Hotărârea nr. 525/2019

Hotărârea 525/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu; beneficiari: Căpușan Paul-Mihai și Căpușan Raul-Florin

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 170243 din 02.04.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu, beneficiari: Căpușan Paul-Mihai și Căpușan Raul-Florin;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 92 din 27.02.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. Io - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative, Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu, beneficiari: Căpușan Paul-Mihai și Căpușan Raul-Florin, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

 • - retragerea minimă față de limita posterioară - 8 m pentru locuință, 6 m pentru terasă;

 • - retragerea minimă față de limita laterală estică - 3 m;

 • - retragerea minimă față de limita laterală vestică și nordică - 5 m;

 • - circulațiile auto și pietonale: din Aleea Bâlea cu drept de trecere asupra imobilului înscris în C.F. cu nr.cad. 323842 ;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe Aleea Bâlea.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Nr. 525 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


PRIMĂRIA $1 COriSII IUI I OCAl

f.l IJI-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLU.J-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 261 599 329 www.priinariaclujnapoca.ro I www.clujbusiness.ro | w ww.visitclujnapoca.ro


ROMANIA


^Primar,

11 .


o.

zAleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu, înregistrată sub nr. 28017/43/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul: pentru P.U.D. - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative,

Nr.

Aleea Bâlea nr. 9A-9B provizoriu

generat de imobilul cu nr. Cad. 323841

Inițiator:   Căpușan Paul-Mihai si Căpușan Raul-Florin

Proiectant: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Mirela Cornelia Petrina

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 560 mp delimitată de parcele cu fond construit (locuințe familiale) perimetral, cu acces prin servitute de trecere din Aleea Bâlea.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

 • - UTR Lin - Locuințe cu regim redus de înălțime dipusc pe un parcelar de tip urban

-func(iune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12

 • - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban lodcrn, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

-inăl(imea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P+1+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R -nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. Înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 in.

-indici urbanistici : POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9

-retragere min. fală de aliniament : In situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. In situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale : clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o ,.regulă locală" (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 in), aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4.50 m.

-retragere min.Jăță de limitele posterioare : clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin decât 6 m.


PRIMARIAȘICONSII llll IOf!Al Clill NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLU.J-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3. -100001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; lax: +40 264 599 329 wvw.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMANIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retragerea minimă față de limita posterioară -   8 m pentru locuință, 6m pentru terasă ;

 • - retragerea minimă fală de limita laterală estică - 3 m;

 • - retragerea minimă față de limita laterală vestică și nordică -5 m;

 • - circulațiile auto și pietonale: din Aleea Bâlea prin servitute de trecere;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;

 • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe Aleea Bâlea.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 4.12.2018 și a completărilor depuse și verificate in Comisia operativă din data de 6.02.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate li folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 6 din 4.01.2018, emis de Primăria Cluj-Napoca.
Achitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr..........................din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.....


Plan reglementari urbanistice P.U.D.- Situația propusa
Indici confUTR:


U.T.R. Liu= Locuințe cu regim redus de inaltime dispuse pe un parcelar de tip urban

Aliniamente si retrageri propuse:

- clădirea sa fie retrasa de la aliniament intre min. 3 m si max. 5 m; retragerile laterale sa fie mai mari sau egale cu 3 m; retragerile posterioare sa fie mai mare sau egala; cu 6 m (8m fata de limita posterioare a parcelei)

POT maxim = 35%

CUT maxim = 0.9


Calcul POT-CUT existent

S teren = 1960.OOmp

S construita = 316mp

S etaj=

s desfasurata totaia=370.03+236.59+29=635.62mp

s desfasurata pentru calculul CUT=370.03+ 236.59=606.62mp

Regim de inaltime=S+P+E

H cornisa=3.00m (fata de cota terenului natural)

Nr.unitati locative= 2 unitati

Nr.locuri de parcare= 4 locuri de parcare amenajate pe sol -calculat conform anexei 2, PUG actual -P.O.T.eXiStent=SconstruitaX100/Steren=316xl00/1960=16.12% C.U.T.prOpUS=Sdesfasurata/Steren=606.62/1960=0.31

Breviarul de calcul al indicilor P.O.T. si C.U.T. a fost calculat conform Ordonanței nr.27/2008


Calcul POT-CUT propus

S teren = 1960mp

3 construita=478.5mp

S etaj—

S desfasurata totata =370.03+236.59+162.5+162.5+25.99=957.61mp

S desfasurata pentru cut=370.03+236.59+162.5+162.5=931.62

Regim de inaltime=S+P+E

H atic=6.30m (fata de cota terenului natural)

Nr.unitati locative= 4 unitati

Nr.locuri de parcare= 8 locuri de parcare amenajate

pe sol -calculat conform anexei 2, PUG actual -

P.O.T. propus=SCOnstruitaX100/Steren=478.5x100/1960=24.41%

C.U.T.propUS=Sdesfasurata/Steren=931.62/1960=0.48

Breviarul de calcul al indicilor P.O.T. si C.U.T. a fost calculat conform Ordonanței nr.27/2008


Bilanț teritorial existent (Steren=1960)

Suprafața terenului

1960

100.00%

Suprafața construita

345

17.6

Circulații pietonale/auto

356.71

18.2

Spatii verzi

1258.29

64.2

Total

1960

100


Bilanț teritorial propus (Steren=l960)

Suprafața terenului

1960

100.00%

Suprafața construita

478.5

24.41

Circulații pietonale/auto

356.71

18.2

Spatii verzi

1124.79

57.39

Total

1960

100


Calcul POT-CUT existent

S teren — 560mp

S construita = 29mp

S desfasurata totala = 29mp

S desfasurata pentru calculul CUT=29mp

Regim de inaltime=P

H cornișa=3.00m (fata de cota terenului natural)

Nr.unitati locative= 0 unitati

Nr.locuri de parcare= 0 locuri de parcare amenajate pe sol -calculat conform anexei 2, PUG actual -P.O.T.existent=SCOnstruitaX100/Steren=29xl00/560=5.18% C.U.T .propUS=Sdesfasurata/3teren =29/560=0.05

Breviarul de calcul al indicilor P.O.T. si C.U.T. a fost calculat conform Ordonanței nr.27/2008


Calcul POT-CUT propus

S teren — 560mp

S construita = 102.5mp

S etaj = 162.5 mp

S desfasurata totala= 162.5x3=478.5mp

3 desfasurata pentru CUT= 162.5x2=325mp

Regim de inaltime=S+P+E

H atic=6.30m (fata de cota terenului natural)

Nr.unitati locative= 2 unitati

Nr.locuri de parcare= 4 locuri de parcare amenajate

pe sol -calculat conform anexei 2, PUG actual -

P.O.T. propUS=SCOnstruitaX100/Steren = 162.5x100/560=29.02%

C.U.T.prOpUS=Sdesfasurata/Steren=325/560=0.58

Breviarul de calcul al indicilor P.O.T. si C.U.T. a fost calculat conform Ordonanței nr.27/2008


Bilanț teritorial existent (Steren-560)

Suprafața terenului

560

100.00%

Suprafața construita

29

5.18

Circulații pietonale/auto

0

0

Spatii verzi

531

94.82

Total

560

100


Bilanț teritorial propus fStcren=560)

Suprafața terenului

560

100.00%

Suprafața construita

162.5

29.02

Circulații pietonale/auto

169.14

30.2

Spatii verzi

228.36

40.78

Total

560      100


LEGENDA

ooooooooo. limita vecinătăți


ooooooooo o limita parcele studiate

] construcție propusa | construcții vecine | circulații auto existente | circulații pietonale existente | circulații auto/pietonale propuse in incinta | spațiu verde

punct gospodăresc circulații auto si pietonale propuse Contur copertina/ contur terasavegetație


acces pietonal

acces auto

acces imobil retragere nordica


retragere estica retragere sudica


Tabel de coordonate:


Parcela (2>Cc-nr. cadastral 323841

Nr. Pct,

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X (ml

Y Iml

1

584281.046

390540.754

25.668

18

584257.719

390551.464

0.813

19

584257.639

390550.655

19.388

20

584248.603

390533.501

0.772

21

584247.924

390533.369

1.475

3

584247.306

390532.530

2.7

2

584272.019

390521.184

21$J52

S(2)=560.00mp  P-96.861m


Categoria de importanta: "C" Clasa de importanta: III Grad de rezistenta la foc III Zona seismica: ag=0.10g

© Acest docume 1Jti 1 i7arpa ca

nt este proprietatea firmei S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L. si nu poate fi folosit, transmis sau reprodus, total sau parțial, fara autorizarea expresa si scrisa, rphtiip ca fip rnnfnrma rplpi npntrii rarp a foct .p.lA bor At Dnriimpntul p<Jp valahii mimai, ni <tpmnaturilp ci stamnilplp nrniprlantilnr in original

Obiectivul- Elaborare PUD, desființare imobil pergola si construire imobil de locuințe cu 2 unitati locative, imprejmuire pe

latura N-V, racorduri si branșamente la utilitati                                                                Investitor: CAPUSAN PAUL MIHAI

CAPUSAN RÂUL FLORIN

Cluj-Napoca, jud. Cluj, str Aleea Balea nr9A-9B

PROIECTANT GENERAL

/ r / sc bogort construct srl Cluj-Napoca   R o m a n i a

\[o BOGART n

Faza:

P.U.D.

I1 ’8‘ S ’ * r if V * r

s 8 8 »

• j • » | '

Licențe: A Certificări:

H    Sef Proiec

» >      Proiectat

;     Desenat

“                  Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 38, 400699, Cluj-Napoca

Tel./Fax.: +40264582749, +4 0264 58ȘZ#2t-x40264302814 www.bogartconstruct.ro; eMail: office@bogantcon/tru>ct.ro J1 2/882/1 999; RO 11953916; Banca: BCR Er|te Jciuj utoCAD LT 2007 EN CD ( 0 5 7 2 7 - 0 9 1 4 5 2 - 9 0 0 0 ) ,\a/c h i C AD 1 0 SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSA^ 1800V2B0& arh. Mirela PETRI NA              W

arh. Mirela PETRINA                  -

arh. stag. Adrian Baban

ir CONSTRUCT JJ

\V s.R.l.

Denumire planșa:

Plan reglementari urbanistice

P.U.D.- Situația propusa

Data                     Scara         Format                              Nr. proiect

01.2019      1:250       590x420 mm       2/2018

Planșa nr.

U/ P.U.D./ 3


P.U.D. - Construire locuință seniicolectivă S-!P4E cu două unități locative aleea Bâlea nr. 9A - 9B

Nr. 170243/26.03.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

• Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

© Inițiator : CĂPUȘAN PAUL MIHAI și CĂPUȘAN RÂUL FLORIN

© Proiectant: S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 28017/16.01.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință semicolectivă S+P+E cu două unități locative - aleea Bâlea nr. 9A - 9B

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 6/04,01.2018

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 92/27.02.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 28017/16.01.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 18.04.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

® Plan reglementări P.U.D.

© Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 04.12.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe silc-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședinte Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 28.03.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 04.12.2018, ora 15:30.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 04.12.2018, ora 15:30.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

e Căpușan Violeta - aleea Bâlea nr. 9A-9B

® Neag Traian ~ aleea Bâlea nr. 7A

• Hașmășan Ioan și Hășmășan Camelia - str. Eugen Lovinescu nr. 8

® Asociația de Proprietari ~~ str. Eugen Lovinescu nr. 10A

® Oțet Ionel - str. Eugen Lovinescu nr. 12

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 04.12.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 256278/25.05.2018, Hășmășan Ioan și Hășmășan Camelia cu domiciliul în str. Eugen Lovinescu nr. 8, comunică următoarele obiecțiuni:

Tz'JiW W W t-Uo'' 4/u ccdi'          eh lutuiau

MGouUCfcf ■ footâ -pttb d-O/iry Cu


/J l&C cCua          ........wa -fâlu ■ cZT4-A Zz/

Cu       ah

61 fcdD /e hu                               ou tur

U-tt f'UâJ^'UL UC( âuuoU           HUda

Cu mulțumiri,

Data:      05 -20^

Semnătura:


^uaO^^uLxid\' AU^Ut >Y S. Aid iad Cădite au O ^UUotlu Cu AyAuM w olt (OCCu^Ad cdvJd iaCCcclo/ lAydddAd ,


itiUuudd            A iu Adu Ad   -AoiuoOuu

- Ate/o câ          c-tf nc6 ?_/ -/codOJU &>cia d ciut CoâuAdf ')ru,

Addfj Ocuv cA lud Ccf^iuoaa a -Add âd^yaddiau Au

Uld U'&r,,^ ti, )w cA ec<\ .2,J-- Vin //,o ld A dUffîy/ lua ddl cit IdctOu a co/au ddy/calA ,'ht( O Cu A ooulUu <d luf s-j--/y?(7 docu uct ^ue^auu? $CU>A~cdu (Șcc^ :Bc< ) dC durii GotdAud u^/ia?ddd y>&du J?                   JOol cOCddd      Cuud 40 ceuC&rtc? dU Ccdtwd

Aud-lt O                                4y -jr& uA

ul (j cou.1ycc‘ yU £ (ai   Au -A - td dyo&d /cudddL ya cuu

/^cCcod        dat dud -A cUu Mwdd /iu CouyUdAc

C'U u(~ ad ^lu^lLf CClc-f u CaHidtlaA /dAtdud aud( ÎDCCOÂ LAu /h> v< 3^ ’4'<- - <7$ Gczo^Od d Ad& ccct cat ACC^Cd. IviU-dt d'd) /a/<Add O dAt’c/dA/ d l acced ladAdu ■$&?< OicdC uQ^du e cA coadAadAd ■rdv duld /d&sudAe .>

Cbl< cACO A^Ucccu' duu4Uc â-CauV^i UU/Unc *u /Macc î& Au cu Imidi 'a<$.< Alu/d yCf Octyujv u ctOcuCcUv '' ■< ■■*• ■ U. lc ,.. .   - ^^Crdadu COuddcXO dFid^^crrl/

yr&cfdd Ucd AuC luartd fadd' Ovu-d-y A) i'i<Occu h A/uacUh <d cec- '"Fy

Abc? A CM d^aid/UU yduda

■ Audia cod a (AAd duu>cf -

<     -'                   z                C               f -

" 'ICi K-/o


TlOtOuAi^ d AyjdA- o& A li A Au A~tdt   oy d<)'h\

Q , Cui>c '.

Ot&tdvA ^mulcd cdd AdU Cd drr ‘\h^^dd dud (bOU'dtu CCddA/d Ccuu dy d diduyd ^AoudAa Q'Vdhdu Cu OiUa,'* ■ AdaJd ^Lttf GtfUOo ddicPca yAad A> cAdcdudl ddf Ad JAo oAd lud dl U nuo dad-oAu cAuddT Od         eAdw' H(K>d&d j Ol tfAyyAiu Alt ea a dt

All iliUUf j dddu U/ ti yra^ ildi^y -y

Ad-pOd G()lt4-& 'duc^U cy Iclucu dOci lfU^' Zv pAcclacU dddAll&a^ Ad^uA^ cAu Av Arzuudtu /d} dududio.

)UhJ 'Ao^s c .'

d ^d-l ry*U/ n          r

Lx}/ittZ( /x Auodic^^ I yA)


Prin adresa cu nr. 59134/04.02.2019, dl. Neag Traian cu domiciliul în cu domiciliul în aleea Bale a nr. 7, comunică următoarele obiecțiuni:

în primul rând, adresa dvs. Nr. 5733532/433/29.11,2018 nu a fost expediată la adresa mea -Cluj Napoca, Aleea Bălea nr. 7. în mod greșit atât în adresă cât și pe plic este trecut numărul 7 A. Ca urmare a acestei erori eu am primit plicul numai în data de 23.01.2019.

Am primit de la vecinul Căpușan Paul schița și declarația notarială autentificate din care rezultă că imobilul de locuințe este proiectat pentru a fi construit la o distanță de 3 metri de linia de vecinătate.

în fapt, pe linia de vecinătate dintre terenul meu și terenul pe care urmează a se ridica construcția este un zid de beton, cu înălțimea de 3,35 metri, și deasupra zidului un gard de 1,31 metri.

Menționez că pe terenul deținut de Căpușan Paul Mihai și Căpușan Râul Florin, întrucât este în pantă, s-a umplut cu pământ pînă la nivelul de 3, 35 metri al zidului de beton. Practic diferența dintre nivelul terenului meu și a terenului lor este de 3,35 metri.

Zidul este fisurat în mai multe locuri și când plouă curge apa prin el.

Terenul respective este argilos și există pericolul de a aluneca, mai ales dacă se face construcția pe el.

Din toate actele văzute de mine rezultă că zidul nu figurează în planul de situație propus, fiind construit fără autorizație. De altfel nici nu se putea obține autorizație, deoarece zidul fiind construit pe linia de demarcație/vecitătate era nevoie să se obțină acordul meu expres dat printr-o declarație în fața notarului, conform prevederilor art. 612 din Codul Civil, ori eu nu mi-am dat acest accord.

Ca urmare acest zid nu prezintă siguranță pentru ridicarea construcției existând pericolul ca zidul să se dărâme la mine în grădină cu umplutura de pământ.

întrucât zidul și gardul au fost construite ilegal fără autorizație și fără consimțământul meu, vă solicit să procedați la luarea măsurilor legale, respectiv să dispuneți dărâmarea zidului și gardului și să se construiască zid cu respectarea prevederilor legale Codul Civil, Regulamentul de urbanism atăt în ceea ce privește înălțimea căt și în ceea ce privește consimțământul meu.

Urmare a adresei dvs. nr. 59134/433/21.02.2019, conex cu nr. 559916/22.11.2018/369, expediată de dvs. subsemnatului la data de 1 martie 2019, prin care mi-ați comunicat punctul de vedere al proiectantului lucrării.

Menționez ca această adresă nu am primit-o prin poștă, m-am deplasat personal în data de 6 martie 2019 și am ridicat-o de la Primăria Cluj-Napoca, Direcția Urbanism.

Vă comunic că îmi mențin în întregime observațiile și obiecțiunile depuse de subsemnatul în data .de 4 februarie 2019, act înregistrat la Primăria Cluj Napoca sub numărul 59134/433/4.02.2019.

în plus consider necesar să mai prezint câteva aspecte:

întrucât terenul în cauză, aparținând familiei Căpușan, este în pantă, s-a procedat la ridicarea acestuia cu umplutură de pământ, cu aproximativ 3,5-4 metri, umplutură insuficient consolidată.

Anterior pentru susținerea umpluturii s-a construit de către familia Căpușan pe limita dintre proprietăți un zid de beton cu lungimea de 750 metri și înălțimea de 3, 5 metri peste care s-a mai ridicat un gard de 1,31 metri.

Pe această umplutură de pământ s-au construit deja 2 imobile aparținând familiei Căpușan - 2 case proprietatea numitei Căpușan Violeta, SEP+M.

Ca urmare a construirii acestor imobile și a ploilor, umplutura a început să se deplaseze, să alunece, exercitând o presiune extraordinară asupra zidului de beton ce delimitează cele două proprietăți, astfel încât au apărut multe fisuri în zid, unele mari - poți introduce mâna prin ele.

Există riscul ca umplutura de pământ prin deplasare să dărâme efectiv zidul intrând pe terenul meu, cu toate consecințele inerente.

Precizez încă o dată că, inițial, terenul meu și cel al familiei Căpușan au fost cam la același nivel; în urma umpluturii aplicate de familia Căpușan terenul acestora s-a ridicat cu mai bine de 3 metri față de terenul meu, zidul de beton având înălțimea de 3,35 metri și, deci, cu atât mai mare este pericolul.

în aceste condiții mai sus arătate, construirea unui nou imobil în apropierea zidului de beton va agrava situația.

In al doilea rând învederez faptul că zidul respectiv de beton s-a construit fără autorizație.

De altfel, legal, nici nu era posibilă emiterea autorizației, zidul fiind construit pe linia de demarcație dintre cele două proprietăți, era nevoie - conform prev. art. 612 din Codul civil, să se obțină acordul meu expres dat în fața notarului public, ori eu nu am dat un astfel de acord.

A

întrucât zidul de beton a fost construit fără autorizație și fără acordul meu, înțeleg să vă sesizez oficial asupra acestei încălcări a legii și să vă solicit luarea tuturor măsurilor legale ce se impun, respectiv să dispuneți dărâmarea zidului și gardului și construirea unui nou zid și gard cu respectarea prevederilor normative în materie, Codul civil și Regulamentul de urbanism.


Data 2 2 '2^1?

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor Hășmășan Ioan și Hășmășan Camelia cu domiciliul în str. Eugen Lovinescu nr. 8, cu nr. 256278/25.05.2018, proiectantul lucrării - S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L. - arh. Mirela Petrina, precizează următoarele :

- Documentația de PUD cu denumirea de mai sus a fost redepusa cu nr. 28017/16.01.2019;

“ Construcția propusa nu afecteaza in niciun fel rezistenta împrejmuirii existente, insa avand in vedere temerile dvs, beneficiarii si~au exprimat disponibilitatea de a consolida suplimentar împrejmuirea existenta, construita aprox. 15 ani, prin prevederea unor contraforti din beton armat pe terenul beneficiarilor si ancorarea mecanica a imprejmuirii existente de aceștia. Toate acestea se vor realiza in baza unui Expertize tehnice si a unui proiect întocmit de un proiectant autorizat si verificat MLPAT de un verificator atesta,

Ținând cont de cele de mai sus, consideram ca propunerea se incadreaza atat in prevederile PUG, de aceea solicitam înaintarea proiectului de PUD in CTATU pentru aprobare.


Data

26.02.2019

Ca răspuns la sesizările d-lui. Neag Traian cu domiciliul în cu domiciliul în aleea Bâlea nr. 7, cu nr. 59134/04.02.2019, proiectantul lucrării - S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L. - arh. Mirela Petrina, precizează următoarele :

- Construcția propusa nu afecteaza in niciun fel rezistenta imprejmuirii existente, insa avand in vedere temerile dvs, beneficiarii si-au exprimat disponibilitatea de a consolida suplimentar împrejmuirea existenta, construita aprox. 15 ani, prin prevederea unor contraforti din beton armat pe terenul beneficiarilor si ancorarea mecanica a imprejmuirii existente de aceștia. Toate acestea se vor realiza in baza unui Expertize tehnice si a unui proiect întocmit de un proiectant autorizat si verificat MLPAT de un verificator atesta.

Ținând cont de cele de mai sus, consideram ca propunerea se incadreaza atat in prevederile PUG, de aceea solicitam înaintarea proiectului de PUD in CTATU pentru aprobare.

Ca răspuns la sesizările d-lui. Neag Traian cu domiciliul în cu domiciliul în aleea Bâlea nr. 7, cu nr. 162038/22.03.2019, proiectantul lucrării - S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L. - arh. Mirela Petrina, precizează următoarele :

 • -  Asa cum v-am transmis si in adresa de răspuns anterioara, in urma discuțiilor cu beneficiarii lucrării, aceștia si-au exprimat dorința de a consolida suplimentar împrejmuirea existenta, lucru pe care vi-l transmitem si acum.

 • -  In plus fata de cele comunicate anterior, beneficiarii accepta inclusiv o condiționare a lucrărilor de execuție a obiectivului sus-numit de prezentarea unei Expertize tehnice care sa stipuleze soluțiile de consolidare pentru împrejmuire.

 • -  Menționam ca soluții de consolidare a zidului exista si se pot realiza atat împreuna cu realizarea structurii de rezistenta a noului obiectiv (in urma săpăturilor la obiectiv se vor excava aprox. 600 mc pamant, astfel, presiunea pământului pe zid va scadea semnificativ), cat si separat, insa toate acestea se pot stabili doar de către un expert tehnic MLPAT. In urma realizării expertizei, proiectantul poate demara proiectarea soluțiilor structurale de consolidare si, împreuna cu proprietarii terenurilor afectate, poate propune mai multe variante de execuție care sa permită atat realizarea obiectivului cat si consolidarea împrejmuirii in condiții tehnice viabile si optime, cat si in termene convenabile.


Data

23.04.2019

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu c dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificările cu nr. 260080/433/29.05.2018, 61141/433/05.02.2019 și 170360/433/26.03.2019, obiecțiunilc formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul, prin adresele cu nr. 91344/19.02.2019, 105164/26.02.2019 și 226173/23.04.2019, răspunde acestor observații.

Răspunsurile proiectantului referitor la obiecțiunilc primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. :   59134/433/21.02.2019,   110041/433/28.02.2019 și

230052/433/25.04.2019.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect S


Daniel PopResponsabil cu informarea și consultarea publicului Siniona Cipcigan