Hotărârea nr. 527/2019

Hotărârea 527/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C; beneficiari: Chinan Otilia Liana și Chinan Cristian Arcadie

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

pl ivind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258023 din 23.05.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C, beneficiari: Chinan Otilia Liana și Chinan Cristian Arcadie;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 115 din 07.03.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Al t. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință familială cu două unități locative S+P+E, str. Povârnișului nr. 17C, beneficiari: Chinan Otilia Liana și Chinan Cristian Arcadie, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

o retragerea minimă față de limitele laterale estică și vestică: 3 m;

o retragerea minimă față de limita posterioară: 6 m;

o accesul auto și cel pietonal din str. Povârnișului pe alee de interes local;

o staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate amplasate la parter, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

o echiparea tehnico-edilitară: completă pe drumul de acces.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 2,5m se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu titlul de „drum”.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărâri


Nr. 527 din 18 iunie 2019

(Ilotărârca a fost adoptată cu 23 voturi)


PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAI CLUJ-NAPOCA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3. 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


< o o o.

< z


D

-J

uCa urmare a cererii adresate de Chinan Otilia și Chinan Cristian, cu domicilîuLm județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Aleea Rășinari nr. 7, apt 27, înregistrată cu nr. 16376/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

pentru PUD - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu doua unităti locative,

str. Povârnișului nr. 17C

generat de imobilul cu nr. cad. 285196;

Inițiator: Chinan Otilia și Chinan Cristian;

Proiectant: S.C. PROIECT CONSTREX CONSULTING S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Ioana Sin;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : teren în suprafață de 551 mp, situat pe frontul sudic al drumului de acces din str. Povârnișului delimitat de drumul de acces din str. Povârnișului în partea nordică și limite cadastrale pe celelalte laturi.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Lin - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe anifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-înălțimea maximă admisă: Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol. D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. -indici urbanistici : POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: In situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale : clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție. în situația în care se poate identifica în


PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAI CLUJ-NAPOCA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr 3,400001, Cluj-Napoca, tel;+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

•..«* • • • • •

ROMÂNIA


zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare : clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • •  retragerea minimă față de limitele laterale estică și vestică: 3 m;

 • •  retragerea minimă față de limita posterioară: 6 m;

 • •  accesul auto și cel pietonal din str. Povârnișului pe alee de interes local;

 • •  staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate amplasate la parter, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

 • •  echipare tehnico-edilitară: completă pe drumul de acces.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.02.2019 și a completărilor depuse și verificate in Comisia operativă din data de 22.02.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2881 din 17.07.2018. emis de Primăria Cluj-Napoca.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi turnai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia


Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr......................................din..........................................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de...................................


BILANȚ TERITORIAL

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

1

Zona construita

0.0

0.0

192.1

34.8

2

Zona circulații auto si pietonale

0.0

0.0

181.5

32.9

3

Zona inierbata

551.0

100.0

177.4

32.3

4

TOTAL

551.0

100.0

551.0

100.0


BILANȚ TERITORIAL

Existent

Propus

Suprafața teren masurata

551.00 mp

551.00 mp

U.T.R. conform Cluj-napoca

Liu

Liu

Suprafața construita EXISTENTA

0.0 mp

Suprafața construita PROPUSA

192.10 mp

Suprafața desfasurata existenta

0.0 mp

Suprafața desfasurata PROPUSA

497.70 mp |

Suprafața circulație auto si pietonala EXISTENTA

0.0 mp

l

j

Suprafața circulație auto si pietonala PROPUSA

181.50 mp ț

Suprafața spațiu verde EXISTENT

551.0 mp

Suprafața spațiu verde PROPUS

177.45 mp |

P.O.T. existent

0.0%

P.O.T. propus

34.86%     ,

P.O.T. maxim admis prin P.U.G.

35.0%

C.U.T. existent

0.0

C.U.T. propus

0.9

C.U.T. maxim admis prin P.U.G.

0.9

Regim de inaltime maxim existent pe parcela

-

Regim de inaltime CONSTRUCȚIE PROPUSA

S+P+E

Număr existent de parcari auto

0

Număr propus de parcari auto

4


4 CIRCULAȚII


Spațiu verde5. GRAD DE OCUPARE A PARCELEI


Steren 551.0 mp

^construita existenta

O-

^desfasurata existenta


POT existent ~ 0-0% CUTexistent = 0-0

^construita propusa Sc = ^desfasurata propusa Sd =

POT propus = 34.86%

CUT Propus = 0-9


192.10 mp

497.70 mp


POT maxim admis prin P.U.G. Cluj-Napoca “ 35.0%

CUTmaxim admis prin P.U.G. Cluj-Napoca = 0-9
*”Parcela(S)

—i

Lungimi laturi

D(i,i+1)

Pct.

X[m]

Y[m]

5

587425.241

390408.574

24.714

6

587449.680

390404.898

22.584

1

587452.175

390427.344

24.136

4

587428.295

390430.850

5.351

9

587427.481

390425.561

17.134

S(S)=551.18mp P=93.919m


Nr unitati locative propuse = 2

Nr locuri de parcare propuse = 4

(2 in garaje la subsolul construcției si


//P PROIECT V j SCONSTREX '' . CONSULTING •

\\      S.RL. y


Nume


Semnatv\ .. il

/$/ /&/


Referat/expertiza; nr./data


proiectant general:

PROIECT CONSTREX CONSULTING

Cluj-Napoca str. 13 septembrie nr. 5/1 J/12/4053/93 RO5013923

Nume

Semnat

Sef proiect

arh. Cristina SIN

/^Z/

Proiectat

arh. Cristina SIN

4/

Desenat

arh. Cristina SIN

4

Scara


Cerința

Teneficiar: CHINAN OTILIA LIANA SI CHINAN CRISTIAN ARCADIE adresa investiției:

str. Povârnișului, nr. 17C mun. Cluj-Napoca iud. Cluj


proiect nr.

81 /

2018faza:


P.U.D.


PLAN REGLEMENTARI

URBANISTICE


A. 04


P.U.D. - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative str. Povârnișului nr. 17C

Nr. 175885/28.03.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : CHINAN OTILIA LIANA și CHINAN CRISTIAN ARC ADIE

 • •  Proiectant: S.C. PROIECT CONSTREX CONSULTING S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 16376/10.01.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative - str. Povârnișului nr. 17C

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 2881/17.07.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 115/07.03.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 16376/10.01.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 28.09.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate (nr. 483211/15.10.2018) următoarele :

 • •  Memoriu general

 • •  Plan încadrare în zonă

 • •  Plan reglementări urbanistice

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 12.02.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 13-14.10.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 12.02.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 12.02.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Butur Grigore și Butur Adriana Claudia - str. Povârnișului nr. 17B

 • •  Macavei Doru - str. Povârnișului nr. 17D

 • •  Petrina Liana - str. Povârnișului nr. 41A

 • •  Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 12.02.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Cristina Sin.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,


Șef Birou,


Andreea


Responsabil cu informarea și consultarea publicului
Simona Cipcigan