Hotărârea nr. 518/2019

Hotărârea 518/2019 - Aprobarea solicitării de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 290887 din 07.06.2019 al Direcție Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune solicitarea de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere, în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, a suprafeței de teren de 883 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 284560 înscris în CF nr. 284560 Cluj-Napoca și a suprafeței de teren de 1127 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 325469, înscris în CF nr. 325469 Cluj-Napoca, din proprietatea publică a Statului Român în administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Predarea-primirea imobilelor-terenuri identificate la art. 1 va fi făcută în baza unui protocol încheiat între părți, în termenul prevăzut în hotărârea guvernului de transmitere a imobilelor-terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Nr. 518 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa la Hotărârea ur. 518/2019

m«ga


Desenat

Fekete hferk

Verificat

TapastauDniJ

Aprob:!

Crăciun as Mircea

SC EITRO LT SRL

CIuj-Napoca, stnA.Vlifci, nr.SO

Ufc tHJ >Ji W *rm=X;

SCARA: 1:5000 DATA: 25.03.2019


PLAN DE SITUAȚIE


S’f ci it         S’s-sâîJOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


''ancpi

AGl.VHA XSTtOX.U S 9 x C .V M .U J t ? <i Jț n KÎIWi lmopiu u »


EXTRAS DE CAflTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 284560 Cluj-Napoca


Nr. cerere |

96738   1

Ziua     i

. 23

Luna    |

05

Anul     i

2019   |

Cod verificare

1

■■liiMII

IILnHIII ill'lltJilIIIIJIi lllllfljlllllilllllllli

100070061710


A. Partea IL Descrierea inwbiluiui

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Mos Ion Roata, Nr. 18, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

284560

Din acte: 17.145

Masurata: 11.249

Partea DD. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

140783/08/12/2011

Act Normativ nr. 812, din 15/07/2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (înscris sub semnătură privata nr. 292/06-09-2011 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE PRIN UNITATEA 02444 ; act normativ nr. 1705/29-11-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. A500/18-06-1983 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; act administrativ nr. 1045764/01-11-2011 emis de ANCPI;);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

A1/B.2

1) STATUL ROMÂN, in administrarea

3) MINISTERULUI APARARII NAȚIONALE


C. Partea HOL SARCINA ,


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

___Carte Funciară Nr. 284560 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr, 1 La Partea 9

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

284560

Din acte: 17.145 Masurata: 11.249

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ba teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

11.249

-

-

-

Teren cu destinație speciala, număr imobil din inventar MAPN: 3072 Someseni

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

1

2

9.19

4

5

12.144

7

8

5.376

10

11

17.803

13

14

8.848

16

17

41.298


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

2

3

7.815

5

6

11.495

8

9

5.604

11

12

16.611

14

15

26.964

17|

18

15.427


Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

6.875

6

7

10.54

9

10

10.182

12

13

7.22

15

16

4.796

18

19

17.272


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

19

20

36.951

20

21

13.967

21

22

. 31.188

22

23

21.991

23

24

30.385

24

25

5.524

25

26

2.525

26

27

4.482

27

28

8.364

28

29

2.421

29

30

14.476

30

31

16.666

31

32

1.225

32

33

10.372

33

34

43.053

34

35

3.039

35

36

3.522

36

37

8.741

37

38

3.714

38

39

13.953

39

40

13.02

40

41

36.98

41

42

11.369

42

43

33.571

43

44

6.503

44

1

8.959

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite Ia 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www,ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/05/2019, 14:06

sjS’

llblGEL AGI | A XAnn.VM s v 1 (S A || l>: I l' «I 7» 4IICKUI


Oficiul de Cadastiu și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


XTRAS DE CARTE FU MCI ARĂ

PENTRU INFORMARE


i Nr. cerere i

96740   1

!     Ziua      1

23

Luna    i

05

Anul     |

2019    1

Cod verificare


Căite Funciară Nr. 325469 Cluj-Napoca

A. Partea D. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

67886 / 24/04/2017


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Mos Ion Roată, Nr. 18, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

325469

Din acte: 671.324 Masurata: 690.898

Teren împrejmuit;

Act Administrativ nr. 496, din 30/10/1979 emis de CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI CLUJ; Act Administrativ nr. 595, din 17/11/1980 emis de UNIUNEA JUDEȚEANĂ A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE CLUJ; Act Administrativ nr. 44917, din 15/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 50474, din 22/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 4759, din 02/04/1980 emis de CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 784, din 18/08/1969 emis de MINISTERUL CAILOR FERATE; Act Administrativ nr. 113810, din 20/08/2014 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 44918, din 15/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 760, din 04/09/2014 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Normativ nr. M 71, din 08/10/1977 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Administrativ nr. 111128, din 01/02/2012 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 210, din 04/05/1929 emis de COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU EXPROPRIERE SI ÎMPROPRIETĂRIRE A JUDEȚULUI CLUJ; Act Administrativ nr. 1986, din 07/09/1956 emis de COMITETUL EXECUTIV AL SFATULUI POPULAR AL REGIUNII CLUJ; Act Administrativ nr. A1407, din 19/04/2017 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Normativ nr. 1705, din 29/11/2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. 44912, din 15/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 114, din 09/05/1980 emis de CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI CLUJ; Act Normativ nr. 988, din 18/12/1968 emis de CONSILIUL SUPERIOR AL AGRICULTURII; Act Administrativ nr. 599, din 24/10/1979 emis de CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 329, din 15/07/1978 emis de CONSILIUL POPULAR AL JUDEȚULUI; Act Administrativ nr. 44911, din 15/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 140831, din 08/12/2011 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. S/B3/1668, din 29/09/1992 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Normativ nr. 812, din 15/07/2009 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Normativ nr. 653, din 22/10/1956 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE ALE REPUBLICII ROMANE; Act Normativ nr. 8, din 10/01/1964 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE ALE R.P.R; Act Administrativ nr. 483, din 03/05/1961 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE ALE R.P.R; Act Administrativ nr. 113808, din 20/08/2014 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. S/SMG 31, din 05/06/2001 emis de MINISTERUL APARARII NAȚIONALE; Act Normativ nr. M 415, din 11/10/1963 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE ALE R.P.R; Act Administrativ nr. 50470, din 22/03/2016 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 408, din

16/07/1969 emis de MINISTERUL AFACERILOR INTERNE;

. . Intabulare, drept de PROPRIETATEdomeniu public, dobândit prin Lege, ' cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

3) MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

OBSERVAȚII: DOMENIU PUBLIC

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/200],

Pagina 1 din 4

________Căite Funciară Nr. 325469 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea O

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

325469

Din acte:

671.324 Masurata:

690.898

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

Din acte:

671.324 Masurata:

690.898

Imobil împrejmuit

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

1

2

18.444

4

5

27.059

7

8

117.681

10

11

97.226


Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment

2

3

21.183

5

6

36.3

8

9

41.498

11

12

74.954


Punct

început

Punct sfârșit

Lungime segment

3

4

30.454

6

7

2.585

9

10

17.509

12

13

69.536


Pune

t| Pune

t      Lungime

Pune

t Pune

t      Lungime

Pune

t Pune

t      Lungime

începi

t|sfârș

t      segment

începu

t sfârș

t      segment

| începu

t sfârș

t      segment

1

3     1

4        124.895

1

4      1

5            9.057

1

5      1

6          23.578

1

6 1

7         30.371

1

7      1

8          60.767

li

3       1

9         100.149

1

9     2

0          10.371

2(

3      2

1          14.898

2:

L      2

2 10.066

2

2 2

3          83.681

21

3       2

4          31.613

2^

1 2

5            12.72

2.

5      2

5          19.877

2(

5       2

7          29.692

27

2

8          85.778

21

3|      2<

9           48.84

2<

3(

J            7.462

3(

3

1           76.867

3:

l       3:

2          34.909

37

3:

3          17.205

32

3-

4           15.006

3/

î      3f

5          25.215

35

3(

5          30.294

36

3‘

7          27.417

d 3S

î         109.927

35

40.77

39

4(

1           19.306

4(

)       41

L          26.733

41

47

44.434

42

4:

3          25.097

43

1          24.086

44

45

16.556

45

4(

30.654

4C

47

54.44

47

. 4E

24.708

48

4<

47.348

42

5C

110.485

50

51

94.85

51

5/

3.193

52

53

18.399

53

54

22.455

54

5S

38.45

55

56

8.423

56

57

4.811

57

5E

24.633

58

59

31.638

59

60

65.939

60

63

66.506

61

62

29.042

62

63

20.18

63

64

117.212

64

65

80.882

65

66

42.415

66

67

14.628

67

68

6.519

68

69

17.261

69

70

13.813

70

71

9.411

71

72

11.648

72

73

13.023

73

74

4.466

74

75

4.077

75

76

9.996

76

77

4.361

77

78

3.483

78

79

5.943

79

80

5.534

80

81

9.333

81

82

5.733

82

83

21.769

83

84

2.35

84

85

7.593

85

86

2.367

86

87

16.666

87

88

14.476

88

89

2.421

89

90

8.364

90

91

4.482

91

92

2.525

92

93

5.524

93

94

. 30.385

94,

95

21.991

95

96

31.188

96

97

13.967

97

98

36.951

98

99

17.272

99

100

15.427

100

101

41.298

101

102

4.796

102

103

26.964

103

104

8.848

104

105

7.22

105

106

16.611

106

107

17.803

107

108

10.182

108

109

5.604

109]

110

5.376

110

111

5.024]

111

112

20.678

112

113

13.723

113

114

5.797

114

115

6.176

115

116

11.06

116

117

38.1231

117

118

23.399

118 r

119

0.259

119

120

27.311

120

121

5.167

121

122

24.684

122

123

12.904]

123

124

11.463

124

125

29.909

125

126

9.49

126

127

2.529

127

128

4.269

128

129

9.007

129

130

10.113

130

131

7.359

131

132

5.242]

132

133

6.491

133

134

10.634

134

135

0.972

135

136

14.065

136

137

39.95

137

138

21.942

138

139

11.151

139

140

74;309

140

141

30.007

141

142

34.04

142]

143

6.768

143

144

10.028

144

145

58.154

1451

146

12.462

146

147

29.495

147

148

7.462

148|

149

54.825

149

150

32.557

150

151

59.498

1511

152

49.574

152

153

27.189]

153

154

29.366

154

155

24.603

155

156

48.24

156

157

33.2

157|

1581

32.726

1581

159

11.3651

159

160

32.411

160|

1|

42.874

** Lungimile segmentelor simt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pacjina 3 din 4

Carte Funciară Nr. 325469 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

23/05/2019, 14:06

Pagina 4 din 4

Direcția Urbanism

Biroul Strategii Urbane

Nr. 230978 / 433 din 25.04.2019

NOTĂ INTERNĂ

C ă t r e,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Referitor la nota interna nr. 230978/45 din data de 25.04.2019 va comunicam faptul ca suprapunerea din planșa anexa prezentata de dvs, a terenurilor identificate cu i 284560 si nr. cad. 325469, este conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 493/2014 .'SEF BIROU,

Andree# Mureș an

<ed. 2 UcBan Pop / 05.06.2019 VĂ AV