Hotărârea nr. 530/2019

Hotărârea 530/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare str. Lombului nr. 2-4-4B-6; beneficiari: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare str. Lombului nr. 2-4-4B-6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare, str. Lombului nr. 2-4-4B-6 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 249335 din 27.05.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare, str. Lombului nr. 2-4-4B-6 , beneficiari: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 228 din 16.04.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare, str. Lombului nr. 2-4-4B-6, beneficiari: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța, pe o parcelă proprietate privată;

Documentația reglementează:

 • - amplasarea construcțiilor pe parcelă:

- imobilul mixt se va amplasa în retragere de 1 lm față de limita laterală nordică, minim 9m față de limita laterală sudică și minim 13m față de limita posterioară, cu respectarea distanței de siguranță față de conducta publică de apă;

- grădinița se va amplasa în retragere de 3m față de limita laterală nordică, minim 15m față de imobilul mixt și minim 13m față de limita posterioară, cu respectarea distanței de siguranță față de conducta publică de apă;

 • - accesul auto și celpietonal: din strada Lombului. Prin P.U.D se organizează sistemul alei și circulații din interiorul parcelei, respectiv circulație auto în partea de nord (carosabil 6m și locuri de staționare în lung) și circulații pietonale în interiorul ansamblului și de-a lungul culoarului Nadășului;

 • - staționarea vehiculelor (auto, vel o)’. în interiorul parcelei, locuri dc parcare amenajate la sol și în spații specializate amplasate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • - echiparea tehnico-edilitarăr. completă pe str. Lombului.

Suprafața dc teren grevată de servitutea dc utilitate publică instituită prin P.U.G va 11 dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică (conform Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism -Dispoziții generale, Hotărârea nr.737/2017) și va fi întreținută ca și spațiu verde până la modernizarea căii Baciului la profilul reglementat prin P.U.G.

Autorizația de construire pentru imobilul mixt se va emite după obținerea autorizației de construire pentru grădiniță.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Recepția imobilului mixt este condiționată de realizarea grădiniței, în baza unui proiect de specialitate, a amenajărilor exterioare propuse pe terenul proprietate, de-a lungul culoarului Nadășului, a spațiilor verzi din interiorul ansamblului mixt, sistemului de alei și platforme pentru circulații auto și pietonale, mobilier urban, amenajări pentru joacă și odihnă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


n Ștefan Tarcea


Nr. 530 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLÎII-NAPOCA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA


Ca urmare a cererii adresate de RAITA GHEORGHE DANIEL, cu dornici1 m județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Școlii nr. 6, înregistrată cu nr. 29327/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

pentru P.U.D - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare, str. Lombului nr. 2-4-4B-6

generat de imobilul cu nr. cad. 326318;

Inițiator: Raita Gheorghe Daniel și Raita Ancuța;

Proiectant: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Mirela Petrina;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 9123 mp, situată pe frontul estic al străzii Lombului, delimitată de părăul Nadăș în partea de sud și parcele cu fond construit în partea de nord.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

Parcela este încadrată preoponderent în U.T.R. RrM3, parțial în U.T.R. Ve

- UTR RrM3 - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării Zonă mixtă cu regim de construire deschis

-funcțiune predominantă'. Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, fmanciar-bancare, terțiare, culturale, de învățământ, de sănătate, de turism etc. -regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă'. Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+5+1R; Ultimul nivel admis va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1 -3 S)+P+5+1R; (1 - 3S) +P+6; (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt;

-indici urbanistici'. Pentru parcelele comune: P.O.T. maxim = 40%; Pentru parcelele comune: C.U.T. maxim = 2,0.

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis).

-retragere min. față de limitele laterale: Pe parcelele cu front la stradă mai mic de 30 m. imobilele se vor amplasa, de regulă, în sistem cuplat. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin P.U.D., în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal și se va stabili o convenție de construire pe limita de proprietate între vecini. In cazul existenței unui calcan vecin, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe, parazitare, provizorii sau restructurabile de pe parcelele vecine. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan, cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât


PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL

CLÎII-NAPOCA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca. tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA


parcelele vecine. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan, cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. în cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei. în cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. -retragere min. față de limitele posterioare: în cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

UTR Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic -funcțiune predominantă', spații verzi- plantații înalte medii și joase. -condiții de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor nu e cazul; -indici urbanistici: P.O.T max.= 1%, C.U.T max= 0,01.

Prevederi P.U.D propuse:

Prin P.U.D se propune restructurarea unei parcele în suprafață de 9123mp, respectiv desfmțarea fondului construit existent și construirea unui imobil mixt cu regim de înălțime de 2S+P+5E+R, a unei grădinițe - S+P+E+R, precum și amenajarea terenului : spații verzi {plantații înalte medii și joase), sistem de alei și platforme pentru circulații auto și pietonale, locuri de parcare, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă și alte activități în aer liber compatibile, platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții;

 • - amplasarea construcțiilor pe parcelă:

- imobilul mixt se va amplasa în retragere de 1 lm față de limita laterală nordică, minim 9m față de limita laterală sudică și minim 13m față de limita posterioară, cu respectarea distanței de siguranță față de conducta publică de apă;

- grădinița se va amplasa în retragere de 3m față de limita laterală nordică, minim 15m față de imobilul mixt și minim 13m față de limita posterioară, cu respectarea distanței de siguranță față de conducta publică de apă;

 • - accesul auto și cel pietonal : din strada Lombului. Prin P.U.D se organizează sistemul alei și circulații din interiorul parcelei, respectiv circulație auto în partea de nord (carosabil 6m și locuri de staționare în lung) și circulații pietonale în interiorul ansamblului și de-a lungul culoarului Nadășului;

 • - staționarea vehiculelor (auto, velof. în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate amplasate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • - echipare tehnico-edilitară'. completă pe str. Lombului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 20.03.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Calea Baciului va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică (conform Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale. Hotărârea nr.737/2017) și va fi întreținută ca și spațiu verde până la modernizarea căii Baciului la profilul reglementat prin P.U.G.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Recepția imobilului mixt este condiționată de realizarea grădiniței, în baza unui proiect de specialitate, a amenajărilor exterioare propuse pe terenul proprietate, de-a lungul culoarului Nadășului. a spațiilor verzi din interiorul ansamblului mixt, sistemului de alei și platforme pentru circulații auto și pietonale. mobilier urban, amenajări pentru joacă și odihnă.


PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAL

CLÎII-NAPOCA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr 3, 400001, Cluj-Napoca, tel. +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ROMANIA


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit.g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 5389 din 20.12.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.

Arhitect Șef,

Arh. Daniel Pop


Inspector specialitate, h. Exp. Ligia Subțirică

Șef birou Strategii urbane,

Arh. Andreea Mirresan

Red. 3ex.

consilier arh. Adriana Borza'

Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr..U7-.-AZ.L<3.(£...........din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă ia data de .
——►

—-►    str. Corneliu Coposu
Indici:

s teren totai=9123.00mp, din care U.T.R. RrM3=7838.00mp si U.T.R. Ve=1285.00mp U.T.R.=RrM3 - parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării -Zona mixta cu regim de construire deschis

P.O.T.max=50.00%

Pentru nivelele cu destinația de locuire AC maxima=40%xSt(suprafata terenului) C.U.T.max=2.4

U.T.R.=Ve - zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic P.O.T.max=1%

C.U.T.max=0.01

Steren cedat pentru regularizarea străzii Calea Baciului=219.50mp

Sferen pentru care se calculează indicii urbanistici=7829.20mp

S construita imobil“2708.90mp

S construita pentru POT imobil“2976.40mp

S desfasurata totala irnobil~29105.7mp

S desfasurata pentru CUT imobil” 17972.30mp Regim de inaltime imobil=2S+P+5E+ER

Hatlc imobil”"18.OOm - H rnax.atic~18.00m

Nație imobil —21.00m <= H max.atlc”22.00m

S construita gradinita=?l 90.90mp S construita pentru POT grădiniță”^ 90.90mp

S desfasurata totala grădiniță-670.10mp

S desfasurata pentru CUT gradinitn"®70.10mp

Regim de inaltime imobll=S+P+E+ER

Hadc =9.00m

(se estimează 15 copii/grupa, maxim 3 grupe)


PW5MAK1A MUN*C5J»IUU« CLUJ-NAPOCA COMISIA TEHNICA DE AMENAJARE A TEIMTOWULUI 91 OS UR9AN19M

XICL zm- 5 c®

1     VIZAT

•K)IWTAR,j-^


Legenda:

0----limita de proprietate studiata

limita de proprietate vecinătăți

construcții vecine

construcții propuse 2S+P+5E+ER/2S+P+2E (imobil de locuințe) construcții propuse S+P+E+ER (grădiniță)

carosabil existent

circulații pietonale existente

circulații auto propuse in incinta

circulații pietonale propuse in incinta

spațiu verde

punct gospodăresc

parau! Nadas


UTR Ve=1285.00mp acces auto acces pietonal


linie de marcatie UTR


teren aferent grădiniței (Sleren=1365.00mp)Spațiul verde total pe teren=2525.20mp, din care, spațiul verde (neafectat de constr.subterane)

cu loc de joaca pt.copii=1310.50mp=16.70%, din care 1000mp aferent grădiniței (calculat pentru Steren=7829.20mp)

Nr.apartamente: 265 apartamente (<100mp utili) ==> necesar 265 locuri de parcare

Suprafața utila servicii: aprox.1000mp ==>necesar 30 locuri de parcare

==> 295 locuri de parcare necesare

Nr. locuri de parcare in total=309 locuri, din care, 295 in subsoluri, 10 locuri sunt pe teren pentru vizitatori si aprovizionare spatii comerciale si 4 locuri sunt alocate in cadrul grădiniței - nr. locurilor de parcare au fost calculate conform anexei 2 din PUG actual -

Spațiul verde amenajat intre strada si clădirea propusa este de 145.80mp=53.74% (raportat la suprafața totala de 271.30mp)


P.O.T.propus=SconstruitaXl00/Steren=(2976.40+190.90)x100/7829.20=40.5% < POT max=50% (calculat din StGren=7829.20mp)

C.U.T.propus=Sdesfasurata/Steren=(17972.30+670.10)/7829.20=2.34<CUT imax=2.4 (calculat din StGrGn=7829.20mp)

Breviarul de calcul al indicilor P.O.T. si C.U.T. a fost calculat conform Ordonanței nr.27/2008


Bilanț teritorial UTR=RrM3

propus

Bilanț teritorial UTR=Ve

propus

m2

%

m2

%

suprafața teren

7838.00

100.00

suprafața teren

1285.00

100.00

suprafața construita

3167.30

40.40

spatii verzi+loc de joaca pentru copii

685.70

53.36

circulații pietonale

1091.10

13.92

circulații pietonale

388.60

30.24

circulații auto+parcari

1010.60

12.89

supraf cedata pt regularizare drum

210.70

16.40

PG

35.00

0.44

TOTAL

1285.00

100.00

spatii verzi+loc de joaca pentru copii

2525.20

32.24

supraf cedata pt regularizare drum

8.80

0.11

TOTAL

7838.00

100.001 +17, 0 1

I.

1 +14.80■adinlta ER


„Jssylr*


PROFIL TRANSVERSAL B-B SC.1:500


PROFIL TRANSVERSAL C-C SC.1:500


2.30,1.7ț3.00 |    6.00    ^2.50,

trotuar circulație auto parcare ap.verde


Mirela Corn I

PETRINa
Scara

Format

1:500

420x297mm
Beneficiar:

Raita Gheorghe Daniel Raita Ancuta

^gUj-Napoca


Plan de reglementari urbanistice SITUAȚIA PROPUSA


P.U.D. — Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare str. Lombului nr. 2-4-4B-6

Nr. 249335/10.05.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiator : RAITA GHEORGHE-DANIEL și RAITA ANCUȚA

 • •  Proiectant: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 29327/17.01.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, grădiniță S+P+E+R, amenajări exterioare - str. Lombului nr. 2-4-4B-6

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 5389/20.12.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 228/16.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 29327/17.01.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 04.08.2017

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice                                                            / /

 • •  Plan încadrare în zonă                                                               A/

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 30.08.2018 și 19.03.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 01.08.2017

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de 30.08.2018, ora 11:30 și 19.03.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de 30.08.2018, ora 11:30 și 19.03.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  S.C. FIMARO S.A. - str. Comeliu Coposu nr. 167

 • •  Asociația de Proprietari - str. Comeliu Coposu nr. 169

 • •  Asociația de Proprietari - str. Comeliu Coposu nr. 171

 • •  Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa - str. Vânătorului nr. 17

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 30.08.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. Au fost prezenți reprezentanta beneficiarului și proiectantul - arh. Mirela Petrina.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 19.03.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U.Au fost prezenți beneficiarul și proiectantul - arh. Mirela Petrina.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatomi planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.


 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,


AndreeaResponsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan