Hotărârea nr. 521/2019

Hotărârea 521/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (Nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 1 IA, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. HA, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 274771 din 24.05.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. HA, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată și ale Hotărârii nr. 14/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se transmite dreptul de concesiune asupra cotei actuale de 80/945 parte din terenul în suprafață de 945 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 11 A, înscris în C.F. 259021 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 116791), sub nr. topo. 23541/1, în favoarea Societății TRADIS CITY S.R.L. identificată prin C.U.I. 33800476, începând cu data de 19.06.2017, urmare dobândirii în proprietate, a imobilului-spațiu comercial nr. VIII, în baza contractului dc vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 2688 din 19.06.2017.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția


Nr. 521 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)