tunde Ildiko - cadru univ., Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic la

Facultatea de Știința Mediului

8.

Școala Gimnazială

„Liviu Rebreanu" str. Moldoveana nr. 1

Cluj-Napoca

1. Morar Dan Ioan - consilier local

  • 2. Frenț Rodica - Centrul Bugetar dc administrare creșe

  • 3. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

9

Colegiul Tehnic

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

"Napoca”

str. Taberei nr. 3 Cluj-Napoca

2. Mândru Brândușa - S.C. Univers T

10.

Școala Gimnazială „Constantin BrâncușF str. Horticultorilor nr. 1

Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Szocs Viorica

3. Suciți Mihaela-Rodica - consilier local

11.

Colegiul Tehnic „Angliei Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989

nr. 128-130

Cluj-Napoca

1. Croitorii Corina Ecaterina - consilier local

12.

Școala Gimnazială „ Nicolae Titulescn ” Aleea Herculane nr. 1 Cluj-Napoca

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Barbu Ligia - consilier juridic Rondocarton S.R.L.

3. Tothfalusi Andras - consilier local

13.

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

14.

Școala Gimnazială "Nicolae lorgvC str. Războieni nr. 67 Cluj-Napoca

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2. Boca Ambrozie - preotul parohial

3. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

15.

Seminarul Teologic Ortodox

P-ța Avram lancu nr. 18 Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

2. Chirilă Ioan - prof. univ. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă

3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de Teologic Ortodoxă

16.

Colegiul Tehnic de Transporturi

„Transilvania ”

str. Bistriței nr. 21 Cluj-Napoca

1. Drăgoescu Mihai - consilier local

2. Petric Carmen - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive

17.

Liceul Teoretic

„ Bathory Istvan ”

str. M. Kogălniceanu nr. 2

Cluj-Napoca

1. Racz Levente Zsolt - consilier local

2. Deăk Ferenc

3. Kinizsi Zoltăn - consilier local supleant

18.

Școala Gimnazială „ Ion Aglirbiceann"

str. Grădinarilor nr. 1

Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Ghiță Nica - Neinar Catering Cluj

3. Pop Ioan - consilier local

19.

Colegiul Național

„ Emil Racovița ” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11 Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. prof. Borojni Rodica - vicepreședintele Asociației Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

3. Pctrușel Adrian - prof. dr., decan al Facultății de

Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai

20.

Școala Gimnazială

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

„ Ion Creangă ” str. Peana nr. 2-4

Cluj-Napoca

2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea Tehnică

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

21.

Colegiul Tehnic de Comunicații

„Augiistin Maior"

str. Moților nr. 78-80 Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

22.

Școala Gimnazială

“Traian Dârjan ” str. Traian Vuia nr. 76

Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Avram Ioan - preot, Asociația „Down”

3. Moldo van Gabriela Iuliana - consilier local

23.

Colegiul Național „ George Barițiu ” str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Zotic Vasile - conf. univ. dr.» Facultatea de Geografie,

UBB

3. Păunescu Mihai - reprezentant Prinț Alt

24.

Liceul Teoretic

„Onisifor Ghibit" str. Al. Vlahuță nr. 12-14 Cluj-Napoca

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Varga Marius - preot paroh

3. Gergely Balazs - consilier local

25.

Liceul

„ Waldorf”

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Cluj-Napoca

1. Olah Emese - consilier local

2. Pop Alexandrina - președinte al Fundației „Educație pentru Libertate”

3. Radu Roșea - membru al Asociației pentru promocarea Pedagogiei Waldorf

26.

Liceul Teoretic „Brassai SaniueC B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7 Cluj-Napoca

1. Nistor Daniel - consilier local

2. Grabăn Zsolt

27.

Liceul Unitarian „Janos Zsigtnond ” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Cluj-Napoca

1. Rezi Elek

2. Hegedus Csilla

3. Talpas Botond

28.

Colegiul Economic „Iulian Pop" str. Emil Isac nr. 19 Cluj-Napoca

1. Dan Ioan Morar - consilier local

29.

Școala Gimnazială „ Horea ”

str. Horea nr. 19/A Cluj-Napoca

1. Ferdean Rareș Petru - consilier local

2. Ispas Silviu Traian - Institutul de Formare Economică și Socială

3. Pop Loredana - consilier local

30.

Colegiul Tehnic

1. Mureșan Adrian - consilier local

.AnaAslan"

str. Decebal nr. 41

Cluj-Napoca

31. !

Școala Gimnazială de Muzică

1. Mureșan Adrian - consilier local

„Augustin Bena"

str. Horea nr. 19/B

Cluj-Napoca

32.

Școala Gimnazială „ Emil Isac" str. G. Bruno nr. 46 Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Ciui Alexandru - preot

3. Radu Florin Rațiu - consilier local

33.

Liceul Tehnologic

„Alexandru Borza"'

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57 Cluj-Napoca

1. Mureșan Adrian - consilier local

34.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6 Cluj-Napoca

1. Pop Loredana - consilier local

2. Vișan Vasile Ovidiu - consilier local

3. Croitoru Colina Ecaterina - consilier local

35.

Colegiul Tehnic

„ Edmon d Ni col a u ” str. Câmpului nr. II/2

Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

36.

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazar” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca

1. Pop Ioan - consilier local

2. Borcilă Mircea - prof. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”

3. Chirilă Ioan - prof. dr., Facultatea de Teologie

Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

37.

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3 Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Cioflica Li viu - pastor baptist

38.

Liceul Teologic Adventist „ Maranatha ” str. Câmpului 1172 Cluj-Napoca

1. Tothfalusi Andras - consilier local

2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

39.

Școala Gimnazială

„Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Cluj-Napoca

1. Moldovan Gabriela Iuliana - consilier local

2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Drăgoescu Mihai - consilier local

40.

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

41.

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16 Cluj-Napoca

1. Gergely Balazs - consilier local

2. Duy Erika

3. Incze Bordi Ildiko

42.

Liceul Teoretic ,Apaczai Csere Janos" str. I. C. Brătianu nr. 26

C'luj-Napoca

1. Kinizsi Zoltăn - consilier local supleant

2. Dane Tibor Kalman

3. Gergely Balasz - consilier local

43.

Liceul Teoretic

1. Pop Ioan - consilier local

„Victor Babeș”

str. Meseriilor nr. 20 Cluj-Napoca

2. Costin Monica - economist, Spitalul Clinic Județean

3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

44.

Liceul Greco-Catolic „Inoclientie Micii” str. Moților nr. 24 Cluj-Napoca

1. Constantea Radu Mihai - consilier local

2. prof. Furtună Marius - preot, consilier eparhial

45.

Școala Gimnazială “Iutiu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16 Cluj-Napoca

1. Jurja Marius Sorel - consilier local

2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică

3. Morar Dan Ioan - consilier local

46.

Colegiul Național „Glie orghe Șin cai” str. Avram Iancu nr. 3

Cluj-Napoca

1. Găbudean Călin Marcel - consilier local supleant

2. Bonda Adriana - șef lucrări, USAMV

3. Croitoru Colina Ecaterina - consilier local

47.

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică

„Octavian Stroia ”

Calea Turzii nr. 2 Cluj-Napoca

1. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

2. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română

48.

Liceul de Informatică „ Tiberiu Popoviciu ” Calea Turzii nr. 140-142

Cluj-Napoca

1. Suciu Mihaela-Rodica - consilier local

2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică

3. Angliei Marcel - consultant manager

49.

Liceul cu Program Sportiv

str. Arinilor nr. 9 Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Morar Dan Ioan - consilier local

3. Mischian Mircea Dorin - avocat

50.

Școala Gimnazială „ Octavian Goga ” str. Peana nr. 16

Cluj-Napoca

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Molhem Mohammad-Bashar - consilier local

3. Nistor Daniel - consilier local

51.

Colegiul Național

„ George Coșbuc ” str. Avram Iancu nr. 70-72 Cluj-Napoca

1. Vișan Ovidiu Vasile - consilier local

2. Buzdugan Gheorghe - S. C. Bimet S.R.L.

3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

52.

Liceul Teoretic „Avram Iancu ” str. Onisifor Ghibu nr. 25 Cluj-Napoca

1. Sărmaș Ioan Sabin - consilier local

2. Jurja Marius Sorel - consilier local

3. Ferdean Rareș Petru - consilier local

53.

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201 Cluj-Napoca

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. ort.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților consiliului local desemnați în consiliile de administrație

1

Liceul Teoretic „ELF” str. Pascaly nr. 2-4 Cluj-Napoca tel. 0264/440811

Jurja Marius Sorel - consilier local

2

Transylvania College.

The Cambridge International School in Cluj

(fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A Cluj-Napoca tel. 0264/418991

  • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

  • 2. Constantea Radu Mihai - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată „ Talent um” Cluj-Napoca (fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2 Cluj-Napoca tel. 0264/437473

Olah Emese - consilier local

4

Școala Gimnazială Internațională „Spectrum ” Cluj-Napoca (fostă Școala Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27 Cluj-Napoca tel. 0264/438351

Croitorii Corina Ecaterina - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro l)e o” Cluj-Napoca (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A Cluj-Napoca tel. 0264/414974

  • 1. Pop Ioan - consilier local

  • 2. Croitorii Corina Ecaterina - consilier local

6

Liceul Tehnologic

„ Virgil Madgearu ” Cluj-Napoca (fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20

Cluj-Napoca

tel. 0264/426111

Drăgoescu Mihai - consilier local

7

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiro Haret” Cluj-Napoca (fostul Liceu UCECOM „Spini Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55 Cluj-Napoca tel. 0264/541948

Gliga Florin-Valentin - consilier local

8

i

Liceul Tehnologic

Vișan Ovidiu Vasile - consilier local


„Horea, Cloșca și Crișan” Cluj-Napoca

(fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10 Cluj-Napoca tel. 0264/596697Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca Aleea Moldoveanu nr. 3 Cluj-Napoca tel. 0723/537819


Constantea Radu Mihai - consilier localȘcoala Primară „ Mon tessori Sch iile” Cluj-Napoca str. Brașov nr. 33, Cluj-Napoca tel. 0740/558418


Olah Emese - consilier localȘcoala Primară „Kinderland” Cluj-Napoca str. A. Densușianu nr. 42 Cluj-Napoca tel. 0364/410617


Moldovan Gabriela Iuliana - consilier localRoyal School in Transylvania str. Henri Barbusse nr. 44-46 Cluj-Napoca tel. 0364/805802 fax 0364/805803


Corina Ecaterina Croitorii - consilier localLiceul Teoretic „Horea, Cloșca și Crișan” str. Emil Isac nr. 10

Cluj-Napoca

tel. 0264/596697


Drăgoescu Mihai - consilier localȘcoala Primară Panda str. Fagului nr. 78-81/A Cluj-Napoca tel. 0771/208268


Drăgoescu Mihai - consilier local