Hotărârea nr. 526/2019

Hotărârea 526/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1; beneficiari: Rusu Radu Cristian și Rusu Mihaela

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 247016 din 14.05.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1, beneficiari: Rusu Radu Cristian și Rusu Mihaela;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 234 din 16.04.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj), str. Vântului nr. 1, beneficiari: Rusu Radu Cristian și Rusu Mihaela, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • - amplasarea pe parcelă:

 • - locuința unifamilială S+P+M va fi amplasată în retragere cu 3 m față de limitele de proprietate estică și vestică și 6 m față de limita nordică;

 • - garajul va fi amplasat pe limitele de proprietate nordică și sudică și la minim 2,5 m față de locuința unifamilială;

 • - circulațiile și accesele: din strada Vântului;

 • - staționarea autovehiculelor: un loc de parcare amenajat la sol și un loc de parcare în garaj, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echiparea tehnico-edilitciră: completă pe strada Vântului.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Vântului la ampriză de 9 m se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în C.F. cu titlul de „drum”. împrejmuirea la stradă se va realiza cu respectarea profilului rezidențial, respectiv la 4.5 m din ax drum.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.


PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

ARHITECT-ȘEF


ROMANIA


'lUNlcip


LUJ-NaCa urmare a cererii adresate de RUSU RADU, cu domiciliul în județul

Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 13-15-17, ap. 24, înregistrată sub nr. 105596/433       .02.2019, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:


pentru P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj),

strada Vântului nr. 1

generat de imobilul cu nr. cad. 295172

Inițiatori: RUSU RADU CRISTIAN și RUSU MIHAELA

Proiectant: Ermethic Design D&A S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Alina S. Popescu

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D: parcelă în suprafață măsurată de 467 mp (425 mp din acte), situată pe frontul nord-estic al străzii Vântului, delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică și estică.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

 • - UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

 • - funcțiune predominantă: zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m., adâncimea de 30 - 55 m. și suprafața de 450 - 1000 mp.).

 • - regim de construire: regim de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modem, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

 • - înălțimea maximă admisă: regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m. față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

 • - indici urbanistici: Locuințe, alte utilizări admise:      P.O.T max. = 35% C.U.T max. = 0,9 ADC/mp

 • - retragere minimă față de aliniament: în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m. de la aliniament cu respectarea obiceiului locului. Pentru parcelele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m. de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

 • - retragere minimă față de limitele laterale: în cazul existenței unui calcan vecin, clădirile se pot alipi de acesta. Noul calcan nu va depăși lungimea celui existent. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii de pe parcelele vecine. Se admite construirea unui calcan numai în scopul acoperirii unui calcan existent. Clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la latura opusă celei ce include un calcan existent cu o distanță minimă de 3 m. în cazul existenței calcanelor pe ambele laturi ale parcelei, se va inchide frontul. în cazul în care pe limitele laterale de proprietate nu există calcane, clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate, aceasta se poate aplica numai pe una din laturi. în acest caz, înălțimea clădirii pe această parte nu va depăși 4,50 m.

 • - retragere minimă față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - amplasarea pe parcelă:

-locuința unifamilială S+P+M va fi amplasată în retragere cu 3m față de limitele de proprietate estică și vestică și 6 m față de limita nordică;

-garajul va fi amplasat pe limitele de proprietate nordică și sudică și la minim 2,5m față de locuința unifamilială;

 • - circulațiile și accesele: din strada Vântului;

 • - staționarea autovehiculelor: un loc de parcare amenajat la sol și un loc de parcare în garaj, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Vântului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 3.04.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Suprafața de teren necesară regularizării străzii Vântului la ampriză de 9 m se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în C.F. cu titlul de „drum”. împrejmuirea la stradă se va realiza cu respectarea profilului rezidențial, respectiv la 4.5 m din ax drum.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1434 din 13.04.2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Achitat taxa de 12 lei, c inform Chitanței nr. OT4-44?..7.£?...din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de ...?SS*.<

SECȚIUNI-SITUAȚIEPROPUSANr.cad/nr.topo: 295172 S c.f. = 467.00 mp

S parcela = 467 mp


Locuința individuala

D+P+M


PLAN TOPOGRAFIC

SCARA 1:200 INTRAVILAN


Date referitoare la imobil: \

Adresa: mun. Cluj-Napoca, str. Vântului, nr. 1, jud. Cluj Carte Funciara : 295172, UA^Cluj-Napoca

Nr. cadastral: 295172 Suprafața din act: 425 mp Suprafața mas urata: 467 mp


RRIMARiA MUMCIRULV» CLIM^*AFOCa TWUTO'RfUUn w rx «


Nr.cad/nr.topo: 282474


587360


587340


581320


iTEREO 1970

VNEAGRĂ1975


LEGENDA

limita zona studiata


limita proprietate


împrejmuire proprietate


retrageri existente / propuse


împrejmuire cu gard


secțiuni


acces auto


acces pietonal


platforme de beton ce urmeaza a fi demolate provenite din construcții vechi construcții existente


construcții propuse


punct gospodăresc


circulații auto publice


sensuri de circulație


circulații pietonale publice


teren liber de construcții


spatii verzi neamenajate


spatii verzi amenajate


copaci


suprafața aferenta parcelei studiate destinata reglementarii profilului străzii Vântului conform PUG


Nr.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

x [m]

587352.570

3 9

24 0 67

2

587345.850

030

4 00?

3

587342.160

3 9

5.690

3 »3 31

4

58*7339*272

39

030

7.350

0.652

587338.746

7.7.3 6

10.482

0

bo / 3 4 1 • o b □

3 9

U.51

Z Z. 399

587320.460

j 9

032

5.050

2.957

587319.790

39

032

7.930

9.117

587322.450

3 9

033

31.553

S (1) -

467.0 6mp P-ELABORARE PUD SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIA SI ANEXA GOSPODĂREASCA, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANȘAMENTE LA UTILITATI

Supr. teren conform C.F, = 467,00 mp

N.r. C.F. - 295172 - Cluj-Napoca

N.r. cadastral - 295172 (nr. topografic 10266/2)

C.U.nr. 1434 din data de 13.04.2018

ÎNCADRARE URBANISTICA

UTR existent: ■ Liu - Locuințe cu regim mic de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban

P.O.T. max = 35 %

C.U.T. max = 0.9

S.spatii verzi = min. 40 %

Reg max. de inaltime: S+P+1+M

REGIMUL JURIDIC:

Imobil situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, in afara perimetrului de protecție a valorilor istorice si arhitectural-urbanistice. Imobil aflat in proprietate privata

REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuala: teren


PARCELA REZULTATA IN URMA IMPLEMENTĂRII CONDIȚIILOR DIN AVIZ SIG. CIRCULAȚIEI 355133/2018

MP

%

nr. crt.

Utilizări

MP

%

1

Construcții

0.00

0.0%

104.05

22.3%

2

Suprafața pavata - circulații auto si pietonale

0.00

0.0%

82.75

17.7%

3

Spatii verzi amenajate

0.00

0.0%

271.53

58.1%

4

Teren neamenajat

467.00

100.00%

0.00

0.00%

5

Suprafața ce se va dezmembra pentru larqirea străzii

0

0.00%

8.67

1.86%

Total

467.00

100.00%

467.00

100.00%


PARCELA INIȚIALA

EXISTENT

PROPUS

nr. crt.

Utilizări

MP

%

MP

%

1

Construcții

0.00

0.0%

104.05

22.3%

2

Suprafața pavata - circulații auto si pietonale

0.00

0.0%

82.75

17.7%

3

Spatii verzi amenajate

0.00

0.0%

280.20

60.0%

4

Teren neamenajat

467.00

100.0%

0.00

0.0%

Total

467.00

100.00%

467.00

100.00%


Suprafața totala teren 467.00 mp

Suprafața construita

0.00 mp

104.05 mp

Suprafața desfasurata

0.00 mp

233.05 mp

POT

0.00%

22.3%

CUT

0.00

0.50

Regim de inaltime

S+P+M

H max coama

9.00 m

H max cornișa

3.60 m

Locuri de parcare

//,C          L———- 3

2


Vecinătăți


 • 1 - la nord

 • 2 - la est

 • 3 - la vest


PROPRIETAR APROAPE CONfe^oTE^'

OROS PAN                                         •"'Municipiul Cluj-Napoca; strada                  nr. 30, jud. Cluj

COSMIN LUCACIU                                 Municipiul Cluj-Napoca, strafevarftGtulfnr. 4, jud. Cluj

PARCELA IN POMENIUL PRIVATAL MUNICIPIULUI


NR, DE TELEFON

0745 504 681

0723 398403


ERMETHIC DESIG^y^L.

& ® )

\\Q\


beneficiar

Rusu Radu si ,        Rusu Mihaela


sef proiect Arh. Alina Popescu proiectat Arh. Alina Popescu


proiect

ELABORARE PUD SI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA SI ANEXA - GARAJ, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANȘAMENTE LA UTILITATI

planșa


REGLEMENTARI URBANISTICE


desenat Arh. Radu RUSU


proiect nr.


P.U.D.


scara


1:200

planșa nr. / data <

A05110.2018


P.U.D. - Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj)

str. Vântului nr. 1

Nr. 247016/09.05.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L.nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • • Inițiator : RUSU RADU CRISTIAN și RUSU MIHAELA

 • •  Proiectant: S.C. ERMETHIC DESIGN D&A S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 105596/26.02.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamilială S+P+M și anexă (garaj) - str. Vântului nr. 1

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 1434/13.04.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 234/16.04.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 105596/26.02.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 17.10.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 03.04.2019

Anunțui cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe

Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 5-7.10.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 03.04.2019, ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 03.04.2019, ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Dumitraș Marin - str. Partizanilor nr. 85 A, pentru Oros Dan

 • •  Lucaciu Cosmin - str. Vântului nr. 3

 • •  Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 03.04.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U. și beneficiarul/proiectantul lucrării.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului

Simona Cipcigan