Hotărârea nr. 522/2019

Hotărârea 522/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 1 IA, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață dc 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 272862 din 23.05.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață dc 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 172/1995 și ale Hotărârii nr. 269/2013;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei actuale de 165/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1, în favoarea Societății TRADIS CITY S.R.L. identificată prin C.U.I. 33800476, începând cu data de 25.09.2017, urmare dobândirii în proprietate, a imobilului-spațiu comercial nr. 5, în baza contractului de vânzare-cumpărarc, autentificat prin încheierea nr. 4478 din 25.09.2017.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.Nr. 522 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)lfre^dinte de ședință, n Ștefan Tarcea


Contrasem mfază

Secretarul m

Jr. Auro