Hotărârea nr. 538/2019

Hotărârea 538/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 298752 /445/06.06.2019 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere corp de clădire existent Școala Gimnaziala „Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice:

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere corp

de clădire existent Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16, din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

economică.
Nr. 538 din .18iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA


Anexă la Hotărârea nr. 538/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„ Construire extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”, str. Grigore Alcxandrescu nr. 16 din municipiul Cluj-Napoca “

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca str. Grigore Alcxandrescu nr. 16

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

o Valoarea totală a investiției, conform devizului general iară T.V.A, în prețuri martie 2019

o este:              8.949.386,90 LEI (fără T.V.A.)

Din care, C+M 6.277.220,06 LEI ( fără T.V.A.)

Se propune realizarea unui corp nou de clădire P+3E+ Casa scării alipit de cel existent, ce inglobeaza următoarele funcțiuni:

o 15 săli de clasa avand capacitatea maxima de 448 elevi configurate astfel:

10 săli a cate 30 elevi

  • 2 săli a cate 32 elevi

  • 3 săli a cate 28 elevi

o spatii de birouri pentru cadre didactice avand o suprafața insumata de 82,17 mp

o un depozit dotat cu rafturi si frigidere corn si lapte desevit de un acces direct din exterior, conform legislației in vigoare.

o o bibliotecă dotată cu sală de lectură.

o o sală multifuncționala dotată cu gradenc retractabile și spații de depozitare mobilier.

o arhiva dotata cu rafturi mobile.

o grupuri sanitare pe sexe pentru elevi


o un grup sanitar pentru persoane dizabilitati.

S construită = 1264,96 mp

S construită desfășurată = 5122,75 mp

Durata de realizare a investiției: 22 luni;

Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

OBIECTIV:


Beneficiar:

Proiectant:


ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE

EXTINDERE CORP DE CLĂDIRE EXISTENT ȘCOALA GIMNAZIALA" IULIU HATIEGANU”

Municipiul Cluj-Napoca


S.C. ARTEHNIS S.R.L. Si S.C. RHEINBRUCKE S.R.L.

DEVIZUL GENERAL


i

al obiectivului de investiții


| \

ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE Ct

CORP DE CLĂDIRE EXISTENT ȘCOALA GIMNAZIALA'* IULIU hxm^GĂ

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) lei

TVA

lei

Valoare cu TVA lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

54,719.13

10,396.63

65,115.76

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

32,550.05

6,184.51

38,734.56

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

87,269.18

16,581.14

103,850.32

CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

261,500.00

49,685.00

311,185.00

3.1

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Studii                                                                                      3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.1

Studii de teren

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1 2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si

2,100.00

399.00

2,499.00

3.3

autorizații

Expertizare tehnica

4,000.00

760.00

4,760.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

13,112.75

2,491.42

15,604.17

3.5

Proiectare

184,107.00

34,980.33

219,087.33

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de

64,669.00

12,287.11

76,956.11

3.5.4

intervenții si deviz general

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii

65,969.00

12,534.11

78,503.11

3.5.5

avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.6

execuție

Proiect tehnic si detalii de execuție

43,469.00

8,259.11

51,728.11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

68,316.86

12,980.20

81.297.06

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

34,158.43

6,490.10

40,648.53

3.7.2

Auditul financiar

34,158.43

6,490.10

40,648.53

3.8

Asistenta tehnica

82,546.11

15,683.76

98,229.87

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

14,339.00

2,724.41

17,063.41

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.1 2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul

12,339.00

2,344.41

14,683.41

3.8.2

de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

Dirigentie de șantier

68,207.11

12,959.35

81,166.46

TOTAL CAPITOL 3

357,182.72

67,864.71

425,047.43

DEVIZUL GENERAL: ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE EXTINDERE CORP DE CLĂDIRE EXISTENT ȘCOALA GIMNAZIALA* IULIU HATIEGANU"

1

2

3

4

5

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5,847,248.65

1,110,977.24

6,958,225.89

4 2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

37,202.23

7,068.42

44,270.65

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

405,247.50

76,997.03

482,244.53

4.3.1.1

[0083.1] Lista echipamente Instalații

276,337.50

52,504.13

328,841.63

4.3.1.2

[0083.1] Lista echipamente arhitectura

128,910.00

24,492.90

153,402.90

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

531,012.50

100,892.38

631,904.88

4.5.1.1

[0083.1] DOTĂRI

531,012.50

100,892.38

631,904.88

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6,820,710.88

1,295,935.07

8,116,645.95

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

59,500.00

11,305.00

70,805.00

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

44,000.00

8,360.00

52,360.00

5.1 2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

15,500.00

2,945.00

18,445.00

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

109,435.52

0.00

109,435.52

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

522

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

31,386.10

0.00

31,386.10

523

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,

6,277.22

0.00

6,277.22

urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

31,386.10

0.00

31,386.10

5 2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de

40,386.10

0.00

40,386.10

construire/desfiintare

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1,238,474.54

235,310 16

1,473,784.70

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

15,314.06

2,909.67

18,223.73

TOTAL CAPITOL 5

1,422,724.12

249,524.83

1,672,248.95

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1        Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2        Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

8,949,386.90

1,679,590.75

10,628,977.65

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

6,277,220.06

1,192,671.80

7,469,891.86

T.V.A. 19%


Raport general cu ISOP , vzaw devize ro, e mail. office@;ntersoft ro, tel: 0236 477.007