Hotărârea nr. 535/2019

Hotărârea 535/2019 - Îndreptarea erorii materiale cuprinse la Hotărârea nr. 71 din 5.03.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 71 din 05.03.2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 71 /2019;

Analizând Referatul nr. 273405/2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea îndreptării erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 71/2019 cu privire la Planul Urbanistic Zonal - de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51, beneficiar: S.C. Laser Optisan Med S.R.L.;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1304 din 25.02.2019 precum și Avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, nr. 737/2017 și im 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 71 din 05.03.2019 privind Planul Urbanistic Zonal - de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51, beneficiar: S.C. Laser Optisan Med S.R.L., în sensul că înălțimea maximă admisă pentru subzona SZCP Is* propusă prin P.U.Z. este S+P+3E+M(R) și nu P+3E+M(R).

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 535 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

ARHITECT ȘEF

Cluj-Napoca, Calea Moților nr.3, tel 0264-336 216


Ca urmare a cererii adresate de S.C. Laser Optisan Med S.R.L., cu sediul în înjudețul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu, nr. 53, înregistrată sub nr. 384327/433 din


13.08.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:


AVIZ


din


C/.2. 2oH


pentru P.U.Z. de restructurare (construire spital), str. General Traian Moșoiu nr. 51 generat de imobilul cu nr. cadastral 259776.

Inițiator: S.C. Laser Optisan Med S.R.L.

Proiectant: S.C. Proiect Constrex Consulting S.A.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioana Cristina Sin.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z: Prin P.U.Z. se studiază U.T.R. SZCP_Is delimitat de str. Traian Moșoiu, Calea Dorobanților și strada Rubin Patitia și se reglementează parcela în suprafață de 1285mp situată pe frontul nordic al străzii General Traian Moșoiu, la nr. 51, delimitată de incinta Clinicii de Ortopedie si Traumatologie - Alexandru Rădulescu în partea vestică și nordică și de parcelă cu fond construit în partea estică.

Prevederi P.U.G - R.L.U aprobate anterior:

Teritoriul reglementat prin P.U.Z este încadrat conform PUG parțial în U.T.R. SZCPls, parțial în U.T.R. ZCP M2

U.T.R SZCP ls — Zonă construită protejată. Subzonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în ansambluri independente:

 • - funcțiune predominantă și regim de construire'. Zonă a ansamblurilor istorice independente, dedicate instituțiilor și serviciilor publice, care în generai și-au păstrat funcțiunea inițială. Funcțiunile sunt de lip medical sau educațional. Sunt ansambluri realizate în general pe baza unui proiect unitar și recognoscibile ca atare în structura orașului. Se remarcă prin coerență și reprezentativitate. Specifică e organizarea urbanistică de tip deschis, cu imobile situate în retragere față de aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de aproximativ 16 m. Sunt incluse în zona construită protejată datorită valorilor urbanistice și a celor arhitecturale pe care le înglobează. Unele dintre acestea sunt clasate individual în Lista Monumentelor Istorice;

 • - înălțimea maximă admisă'. înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 16 m și respectiv P+3+M(R);

 • - indici urbanistici'. P.O.T. maxim va fi cel reglementat prin R.G.U sau norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, fără a depăși: (a) pentru ansambluri sau parcelele comune: P.O.T. maxim = 60% (b) pentru parcelele de colț: P.O.T. maxim = 75%. Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul facându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic;

C.U.T. maxim va fi cel reglementat prin norme specifice pentru programul arhitectural respectiv, tară a depăși: (c) pentru ansambluri sau parcelele comune: C.U.T. maxim = 2.2 (d) pentru parcelele de colț: C.U.T. maxim = 2,8. Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. în cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber> 1,40 m);

 • - retragere min. față de aliniament: se va stabili, după caz, prin P.U.D. sau P.U.Z.C.P.;

 • - retragerea min. față de limitele laterale și față de Urnita posterioară: conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de retrageri în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric. în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. Clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea clădii ii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

UTR ZCP M2 — Zonă construită protejată. Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă arterelor de importanță locală:

-funcțiune predominantă-. Structură funcțională mixtă incluzând locuire individuală (tradițional), semicoleclivă, colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism;

-regim de construire: închis;

-înălțimea maximă admisă: clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 12 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. în plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii; (a) regimul de înălțime va fi (S/D) +P+2+M; (S/D)+P+2+lR (în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m);

(b) pentru clădirile de colț, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 16 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+3; (c)se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată; (d) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălțimea maximă la cornișă admisă pe strada respectivă, chiar dacă corpul existent din aliniament are un regim de înălțime diferit;

-indici urbanistici:

Pentru parcelele comune: POT Maxim = 60%, CUT maxim= 1,8 ADC/mp;

pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50% x St (suprafața terenului);

Pentru parcelele de colț; POT maxim = 70% , CUT max=2,2s ADC/mp;

pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 60% x St (suprafața terenului);

Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: POT maxim = 80% , CUT max=3,0 ADC/mp;

-retragere min.față de aliniament: clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis);

-retragerea min. față de limitele laterale și față de limita posterioară: conformarea clădirilor pe parcelă va fi deteiminată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, pe o adâncime de maximum 40 m, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane. în acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi conformate conform normelor specifice.

Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fața celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală.

Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială / situația existentă impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 3 m.

în cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 m. -amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: în cazul curților interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei sau patru laturi, între fațadele interioare paralele se va asigura o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6 m (sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației menționate). în cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuri de clădire, între fațadele paralele ale acestora se va asigura aceeași relație.

Prevederi P.U.Z- R.L.U propuse

- SZCPIs* - Subzonă de instituții și servicii publice și de interes public constituite în clădiri dedicate situate în afara zonei centrale:

-funcțiune predominantă funcțiuni de sănătate și conexe;

-regim de construire: front continuu închis la strada general Traian Moșoiu; -înălțimea maximă admisă'. P+3E+M(R), Hcomișă max.16 m;

-indici urbanistici: P.O.T. max = 60%, C.U.T max= 2,2;

 • - retragere min. față de aliniament: clădirea se va amplasa in aliniament, în front continuu (închis);

 • - retragerea min. față de Umilele laterale corp dispus în aliniament, pe limitele laterale de proprietate, în front continuu închis; corp dispus în interiorul parcelei, pe limita laterală estică și în retragere de min.5m față de limita laterală vestică;

 • - retragerea min. față de limita posterioară:5va.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 02.11.2018 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul aferent acestuia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre ne schimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2045 din 21.04.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.

Arhitect

Arh. Danti


rector specialitate, Ap..Ligi a Subțirică


Director Executiv,

ig. (dorina CiubanAchitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr..........................din..........

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de


LEGENDA


586700

O m (£>

IO O


-----—

SZCP_.

ls*

SZCF.....

Is

ZCP_M1

RrM2

ZCP_L

_AZONIFICARE - UNITATI DE REFERINȚA


SUBZONA DE INSTITUȚII SI SERVICII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE IN CLĂDIRI DEDICATE SITUATE IN AFARA ZONEI CENTRALE

SUBZONA DE INSTITUȚII SI SERVICII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE IN CLĂDIRI DEDICATE SITUATE IN AFARA ZONEI CENTRALE

ZONA CONSTRUITA PROTEJATA. ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC

PARCELAR RIVERAN ARTERELOR DE IMPORTANTA LOCALA, DESTINAT RESTRUCTURĂRII - ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS

ZONA CONSTRUITA PROTEJATA. ANSAMBLURI DE LOCUINȚE UNITARE


PE TEREN SE

17 LOCURI

AUTOTURISME BICICLETE IN


DE PARCARE PENTRU SI 14 LOCURI PENTR GARAJUL SUBTERANPE PARCELA STUDIATAproiectant general:

PROIECT CONSTREX CONSULTING

Cluj-Napoca str. 13 septembrie nr. 5/1 J/12/4053/93 RO5013923


beneficiari:             ___

SC LASER OPTISAN MED SRL

Amplasamentul investiției:

str. G-ral Traian Mosoiu nr.51, Cluj-Napoca, jud. Cluj


proiect nr.

113/

2016


Nume


Semnat


Sef proiect


Proiectat


DesenatScara

1:500


PLAN URBANISTIC ZONAL -str GEN. TRAIAN MOSOIU, PENTRU EXTINDERE SUBZONA

DE SERVICII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC


faza:


P.U.Z.


PLAN REGLEMENTARI -DETALIERE PARCELA REGLEMENTATA


planșa nr.

A. 07PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA, scara 1:10.000


LIMITA ZONEI STUDIATE, UNDE REGLEMENTĂRILE

PROPUSE IN P.U.Z. NU PRODUC EFECTE JURIDICE


TSniTONIUl.WaORUn.ăiuM p ’

T'       "" " i             _____1_____£>* .


,5


mUTAR, < 'X


PRIMARI/ MUN' ; iyuti CLUJ NAPOCA OOMJSU T2HHJCA DE AMENAJARE A TERITORIULUI fij DE URBANISM - '


ViZAT586600


BILANȚ TERITORIAL


TEREN REZERVAT PENTRU REALIZAREA PROFILULU STRĂZII G-RALTRAIAN MOSOIU REGLEMENTAT IN P.U.G. CLUJ-NAPOCA


CLĂDIRI PROPUSE - SPITAL MULTIFUNCȚIONAL

"GAVRIS” + CORP ADMINISTRATIV - ETAPA 1


LOCURI AUTOTURISME BICICLETE ÎN

PE PARCELA STUDIATA


DE PARCARE PENTRU

SI LOCURI PENTRU

GARAJUL SUBTERAN DE


Parcela CF 259776 - SC LASER OPTISAN MED SRL

Proprietar Gavris Maria-Monica si Gavris Sorin-Mihai

Existent

Propus

Suprafața teren

1285.0 mp

1285.0 mp

Suprafața teren grevata de servitute de utilitate publica

25.0 mp

Suprafața construita existenta

165.0 mp

Suprafața construita propusa

670.0 mp

Suprafața desfasurata existenta

165.0 mp

Suprafața desfasurata propusa

3105.0 mp

Suprafața desfasurata propusa (fara spatii tehnice)

2827.0 mp

Regim de inaltime existent

P

Regim de inaltime maxim propus

S+P+3E

Suprafața circulație auto si pietonala existenta

75.0

Suprafața circulație auto si pietonala rezultata

333.0 mp

Suprafața spațiu verde existent

1045.0 mp

Suprafața spațiu verde propus

257. Omp

Nr. locuri de parcare la subsolul construcției spitalului

15

P.O.T. existent

12.8 %

P.O.T. propus

52.10%

C.U.T. existent

0.12

C.U.T. propus

2.2

P.O.T. maxim admis

60%

C.U.T. maxim admis

2.2


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS (ZCPJs)

mp

c

/o

mp

%

ZCP_M2

ZONA CONSTRUITA PROTEJATA. ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTA ARTERELOR DE IMPORTANTA LOCALA

795,0

7

.1

-

-

SZCP.

_Is

ZONA CONSTRUITA PROTEJATA. SUBZONA DE INSTITUȚII SI SERVICII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE IN CLĂDIRI DEDICATE SITUATE IN AFARA ZONEI CENTRALE

10337,0

92.9

9847,0

88.4

sw-...

Is*

ZONA CONSTRUITA PROTEJATA. SUBZONA DE INSTITUȚII SI SERVICII PUBLICE SI DE INTERES PUBLIC CONSTITUITE IN CLĂDIRI DEDICATE SITUATE IN AFARA ZONEI CENTRALE

-

-

1285,0

11.6

LLVV 'T..

11132,0

100.0

11132,0

100.0


Bilanț teritorial SZCP Is*Propus


BILANȚ TERITORIAL

mp

%

1

Zona construcții

771.0

60.0

2

Zona circulații

257.0

20.0

3

Zona verde

257.0

20.0


TOTAL


1285.0


100.0Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

O(i,H-1)

X [m]

Y[m]

62

536670.933

393620.142

18.25

100

586687.330

393612.124

15.68

60

586701.427

393605.249

15.14

33

586706.654

393619.463

6.80

32

586710.809

393624.848

7.60

31

586714.130

393631.683

33.38

30

586683.978

393645.999

23.38

15

586662.893

393656.100

11.26

14

586658.011

393645.949

3.10

13

586656.607

393643.182

19.29

26

586673.797

393634.428

4.04

61

586677.481

393632.770

14.22

S(1Cc)

= 1304.08mp P=

172.16mSECȚIUNEA 1-1

Profil transversal tip IILE. - str. G-ral Traian Mosoiu scara 1:200


proiectant general:

PROIECT CONSTREX CONSULTING

Cluj-Napoca str. 13 septembrie nr. 5/1 J/12/4053/93 RO5013923

Nume

Semnat

Sef proiect

ing. Marian Munteanu

Proiectat

arh. Doina Munteanu

arh. Cristina Sin

/T

Desenat

arh. Cristina Sin

LV

Scara

1:1000

beneficiari:

SC LASER OPTISAN MED SRL

Amplasamentul investiției:

str. Traian Mosoiu nr.51, Cluj-Napoca, jud. Cluj


P.U.Z. de restructurare (construire spital) - str. G-ral Traian Moșoiu nr. 51

Nr. 601357/17.12.2018

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. LASER OPT1SAN MED S.R.L.

 • •  Proiectant: S.C. PROIECT CONSTREX CONSULTING S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 384327/13.08.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. de Restructurare (construire spital) -str. G-ral Traian Moșoiu nr. 51

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 2045/21.04.2017

-Aviz de oportunitate nr. 577/30.06.2017

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1108/04.12.2018

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.IJ.D. nr. 384327/13.08.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 31.07.2017 și 28.08.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Pian reglmentări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 02.11.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 07.07.2017

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 02.11.2018, ora 12.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de 02.11.2018, ora 12.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz - Calea Dorobanților nr. 40

 • •  Clinica de Ortopedie și Traumatologie „Alexandru Rădulescu” - str. G-ral Traian Moșoiu nr.

47

 • •  Garda Națională de Mediu - str. G-ral Traian Moșoiu nr. 49

 • •  Selejan Vasile - Calea Dorobanților nr. 42

 • •  Szoker Gyongy - Calea Dorobanților nr. 42

 • •  Zdrenghea Voicu - Calea Dorobanților nr. 42

 • •  GARANTA ASIGURĂRI - Calea Dorobanților nr. 42

 • •  Biroul Executorului Judecătoresc Maier Ioan - Calea Dorobanților nr. 42, ap. 14

 • •  Asociația de Proprietari - Calea Dorobanților nr. 42

 • •  Chețan Nicolae - Calea Dorobanților nr. 44

 • •  Pop Laura Elena - Calea Dorobanților nr. 44

 • •  fam. Chiorean - Calea Dorobanților nr. 44

 • •  Pânzaru Anatol - Calea Dorobanților nr. 44

 • •  Asociația de Proprietari - Calea Dorobanților nr. 44

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în data de 02.11.2018, ora 12.

La dezbaterea din 02.11.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Cristina Sin.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,D:


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan

2 ex.