Hotărârea nr. 515/2019

Hotărârea 515/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 265031 din 07.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Alt. 1. Se aprobă dezlipirea imobilelor identificate cu nr. topo. 13825, 13438, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 13825/1, teren în suprafață de 10.451 mp., care se reînscrie în CF nr. 295142, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13825/2, teren în suprafață de 5.400 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Romul Ladea;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13438/1, teren în suprafață de 12.287 mp., care se reînscrie în CF nr. 295199, in favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 13438/2, teren în suprafață de 17.136 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Romul Ladea.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Romul Ladea, cu suprafața măsurată dc 22.536 mp, provenind din CF nr. 295142 Cluj-Napoca, nr. topo. 13825/2; CF nr. 295199 Cluj-Napoca, nr. topo. 13438/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Alt. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Romul Ladea din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alt. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 515 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 515/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada ROMUL LADEA, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ


BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA -MAI 2019'■i

p fi R T E A I .

Luni, 20 martir ?0c


74 (XVIII) m Nr. 248 bis legi, decRETE, HOTĂRÂRI^ ALTE^CH^

Pagina

Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Holarar» Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al jude|uîui Ciul, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excep|ia municipiului Cluj-Hapoca......................

MONITORUL OFICIAL AL. ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006'H O T Ă R Ă R E
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002
privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor si comunelor dm județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

/înd atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 șl 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins: „Articol unic. — Se atestă apartenența la d^me public al județului Cluj, precum și al munîclpiilcr'■ sș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din . jez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. I1, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", «v conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebasilan Teodor Gheorghe Vladesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

*) Hotârâree Guvernului nr. 193/2005 s. iost publ'calc în Mon’loru. Ofroiăl ai României, Partea I; nr. 243 din 20 martie 2006 și e'Jc număr bis.

!|


MIM

_J421315L


41


Carte Funciară Nr. 295142


țgf

Acisn'.vxa jrosn ,<

M tf. C VolvXe.fj jBnitnmwwiurt


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară CIuj- IMapoca


A. Partea L Descrierea imobilului


TEREN Intravilan


Nr.

22240

Ziua

14

Luna

02

Anul

2017Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:13825

15.851

Drum spre Gheorghenl înainte de Becas

B. Partea BL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

36407 08/03/1938

Act nr. 0 (în locul Imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj șl din CF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatie și prevăzute la transformare);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanție și sarcini

6     |   3 11 1 y vj

NU SUNT

VXJ ți P^.;r 4^,

S'
O 9 o Cluj-Napoca o , S-                        o-.

’y 6 o                0

Document care con ține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii

Pagina 1 clin 2


______ Carte Funciară Nr. 295142 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napocd

Anexa Nr. 1 La Partea I


Gemetrla pentru aceșt Imobil nu a tbșt găsităDste referitoare la teren

Crt

Categorie . folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

15.851

-

-

13825

Drum spre Gheorghenl înainte de Becas


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța Interna nr.6297/14-02-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

15-02-2017

Data eliberării,

-/-y-

<»■


Asistent Registrator, DANA-ALIMA SOUCA

SouqîW AV


ia Alio;

tinr.ip/J &       5* c o\

55$

O 9 Ch.<i-Nap<x-a 9 m 5


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii


Pagina 2 din 2


Teren

l\lr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 13825

15.851

Drum spre Gheorghenl înainte de Becas

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

r7 F

ZANCPT

agenția NAnnv si.A o j. c a n k r i i* ȘJ /L’.ILJEJT^TX JAirUHL J\l?i


EXTRAS OE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Nr.cerere

131364

Ziua

29

Luna

11

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CI..UJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

A. Partea I, (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 295199 ?Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 1473

TERKN                                                          (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Dincolo de Becaș

Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topografîc

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: .1.3438

Din acte: 29423; Măsurată: -

drum Dincolo de Becaș

B. Pai tea II. (Foaie de proprietate)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 295199


Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


înscrieri privitoare la sarcini

NU SUNT


Observații / ReferințeCARTE FUNCIARA NR. 295199

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

3640/08.03.1938

Lege

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Ăi     T

(provenita din conversia CF 1473)

1 | MUNICIPIUL CLUJ

B2

IMOBILUL SE ABNOTEAZĂ DIN ACEASTĂ CARTE FUNCIARĂ, NEMAIFORMÂND OBIECT DE CIRCULAȚIE PUBLICĂ

Ăl       |

(provenita din conversia CF 1473)

Document care conține date cij caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 295199

Comuna/Oras/Municipiu; Cluj-Napoca

TEREN                                                                 (provenita clin conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada DincoIo de Becaș

Nr.

cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe

Top;

13438

-

drum Dincolo de Becaș

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr.

tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

drum

Din acte:29423; Masurata:-

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ12BCPICN43048/29-11-2012, pentru serviciul de


publicitate imobiliară cu codul nr. 2ț%


Data soluționării,

04/12/2012

Data eliberării,

_/___/__.

“ ’l l>,lAsisten egistrator, DANA^OUCA

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


BEL DE MIȘCARE PARCELARA
(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Romul Ladea, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

295142(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13825

Drum spre Gheorgheni înainte de Becaș

15851

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

295199(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

13.438

Drum dincolo de Becaș

29423

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

45274

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

295142

(Nr. CF. vechi 1473)

13825/1

Dram spre Gheorgheni înainte de Becaș

10451

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

13825/2

Dram spre Gheorgheni înainte de Becaș

5400

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

295199

(Nr. CF. vechi 1473)

13438/1

Dram dincolo de Becaș

12287

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

13438/2

Drum dincolo de Becaș

17136

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

13825/2, 13438/2

Nou

Strada Romul Ladea

22536

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 22536 mp

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Romul Ladea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

X

Y

Pd.

(ral

1£>) ..

1

585064.0410

394554 1090

•>

585041.65(0

394572.1303

3

5 85121.75»

3)4(87.6»)

4

555011.4350

374595 8140

5

585005 8 709

394X-3.0490

6

534921.9433

394709.0140

7

5849(8.7820

394721.3230

8

584953.1350

391721 8430

9

5849(8.4$»

394722 5820

10

534952.6970

394725 3500

II

534953.4159

394727.0310

12

554355 6510

394727.7730

13

584952 88’0

394729.4260

14

584)45.8551

394732.7110

15

534331 8370

394739.3920

16

5’492909»

394743.3910

17

584520.66(1

394741.6700

IS

534992 20»

394748.7339

19

584391.1660

394769.1580

20

584334.7620

394764.16»

21

534874.9410

39477J38'")

•>•>

584’64 5152

394777.1566

23

584353.1 317

394778 0101

24

5’4353.2610

3947784010

25

534352 7660

394779.9250

26

584359.4510

394782 1470

27

534857.7550

39478304»

28

584853 6930

394784’439

29

5’4849.1260

394785’310

39

534345.9350

394785 5360

31

584’43.93»

3947962170

32

584832(131

334797.6933

33

584331.5330

324’34 6220

34

534810 7770

1)482222:0

35

584399.020)

394321.9381

35

584’93 8290

33482’3009

37

5S4S0140W

334828 6240

33

5S47P 4310

394’40.2353

39

53476293»

39485009»

40

584753.8430

334854.75’0

41

584741.70’0

334858.1520

42

5’4719.7170

394862 5350

43

534712.1343

3)48630760

44

534709.4730

334863.7830

45

5847076110

3948638580

46

5845821459

334864.8830

47

584570.1593

354865.9580

48

584570 30»

394866 5100

49

584561.5320

354868.1240

50

584553 9459

391370.4359

51

534527.7599

3913’0.4870

584625 8760

394382 3200

53

534622 5050

394385.6630

54

534511.8703

394895 ’4’0

584608.4320

391392.6620

56

584605.5740

394302 51CO

57

584553.7659

394909.3260

5*

5845950739

394)1’.»:-)

59

584585.9370

394222.1120

co

5S457I.724O

394)36 IC-O

61

584559.6410

3943438250

62

534549.2240

394)59.7210

63

584548.4330

394)59.1250

64

584534 5350

394373 6110

65

5845309)10

394)73.1390

64

584530 8410

394)78 6773

67

584528.2720

394931.17»

63

5345254340

394533.7450

69

584524 812 )

3945’4 3340

70

584521.8349

3-94'07.193.1

71

584518.4170

394>».39:0

72

584517.7590

394921.0390

73

584514.923)

3949)3 5820

74

5X4512.4370

3945)60510

75

584511 8551

3945)5.4442

76

584593 5533

395' 33 2353

77

584495 0820

3950’4 3920

73

534439.1810

395033.9670

79

5’4476 509)

395056 3700

80

5’4469.3743

395067.6320

81

584450.7131

3950)3.7907

82

584423 3355

395123.1656

83

584409 34)5

395142.1617

84

534396 3972

395153 8115

85

584364.2010

395192.1202

86

584364.4303

395192 3110

87

584349.2130

3952100930

88

584325 5949

395237 3360

89

584238 1232

3952892912

w

531284.4345

395277.3372

91

584271.0310

395292 6210

92

584269.7613

395291 44:0

93

584250.9463

325311 2700

93*

584252 2453

395312 3810

94

584245.8370

395318.7860

95

534240 9040

395322 5720

96

584239.6810

3953251503

97

584235 5733

395328 8460

93

534224 01»

3953365060

99

534217.1420

39534’ 1560

100

584194 0139

395360.7740

101

584181.7871)

355370 2220

101'

584179 0750

395372 35»

102

534171 0553

3953788290

102'

584169.1939

3)53’0 3323

103'

584167.6530

395381 5649

103

5841650360

3)5383 62:1

104

534156.71»

395392 5550

105

5’4146 7443

3/5-ÎJS 0210


106

584133 0710

395421.4670

107

584129 39»

395434 9132

163

534120.7260

395448 3590

10)

5841162410

395455 3120

110

584112 0540

395461.8040

111

5’. 4103.1170

395475.6600

112

584096 8779

395485 3350

113

584697.2260

395485 6520

IN

5840925320

39549’ 9200

115

5’4038.4640

395459.1830

116

5? 4’1X4 3340

395505 6180

117

5243:00110

395512.48)0

118

584O77.8SW

3)5515.61»

119

584075 6410

395519.10 >

120

584072 6)30

395524.7410

121

5’4369.0200

195529.4420

122

5843(59450

395532 ffl.’D

121

584353.2170

395538.4010

124

584250’443

395543.0780'

125

5’4-354 4’4-3

3)5551.79:1

126

584051 364')

395556.4520

127

584050 2320

395558 895'1

128

5’43461940

395553 373)

129

5’4041.7420

39556S.?3.’0

133

5’403 ’ 6710

39557’ 7000

131

5840361110

3955763910

132

584032 637.3

3955825540

133

584031.9940

395583 843)

111

584030.6490

3255853370

115

584329.26’0

395589.2080

13$

5S4O22.W5O

395596.703)

137

534315 8700

395511.78(0

138

5’4311 5)30

395620 C-XO

119

58 4311.1710

395621.8183

14)

5’4011.5510

395522 3739

141

5’4006.3810

395531 954)

142

584:04.7370

3)5634.7880

143

5342'02.934-1

395537.9)70

144

583)94.73»

395652 8900

145

5’3)25 3750

335653 3120

145

5835)2 84’0

395557.2500

147

583539.1 >»

395(32 9280

143

593)86.7450

395666 6970

149

583)84 5070

395659.93’0

150

583582 3!»

395573 5070

151

583977.2940

395681.13’0

152"

583973 8410

395586 3050

153

533965.78(0

395697.04’0

154

583555.39:9

3955)9.1670

155

533959.8731

395707.3510

156

583957 0310

395711.3560

157

583548 82(0

395723.(690

158

583546 28’0

3957270700

159

583943.3530

395732.1840

160

533938 2030

39574 3 34’0

161

583935 51(0

3)5741 555)

' 162

593927.45’0

3957573100

163

533925.75’0

3)5769.0350

164

533923 5533

395763.42»

165

533918.0120

395771.9141

166

583911.42’3

395781.9060

167

533509.0 KO

395784 84(0

1(8

583903.92»

3957)3 520)

169

533’8662»

3)5808.15(0

I7H

583886.6100

395’68.18’')

171

583879.42»

395315 80»

172

583878 (6IO

395815 WO3

173

533’68.I6(-O

395826643-3

174

58385702»

395825 »»

175

533858 0559

395834.7689

176

5838590100

395’35 7349

177

583858 24»

395836 850-7

178

583849.2)51

395845.7680

17)

583942 97»

395851.6117"

ISO

583843.4710

395852 2444

181

583336 32)5

3)5859.031

182

583834.9320

395859.3570

183

533922 8550

395870.8710

184

583816 8570

395876 5890

185'

583812 3000

3958:0.9631

186

533812 3030

395’80.5670

187

533809.41(0

395’83.7420

183

533’219130

395891.0330

189

583’01.1851

3958)9.16)6

193

583X20.4850

3959:0.7420

191

583791.1450

395501.4770

192

533788.9610

3)5903 783 >

193

533785.46»

395)97.074-3

194

583780.7043

395911.7550

195

583777.3720

395914.9700

196

583775.7060

395915 5)»

197

533773 11(0

395919.0770

193

583763 884)

395922.7120

199

583769 2390

39593’4353

200

5S3757 55(0

395932 823)

201

583753 1050

395937 559’3

202

533749.70(0

395943.(450

203

533741.574)

395947.733-3

204

533735 2040

395953.4359

205

583’30 3610

395561.3420

583722 84’0

395969.7950

207

58371703’0

395976’3:0

208

533714 7343

395978 89(0

267

533712 9:’)

3959.-O831O

210

533707 5)4)

3959'5 281'.)

211

583706.1210

395)85 3310

212

583(35 3432

3)5927 50 >0

213

583675 2215

39$OO? 3552

214

583669 1600

39(5'05 65(1

215

553(55 (-.’»

35(6:6 78:0217

583670 0(37

39(0170929

218

583575 34(0

35(014.904-0

219

583(83 8830

3)6010 2340

220

533712 94’0

3959)3 3120

221

583720 ’096

395988.7445

222

5837260180

3959320290

223

583734.183)

395971.7190

224

583743.4730

395959 5’50

225

533746 2630

395955.1270

226

583751 3>:-0

395949 6920

227

583753.74:0

395745.1810

228

5837(0.4110

395940.7011

227

5J3772O441

395932 9.'-'0

23-3

533783.9570

3959’2 3370

231

5837)60470

395910.349)

232

583897.6)4)

395899.1780

233

583807.33’9

3958».34(1

234

583809.2851

395897.1630

235

583810.20(0

3)5856’740

243

533826.035)

3)5'81 0731

245

583842(836

395*65 0334

247

533842 6’:)

395’65 Oi»

249

583853.9497

395’49 8965

250

583861.9331

3)5845 8059

251

583868 59»

395240.1659

252

583873 25’0

3)5830 2951

253

583’83 8030

355824 5’2)

254

583.337.6720

3)5820.6”)

255

583891 ’850

3)5’16.9620

255

5839055241

395’01.5345

257

583905’04)

3-)5’)1.7461

261

58391’6251

395793.9318

262

583915 3905

395790.9733

263

533918(63')

395739.2670

264

583'7200910

395786.7720

265

533923 692)

395781.4550

266

5839270970

395776.1110

267

53393057(3

395770 8070

268

533931.5’-»

335771.4(60

269

583941.41(3

395753 3:-:0

270

583942.184)

395753.9100

271

583956 1769'

395731 (891

272

533955.0300

39573000»

273

583971.76»

395707.39»

274

583971.04(0

3957050(63

275

533)73.47)0

395703.2731

276'

583986 55(0

3956’4 05»

276

533)36 5530

395(24 052)

277

5335)2 5460

395574 2590

278

5839-96 (:(O

395(68.3930

279

534004.7320

395553 5470

280

584(06 3720

395559 834)

281

584011 8280

395(40.9720

282

584029’930

395M9.402-)

282*

584030.0230

395(07.933)

283"

584031 8110

395(04 3('0

283'

534032 3410

395(03 35(0

283

5’4034 5’30

395553 94»

284

584039.3128

3955’8 3223

285

584039.2030

3955’8 2451

286

534048 5140

395572 014)

287

584-757.2930

3955(154»

2Xi

584059.7127

395562 3228

289

5.84060.74-»

3955(0.9’-»

290

534058.1178

395553.05 IS

291

584)75.2-..0

3955455C"»

292

584-135.77»

395534’0»

2)3

584093 68-‘1

3955’2 151»

2)4

534099 30-»

395513 ((«:)

295

584105 Oi?)

395502 99»

2%

534114 871-1

3954’5 60»

297

584120.74'0

39547423-»

298

584123.453)

395469.7480

299

5’4127.(6’0

395462.4170

300

534132.9)10

395452 9250

301

534133.4437

395453 2442

302

5’4146 61(0

395431.4960

303

584159 55»

395412 21(0

304

5341669533

395491.1870

315

58417501»

395395 0520

305

534190 9780

395335.4040

307

534193 8’20

395330.419-3

303

5’4202.7410

395377.6940

30)

534210 55»

395372.7’50

310

5’4214.4770

395369 63(1

311

5’1218.7910

3953(67)51

312

584233 074-9

395355 72Î-)

313

5X4236 1520

3953523139

314

5’4236(0(0

395351 93’0

315

584250 8137

395337.1573

316

584253 2420

395334 6311

317

584253 1750

395334 5710

313

534267.0550

395318 1830

319

534267.50’0

395318 51)0

320

584282 0570

3953» 3640

321

584281.4530

395391 832.1

3’2

534283.45’0

3952)-) 59:0

323

584283 65'»

39529)7?»

324

584284 1 IC)

3952)90160

325

584286 6820

3952)6.4(0

326

584287.2681

3952965889

327

5843» 836)

3952815640

328

5243)5 6547

395264 9211

329

5’4317(618

395262 6138

330

584321.7250

3)52:7 8(1)

331

5’432)5143

395248 734)

332

584334 0540

3)5’43.103)

333

5’4349 6950

395225.4GS01

334

584351 7570

395223 157) 1

335

584351 9780

395222 7343 |


336

584367.131»

395205 5331

337

5’43(5 99»

395205 4170

338

58436825’0

3952038'60

339

5’4371 54(9

39519)88»

341

5’43:0.7850

39518! («1

341

5843838809

395184.9(08

342

584382.4450

3951836045

343

5’44:0012)

395161.7129

344

5844-9’9810

395158 5120

345

584435.3951

39515597»

346

5844)5 3910

3951559741

347

5’4417.115)

395154.1(41

348

584425 8830

395134463)

349

5S4427.20S0

395135.4510

350

584442 9178

395116’47)

351

584457.7950

395398 C 620

352

534464 0706

395)900770

353

5844(5 59»

3950870370

354

584472 2’20

395180.1650

355

584492 54»

3950500331

356

584503.4420

3950’6.7940

357

5’4513 53’0

395119.2010

353

584517.39»

395013.3460

359

5’4518.123)

395012 2500

3(0

5’4522.0160

395(26 3)70

351

58453)0550

3)49)7.5180

3(-’-

584533.6151

3915:8(370

362

584549.08»

394976.78»

353

584555.1510

394970.1380

3(4

584557.0)10

394967.5820

355

534573 8580

394548 8520

356

584587.7630

394934.4’50

367

584591.»»

3949’2.82»

3(8

584(35.7420

394’88.8200

369

5846530337

394’81.1630

370

584554.1330

394S'9.9!’.O

371

534(67.4430

394878 0720

372

584575.05»

394877.3570

373

584703 6’00

394874.47:0

374

584714 1720

3)4873.4710

375

5847’1.5960

394X72 6420

376

584721.8010

394872 5240

377

584726.18(0

354371.9170

375

584744.4540

394’68 0370

379

534748.4850

3)4867.00(0

350

584759.16’0

354’63 23»

331

584779.4130

324353 35(1

332

584773.9371

3)4853.0577

383

584789 25’4

394346.6759

384

584789.6950

3)4845.9530

385

5847)764»

394341 S6»

386

584’03.43»

324338 3530

387

534814 65»

394:37.61»

3:8

584837.7370

394814 8261

339

584835.905'3

39481438»

3-»

584850.71»

394’03.1600

391

584361.9)40

3947)4063)

392

584’690310

391778.144)

393

5’ 1873.44»

394781.1590

394

58437)0920

3947-0 364)

395

. 5848810071

394781.4738

3%

584'81.S(»

3947810381

397

584933 2339

3)4768.9550

3)8

5’4931.5703

394768.7:00

584893.1747

3)4767.7065

4)1

5’4505.34»

394762 9)40

402

5’4914.3051

3)4758 1765

403

5’4916.7435

3947590279

404

5349’3 5770

394757 27IO

4-)5

584924 2040

394755 3490

405

5’4935 6W0

3947490I5O

407

584937.6130

394750.4950

4C-S

584943 8950

394746 3870

407

584947.98FO

394743 6930

410

584951 6950

394741.78IO

411

5849573070

394733.1030

412

584983.4(8)

354724 8970

414

585001.1010

394717.7:'0

415

5856-03 85’0

3)4715.75’0

416

585014 024)

3)4708 2520

417

58 5065.W-'3

3945M0I4OCalculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 19/0 strada Romul Ladea, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


i b’r. Pri.

Cwn5o^'.ef<ide«r\r

X(m]

Y(raJ

i 1

585054 0403

394654.IC»

| 2

535341 6503

354672.1 £00

3

585921.7503

394587.6900

4

585911.4050

394695 8149

5

585005 8709

3947030459

6

584531.9430

394709.0140

7

584958 782.3

394721 3230

R

584968.1350

394721 8433

9

534968 45.4'1

394722 5’20

10

584962 0970

394725 3563

11

584958.4150

394727.0010

12

584955.6510

394727.773)

13

534952 8880

394729.4260

14

5’4945 8550

394732.7110

15

584911 8370

394739 3920

16

584929.3993

394740.3910

17

584920.(5»

334741 6700

IR

584999 2®3

3)4748.792)

19

584891.1650

3347(0.1589

20

584834.7620

394764 IC-'.-J

1 21

584S74.941O

394770.2800

22

5’4854 5152

374777 1556

21

584863.1317

394773 0101

24

5848532610

394778 4310

25

584’627(50

394779.9250

26

534359.4610

394782 1470

, 27

584857.7559

39I783O4OO

28

5848536939

394784 2433

29

584349.1269

394785 2310

30

584346 9350

39478553(0

31

534349.9390

3947962170

32

584339.6030

394797.6930

33

584831.9330

394’04 6220

34

5’4810.7770

394822 2280

35

534’03.0201

394821.938)

i 30

534’03 8290

394822 39»

37

584’02.40’0

394328 6240

3S

534782.4310

3948402350

39

584762.9300

39485059»

40

584753.8433

374354.752)

41

584741.70’0

394858.1520

42

534719.7170

394’62 9359

1 43

584712 1349

3)4’63 5760

44

534799.4730

394:63.7833

45

584707.6110

394’63 8533

46

584682 1450

394’64.8830

1 47

584670.1599

394866 9539

I 4i

53467023090

394866 5100

49

584661.9820

394868.1249

59

534653.9499

394870.4050

51

534627.7690

3948’0.4370

52

534525 8760

394’32 3260

53

534622 5090

394’356530

54

584611.8790

391395 24’0

55

584603.4320

3943796520

56

5’4(05 5749

394'2)2510')

57

584553.7690

394999 3260

58

534595 6730

3949129380

59

584535.9370

3949221120

60

584571.7243

394936 1080

61

584559.6410

3949488250

62

584549.2243

394959.7210

63

58454843')

394959.1250

64

584534 585)

394)736110

65

5’4539 3010

394973 13»

65

584539 8410

394978 6770

67

534528 2720

394731.17?)

68

584525.4843

394733.7460

69

584524 8120

3945’43340

70

584521.8349

394537.1930

71

584513.4170

394/90 39’9

72

584517.7599

394991039:1

73

584514.9930

3949935820

74

584512.4070

394575 0510

75

584511 8561

394995 4442

76

5345035539

395603 2350

i 77

5844950820

395024 3920

73

53 4480.1810

395033.9670

79

5344765060

3 5 50 5 5 3 703

534469 3743

395057.6320

31

534450.7131

3950)3.72)7

52

584423.3855

395123 1655

1 83

58 440)5495

3951491617

Î4

53 4395 3972

3951538115

S5

5843642010

3951921232

$5

584364.4303

3951923110

37

534349 2130

3952100930

88

5’43255940

395237 3360

534288 1232

395280 2912

1

w

534284 4345

395277.3372

91

534271 0810

395292 6210

92

581269.7649

395291.4480

1 93

534250 94»

39531 1.27»

93‘

534’52 ’4/9

395312 3810

94

534245 8370

395318 7860

95

5342499049

3953225720

96

534239 6310

395325.1503

1 57

5342355730

3953288’60

93

5’4224 0163

3953)6 5960

59

534217.1420

395342 1560

ICO

584194 0139

395360.774.)

101

5’4181 7570

395370 2211

1 ier

5841790750

395172 35»

102

5’4171 0659

395375 82»

i 162'

5’4169.1939

3)53’0 332)

105*

5’4167.65:9

3)5331 56:1

103

584165 0’60

395383.6289

!?4

584155 71»

395392 5550

1 lfî

IC5

5’4146 744)

584133 0710

395478 0210

2)5411 Jl».


Limpini

Iruri

D(i.i-H)

23.778

25.239

13.154

6969

16 563

26 229

0.830 0 869

6 943

4 035

1.926

4 110

7.762

15529

 • 2 635

8 832

13.496

21.313

7.552

11.572

12.489

 • 1

0412

1.602

 • 3

1.926

 • 4

4 673

2212

12249

1.931

10239

27.562

1781

0.439

9.012

23.IC5

22 034

9.991

12 602

22 516

7.605

 • 2 669

 • 1 864

25.4S7

12 164

0472

8.432

 • 8 351

38 054

 • 2 633 4.740

15638

4810

4 070

 • 9 632

5210

12935

19.947

17.542

15 074

0.936

20.044

6 227 0 769

 • 3 586

3.7/0

0.927

4034

4.685 0 919

3.75711.3'6 22.7»

 • 11 247 25.743 13 330 32.133 43 121 34.740

6057

5)042

0 293

23.404

36 055 57.CO2

4.726

20 296

1.764

27 336

 • 1

9053

6213

 • 2

5 526

13 870

 • 3

23 691 15.451

3 473

10272

2 431

I 968

32/i

 • 12 235

18 424

I6C-»


Data: Mai 2019


i 107

5'412935»

3)5434 9130

166.01

1   103

584123.7260

3)5448 35'0

8 274

107

5841162410

395455 3120

7.725

110

5841120543

395461 804’)

16.488

1 III

584103.1170

355475 6600

II 513

1 112

5840/6 8770

355485 33»

0.471

i 113

5S40372260

395485 6520

8711

'    114

5840)25 320

395492990)

7.410

115

5849’8.4(40

395499.1839

7.646 J

116

5849’4 3340

395505 618)

8.118 1

1   117

5840’0.0110

39551243»

3.773

i    118

584077.88»

395515 60»

4152 1

1 1,9

584175 6410

395519.1600

6.712

120

5840726030

395524.7410

5368

1 121

534)69.02»

395529.412)

3.7X5

122

5’4 >'6 9450

395532 r*S J

6 859

j 123

5843632170

395533.4)10

5 512

124

584360 244)

39554107.»

10 495

135

584354.4040

395551.7/:')

5259

126

534351.364)

395556.4520

2672

127

584)502823

395553 8950

6063

128

584345194)

395563 373'1

6972

129

584041.7420

39555-8.7.1’0

5013

130

584938 6710

39557’.»»

4.492

1    131

584936.1110

3955763910

7075

1 132

5840326370

1955’2 5541

1.440

133

534031 9947

395583 84»

3.011

1 134

584930.6490

395586 5370

3CO7

135

534039 26S0

395589 20’9

9.819

135

584322 92»

195595.703)

16646

1)7

584015 8700

395611.7:09

9688

I 133

584011.9)39

395620 6.»

1 995

1    139

584011.1710

395621 818)

0 565 {

140

584011.9310

395512 373)

116’37 1

141

584K533I0

395631.954)

3276 1

142

584OO4.737O

3)5634.7:')

3 681

1   143

58400’9)40

395637.»»

1699)

i 144

583994.73»

395552 8»)

0.763

1 145

583995 3750

395653 312)

4 679

146

583992 34’0

39565725'.’)

6.776

'   147

533559.15»

395(62 92:0

4395 [,

143

583986.7450

395556 6070

4050 j

149

583/34 59»

3)5659.9820

4.114

1   159

583532 38(0

395673 5070

9.174

151

583977.2940

395681.1380

6215

1   152

533973.8110

3955’62050

12852

1 153

533565.7360

395597.04'0

2538

1 >54

583965 39»

395599.16»

9.870

155

533959873)

3’95707.3510

4 911 J

155

583957.0310

3957II2569

14.7/6

157

533543 8260

39572366»

4654

158

53394623’)

3957272700

5.468

1 '52

5839433530

3057321840

9.653

160

5339382039

395749.34=9

5004

161

583935.5100

395744 5559

15244

1 162

583927.46»

395757.5100

3.020

163

583925.758'3

395760.60»

4 073

|   164

5339233530

395753.42»

10.134

|    165

583918 0120

395771.9141

11.956

1 IC5

58)911.42’0

395781.9060

3.784

167

583909.0460

39577.4.84(0

7647

168

533903.9200

3957903200

24.7fcJ

169

5333’6 62»

3958’98.1500

0.014

170

5S3’:6.6IC«)

395’93.16»

10505

171

583879.49»

395815 8’A)

0.745

173

5338786510

395815 ')(■»

15019

173

583’63.16»

395826 6430

0 975

174

583867.52»

395825.W59

12 973

I 175

533858 0550

395834.76’0

1506

i 175

533859.21»

395835.7343

1.47.1

B 177

533858 24»

395336 850)

12 637

i 172

583’49 2950

395345.76’')

8 632

1    17)

5 8 3’4 2 9 76)

395851.6117

0.784

li 1*'J

533343.4710

395352 2444

9.835

1 UI

583336 3295

395859 0081

L440

' 182

583334.9320

39585925»

16.685

1 183

533822 8550

395370 8710

8 287 |

184

583316 8573

39587658»

6 316 |l

185

533812 300'3

395880.9633

0 0)5

1 185

5333123030

3958'0.9670

4 004 I

1.    187

533’09.4160

395'33.7420

10.452

1 188

533’01.9130

395891.0339

1127

189

533801.1851

395890 1696

15042

193

533753.4359

395900.742.)

0.9’3

191

583791.145)

395» 1.477)

3176

192

5837:8 9610

395»3.7!3)

4 I

l| 19)

533785.4500

395» 7.0700

6 676

194

5837:9.7049

395911.7550

4 630 |

195

583777J72O

395914.976’3

0 91’ |.

1,5

533776.70»

395915 5960

5C03

197

583773.11(0

3959190770

55» |

198

583763 8340

3959’2.7120

11 592

533760 2390

395939.435')

35,3 J

li 200

533757.55»

3959328230

6593

201

533753.1050

3)5937.5690

4 5£4

202

533749.7060

395943.6450

10.787

1 203

533741 574)

395947.7330

8 349

|   204

583735.204)

395953 4359

9 272

205

5837302610

395961 3420

11309

266

583722 84’0

395969.7950

8 6 76 !

307

58371703’9

395976’330

3315

1   203

583714.734)

395978 8960

2 605 1

li 209

533712 98:)

3959=9 8310

7052

210

533707 504)

395955 2810

1 384 1

l| 211

533705 1210

395/35 3310

24 084

1 212

5336.35 3433

395597 56»

11 222 J

2H

58.1675 3215

39'?,02 3552

6 9)2 1

1. 214

583669 16»

35.".‘15 65(0

4 225

*1   215

583465 C-J»

39(006.7870

11.715

1   217

5836736637

396017 392)

5 839

| 213

583675 3'6-0

3', (014 6049

9.731 |!

1   219

5836838333

396010 2349

33 650

220

533712 9'»

395/93 3120

8 562

Lu.u

5S37»?2»J

395215 7425

___ȘȘ5lJ


223

5S3726UUJ

583734.1830

3/5/32 32»

395971.71»

IJ3M 15 330

224

533743.4730

395959.5250

4 397

225

583745 2633

355956.1270

8’23

”6

533751.3»)

395949.6920

4027

227

583753.74')

395945.1840

8»7

228

583760.4’310

395949.7230

13 9:9

229

533772 044)

395932 968’3

15 96-5

230

583783 9570

395922 3393

17.027

231

5837950470

395910 349-3

15.711

23’

583807.0940

395859.17:0

0’72

233

5338073)4'1

195S9) 3460

2945

234

533'0)2850

395897.1630

1’80

235

583310 20»

395896 2749

21 946

243

5138260350

395881 0’30

23.083

245

583842 6835

395865.0834

0005

247

583842 6’00

395865 0’»

22247

249

53335894)7

39584) 8'965

4’88

250

533’51.933'3

395846 8250

9.421

251

533868596’0

395841.1650

13812

252

53387825'3

395S3)’950

7.951

253

583383 803’)

3958245810

5.489

254

583887.6720

395S20.6SS’)

5.1»

255

583391.2353

395816.9820

20.666

256

583505.5243

395101.9845

0 35)

257

583»52’)40

395801.7460

10.7/8

261

583912 6250

395793.9)18

4 024

262

5839I5.3W5

395790.9783

3 69)

263

533918 653)

395789’670

29?;

264

533920.2910

395786 7720

6 303

265

583933.6920

395731.4650

6 345

266

533927.6970

395776 1110

6.349

267

583933 5700

3 9 5 770 f 070

1’03

268

583931.5'»

395771.460)

20 650

269

583941.4100

395753 3000

0.935

583942.1843

395753 9100

26.769

271

583955.1769

395731 0891

1.451

272

533955.03»

395730.200)

23 ’83

273

533971.76»

3957j7.3f/'l)

0894

274

533971.04»

395705 S600

4333

275

533973.47»

395703.2730

23’4$

276‘

53393555»

3955’4.0500

0.CO4

276

5839’6 5530

395684 0520

11.381

277

5835923660

395674 38»

6950

278

583996 0'03

355C68J93O

17.208

279

5846'34.782’3

395553.5470

3.145

280

5840053720

395550 8349

11271

281

534011 8230

395643 9720

36 0 79

282

5340292930

395607.4320

1 C43

282'

584030 028’3

395607.9330

3'/38

1 283-

584-331 8110

395604 3660

1.185

283'

534032 3410

3956033260

4.881

283

584)34 5230

395598 9403

11.648

284

584039 3128

395588 3223

0.134

285

5840392030

395588 ’450

18.712

286

584043 5140

3955720140

14.440

287

534)57 2030

3)5560.54'»

3.000

288

584)59.7127

39556’3’28

1.691

289

584060.7400

395560.9:10

10 808

290

534'368.1173

395553 0318

10 375

291

534.375 »’»

395545.5000

15.473

292

534’335.770'3

395534’000

14.414

293

584593 CSC-)

3955’215»

10’32

294

5840992000

395513.(0:3

12082

2)5

5’41050=9)

395502'/»')

20.48I

296

584114 8700

3954S5.CO»

1’2(5

297

584120.74»

.195474 230')

5 239

2/8

584)23 4530

395469.74'’)

8.456

299

584127.6680

395462.4170

108X3

3'»

5841329)10

395452.92»

0554

301

584133.44.17

395453 2442

25.428

392

584145.61»

39543I.4X73

2)220

303

584159 55»

3954I2 2IM

13’78

304

58416’6.9530

395401.1870

10.374

3-35

584175.31»

395395 0520

18 393

305

5841».97:'O

395385.4340

9 294

307

584153 8220

395380.41»

4.825

308

534202.7410

395377.6040

9.213

30)

584210 5560

395372 7’50

4.9)2

310

534214.4770

395369 6360

5.165

311

5’4218.7'910

395366.7950

18.069

312

584233074)

395355.7280

4 597

313

534236 1520

395352 313'3

0 589

314

584236 COC-O

395351.93:0

20502

315

584250.8137

395337.1573

3 504

316

584253242’)

395334 6311

00»

317

534253.175)

395334 5710

21.476

318

5842’57 0550

395318 1833

0 60S

319

584267 50:0

395318 58»

21.793

320

584282 05»

395302 3649

0.797

1 321

534231.4633

395311 8330

2 9)5

322

584233.45:0

3952/359:3

0’53

323

534233.65»

3952/9.77C0

0 651

324

534234.1103

3952/9.3 ICO

3 339

325

584286 6'20

395295.46»

0 789

326

5342:7 2681

3952/6 9889

20 2-W

327

5843».83C"3

395231.9543

22 5SÎ

3’3

5843156517

3952C4.921I

3058

329

534317 6618

395262 6138

6 254

330

584321.72»

395257.8«>3

11.993

331

584329.5140

3'35248 7343

7 240

332

534334C64O

3952431039

23 563

333

584349.69»

395225.4680

3 695

334

584351.7570

395223.1570

037^

335

534351.97:0

395222.73»

336

584367.1310

335305 5)81

/jO.r»

35

534365 9550

3)5205 417'3/

1 VS2

ÎS's

5’4368 2580

395203 8’6/

L- 5.172

339

584371 54C«3

395199 8'/£

14 540

34 2

5’43’0 73.»

395183 6/®

4 8^-<

341

5'4383 8'69

395184 9fg

1 352

5NB2 4450

395183 (hp

|   343

395161 7| 3

4 024

5'441.1 5'10

3 501345

5844.5.3950

395155 9770

345

5’44'35 3910

395155.9740

347

5’44'37.11»

395154.1640

343

5’4425 883'3

395134.46’0

349

5’442720'0

395135.4510

350

584442 9178

395116 2479

351

584457.7)50

395-59: 0620

352

5’4454 0705

3955» 2770

353

5844'5 5';.»

3950872370

354

584472’220

39»:0.l6»

355

5’44)2 542’)

395550 2330

355

584508.4420

395026.7943

357

58451356'80

3-35019 2010

358

584517.3990

395013 3460

359

584518.1230

3950122560

360

58452’01»

395036.3970

1 361

584530.C550

3949)7518'3

IQ’

5845’8 61S0

3949=86870

I 152

584549.0:5'3

334976.7893

353

584555.1510

3)4970.138'3

|   364

5845570)10

394967.5820

365

5’4573 8680

394948 8520

3C-5

5’4587.7630

394934.4250

357

584591.»»

33492) 8293

368

5’4635.7420

3348S8 82CO

359

584653 3337

391881.1630

370

584554 133)

394380.9880

371

5’4667.41’0

3)4878 07’0

372

58467509»

3)4877.3570

373

584703 6’0)

334874.47:9

374

584714.1720

394873.4710

375

5847215960

394S72 6420

373

584721.8010

3943725240

377

5’4726.18»

394871.9170

378

584744.454’3

394863 0370

379

584748.48»

394’67 CKZO

380

584759.1680

394:63’3»

331

5’4773.41.13

3)4853 35»

382

5’4778.9371

3)43530577

383

534789 2534

394’466759

384

5347:9 6950

394846.9539

335

584797.64:0

394341 8C»

386

534:03.43»

39483.8 35»

387

584804.6540

394337.61»

584837.7370

394814 82(0

359

584336 «50

394814 383'1

584850.7170

394:01.1(00

391

584’61.9)40

394794.C630

392

584’69 3310

394778.144)

393

5’4878.440)

394781.15')')

394

58487)5920

194779.364)

395

584881 5)71

391781.4738

396

584:81.8609

394781.2)5)

397

584W223S0

394768.9550

398

584» 1.570)

394768.7800

400

584199.1747

394767.7C65

4'31

584W634»

394762 9)40

402

584914 3051

394753.1765

493

584916.7435

394759.3279

4J4

5849205770

394757.2710

405

534924 ?’34)

394755 34»

405

584)3560»

39474)5150

407

584)37.6130

394750.4950

403

584)43 8950

394746.3870

409

584947.98:0

394743 6950

410

584951.695’3

394741.7810

411

584567.3070

394733.1039

412

534/33.45’1

394724 8970

414

535001.1010

394717.7880

415

585CO3 8520

394715.7580

416

585014 0243

394708 25’0

417

585065.9/=’)

394665014)

S(l)=22535 72/np P-

065.913a


0 005

 • 2 500 27210

1.653 24 810 23.495

9.999

 • 3 943 9.041

36 178

23 323

9.128

7.030

1539

7.034

11.934

12.730

15.426

8.9/9

3509

25.145 20.033

6.190 (9.7(0 18 273

0818

13 631

7 684

28.726 10543

7.473

0237

4.427

18.675

 • 4 162 11329 22 525

0 562

12135

0517

9.437


MEMORIU TEHNIC
 • 1.  Adresa imobil: Strada Romul Ladea, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației (lin teren; Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stcreografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-b-3-lII și L-34-48-C-d-l-I, L-34-48-C-a-4-IV.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Nord: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 417 strada Constantin Brâncuși;

-în latura de Est: din punctul nr. 417 până în punctul nr. 410 neîmprejmuit; din punctul nr. 410 până în punctul nr. 406 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 406 până în punctul nr. 403 de gard din metal; din punctul nr. 403 până în punctul nr. 397 neîmprejmuit; din punctul nr. 397 până în punctul nr. 396 de gard din beton și metal; din punctul nr. 396 până în punctul nr. 384 neîmprejmuit; din punctul nr. 384 până în punctul nr. 381 de strada Alexandru Roșea; din punctul nr. 381 până în punctul nr. 380 neîmprejmuit; din punctul nr. 380 până în punctul nr. 375 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 375 până în punctul nr. 373 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 373 până în punctul nr. 372 de gard din metal și beton; din punctul nr. 372 până în punctul nr. 370 de gard din lemn; din punctul nr. 370 până în punctul nr. 368 de pârâul Becaș; din punctul nr. 368 până în punctul in. 367 neîmprejmuit; din punctul nr. 367 până în punctul m. 363 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 363 până în punctul nr. 362 de strada Erich Bergel; din punctul nr. 362 până în punctul nr. 357 neîmprejmuit; din punctul nr. 357 până în punctul nr. 356 de strada Antim Ivireanu; din punctul nr. 356 până în punctul nr. 352 neîmprejmuit; din punctul nr. 352 până în punctul nr. 351 de strada Ștefan Ruha; din punctul nr. 351 până în punctul nr. 347 neîmprejmuit; din punctul nr. 347 până în punctul nr. 343 de strada Regina Maria; din punctul nr. 343 până în punctul m. 341 neîmprejmuit; din punctul nr. 341 până în punctul nr. 336 de gard din beton; din punctul nr. 336 până în punctul nr. 333 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 332 până în punctul nr. 332 de gard din beton și lemn; din punctul nr. 332 până în punctul nr. 320 neîmprejmuit; din punctul nr. 320 până în punctul nr. 319 de gard din beton și metal; din punctul nr. 319 până în punctul nr. 315 neîmprejmuit; din punctul nr. 315 până în punctul nr. 305 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 305 până în punctul nr. 304 de strada Cezar Bolliac; din punctul nr. 304 până în punctul nr. 303 neîmprejmuit; din punctul nr. 303 până în punctul nr. 296 de gard din metal și beton; din punctul nr. 296 până în punctul nr. 295 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 295 până în punctul nr. 288 de gard din metal și beton; din punctul nr. 288 până în punctul im. 284 neîmprejmuit; din punctul nr. 284 până în punctul nr. 282 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 282 până în punctul nr. 268 neîmprejmuit; din punctul nr. 268 până în punctul nr. 263 de gard din beton și metal; din punctul nr. 263 până în punctul nr. 261 de alee - acces; din punctul nr. 261 până în punctul nr. 256 neîmprejmuit; din punctul nr. 256 până în punctul nr. 251 de gard de beton și lemn; din punctul nr. 251 până în punctul nr. 246 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 246 până în punctul nr. 235 de gard din lemn; din punctul nr. 235 până în punctul nr. 230 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 230 până în punctul nr. 228 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 228 până în punctul nr. 227 neîmprejmuit-. pârâu; din punctul nr. 227 până în punctul nr. 222 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 222 până în punctul nr. 220 de strada Voievodul Gelu; din punctul nr. 220 până în punctul nr. 217 neîmprejmuit;

-In latura de Sud: din punctul nr. 217 până în punctul nr. 215 dc strada Veselie, strada Speranței;

-In latura de Vest : din punctul nr. 215 până în punctul nr. 210 de gard de beton și metal; din punctul nr. 210 până în punctul nr. 205 de gard din lemn; din punctul nr. 205 până în punctul nr. 204 dc strada Voievodul Glad; din punctul nr. 204 până în punctul nr. 190 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 190 până în punctul nr. 189 neîmprejmuit; din punctul nr. 189 până în punctul in. 186 de gard din metal și beton; din punctul nr. 186 până în punctul nr. 179 neîmprejmuit; din punctul nr. 179 până în punctul nr. 175 de gard din plasă dc sârmă; din punctul nr. 175 până în punctul nr. 171 neîmprejmuit; din punctul nr. 171 până în punctul nr. 168 de gard beton și metal; din punctul nr. 168 până în punctul iu-. 167 de Aicea Eclipsei; din punctul nr. 167 până în punctul m\ 162 de gard dc lemn; din pup^ifeifr.0'? £ 162 până în punctul nr. 144 dc gard din beton și metal; din punctijlm^j^m^nă în punc(ul/f'u^?143 dc  neîmprejmuit; din punctul nr. 143 până în punctul nr. 136 de^gădl’^lin mctăl'^Ubeton; dii/jjuncRfATr!iC A136 până în punctul nr. 135 dc Aleea Uranus; din punctul nr. 135 până în punctul nr. 126 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 126 până în punctul nr. 113 dc gard din beton și metal; din punctul nr. 113 până în punctul nr. 111 de strada Budapesta; din punctul nr. 111 până în punctul nr. 110 neîmprejmuit; din punctul nr. 110 până în punctul nr. 108 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 108 până în punctul nr. 104 neîmprejmuit; din punctul nr. 104 până în punctul nr. 102 dc strada Praga; din punctul nr. 102 până în punctul nr. 98 de gard metalic; din punctul nr. 98 până în punctul iu-. 94 de gard de lemn; din punctul nr. 94 până în punctul nr. 93 dc strada Ioan Zaicu; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 89 de gard din lemn și plasă de sârmă; din punctul nr. 89 până în punctul iu'. 77 de aliniamentul extrior al trotuamlui; din punctul im. 77 până în punctul nr. 76 de strada Nordului; din punctul nr. 76 până în punctul nr. 75 neîmprejmuit; din punctul nr. 75 până în punctul nr. 62 de gard din beton și metal; din punctul nr. 62 până în punctul nr. 58 de gard din plasă dc sârmă; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 51 de gard de metal și zidărie de cărămidă; din punctul im. 51 până în punctul nr. 50 dc strada Zăvoiului și pârâul Becaș; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 37 dc gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 32 neîmprejmuit; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 30 de strada Antonio Gaudi; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 24 de gard din plasă dc sârmă; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 19 dc aliniamentul construcției; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 17 de gard din beton și metal; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 16 de alec-acccs; din punctul nr. 16 până în punctul nr. 14 dc gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 14 până în punctul nr. 8 de gard din metal și piatră; din punctul im. 8 până în punctul nr. 5 neîmprejmuit; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 1 de gard din plasă dc sârmă.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

In regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 13825 înscris în Cartea Funciară numărul 295142 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 15851 m2; numărul topografic 13438 înscris în Cartea Funciară numărul 295199 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 29423 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 22536 in2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 22536 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Ar i. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului dc Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu: 1. Numărul cadastral 275361 - dosar nr. 140872/21.12.2010- executant Petrescu Stelian

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CG - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 6 puncte dc stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii :

Mai 2019