Hotărârea nr. 536/2019

Hotărârea 536/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 299.863/44.10, din 7.06.2019, al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare);

Reținând prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 3 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

I-IOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se mandatează domnul Constantin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2019, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2019, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru”, pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. S.C. Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor, Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Constantin Tomoș, S.C. Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Nr. 536 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)