Hotărârea nr. 528/2019

Hotărârea 528/2019 - Aprobarea P.U.D. – Extindere și mansardare locuință unifamilială, S+P+M – str. Grapei nr. 5; beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Extindere și mansardare locuință unifainilială, S+P+M - str. Grapei nr.5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare locuință unifainilială, S+P+M - str. Grapei nr.5;

Analizând Referatul Nr. 252378 din 05.06.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare locuință unifainilială, S+P+M - str. Grapei nr.5, beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 235 din 16.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea im. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere și mansardare locuință unifainilială, S+P+M, beneficiari: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian;

Prin P.U.D se propune extinderea și mansardarea unei locuințe unifamiliale Sp+P în vederea măririi confortului locativ. Regim final de înălțime - S+P+M;

 • - retragerea față de Urnit ela laterală nord-vestică: minim 3.8 m;

 • - amplasarea față de limitela laterală sud-estică: pe limita de proprietate;

 • - retragerea față de limita posterioarăr. variabil, de la 3m la 7,5m;

 • - accesul auto și pietonul: din strada Grapei;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Art. 2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.Nr. 528 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)PRIMĂRIA S| CONSII IIII IflCA.


CI lll-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3.400001, Cluj-Napoca. tel: +40 264 592 301. fax:+40 264 599 329 www.prirnariaciujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitelujnapoca.ro


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF


Ca urmare a cererii adresate de Inoan Mihăiță AdrianNapoca, str. Mehedinți, nr. 26, bl. D12, sc. 1, et.3, ap.16 înregistrată sub nr. 604014/433 din 18.12.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:


Nr.pentru P.U.D. - Extindere și mansardare locuință unifamilială - str. Grapei nr.5

generat de imobilul cu nr. cad. 311726

Inițiatori: Inoan Maria, Inoan Ioan-Cristian și Inoan Mihăiță-Adrian Proiectant: S.C. Metaform Design S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Marcel Adrian S. Vancea

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 281 mp, situată pe frontul vestic al străzii Grapei, delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică, sudică și vestică.

 • I. Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Lip - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip periferic .

-funcțiunepredominantă : locuințe unifamiliale cu regim redus de înălțime;

regim de construire: izolat sau cuplat

-înălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, DtP+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P-parter, M -mansardă, R- nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m .

-indici urbanistici : P.O.T max = 35%, C.U.T max = 0,9

-retragere min. față de aliniament:

în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament sau construcția în aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament, respectiv se vor amplasa în aliniament, ca și clădirile alăturate.

în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m față de aliniament.

-retragere min. față de limitele laterale :

Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mare decât 10 m:

 • (a) în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se vor alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea de 20 m, măsurată de la aliniament. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan în scopul acoperirii unui calcan existent sau pe baza unei convenții de construire pe limita de proprietate încheiate intre vecini. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. In cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va închide frontul.

 • (b) în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să nu aibă încăperile principale orientate spre limita în cauză. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt nu va depăși 4.50 m.

-retragere min. față de Umilele posterioare :

 • (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

 • (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 2.80 m.


  PRIMĂRIA Șl CONSII llll IDEA. ClilI-MAPOCi


  ROMÂN IA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  Calea Moților, nr. 3.400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301. fax:+40 264 599 329 www.pnrnariacltijnapoca.ro | www.ckijbusiness.ro | www.visitclujnapoea.ro


  ROMANIA


  CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

 • (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 m față de limitele posterioare ale parcelei.

 • (d) toate construcțiile de pe parcela în înțeles urban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 ni, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (fîligorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină etc), a căror suprafață însumată va fi de maximum 15 mp.

II. Prevederi P.U.D. Propuse:

Prin P.U.D se propune extinderea și mansardarea unei locuințe unifamiliale Sp+P în vederea măririi confortului locativ. Regim final de înălțime - S+P+M;

 • - retragerea față de limitela laterală nord-vestică: minim 3.8 m;

 • - amplasarea față de limitela laterală sud-estică: pe limita de proprietate;

 • - retragerea față de limita posterioară’. variabil, de la 3m la 7,5m;

 • - accesul ciuto șipietonal: din strada Grapei;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 19.03.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 6178 din 22.12.2017, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Arhitect Șef,

Arh. Dahiel P<stor specialitate,

p. Ligia Subțirică


Șef birou Strategii urbane,

Arh. AndreeaJVfMresanRed., 3ex. Arh. Anamaria Popa inspector. Biroul Strategii urbane

Achitai laxa de 12 lei. conform Chitanței nr             ......din                 ............

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct.-prm-po^ta la data de ...®.3....Q.S .. 2.9.1.U-

PLAN TOPOGRAFIC


586120


Loc. Cluj Napoca, str. Grapei, nr. 5, Jud. Cluj -Intravilan-

Scara: 1: 200

PMMAMA MWN*G«nULUI CUUMUPOCA COMÎSIA TEHNICA DE AMENAJARE A TERITORNLUI Bl DE URBAMBM

VIZAT

(?)

586100


Nr.

Pct.


586080Coordonate pct.de contur


X[m]


-V-

\

29«


586I00


1001


586105.3184 586101.7049 586102.9760 586102.0320 5&6095.7860 586094.5730 586088.1780 586084.4811 586081.0909 586083.4859 586087.3250 586090.6868 586099.3146 586100.2481 586101.7726


390758.0383 390752.2698 390751.4480 390749.5500 390744.7770 390743.7210 390750.4390 390754.6260 390757.8412 390761.6090 390759.6950 390765.9775 390761.6067 390761.0269 390760.0621


6.807

1.514

2.120

7.861

1.608

9.275

5.586

 • 4.672

4.465

4.290

7.125

 • 9.672

1.099

1.804 4.083


586080


S(1Cc)=281.2018mp P=71.980m

? .0220(8


SO r-


<=> O'


Sistem de proiecție STEREO 1970

Sistem de cote MAREA NEAGRA 1975


PROPRIETAR / TITULAR DE CARTE FUNCIARĂ:

INOAN MARIA, INOAN CRISTIAN, INOAN M1HĂIȚĂ-ADRIAN

CARTE FUNCIARA nr. 311726 - municipiu Cluj Napoca

TEREN INTRAVILAN / CURȚI CONSTRUCȚII

ADRESA: strada Grapei nr. 5


TEREN


Suprafața: 281 mp


Al


Număr Cadastral 311726


Suprafață de teren împrejmuită


CONSTRUCȚII EXISTENTE


Al.l


Nr. Cad. 311726-CI


Suprafață: 63 mp


CONSTRUCȚIE DE LOCUINȚE

Casă din cărămidă acoperită cu țiglă, compusă din: 1 cameră, 1 bucătărie


Total suprafață de teren studiată prin PLANUL URBANISTIC de DETALIU prezent


281 mp


INDICI CARACTERISTICI MAXIMALI AFERENȚI Lip

P.O.T.

35.00%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T.

0,9

SUPRAFAȚA DE TEREN

SUPRAFAȚA CONSTRUITA MAXIMALĂ

SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ MAXIMALĂ

S=281 mp

Sc=98 mp

Sp=253 mp

PREZENTA DOCUMENTAȚIE PROPUNE EXTINDEREA Șl ETAJAREACONSTRUCȚIEI EXISTENTE ASTFEL INCĂT SA CORESPUNDA CERINȚELOR ACTUALEALE BENEFICIARULUI. CU PĂSTRAREA FUNCȚIUNII DE LOCUINȚA individuala și Încadrarea In limetele indicatorilor urbanistici reglementați regimul de INALȚIMEFINAL PROPUNE MODIFICAREA DE LA ACrUALULSP.P* Pod (SUBSOL PARȚIAL » PARTER. POU) LA S.P.M (SUBSOL • PARTER ♦ EFA|)
-----------.-----------------------------

SUPRAFEȚELE AFERENTE EXTINDERII PROPUSE A IMOBILULUI EXISTENT CARI SE VOR ADAUGA CELOR EXISTENTE lN VEDEREA STABILIRII INDICILOR URBANISTICI FINALI CARACTERISTICI PARCELEI


EXTINDERE PROPUSĂ SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ


EXTINDERE PROPUSĂ SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ


Sc= 35 mp


SD= 184,31 mp


INDICI CARACTERISTICI PROPUȘI


SUPRAFAȚA DE TEREN AFERENTA PARCELEI


S=281,00 mp


SUPRAFAȚA CONSTRUITA TOTALA (EXISTENT ♦ PROPUS)


Sc=98 mp


SUPRAFAȚA D ESF ÂȘURATĂ

totala S|>=299,75 mp

SUPRAFAȚA DESFĂȘURATA PENTRU CALCUL C U.T.

SD=247, 31 mp


PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI

P.O.T.

34,87%

COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI

C.U.T.

0.88Nr.Crt

SIMBOL

TIPURI DE SUPRAFEȚE

SITUAȚIE PROPUSĂ

/mp.

/%

p

n

AMPRENTA LA SOL A CONSTRUCȚIEI / S.C.

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ 63 mp

EXTINDERE PROPUSĂ: 49 mp

98

35

CIRCULAȚII INTERIOARE

ALEI PIETONALE /

PLATFORMA ACCES • TROTUAR DE GARDA - 30 mp TERASĂ SBmp PLATFORMĂCAROSABILĂ / GEOGRID- 2S mp

113

40

*

SPAȚII VERZI

SUPRAFEȚE INIEKBATEȘIAMENAIĂRI PEISAGERE ORGANIZATE PE SOL NATURAL

70

25

TOTAL SUPRAFAȚĂ PARCELĂ AFERENTĂ OBIECTIVULUI PROPUS

281

100


PROCENTUL DE SUPRAFEȚE PERMEABILE / NEMINERALIZATE DIN CADRUL PARCELEI STUDIATE INCLUDE SPAȚIILE VERZI Șl PLATFORMA CAROSABILĂ DE TIP GEOGRID, Șl REPREZINTĂ = 35 %


CĂI DE CIRCULAȚIE EXISTENTE ÎN ZONĂ

str. Grapei


CONSTRUCȚII EXISTENTE ÎN ZONĂ
> ACCESE

- PE PARCELA : PIETONAL / AUTO -LA OBIECTIVUL PROPUS


metaform


urbanism+arhitectura+design


METAFORM DESIGN S(l

Str Lacul Rosti. Nr.3, Ap. 55 unlcipiul Cluj • Napoca I Judelui Cluj toi 0743 34 13 05 / 0742 13 08 10 CUI 33014507 / GIF .112/1249/03.04 2014


ACEST PROIECT ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A S C. METAFORM DESIGN S R L SI NU POATE F| FOLOSIT, TRANSMIS. SAU REPRODUS. TOTAL SAU PARȚIAL. DECÂT IN CONDIȚIILE STABILITE DE CĂTRE S C METAFORM DESIGN SRL PRIN AUTORIZARE EXPRESA SI SCRISA PREZENTUL DOCUMENT ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNATURILE SI STAMPILA IN ORIGINAL IAR UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORMA CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT


Beneficiar:


Denumire proiect:


INOAN MIHAITA-ADRIAN


cu domiciliul în: str. Mehedinți nr. 26, apartament 16, municipiul Cluj Napoca, județul Cluj


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


EXTINDERE ȘI ETAJARE


CASA EXISTENTA


Amplasament:


Str. Grapei nr.5, municipiul Cluj-Napoca, județul Clujarh. Marcel VANCEA

riator proiect


REGLEMENTARI URBANISTICEData:

Noiembrie 2018


1: 200


Simbol :

02 /2018


Nr. Planșa:


A.06


P.U.D. - Extindere și mansardare locuință unifamilială str. Grapei nr. 5

Nr. 252378/13.05.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

• Inițiator : INOAN MARIA, INOAN IO AN CRISTIAN, INOAN MIHĂIȚĂ-ADRIAN

 • •  Proiectant: S.C. METAFORM DESIGN S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 604014/18.12.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Extindere și mansardare locuință unifamilială - str. Grapei nr. 5

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 6178/22.12.2017

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 235/16.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 604014/18.12.2018

S-a afișat, pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 08.01.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Dalele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de : 19.03.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 06.06.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de : 19.03.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterea care a avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de : 19.03.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Crâșnic Mihai - str. Libelulei nr. 4

 • •  Kalanyos Ana - str. Grapei nr. 3

 • •  Molanar Katalin - str. Grapei nr. 3

 • •  Turos Gheorghe - str. Grapei nr. 3

 • •  Turos Martin - str. Grapei nr. 3

 • •  Turos loan - str. Grapei nr. 3

 • •  Papuc Vasile - str. Grapei nr. 7

 • •  Bondoi Nicolae - str. Salcâmului nr. 24

 • •  Frențiu Daniela și Frențiu Vasile - str. Salcâmului nr. 28A

 • •  Ilea Mihai Florin - str. Salcâmului nr. 30

 • •  Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 19.03.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 133732/07.03.2019, dl. Crâșnic Mihai Daniel cu domiciliul în str. Libelulei nr. 4, ap. 2, comunică următoarele obiccțiuni :

( por-//j-i tavY

Semnătura:

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-lui. Crâșnic Mihai Daniel cu domiciliul în str. Libelulei nr. 4, ap. 2, cunr. 133732/07.03.2019, beneficiarul/proiectantul lucrării, precizează următoarele :

Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu în cauză, subsemnatul INOAN MIHĂIȚĂ ADRIAN, este de acord ca în limitele bunei vecinătăți, a legislației în vigoare și a unui calendar de lucrări prestabilit de comun acord, proprietarii calcanului care ocupă latura Nord - Vestică a amplasamentului studiat pe o distanță de aproximativ 9,5 m, să aibă access pe proprietatea acestuia - imobil înscris în Cartea funciară 311726 - în vederea efectuării lucrărilor de întreținere curentă sau a intervențiilor considerate necesare.


Proiectant General: Arh. Marcel VANCEA


Beneficiar: INOAN/ly(ihăiță Adrian

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui luciu;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 145679/433/14.03.2019, obiecțiunile formulate în adresa mai sus menționată a fost transmisă beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 178967/29.03.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmise vecinului de parcelă prin adresa cu nr. : 192599/433/05.04.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Arhitect Șef,                   Șef Birou,                Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan