Hotărârea nr. 53/2019

Hotărârea 53/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Iuliu Maniu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Iuliu Maniu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Iuliu Maniu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 73811 din 18.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Iuliu Maniu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren identificat cu nr. topo. 4, astfel:

 • - imobil-teren cu nr. topo. nou 4/1, în suprafață de 53 mp., care se reînscrie în CF nr. 309583 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil-teren cu nr. topo. nou 4/2, în suprafață de 1217 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Iuliu Maniu, tronsonul întâi de drum;

 • - imobil-teren cu nr. topo. nou 4/3, în suprafață de 3090 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Iuliu Maniu, tronsonul al doilea de drum.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Iuliu Maniu, tronsonul întâi de drum cu suprafața măsurată de 1217 mp, provenind din CF nr. 309583 Cluj-Napoca, nr. topo. 4/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (l):„Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Iuliu Maniu, tronsonul al doilea de drum cu suprafața măsurată de 3090 mp, provenind din CF nr. 309583 Cluj-Napoca, nr. topo. 4/3, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1): „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Ai t. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Iuliu Maniu, tronsonul întâi de drum, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Iuliu Maniu, tronsonul al doilea de drum, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 53 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa I la Hotărârea nr. 53/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AWLASAMEZJT:

Strada IULIU MANIU - tronson I, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

20369822 ______________________ Carte Funciară Nr. 309583 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

CARTE FUNCIARĂ NR. 309583 COPIE

. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

MiiXHA NATI*>N- MA                                                                                          a

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliara Cluj-Napoca

A. Partea I, Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                   Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Iul iu Maniu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4

4.360

Strada luliu Maniu

B. Partea ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota Inițiala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Imobilul se adnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 309583 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Ânexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4

4.360

Strada luliu Maniu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

' DETALII LINIARE IMOBIL         .'ȚȚ?

Geometria pentru acest Imobil nu a fost găsită.

Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

4.360

-

-

CONFORM CU

ORIGINALUL

15 IUH. 2W

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Iuliu Maniu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309583

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

4

Strada Iuliu Maniu

4360

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

4360

B.SITUAȚ1A PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

N umăr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

309583

(Nr. CF. vechi 1473)

4/1

Strada Iuliu Maniu

53

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

4/2

-

1217

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

4/3

-

3090

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

4/2

Nou

-

1217

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată =1217 mp

Data: Februarie 2019


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Iuliu Maniu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

I Dr

Nr. Pct.

X

[ml

Y

[m]

1

586611.9020

392585.4630

2

586622.5430

392580.4360

3

586622.2680

392579.8440

4

586622.1210

392579.9360

5

586619.7270

392574.5210

6

586619.8590

392574.4350

7

586619.6070

392573.8720

8

586619.7484

392573.8096

9

586615.0275

392563.0569

10

586614.9720

392563.0810

11

586613.7240

392560.2650

12

586613.7630

392560.2490

13

58661 1.3370

392554.5950

14

586609.0330

392549.5230

15

586608.9410

392549.5540

16

586606.9612

392545.1027

17

586606.8340

392545.1590

18

586606.6610

392544.7790

19

586606.5120

392544.8120

20

586604.3490

392539.8670

21

586604.4710

392539.7870

22

586604.3110

392539.4110

23

586604.4350

392539.3360

24

586602.8030

392535.5840

25

586602.7560

392535.5980

26

586601.2420

392532.2160

27

586601.2780

392532.1640

28

586599.6690

392528.3960

29

586599.5340

392528.4540

30

586599.3480

392528.0470

31

586599.2090

392528.1050

32

586597.0503

392523.1980

33

586597.1875

392523.1375

34

586597.0058

392522.7258

35

586597.1431

392522.6652

36

586595.1811

392518.2189

37

586595.3183

392518.1583

38

586591.7253

392510.0158

39

586591.6521

392510.0481

40

586590.4168

392507.2485

41

586590.4991

392507.2122

42

586586.9062

392499.0697

43

586586.7689

392499.1302

44

586586.5873

392498.7185

45

586586.4500

392498.7791

46

586584.2781

392493.8570

47

586584.4245

392493.7924

48

586584.2388

392493.3716

49

586584.3760

392493.3110

50

586584.1410

392492.6570

51

586584.0080

392492.1770

52

586583.8630

392491.2350

53

586583.8640

392490.3760

54

586583.9350

392489.7390

55

586584.0820

392488.9910

56

586584.2940

392488.4290

57

586584.7140

392487.6980

58

586585.0690

392487.1900

59

586585.4640

392486.7110

60

586585.8725

392486.2435

61

586586.2810

392485.7760

62

586567.7180

392493.2170

63

586567.4680

392493.2450

64

586567.1481

392493.3079

65

586567.1800

392493.4700

66

586568.4290

392493.5600

67

586569.5875

392493.8133

67'

586570.6098

392494.4240

68

586571.4590

392495.0670

69

586571.8810

392495.5520

70

586572.3640

392496.2360

71

586572.8216

392497.0256

72

586572.9610

392496.9701


73

586573.1432

392497.3875

74

586573.3156

392497.3176

76

586575.4180

392502.3020

75

586575.4843

392502.2843

77

586575.5290

392502.7616

79

586575.7031

392503.5790

80

586576.5508

392505.5191

83

586579.4129

392511.8537

85

586580.2676

392513.8558

84

586580.4258

392514.2962

87

586584.1781

392522.9539

88

586584.2810

392522.9060

89

586584.8620

392524.2730

90

586585.0018

392524.5935

92

586586.3554

392527.2879

94

586586.6450

392527.6400

95

586588.8370

392532.5470

96

586588.7679

392532.5778

97

586588.8415

392533.0921

100

586590.4797

392536.8261

101

586590.5580

392536.7890

102

586590.8638

392537.4588

103

586591.8184

392539.5470

104

586592.1016

392540.1845

109

586593.6767

392543.9907

110

586593.9299

392544.3647

111

586594.0250

392544.3350

112

586594.4830

392545.3800

113

586595.7470

392548.2240

114

586596.2080

392549.2770

115

586596.1042

392549.3230

116

586596.2839

392549.7303

117

586596.1693

392549.7811

118

586598.0996

392554.2493

120

586602.8901

392565.1011

121

586603.0963

392565.4952

121'

586603.4445

392566.6985

122

586604.0100

392567.9670

123

586603.9187

392568.0082

124

586606.4390

392573.7370

125

586606.7360

392574.3995

129

586608.8542

392578.8124

131

586609.2524

392579.3427

132

586611.6292

392584.7419

133

58661 1.7844

392584.6723

134

586611.9002

392585.3458

135

586611.8573

392585.3809


Data: Februarie 2019Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Iuliu Maniu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+I)

X[m]

Y[m]

1

586611.9020

392585.4630

11.769

2

586622.5430

392580.4360

0.653

3

586622.2680

392579.8440

0.173

4

586622.1210

392579.9360

5.921

5

586619.7270

392574.5210

0.158

6

586619.8590

392574.4350

0.617

7

586619.6070

392573.8720

0.155

8

586619.7484

392573.8096

11.743

9

586615.0275

392563.0569

0.061

10

586614.9720

392563.0810

3.080

11

586613.7240

392560.2650

0.042

12

586613.7630

392560.2490

6.152

13

586611.3370

392554.5950

5.571

14

586609.0330

392549.5230

0.097

15

586608.9410

392549.5540

4.872

16

586606.9612

392545.1027

0.139

17

586606.8340

392545.1590

0.418

18

586606.6610

392544.7790

0.153

19

586606.5120

392544.8120

5.397

20

586604.3490

392539.8670

0.146

21

586604.4710

392539.7870

0.409

22

586604.31 10

392539.4110

0.145

23

586604.4350

392539.3360

4.092

24

586602.8030

392535.5840

0.049

25

586602.7560

392535.5980

3.705

26

586601.2420

392532.2160

0.063

27

586601.2780

392532.1640

4.097

28

586599.6690

392528.3960

0.147

29

586599.5340

392528.4540

0.447

30

586599.3480

392528.0470

0.151

31

586599.2090

392528.1050

5.361

32

586597.0503

392523.1980

0.150

33

586597.1875

392523.1375

0.450

34

586597.0058

392522.7258

0.150

35

586597.1431

392522.6652

4.860

36

586595.1811

392518.2189

0.150

37

586595.3183

392518.1583

8.900

38

586591.7253

392510.0158

0.080

39

586591.6521

392510.0481

3.060

40

586590.4168

392507.2485

0.090

41

586590.4991

392507.2122

8.900

42

586586.9062

392499.0697

0.150

43

586586.7689

392499.1302

0.450

44

586586.5873

392498.7185

0.150

45

586586.4500

392498.7791

5.380

46

586584.2781

392493.8570

0.160

47

586584.4245

392493.7924

0.460

48

586584.2388

392493.3716

0.150

49

586584.3760

392493.3110

0.695

50

586584.1410

392492.6570

0.498

51

586584.0080

392492.1770

0.953

52

586583.8630

392491.2350

0.859

53

586583.8640

392490.3760

0.641

54

586583.9350

392489.7390

0.762

55

586584.0820

392488.9910

0.601

56

586584.2940

392488.4290

0.843

57

586584.7140

392487.6980

0.620

58

586585.0690

392487.1900

0.621

59

586585.4640

392486.7110

0.621

60

586585.8725

392486.2435

0.621

61

586586.2810

392485.7760

19.999

62

586567.7180

392493.2170

0.252

63

586567.4680

392493.2450

0.326

64

586567.1481

392493.3079

0.165

65

586567.1800

392493.4700

1.252

66

586568.4290

392493.5600

1.186

67

586569.5875

392493.8133

1.191

67'

586570.6098

392494.4240

1.065

68

586571.4590

392495.0670

0.643

69

586571.8810

392495.5520

0.837

70

586572.3640

392496.2360

0.913

71

586572.8216

392497.0256

0.150

72

586572.9610

392496.9701

0.455

73

586573.1432

392497.3875

0.186


74

586573.3156

392497.3176

5.410

76

586575.4180

392502.3020

0.069

75

586575.4843

392502.2843

0.479

77

586575.5290

392502.7616

0.836

79

586575.7031

392503.5790

2.117

80

586576.5508

392505.5191

6.951

83

586579.4129

392511.8537

2.177

85

586580.2676

392513.8558

0.468

84

586580.4258

392514.2962

9.436

87

586584.1781

392522.9539

0.114

88

586584.2810

392522.9060

1.485

89

586584.8620

392524.2730

0.350

90

586585.0018

392524.5935

3.015

92

586586.3554

392527.2879

0.456

94

586586.6450

392527.6400

5.374

95

586588.8370

392532.5470

0.076

96

586588.7679

392532.5778

0.520

97

586588.8415

392533.0921

4.078

100

586590.4797

392536.8261

0.087

101

586590.5580

392536.7890

0.736

102

586590.8638

392537.4588

2.296

103

586591.8184

392539.5470

0.698

104

586592.1016

392540.1845

4.119

109

586593.6767

392543.9907

0.452

110

586593.9299

392544.3647

0.100

111

586594.0250

392544.3350

1.141

112

586594.4830

392545.3800

3.112

113

586595.7470

392548.2240

1.149

114

586596.2080

392549.2770

0.114

115

586596.1042

392549.3230

0.445

116

586596.2839

392549.7303

0.125

117

586596.1693

392549.7811

4.867

118

586598.0996

392554.2493

11.862

120

586602.8901

392565.1011

0.445

121

586603.0963

392565.4952

1.253

121'

586603.4445

392566.6985

1.389

122

586604.0100

392567.9670

0.100

123

586603.9187

392568.0082

6.259

124

586606.4390

392573.7370

0.726

125

586606.7360

392574.3995

4.895

129

586608.8542

392578.8124

0.663

131

586609.2524

392579.3427

5.899

132

586611.6292

392584.7419

0.170

133

586611.7844

392584.6723

0.683

134

586611.9002

392585.3458

0.055

135

586611.8573

392585.3809

0.093

S= 1217 mp P=243.969mData: Februarie 2019
MEMORIU TEHNIC

 • 1.  Adresa imobil: Strada luliu Maniu, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării I: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I, L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Nord: din punctul nr. 61 până în punctul nr. 2 de aliniamentul construcțiilor;

-In latura de Est: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 1 de strada Bolyai Janos;

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 64 de aliniamentul construcțiilor;

-în latura de Vest: din punctul nr. 64 până în punctul nr. 61 de Piața Unirii.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 4050 m“.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu numărul topografic 4 înscris în Cartea Funciară numărul 309583 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 4360 m“.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1217 m".

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1217 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada luliu Maniu” au fost întocmite un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCP1 Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat ca imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :


Februarie 2019
Anexa II la Hotărârea nr. 53/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada IULIU MANIU - tronson II, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ» NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

li


20369822

CĂNCPÎ.


CARTE FUNCIARĂ NR. 309583
COPIE

Carte Funciară Nr. 309583 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului


TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str luliu Maniu, Jud. Cluj

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4

4.360

Strada luliu Maniu


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF1473)

B2

Imobilul se adnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAT!!: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii


Pagina 1 din 2


________Carte Funciară Nr, 309583 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Ânexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

|Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4

4,360 '

Strada luliu Maniu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

'- \ . ' .' T DETALII LINIARE IMOBIL 1, ?   <'

Geometria pentru acest Imobil nu a fost găsită.


Date referitoare la teren

Crt

Categorie folosință

Intra \/ilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

4.360

-

-

CONFORM CU

ORIGINALUL


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii_

Pagina 2 din 2


TA^DERl^WPAÎOIARĂ

(FIȘALVKJBl.Liri)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Iuliu Maniu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309583

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

4

Strada Iuliu Maniu

4360

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

4360

B.SITUAȚLA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

309583

(Nr. CF. vechi 1473)

4/1

Strada Iuliu Maniu

53

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

4/2

-

1217

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

4/3

-

3090

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

B.SITUAȚ1A PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

4/3

Nou

-

3090

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 3090 mp

Data: Februarie 2019


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Iuliu Maniu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

586616.8970

392594.6140

2

586619.4000

392601.0090

3

586620.6440

392604.2100

4

586622.7370

392609.5080

5

586623.1890

392610.6770

6

586625.0040

392615.3780

8

586625.7240

392617.5080

9

586628.8230

392625.6250

10

586629.3796

392627.0847

11

586629.6000

392627.0000

12

586631.5040

392632.1620

13

586631.7000

392632.0900

14

586632.9800

392635.5600

15

586632.8010

392635.6260

16

586632.9100

392635.9200

17

586632.6995

392636.0130

18

586632.7150

392636.0480

19

586633.1750

392637.4820

20

586634.1900

392640.6010

21

586636.3270

392646.5470

22

586636.9090

392647.9600

23

586641.8638

392662.2585

24

586642.1460

392662.1310

25

586645.5970

392672.0720

27

586647.8960

392678.4230

28

586650.5900

392686.1360

29

586650.7420

392686.0860

30

586652.5340

392691.5298

30'

586652.21 13

392691.6610

31

586653.5700

392695.2400

32

586656.1300

392703.0200

33

586655.9137

392703.1136

34

586656.6330

392705.6410

35

586659.1590

392713.4740

36

586659.2520

392713.6200

37

586661.6400

392721.3120

38

586662.7560

392724.0240

39

586662.6213

392724.0613

40

586662.9130

392725.0490

41

586663.1870

392725.9030

42

586663.7500

392727.7700

43

586664.1870

392729.2770

44

586664.3320

392729.2380

45

586667.1190

392738.3930

46

586666.9708

392738.4422

47

586668.0640

392741.9610

48

586668.7120

392743.6820

49

586674.9020

392763.6820

50

586674.63 16

392763.8168

51

586674.8840

392764.5710

52

586675.3897

392766.2339

53

586675.4300

392766.2230

54

586676.1430

392768.3050

55

586676.7620

392770.2640

56

586677.4060

392772.3520

57

586677.3388

392772.3753

58

586677.5340

392773.0450

59

586677.9810

392774.4140

60

586678.0850

392774.6500

61

586678.9850

392774.2950

62

586679.3500

392774.3930

63'

586680.7930

392779.1400

63

586682.2350

392783.9950

64

586682.2570

392784.3620

65

586685.3150

392796.6590

65'

586687.1838

392804.1181

66

586689.7395

392813.8121

67

586690.0190

392813.7400

68

586691.0410

392817.1170

69

586691.9185

392820.0126

70

586693.4350

392824.3140

71

586694.1570

392826.6210

72

586694.1493

392826.6235

80

586698.5740

392840.9470

82

586699.3700

392843.4310

83

586701.0016

392848.733884

586701.1900

392848.6800

85

586702.7000

392853.5560

86

586702.4534

392853.6319

87

586703.3881

392856.8416

88

586704.8300

392861.4000

89

586705.1800

392861.3400

90

586706.9200

392867.1200

91

586709.6300

392876.2700

94

586713.7740

392889.6430

95

586714.4250

392891.7440

101

586718.3500

392904.4100

102

586726.8790

392900.9750

103

586726.8219

392900.7806

104

586726.5380

392900.8640

105

586725.5010

392897.3980

106

586725.6626

392897.3447

107

586725.3930

392896.4300

108

586724.4190

392893.3260

109

586723.8200

392891.2770

110

586723.1700

392889.2200

111

586721.1890

392882.5340

112

586719.0010

392875.2460

113

586719.2900

392875.1380

114

586716.0100

392864.1200

115

586715.7710

392864.2070

116

586715.5171

392863.4907

117

586715.5010

392863.4950

118

586712.1550

392852.7010

119

586710.9290

392848.8020

120

586709.4340

392843.9190

121

586708.4210

392840.5260

122

586708.1260

392839.5560

123

586707.2890

392837.0070

124

586706.8380

392835.5260

125

586706.1750

392833.3920

126

586705.9520

392832.6780

127

586704.9980

392829.3500

128

586704.1030

392826.3750

129

586703.3740

392823.7710

130

586700.3580

392813.9520

131

586699.6840

392811.8300

132

586699.2050

392810.1470

133

586696.7930

392802.5100

134

586695.6020

392798.6400

135

586694.7140

392795.7310

136

586693.4900

392791.6620

137

586693.2480

392791.7310

138

586692.8370

392790.4990

139

586692.0500

392787.9490

140

586691.4940

392786.1810

141

586690.9280

392784.3260

142

586688.5270

392776.4280

143

586688.5580

392776.0060

144

586687.8900

392773.7580

145

586685.3840

392765.5840

146

586684.7060

392763.2370

147

586683.9700

392760.8420

148

586683.5880

392759.5550

149

586680.9684

392751.0658

150

586680.8770

392751.0940

151

586676.1680

392735.7870

152

586674.9630

392731.6960

153

586673.2460

392726.1620

154

586672.7370

392724.4830

155

586669.9980

392715.2300

156

586668.1410

392709.5100

157

586667.0750

392705.9250

158

586665.5060

392701.0660

159

586665.4560

392701.0860

160

586664.6690

392698.8570 ,

161

586663.4610

392694.6960

162

586662.3540

392691.5380

163

586662.2843

39269 E5622

164

586659.4330

392683.4940.

165

586658.2096

392679.7344

166

586658.1420

392^79.7590Data: Februarie 2019


167

586655.6910

392672.9090

168

586655.8507

392672.8530

169

586652.6610

392663.4470

170

586652.1820

392661.9470

171

586649.6720

392655.0000

172

586646.9570

392647.1164

173

586646.8770

392647.1440

174

586645.5700

392643.4290

175

586644.6530

392640.5100

176

586644.4265

392639.9350

177

586644.3625

392639.9550

178

586643.2280

392636.8340

179

586643.2950

392636.7940

180

586641.1310

392630.6360

181

586640.7758

392629.5953

182

586640.1530

392629.8650

183

586635.3950

392616.0630

184

586636.0835

392615.7812

185

586635.9273

392615.3701

186

586629.1393

392598.5459

187

586629.2176

392598.5130

188

586628.1650

392596.1930

189

586627.1800

392593.8890

190

586626.5270

392592.4010

191

586626.0710

392591.1050Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Iuliu Maniu, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586616.8970

392594.6140

6.867

2

586619.4000

392601.0090

3.434

3

586620.6440

392604.2100

5.696

4

586622.7370

392609.5080

1.253

5

586623.1890

392610.6770

5.039

6

586625.0040

392615.3780

2.248

8

586625.7240

392617.5080

8.688

9

586628.8230

392625.6250

1.562

i        10

586629.3796

392627.0847

0.236

11

586629.6000

392627.0000

5.502

12

586631.5040

392632.1620

0.209

13

586631.7000

392632.0900

3.699

14

586632.9800

392635.5600

0.191

15

586632.8010

392635.6260

0.314

16

586632.9100

392635.9200

0.230

17

586632.6995

392636.0130

0.038

18

586632.7150

392636.0480

1.506

19

586633.1750

392637.4820

3.280

20

586634.1900

392640.6010

6.318

21

586636.3270

392646.5470

1.528

22

586636.9090

392647.9600

15.133

1      23

586641.8638

392662.2585

0.310

24

586642.1460

392662.1310

10.523

25

586645.5970

392672.0720

6.754

27

586647.8960

392678.4230

8.170

28

586650.5900

392686.1360

0.160

29

586650.7420

392686.0860

5.731

30

586652.5340

392691.5298

0.348

30'

586652.2113

392691.6610

3.828

31

586653.5700

392695.2400

8.190

32

586656.1300

392703.0200

0.236

33

586655.9137

392703.1136

2.628

34

586656.6330

392705.6410

8.230

1 35

586659.1590

392713.4740

0.173

36

586659.2520

392713.6200

8.054

37

586661.6400

392721.3120

2.933

38

586662.7560

392724.0240

0.140

39

586662.6213

392724.0613

1.030

40

586662.9130

392725.0490

0.897

41

586663.1870

392725.9030

1.950

42

586663.7500

392727.7700

1.569

43

586664.1870

392729.2770

0.150

44

586664.3320

392729.2380

9.570

45

586667.1190

392738.3930

0.156

46

586666.9708

392738.4422

3.685

47

586668.0640

392741.9610

1.839

48

586668.7120

392743.6820

20.936

49

586674.9020

392763.6820

0.302

50

586674.6316

392763.8168

0.795

51

586674.8840

392764.5710

1.738

52

586675.3897

392766.2339

0.042

53

586675.4300

392766.2230

2.201

54

586676.1430

392768.3050

2.054

55

586676.7620

392770.2640

2.185

56

586677.4060

392772.3520

0.071

57

586677.3388

392772.3753

0.698

58

586677.5340

392773.0450

1.440

59

586677.9810

392774.4140

0.258

60

586678.0850

392774.6500

0.967

61

586678.9850

392774.2950

0.378

62

586679.3500

392774.3930

4.961

63'

586680.7930

392779.1400

5.065

63

586682.2350

392783.9950

0.368

64

586682.2570

392784.3620

12.672

65

586685.3150

392796.6590

7.690

65'

586687.1838

392804.1181

10.025

66

586689.7395

392813.8121

0.289

67

586690.0190

392813.7400

3.528

68

586691.0410

392817.1170

3.026

69

586691.9185

392820.0126

4.561

70

586693.4350

392824.3140

2.417

71

586694.1570

392826.6210

0.008

72

586694.1493

392826.6235

14.991

80

586698.5740

392840.9470

2.608

82

586699.3700

392843.4310

5.548

83

586701.0016

392848.7338

0.196

84

586701.1900

392848.6800

5.104


85

586702.7000

392853.5560

0.258

86

586702.4534

392853.6319

3.343

87

586703.3881

392856.8416

4.781

88

586704.8300

392861.4000

0.355

89

586705.1800

392861.3400

6.036

90

586706.9200

392867.1200

9.543

91

586709.6300

392876.2700

14.000

94

586713.7740

392889.6430

2.200

95

586714.4250

392891.7440

13.260

101

586718.3500

392904.4100

9.195

102

586726.8790

392900.9750

0.203

103

586726.8219

392900.7806

0.296

104

586726.5380

392900.8640

3.618

105

586725.5010

392897.3980

0.170

106

586725.6626

392897.3447

0.954

107

586725.3930

392896.4300

3.253

108

586724.4190

392893.3260

2.135

109

586723.8200

392891.2770

2.157

110

586723.1700

392889.2200

6.973

111

586721.1890

392882.5340

7.609

112

586719.0010

392875.2460

0.309

113

586719.2900

392875.1380

11.496

114

586716.0100

392864.1200

0.254

115

586715.7710

392864.2070

0.760

116

586715.5171

392863.4907

0.017

117

586715.5010

392863.4950

11.301

118

586712.1550

392852.7010

4.087

119

586710.9290

392848.8020

5.107

120

586709.4340

392843.9190

3.541

121

586708.4210

392840.5260

1.014

122

586708.1260

392839.5560

2.683

123

586707.2890

392837.0070

1.548

124

586706.8380

392835.5260

2.235

125

586706.1750

392833.3920

0.748

126

586705.9520

392832.6780

3.462

127

586704.9980

392829.3500

3.107

128

586704.1030

392826.3750

2.704

129

586703.3740

392823.7710

10.272

130

586700.3580

392813.9520

2.226

131

586699.6840

39281 1.8300

1.750

132

586699.2050

392810.1470

8.009

133

586696.7930

392802.5100

4.049

134

586695.6020

392798.6400

3.042

135

586694.7140

392795.7310

4.249

136

586693.4900

392791.6620

0.252

137

586693.2480

392791.7310

1.299

138

586692.8370

392790.4990

2.669

139

586692.0500

392787.9490

1.853

140

586691.4940

392786.1810

1.939

141

586690.9280

392784.3260

8.255

142

586688.5270

392776.4280

0.423

143

586688.5580

392776.0060

2.345

144

586687.8900

392773.7580

8.550

145

586685.3840

392765.5840

2.443

146

586684.7060

392763.2370

2.506

147

586683.9700

392760.8420

1.342

148

586683.5880

392759.5550

8.884

149

586680.9684

392751.0658

0.096

150

586680.8770

392751.0940

16.015

151

586676.1680

392735.7870

4.265

152

586674.9630

392731.6960

5.794

153

586673.2460

392726.1620

1.754

154

586672.7370

392724.4830

9.650

155

586669.9980

392715.2300

6.014

156

586668.1410

392709.5100

3.740

157

586667.0750

392705.9250

5.106

158

586665.5060

392701.0660

0.054

159

586665.4560

392701.0860

2.364

160

586664.6690

392698.8570

4.333

161

586663.4610

392694.6960

3.346

162

586662.3540

392691.5380

0.074

163

586662.2843

392691.5622

8.841

164

586659.4330

392683.1940

3.670

165

586658.2096

392679.7344

0.072

166

586658.1420

392679.7590

7.275'

167

586655.6910

392672.9090

0.1X5

168

586655.8507

392672.8530

9.?932

169

586652.6610

392663.4470

1'575

170

586652.1820

392661.9470

1187

171

586649.6720

392655.0000

S.338


Data: Februarie 2019172

586646.9570

392647.1164

0.085

173

586646.8770

392647.1440

3.938

174

586645.5700

392643.4290

3.060

175

586644.6530

392640.5100

0.618

176

586644.4265

392639.9350

0.067

177

586644.3625

392639.9550

3.321

178

586643.2280

392636.8340

0.078

179

586643.2950

392636.7940

6.527

180

586641.1310

392630.6360

1.100

181

586640.7758

392629.5953

0.679

182

586640.1530

392629.8650

14.599

183

586635.3950

392616.0630

0.744

184

586636.0835

392615.7812

0.440

185

586635.9273

392615.3701

18.142

186

586629.1393

392598.5459

0.085

187

586629.2176

392598.5130

2.548

188

586628.1650

392596.1930

2.506

189

586627.1800

392593.8890-,

1.625

190

586626.5270

392592.4010

1.374

191

586626.0710

392591.1050

9.822

S = 3090 mp P=679.636m


MEMORIU TEHNIC

 • 1.  Adresa imobil: Strada [uliu Maniu, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I, L-34-48-C-a-4-Il , L-34-48-C-a-4-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 191 până în punctul nr. 114 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 114 până în punctul nr. 113 de strada Baba Novac; din punctul nr. 113 până în punctul nr. 102 de aliniamentul construcțiilor;

-în latura de Est: din punctul nr. 102 până în punctul nr. 101 de Piața Avram Iancu;

-în latura de Sud: din punctul nr. 101 până în punctul nr. 91 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 91 până în punctul nr. 90 de strada Baba Novac; din punctul nr. 90 până în punctul nr. 62 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 62 până în punctul nr. 60 de gard de lemn; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 1 de aliniamentul construcțiilor;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 191 de strada Bolyai Janos.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 4050 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu numărul topografic 4 înscris în Cartea Funciară numărul 309583 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 4360 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 3090 m“.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 3090 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Pentru imobilul „Strada [uliu Maniu” au fost întocmite un număr de două documentații cadastrale cu scopul de „primă înscriere”, pe tronsoane de străzi, conform identificării în regim de carte funciară pe hărțile și planurile din arhiva OCPI Cluj.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete, combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :

Februarie 2019


întocmit:

. S.C. DAMAR CONSULT S.R.lPlan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (inp)

Adresa imobilului

3090

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada luliu Maniu , jude|ul Cluj

Nr. Cartea Funciari

Unitatea Administrativ Teritorial ă (UAT)

Cluj- Napoca1

1T

„1
A. Date referitoare la teren

Nr.

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

Dr

3090

Total

3090

B. Date referitoare la constate (ii

Cod

Destina|ia

Suprafa|a construită la sol (mp)

Men|iuni

C 1

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului = 3090 inp Suprafața din act = 3090 tnp

Executant: SC DAM AR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondenta acesteia ■■ \      cu realitatea din teren

5                     j

Semnătura și ștampila

Data: Februarie 2019

Inspector

Confirm introducerea imobilului In bara de dale integrat atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:

Ștampila BCPI