Hotărârea nr. 531/2019

Hotărârea 531/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B; beneficiar: Moldovanu Aurel

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 270487 din 27.05.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25B, beneficiar: Moldovanu Aurel.

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 229 din 16.04.2019 avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială P+E cu două unități locative, str. Voievodul Gelu nr. 25 B, beneficiar: Moldovanu Aurel, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • -  retragerile față de limitele laterale: 4.30 m;

 • -  retragerea față de limita posterioară: minim 6 m;

 • -  circulațiile și accesele: accesul se realizează dintr-o alee de interes local cu ampriza de 7 m, ce se desprinde din str. Voievodul Gelu în dreptul nr. 25;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;

 • -  echiparea telmico-edilitară: utilitățile se vor asigura prin racordarea la rețelele edilitare publice disponibile (apa, electricitate, gaz, telefonie). Apele uzate menajere se vor epura utilizând sisteme individuale (microstație de epurare) și ulterior infiltrate în sol, în interiorul parcelei.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 53 1 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).


PRIMĂRIA Șl CO.'.'SII llll I.OCA CI IJhNAPOCA


ROMÂNIA

P RIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ -N A P OCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 261 592 301; fax; -40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARH1TECT-ȘEF

Primar,
Ca urinare a cererii adresate de MOLDOVANU AUREL cu domiciliu Îmi județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Calea Mănăștur nr. 85 bl. Eli ap 30, înregistrată la nr. 71432/43/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.


A'dif


pentru P.U.D. - construire locuință familială Pl-E cu două unități locative

str. Voievodul Gelu nr. 25B

generat de imobilul cu nr. cad. 258563

Inițiator: Moldovanu Aurel

Proiectant: Mline s. Studio SRL-D

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Dan Ștefan Adace

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcelă în suprafață de 770 mp - din acte , respectiv 791 mp- din măsurători, situată în vecinătatea estică a străzii Voievodul Gelu, delimitată de parcele cu fond construit în partea nord-vestică, sud-estică și nord-estică.

Prevedeț i P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Lin - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), dc parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: deschis

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P+1+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. -indici urbanistici: Locuințe, alte utilizări admise: P.O.T. maxim = 35% C.U.T. maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament cu respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale: a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. b) clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile in care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m Prin excepție, in situația in care se poale identifica în zonă o „regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 ni), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinai să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pc această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere mia. fată de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m. b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2,80 m. c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei, d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (lîligorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

Prevederi P.U.D. propuse;

 • -  retragerile față de Umilele laterale: 4,3 ni;

 • -  retragerea J'ață de limitaposterioară: min. 6 ni;

 • -  circulații și accese: accesul se realizează dintr-o alee de interes local cu ampriză de 7m, ce se desprinde din strada Voievodul Gelu în dreptul nr. 25.

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: utilitățile se vor asigura prin racordarea la rețelele edilitare publice disponibile (apă, electrica, gaz, telefonie). Apele uzate menajere se vor epura utilizând sisteme individuale (microstație de epurare) și ulterior vor fi infiltrate în sol, în interiorul parcelei.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 3.04.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2866 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


CAih. Exp. jfigia Subțirică
Achitat taxa de 12 Ici. conform Chitanței nr.           ........din            PT

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct pr-m-poștă 4a data de...../..Lljm- ZUlSBILANȚ TERITORIAL • SITUAȚIA PROPUSA

mp

%

Teren

770.00

100

Construcții

217.77

28.28

Circulații auto

67.16

8.72

Circulații pietonale

43.59

5.66

Spatii verzi

441.48

57.34

PARAMETRII

existent

propus

Suprafața construita

O.OOmp

217.77mp

Suprafața desfasurata

O.OOmp

396.57mp

Suprafața desfasurata CUT

O.OOmp

396.57mp

POT

0%

28.28%

CUT

0.00

0.51

POT max. cf. UTR Liu

35%

CUT max. cf. UTR Liu

0.9


N ©

±0.00 = 376.80

Acest desen si informațiile cuprinse în el rxj pot fi copiate, reproduse sau utilizate, parțial sau in întregime, decât cu acordul scris al SC MLINfc SQUSE Studio SRL-D si nu pot fi folosite in alt scap decât cel pentru care au fost elaborate.


PROIECTAT

arh. RAZVZY

nr. 7 NA

N STOIAN


Nr.

Pct.

Coordonate Stereo’70

Lungimi laturi

D(i,l+1)

X[m]

Y[m]

106

583841.896

396095.292

29.732

107

583818.836

396076.524

20.578

108

583837.327

396067.495

4.821

109

583841.645

396065.351

18.863

110

583858.401

396074.014

15.038

111

583871.759

396080.921

33.141

S(masurata)=791mp P=122.173m


P.U.D. - Construire locuință familială P1E cu două unități locative

str. Voievodul Gelu nr. 25B

Nn 270487/22.05.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiator : MOLDOVANU AUREL

 • •  Proiectant: S.C. MLINE SQURE STUDIO S.R.L.-D.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 71432/08.02.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, tară a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință familială P+E cu două unități locative - str. Voievodul Gelu nr. 25B

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 2866/13.07.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 229/16.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 71432/08.02.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 14.02.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afîșaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

e Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 03.04.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Stra legii Urbane\Comisia felini că de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințc Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Jurnalul Național din 11.02.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 03.04.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 03.04.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

° Groza Ioana - str. Voievodul Gelu nr. 25

o Moldovanu Vasile - str. Voievodul Gelu nr. 25A

o Moldovan Rozalia - str. Voievodul Gelu nr. 23

o Moldovanu Dorin - str. Voievodul Gelu nr. 25C

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 03.04.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Mădălina Giurgiu.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect/Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea

Daniel Pop


și consultarea publicului

sau


Andree^


Simona Cipcigan