Hotărârea nr. 537/2019

Hotărârea 537/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O TARARE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ' TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11:00

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11:00 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 299.803/44.10, din 07.06.2019, al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11:00;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. c, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Călin-Marcel Găbudean, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019, ora 11:00, în sensul de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. TETAROM S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TETAROM S.A., Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Călin-Marcel Găbudean, consilier local, Direcția Tehnică și S.C. TETAROM S.A.

Nr. 537 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)