Hotărârea nr. 516/2019

Hotărârea 516/2019 - Includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, Î11 domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 299974 din 07.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune includerea imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, a imobilului strada Ștefan Pascu, tronsonul întâi cu suprafața măsurată de 1.355 mp., la Cap. 12 Drumurile comunale, vicinale și străzile.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I, cu suprafața măsurată de 1.355 mp., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Ștefan Pascu tronsonul I din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de Ing. Buzea Cosmin-Eugen, persoană fizică autorizată A.N.C.P.I, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 516 din 18 iunie 2019

(I lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

AMPLASAMENT:

STR. ȘTEFAN PASCU

MUN. CLUJ-NAPOCA, JIJD. CLUJ

- TRONSON I -

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3

> *

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

CLUJ - NAPOCA

IANUARIE 2019

G.A. 1/9/2019

 • 1. Adresă imobil: Mun Cluj-Napoca, str. Ștefan Pascu, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Buzea Eugen - Cosmin, certificat de autorizare Seria CJ, Nr. 187, Categoria B, C.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2019.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru primă înscriere a terenului în Cartea Funciară.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren:

Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Ștefan Pascu, jud. Cluj, între vecinii la:

- Nord - str. Anton Bacalbasa,

 • - Est - Nr. cad. 305805, Nr. cad. 297064, Nr. cad. 330710, V 331588, Nr. cad. 331587, Nr. cad. 298534, Statul Român.

 • - Sud - str. Oașului,

 • - Vest - Nr. cad. 320238, 314206, drum de acces, Nr. cad. 23664, Nr. cad. 267482, Nr. cad. 257618, Nr. cad. 267856, Nr. cad. 16178, Nr. cad. 21791, Nr. cad. 308903, Nr. cad. 329007.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință drum.

 • 7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - Drumuire combinată cu radiere, Leica TS 06, CHC X91+ GNSS;

 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975;

 • - Puncte vechi: 1 (pichet metalic), 2 (pichet metalic);

 • - Puncte noi: nu sunt.

 • 8. Situația juridică a imobilului în Cartea Funciară:

Conform prezentei documentații se propune prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară a terenului cu suprafața măsurată de 1355 mp, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca. în urma suprapunerii peste Planul de încadrare în zona scara 1:5000 s-a constatat faptul că str. Ștefan Pascu se suprapune peste drumul de exploatare De 3529.Din punct de vedere al Planurilor de punere în posesie acest imobil se află în extravilanul Munjcipîul.tfFCIuj-Napoca iar pentru prima înscriere iri sistemul integrat de cadastru și Gaîte Funciara-â'x imobilului conform art. 87 alin. 6 din Ordinul 700/2014 cu completările si modificărileȘ.i

Ijă                      Ri’

ulterioare, pentru terenurile înscrise in vechile Cărți Funciare, situate în eXtra vila m care auT/’ p'jetu -       //

făcut obiectul legilor proprietății, nu est© obligatorie identificarea cartea funciară veche.

nr. topografic din


Ianuarie 2019

Cluj - Napoca

Calculul analitic al suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, str. Ștefan Pascu L-34-48-C-a-24V

Nr. pct.

X (m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

401

589915.602

393529.566

5.27

402

589917.689

393534.407

44.85

403

589875.858

393550.590

3.21

404

589872.829

393551.649

4.64

405

589868.497

393553.309

9.92

406

589859.190

393556.742

19.27

407

589841.112

393563.410

12.59

408

589829.468

393568.188

0.40

409

589829.647

393568.544

122.38

410

589714.781

393610.752

20.35

411

589695.676

393617.772

2.52

412

589696.860

393619.992

31.52

413

589666.661

393629.012

5.63

414

589662.392

393625.343

7.89

415

589669.807

393622.653

32.90

416

589700.822

393611.686

18.36

417

589718.012

393605.238

18.88

418

589735.669

393598.548

27.79

419

589761.623

393588.607

3.94

420

589765.074

393586.707

4.73

421

589769.514

393585.088

16.99

422

589785.149

393578.438

22.45

423

589806.581

393571.743

17.26

424

589822.673

393565.505

10.03

425

589832.026

393561.879

7.61

426

589839.126

393559.127

12.98

427

589851.247

393554.488

7.93

428

589858.717

393551.840

4.32

429

589862.690

393550.152

10.91

430

589872.814

393546.078

5.92

431

589878.369

393544.033

28.20

|  432

589904.467

393533.358

11.76

S=1355 mp

întocmi t

ing.

//S2 CERTIFICAT </J'

IIq> OE A t;1 ORÎcARE

fe SKRIAO/^,167 $

fe ......     ‘

I.


'X

V V


• LACdAMEN 1

DELIMITARE A IMOBILULUI


Scoro: 1:1000


Nr. codostrol

Suprofoto macurolo

Adresa imobilului

1355mp

Str. Stefon Paccu

CLUJ—NAPOCANr. cod.

2970G-I


330710


Nr. cod.+

3315B&
Nr. porcclo

Cotcgorîo de folosința

Suprofoto

(m?)

1.

Dr

1355

Totol

1355

Suprofoto constr.

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprofoto totolo mosurolo o imob*lulu<

Suprofoto din oct - 1355 mp


S.C. Agromit Trodc SJa.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM

BIROUL STRATEGII URBANE

Cluj--Napoca, Calea Moților nr.3, tel 0264-336 216

Răspuns la nota internă - nr. 15814/45/2019

Către,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Strada Ștefan Pascn asigură legătura între strada Oașului și strada Anton Bacalbașa, așa cum apare figurată pe planșa 3.2. Reglementări urbanistice aferente PUG 2014, dezvoltându-se pe traseul drumului de exploatare De 3529. Traseul actual al străzii urmează direcția din documentația de urbanism.

Arh. Andreea Mureșan

Șef birou, Biroul Strategii urbane


X

Redactat:     Mihai Alexandru Boldor (2ex.)