Hotărârea nr. 529/2019

Hotărârea 529/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3; beneficiar: Șoavă Adrian

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil cu funcțiuni mixte S-I-P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258256 din 3.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3, beneficiar: Șoavă Adrian;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 226 din 16.04.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr. 3, beneficiar: Șoavă Adrian, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

o   retragerea minimă față de limita laterală nordică: 5 m;

o   retragerea minimă față de limita laterală sudică: 5,8m;

o retragerea minimă față de limita posterioară: 8 m; o accesul auto și cel pietonal din str. Tăietura turcului;

o staționarea vehiculelor (auto, velo): în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament P.U.G;

o echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Tăietura Turcului. Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Al t. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Pre^dinte de ședință,

Ștefan Tarcea
Nr. 529 din 18 iunie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


PRK.1ARIA si COr.'SII IIILLOC.il

(ILill-rJAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 100001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 31 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


Ca urmare a cererii adresate de ȘOAVĂ ADRIAN , cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, apt. 19, înregistrată sub nr. 49723/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.pentru P.U.D - construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R, str. Tăietura Turcului nr.3

generat de imobilul cu nr. cad. 330463;

Inițiatori: Șoavă Adrian;

oiectant: ’ S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Adina Sclunidt;

unplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 1056 mp, situată pe frontul estic al străzii Tăietura Turcului delimitată de parcele cu fond construit în partea vestică, sudică și nordică.

Prevederi P.U.G - R.L.U aprobate anterior :

- UTR M4 - Zonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală -func{iune predominantă: Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, funcțiuni administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism.

-regim de construire: deschis(discontinuu)

-înălțimea maximă admisă: înălțimea maximă admisă a clădirilor se va determina aplicând cumulativ următoarele criterii:

a. pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 12 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înălțime de (l-2S)+P+2+M, (l-2S)+P+2+lR, în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m. b. pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 16 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 20 m, respectiv un regim de înălțime de (l-2S)+P+3-HR. c. se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată, d. înălțimea totală maximă a clădirilor / corpurilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 24 m de la aliniament,

. fi de maximum 12 m, chiar dacă corpul dinspre aliniament are un regim de înălțime diferit.

-indici urbanistici : POT maxim = 45% și CUT maxim = 1,4

retragere min. fată de aliniament /Clădirile se vor amplasa în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis). In situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament.

-retragere min. față de limitele laterale : De regulă imobilele se vor amplasa în sistem cuplat. In cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limita laterală a parcelei opuse celei ce include un calcan cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 4,5 m. In cazul construirii în sistem izolat se va asigura retragerea reglementată mai sus pe ambele laturi ale parcelei.

-retragere min. față de limitele posterioare : Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m. In cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 m.


PRIMĂRIA SI carjsil IUI. LOCA

ciiiiriAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 26 I 599 329 www.priinariadujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoea.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


Prevederi P.U.D. pro puse:

© retragerea minimă față de limita laterală nordică: 5 m;

o  retragerea minimă față de limita laterală sudică: 5,8m;

© retragerea minimă față de limita posterioară: 8 m;

© accesul auto și cel pietonal din str. Tăietura turcului;

o staționarea vehiculelor (auto, vclo): în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament P.U.G;

© echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Tăietura Turcului.

In urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 1.04.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre ncschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 3624 din 31.08.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.


Inspector specialitate, h..Exp. Digia Subțirică


Red. 3ex.

consilier arh. Adriana Bor

Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr...T^.i...^.d..T.;2..........din ...V\\:.S2.G..x.‘GTU--

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct.prin pp£tă la data de.........T           AplG ,
ASOCIAȚIA DE PROPRIETAR! STRADA DONATH NR. 2 BL. II


Nr.cad:300725


LC_A Hmax= 28m


locuința

D+P+1+M


IUGA NARCIZIA IUGA VASILE

Str. Tăietură Turcului, nr. 7

Nr.cad:269736

Nr.top:21277/4/2, 21277/5/1


IMOBIL CU


FUNCȚIUNI


MIXTE


S+P+2E+1R


•4- t rampa auto

' 18%


rampa auto


IATIA ROMANĂ PENTRU TRANSPORTURI


RUTIERE INTERNAȚIONALE

Str. Donath, nr. 2 Nr.cad:315565


policlinica

P+M


esc îngrop rtimente


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi II laturi

D(l.i+1)    |

X(m]

Y[m)

1

587023.545

39025/994

21.226

2

587002.591

390254 606

9.290

3

586993.318

390254.042

0.891

4

506993.444

390254 924

13.238

5

586980.226

390255 657

7.401

6

586981.152

390263000

3.640

7

586981.394

390260 632

5.810

8

586981.706

390272.434

8.353

9

586981.913

390260.784

17.933

10

586999.709

390282995

2.300

11

587001.991

390283-280

15.726

12

587017.551

390286556

10.646

13

587019.622

3902/5.113

6.811

14

587020.95/

390268-434

6.464

15

587022.358

390262 124

4.297

S(1Cc)=108626mp P=134.026m


^n^șterit


«WMAftV. MUMJÎTtULU» CLUJ NAPOCA COMISIA TEHNIC A DE AMENAJARE A TERITORIULUI 81 DE URBANISM


VIZAT


Etaj retras locuințe colective

Etaj 2

locuințe colective

Etaj 1

locuințe colective


Parter

sp. servicii + locuințe colective


kO.7S CTN


Secțiune 2-2, sc. 1:200


Indici existenti:

UTR M4

Steren = 1086,00 mp

Sconstruita locuința existenta

= 166.00 mp.

Sgaraj existent

= 83.00 mă

Sdesfasurata existenta totala

= 249.00^

RUR

P.O.T. existent = 22.93%

/w

3

Adina Crin» I.

C.U.T. existent = 0.23

|+|

schmidt I

Regim de inaltime existent : P H cornișa existent = 3.50 m

%

«intact      Zj

< d e

H coama existent = 5.50 m

Locuri de parcare: - existente: 1

- in garajșef proiect:

arh. SCHMIDT Adina Crina

proiectat:

arh. ȘTEFAN Samuel

desenat:

arh. ȘTEFAN Samuel


Bilanț teritorial propus:

MP

%

ARIE TEREN

1086,00

100,00

ARIE CONSTRUITĂ

380,00

35,00

ARIE CIRCULAȚII PIETONALE

98,16

9,04

ARIE CIRCULAȚII PIETONALE INIERBATE

21,37/2

0,98

ARIE CIRCULAȚII AUTO

69,78

6,42

ARIE SPATII VERZI PE SOL NATURAL

368,98

33,98

ARIE SPATII VERZI AMENAJATE PESTE SUBSOL

155,99

14,37


Indici propuși:

UTR M4


P.O.T. propus = 35.00%

C.U.T. propus =1.4

Regim de inaltime propus : S+P+2E+1R

H cornișa propus = max. +9.50 m

H total propus = max. +12.90 m

Locuri de parcare biciclete: - propuse: 17 - in garaj subteran

Locuri de parcare: - propuse: 21 - in garaj subteran


PUD.P.U.D. - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R

str. Tăietura Turcului nr. 3

Nr. 258256/15.05.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : SO AVA ADRIAN

 • •  Proiectant: S.C. NAPOCA IMOBILIARE S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 49723/29.01.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+2E+R - str. Tăietura Turcului nr. 3

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 3624/31.08.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 226/16.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 49723/29.01.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 31.10.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de : 01.04.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 25.10.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de : 01.04.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterea care a avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de : 01.04.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Iuga Vasile și Iuga Narcizia - str. Tăietura Turcului nr. 7

 • •  Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale - str. Donath nr. 2

 • •  Asociația de Proprietari - str. Donath nr. 2, bloc II

 • •  Oprea Gabriel Vasile - str. Donath nr. 4

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 01.04.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Mihai Schmidt.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 601512/17.12.2018, Iuga Vasile și Iuga Narcizia cu domiciliul în str. Tăietura Turcului nr. 7, comunică următoarele obiecțiuni :

Prin adresa cu nr. 602761/18.12.2018, dl. Oprea Gabriel Vasile cu domiciliul în str. Donath nr. 4, comunică următoarele obiecțiuni :

Cu mulțumiri,

Z

Z-"

C;/

......

Data:   //

Semnătura:

tftl

/

Notă:

v-     /

• Vor fi luate în considerare doar cereri

le care vor cuprinde umătoarele date:

/

numi1 nrennme nclrpsa npfpnt tplpfnn Hp rnnttirf

Prin adresele cu nr. 605707/19.12.2018 și nr. 605717/19.12.2018, Iuga Vasile și Iuga Narcizia cu domiciliul în str. Tăietura Turcului nr. 7 și Oprea Gabriel Vasile și Oprea Monica cu domiciliul în str. Donath nr. 4, comunică următoarele obiecțiuni :

Stimate domnule Emil Boc în calitate de primar al Municipiului Cluj-Napoca știm că ați dat și dați un interes deosebit respectării legilor de urbanism în orașul nostru.

Prin prezenta facem contestație documentației de urbanism P.U.D. - Construirea imobilului cu funcții mixte S+P+2E+R - str. Tăietura Turcului nr. 3, inițiată de Soava Adrian.

Acesta nu respectă înălțimea la cornișă și distanța față de imobilele vecine din strada Tăietura Turcului nr. 7 și din strada Donath nr. 4.

H. comișei la imobilul nr. 7 este de 5,55 m și distanța față de gardul vecin este de 2,75 m și nu 3,32 m cât se indică eronat în schița de documentare pentru autorizarea în cauză.

Vă rugăm să nu aprobați acest P.U.D. până nu va respecta legile de urbanism în vigoare față de vecini, astfel ne puteți salva să ne judecăm în instanță cu proprietarul Soava Adrian.

Redăm în continuare aprecierile publicate de dr. Sergiu-Leon Rus, judecător la Curtea de Apel Cluj, privind „gradul de însorire” aplicat în legea autorizațiilor de construire:

„Chestiunea gradului de însorire a locuinței este una cu recurență în litigiile de contencios administrativ ce vizează legalitatea autorizațiilor de construire, relativ recent fiind operată o modificare legislativă în domeniu. Există acum pendinte litigii atât pe vechea, cât și pe noua reglementare a problematicii.

Alineatul 2 al art. 3 arată că în cazul în care proiectul de amplasare al clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire care să confirme respectarea prevederii de la alin. 1 (per a contrario, studiul nu este necesar când distanța este mai mare decât înălțimea clădirii celei mai înalte).

Din coroborarea celor două texte rezultă că: 1. numai în cazul în care distanța dintre oricare două clădiri învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire; 2. când se întocmește studiul de însorire, obiectul acestuia îl reprezintă existența însoririi „acestora pe o durată de minimum o oră și jumătate la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate”.

De remarcat că nu există o distincție în nivelul de însorire care trebuie asigurat, astfel încât nu se poate vorbi despre însorire „completă" sau „totală", ci despre însorire „parțială ", fiind suficient ca o rază de soare să staționeze în încăpere o oră și jumătate în ziua solstițiului de iarnă. Nerespectarea acestei condiții constituie o nelegalitate a actului administrativ, sens în care art. 2 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 precizează că normele de igienă și sănătate publică sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitățile din sistemul public și privat, precum și pentru întreaga populație.

Art. 2 din Capitolul 1 „Norme de igienă referitoare la zonele de locuit" prevede că amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1 - 1/2 ore zilnic, la solstițiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit.

Distanța dintre clădiri trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc.

Menționăm de asemenea și legile de urbanism în vigoare:

Conform normelor publicate în Monitorul Oficial, nr. 140 din 3 iunie 1997

Cap. 1, Art. 2 redă următoarele:

- Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durata de minimum 1-1/2 ore zilnic, la solstițiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit. Distanta dintre clădiri trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc.

Conform normelor publicate în Monitorul Oficial, nr. 127 din 21 februarie 2014

Cap. I, Art. 3 redă următoarele date referitoare la respectarea normelor de urbanism:

(1) Amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 1-1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire și din locuințele învecinate.

(2) In cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

Solicităm această revizuire a documentației deoarece conform legilor de urbanism publicate mai jos, suntem în drept legal și nu putem să îi permitem domnului Soava Adrian să nu respecte la centimetru distanțele față de vecini.

Dorim ca proprietarul să ne măsoare înălțimea imobilelor noastre și să ne comunice în scris la adresă, un nou proiect de urbanism pentru a putea fi de acord cu intențiile sale privind înălțimea la cornișă.

Stimate domnule Primar Emil Boc, vecinii de mai jos ai imobilului proiectat la adresa Tăietura Turcului nr. 3, semnează și contestă proiectil propus pentru construire, după cum urmează:                                         :


Iuga Vasile, str. T. Turcului nr. 7, tel.0745944743

Iuga Narcizia, str. T. Turcului nr. 7, tel. 0742887105

Oprea Gabriel Vasile, str. Donath ni'. 4, tel. 0745126539

Oprea Monica, str. Donath nr. 4, tel. 0745386535

Prin adresa cu nr. 606747/19.12.2018, dl. Froicu Cristei cu domiciliul în str. Donath nr. 2, comunică următoarele obiecțiuni :


Data:     (fa Ș&fâ'


Semnătura:             


Prin adresa cu nr. 613116/27.12.2018, Iuga Vasile și Iuga Narcizia cu domiciliul în str. Tăietura Turcului nr. 7, comunică următoarele obiecțiuni :

Vă rugăm a binevoi să revizuiți schița P.U.D. a imobilului cu funcții mixte S+P+2E+R din str. Tăietura Turcului nr. 3, pentru că proprietarul Adrian Soava nu respectă legile de urbanism în vigoare după cum urmează:

 • - Legea 50/1991 și dispozițiile Codului Civil cu normele publicate în Monitorul Oficial, nr. 140 din 3 iunie 1997, privind ferestrele și balcoanele care dau spre proprietatea noastră,

 • - de asemenea cerem să respecte distanța D dintre viitoarea construcție și proprietatea noastră,

 • - H, înălțimea maximă la cornișă față de cornișa noastră să fie respectată conform legilor de urbanism.

Vă menționăm că datele din P.U.D. supuse aprobării dumneavoastră sunt eronate deoarece înălțimea la cornișa imobilului nostru cu nr. 7 din strada Tăietura Turcului este de 5,55 m și distanța față de gardul proprietății noastre este de 2,78 ni și nu de 3,32 m cum indică schița domnului Adrian Soava.

Stimate domnule arhitect șef Daniel Pop încercăm să soluționăm amiabil cu proprietarul această viitoare construcție.

Nu dorim să ajungem să atacăm în instanță autorizația de construire ci doar să se respecte legile de urbanism în vigoare pentru ca strada Tăietura Turcului să aibă un aspect urbanistic elegant și confortabil pentru proprietarii din jur.

Pentru cele relatate solicităm să iasă în inspecție un reprezentant al dumneavoastră pentru a constata realitatea și nu a da aprobare proiectului P.U.D. de mai sus până nu se respectă legile de urbanism în vigoare.

Alăturat vă trimitem un set de poze cu casele și vecinii viitorului imobilului cu nr. 3 din strada Tăietura Turcului.

Așteptăm o nouă notificare a dumneavoastră cu alte date schimbate în

proiectului P.U.D. a proprietarului de mai sus.

\ P'-'N.....■

Iuga Vasile, str. Tăietura Turcului nr. 7, tel. 0745944743

Iuga Narcizia, str. Tăietura Turcului nr. 7, tel. 0742887105

.....'...............;■

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor :

 • - nr. 601512/17.12.2018 - Iuga Vasile și Iuga Narcizia, str. Tăietura Turcului nr. 7

 • - nr. 602761/18.12.2018 - dl. Oprea Gabriel Vasile, str. Donath nr. 4

-nr. 605707/19.12.2018 - Iuga Vasile și Iuga Narcizia, str. Tăietura Turcului nr. 7

Oprea Gabriel Vasile și Oprea Monica, str. Donath nr. 4

 • - nr. 605717/19.12.2018 - Iuga Vasile și Iuga Narcizia, str. Tăietura Turcului nr. 7

Oprea Gabriel Vasile și Oprea Monica, str. Donath nr. 4

 • - nr. 606747/19.12.2018 - dl. Froicu Cristei, str. Donath nr. 2

 • - nr. 613116/27.12.2018 - Iuga Vasile și Iuga Narcizia, str. Tăietura Turcului nr. 7

beneficiarul lucrării, precizează următoarele :

în esență plin obiecțiunile formulate se invocă:

 • 1. Nerespectarea retragerii laterale a clădirii propuse a fi construite la o distanță de 5,55 m față de limita laterală a numitilor Iuga și nerespectarea înălțimii la cornișă

 • 2. înscrierea unor date eronate în proiect respectiv pe parcela numitilor Iuga (str Tăietura Turcului nr 7) distanța dintre clădirea numitilor Iuga și limita de proprietate spre subsemnatul este de 2,75 m și nu de 3,32 m

 • 3.  Deschiderea de ferestre și balcoane spre proprietatea numitilor Iuga sub limita permisă de Codul civil

 • 4.  Realizarea unui studiu de insorire

Aceste susțineri nu sunt corecte și se încearcă exercitarea abuzivă a "profesiei de vecin” în raport de cel care intenționează să construiască prin exercitarea unor pretenții excesive și abuzive cu privire la dreptul de proprietate al subsemnatului.

Astfel referitor la pct 1

- înălțimea la cornișă a construcției propuse prin PUD este de 9,50 m ceea ce determină o retragere laterală de 4,75 m iar potrivit documentației propuse, retragerea laterală a construcției variază între 5,91 m și 5,0 m în punctul cel mai apropiat de terenul numitilor

Iuga, astfel că retragerea propusă este în acord cu certificatul de urbanism nr 3624/31.08.2018

Referitor la pot 2

 • -  Documentația propusă nu studiază terenul situat in str Tăietura Turcului nr 7 (aparținând numirilor Iuga) astfel că orice fel de observații legate de neconcordanțe cu privire la distanța de la limita de proprietate la construcția numirilor Iuga nu afectează propunerile făcute cu privire la construcția ce se va edifica in str Tăietura Turcului nr 3

 • -  De asemenea dorim sa menționam ca determinarea exactă a distantei dintre gard și imobilul numirilor Iuga este irelevanta, datorită stării avansate de degradare a gardului aflat intre cele doua proprietăți.Legislația în vigoare prevede determinarea distantei intre limite/ imobile în sistem topografic( stereo 70).etc

Referitor la pct 3

 • -  Documentația propusă respectă distanțele minime față de limita laterală cu privire la ferestrele de vedere și balcoanele ce sunt prevăzute a fi realizate în concordanta cu art. 615 Cod Civ.( 1)„ Este obligatorie pastrarea unei distante de cel puțin 2 m intre fondul, îngrădit sau neîngrădit, apartinand proprietarului vecin și fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. ’ ’

Referitor la pct 4

- în documentația anexata a fost realizat și depus studiul de insorire din care reiese faptul ca, construcția nou propusa respecta legislația în vigoare în materie de insorire.

Deci sunt deranjați de faptul că, în limitele permise de lege, înțeleg să îmi exercit prerogativele dreptului de proprietate.

Depun alăturat un set de fotografii cu privire la starea de fapt existentă și sunt de acord cu deplasarea în teren a oricărui inspector din cadrul PRIMĂRIEI.

Cu deosebită considerație

SOAVA ADRIAN

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 610524/433/21.12.2018 și nr. 9863/433/08.01.2019, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar acesta prin adresa cu nr. 49712/29.01.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsul beneficiarului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cunr. : 57048/433/01.02.2019, 57055/433/01.02.2019, 57060/433/01.02.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan