Hotărârea nr. 517/2019

Hotărârea 517/2019 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 293725/45/04.06.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Instrucțiunile nr. 96475/MDRAP/30.10.2015 ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii ni-. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Anexei 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, poziția 35 de la Capitolul 2. Spitale, policlinici, dispensare, cabinete medici de familie, corespunzătoare Spitalului Clinic Municipal, astfel:

Nr. cil.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

- Ici -

Situația juridica actuala/dcnumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

35

1.6.2.

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, situat n municipiul Cluj-Napoca, strada Tăbăcarilor, nr 11, identificat astfel: spital și ambulatorii integrat, suprafața construită 3.482 mp identificat cu nr. cadastral 263206-C1

2005

53.340.947,58

Domeniul public al municipiului Cluj-Napoca potrivit Legii nr.213/1998. Hotărârii Guvernului nr. 866/2002. Hotărârii Consiliului Local nr. 881/2005. CF nr. 263206 Cluj-Napoca

Teren Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Teren aferent Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, situat ni municipiul Cluj-Napoca. strada Tăbăcarilor, nr. 11, în suprafața totală de 14119 mp., din care : teren in suprafață de 10.867 mp identificat cu nr. cadastral 263206 ș teren și platfonnc depozit ni suprafața de 3.252 mp     identificat     cu     nr.     topografic

6824/24/2/1/1/2,            6824/25/2/1/1/2.

6824/26/2/1/1/2 și    nr. cad. CI, topo

6824/24/2/1/1/2,            6824/25/2/1/1/2.

6824/26/2/1/1/2-C1

2005

17.247.000,00

Domeniul public al municipiului Cluj-Napoca potrivit Legii nr. 213/1998. Hotărârii Guvernului nr. 866/2002. Hotărârii Consiliului Local nr. 881/2005. CF nr. 263206 Cluj-Napoca, CF nr. 263175 Cluj-Napoca

Art. II. Cu data prezentei, își încetează valabilitatea Hotărârea nr. 855/2017.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.Contrasemnează: Secrctaru J^iunicipi ului,

Nr. 517 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)