Hotărârea nr. 514/2019

Hotărârea 514/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 279946 din 07.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 8410/1/50, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 8410/1/50/1, teren în suprafață de 2.521 mp., care se reînscrie în CE nr. 294920 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 8410/1/50/2, teren în suprafață de 4.579 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Vântului.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Vântului, cu suprafața măsurată de 5.622 mp, provenind din CF nr. 294920 Cluj-Napoca, nr. topo. 8410/1/50/2, CF nr. 10258 Cluj-Napoca, nr. topo. 10258, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Vântului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Președinte de ședință, ^c.lDan Ștefan Tarcea

Secretarul municipiului, Jr. Aurora/RAsca

Nr. 514 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 514/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

>

Strada VÂNTULUI, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA


-MAI 2019-Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. cerere |

i 130496

Ziua

18

Luna

07

Anul     1

2018

Cod verificare.lÂNG&L               EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

SSH                PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 294920 Cluj-Napoca

A, Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechl:1431

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top; 8410/1/50

7.100

Teren

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Ințabulare, drept "de PROPRIETAlEcomasatie și prevăzut la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CE 1431)

C. Partea 111. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT                                                                                  ,

.Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Parcea i

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top; 8410/1/50

7.100

Teren

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBIL

Geom&.frjti p&itni acest întobifnu ttfonigsit.

Date referitoare la teren

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

drum

DA

7.100

-

-

8410/1/50

Teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.27393/18-07-2018 In suma de 20, pentru serviciul dePagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPf.               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

.   '    .                          PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 294849 Cluj-Napoca


A. Partea L Descrierea Imobilului


TEREN Intravilan


Nr. CF vechl:1473


/Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Vântului, Jtid. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10258

1.043

B. Partea SI. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act

nr. 0 (în locul imobilelor vechi din CF. 3016, 3481, 5026, 6081, 10840, 1671, 2072, 2707 din Cluj);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil distrubuit prin comasație șl prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică .

Al

L

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea s


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)"

Observații / Referințe

Top:10258

1.043

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL               _

Geometria pentru acest mw.bil nn a fostgsiî. ■Date referitoare !a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)'

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.043

-

-

10258

Strada Vântului


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.4 publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

03-10-2017

Data eliberării,

/ /Asistent Rc/gi

ANA-RAHE


a tor,

ODAN


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


Ș UMĂR

Pagina

/

Anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca...................... .3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006-

ț.


GUVERNUL ROMÂNIEI

;.................~....................................hotărâre.........    .

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă .prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 . '/înd -atestarea domeniului public al județului Cluj, precum »i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Lfrmează:

T. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

,,/W.4r4/?£’

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"

 • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — .Se atestă apartenența la cjLvne public al județului Cluj, precum și al munîcipîlloA- ’=ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor cj ' Jose anexele nr. 1—80 care fac parte integrantă din t :ez1 hotărâre."

 • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut Tn anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și Internelor,.

Paul Victor Dobre,        • { 1

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan teodor Gheorcjhe Vlădesu.

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193.

TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , strada Vântului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

294849(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

10258

-

1043

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

294920(Nr. CF. vechi 1431)

A+l

8410/1/50

Teren

7100

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

8143

B.SITUAȚ1A PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

294920

(Nr. CF. vechi 1431)

8410/1/50/1

Teren

2521

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

8410/1/50/2

Teren

4579

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

10258, 8410/1/50/2

Nou

Strada Vântului

5622

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 5622 mp

Data: Mai 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Vântului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct

X

(m)

Y

[m]

1

587417.6777

390264.5503

2

587418.0648

390266.0541

3

587418.0627

390268.0181

4

587417.3032

390273.9984

5

587416.9476

390276.5202

6

587416.3688

390278.1048

7

587415.9395

390278.7398

8

587414.0362

390280.0902

9

587410.7278

3902S0.9697

10

587402.3546

390280.9167

1!

587402.3281

390231.5610

12

587391.6689

390281.7141

13

587381.9949

390282.0393

14

587378.2408

360282.3621

15

587374.5866

390283.1022

16

587371.4041

390284.1401

17

587369.0238

390285.1849

18

587357.8095

390290.1216

19

587347.3715

390294.7568

20

537343.8887

390296.2617

21

587338.971 1

390293.7259

22

537334.1586

390301.8228

23

587330.9750

390304.3154

24

587325.5719

390309.3091

25

587316.8267

390318.3755

26

587316.0038

390319.2448

27

587314.0598

390321.9913

28

587313.3738

390323.3617

29

587312.2577

390325.8676

30

587310.4527

390329.6630

31

587312.6110

390336.2670

32

587316.0210

390348.4080

33

587317.0934

390352.1780

34

587318.0764

390355.3985

35

587319.7113

390360.3481

36»

587320.8647

390363.9692

37

587323.6195

390373.2847

38

587324.5351

390376.7991

39

587324.8196

390377.8511

40

587325.3974

390379.7373

41

587326 3596

390384.0194

42

587326.6790

390386.0750

43

587327.6750

390392.2740

44

587328.3240

390397.0600

45

587329.0490

390402.0360

46

587332.8669

390402.6415

47

587333.7807

390408.5625

48

587335.9586’

390418.0799

49

587337.1177

390423.6593

50

587337.7512

390427.1942

51

587339.4358

390435.8426

52

587340.6588

390442.7249

53

587342.9670

390447.1680

54

587344.0010

390450.5510

55

587351.3200

390474.4980

56

587350.9371

390474.8350

57

587352.6516

390481.2838

58

587353.5733

390485.2657

59

587356.3362

390499.2219

60

587356.7230

390503.1249

61

587357.7830

390503.0900

62

587358.5560

390515.2840

63

587357.5961

390515.3111

64

587357.6390

390527.3372

65

587357.5390

390527.3400

66

587357.8260

390539.3400

67

587358.6580

390539.3256

68

587359.1220

390551.1645

69

587358.7530

390551.1720

70

587359.8610

390563.1230

71

587358.8395

390563.1452

72

587359.1791

390566.3573

73

587359.4843

390568.5451

74

587360.4147

390571.4657

75

587360.6010

390572.0203

76

587362.1530

390571.5107

77

587366.5209

390583.1790

78

587365.8520

390583.3790

79

587367.0940

390588.6430

80

587367.5880

390590.6030

81

587368.1510

390595.1610

82

587370.6340

390606.9010

83

587370.6730

390605.8900

84

587373.1180

390618.6390

85

587375.6780

390530.3020

86

587378.5540

390640.8960

87

587380.4900

390652.9100

88

587380.9600

390652.9754

89

587383.2610

390664.7750

90

587384.1200

390665.0500

91

587386.0690

390676.8910

92

587385.4590

390677.0710

93

587387.2770

390686.6430

94

5873S7.3810

390689.5950

95

587388.0800

390694.6060

96

587387.9020

390596.4430


97

5S7337.8210

3S07O2.1210

93

587337.3920

390714.1140

99

587389.4830

390725.9301

ICO

587389.9382

390730.7035

101

587391.5247

390737.7376

102

587393.7200

390744.0460

103

587396.0993

390748.8312

104

587401.4400

3SO759.578O

105

587406.9570

390770.1170

106

587406.4110

390770.3200

107

587413.7500

390780.1800

108

587419.9200

390790.5100

109

587426.7750

390798.1030

110

587427.7600

390799.3500

III

587429.4425

390-02.6271

112

587434.8604

390318.1 170

113

587434.2131

390318.4562

114

587434.2814

390818.8144

115

587438.0510

390333.3050

116

587443.4540

390354.5950

117

587443.6270

390855.1440

118

587446.7680

390867.0310

119

587450.6510

390886.44 80’

120

587454.0980

390909.5430

121

587463.8930

390920.7480

122

587458.87CO

390882.2800

123

537458.0710

390878.7941

123'

587458.0671

390878.7942

124

587449.9330

390843.6490

125

537439.9230

390808.7680

126

587438.9200

390805.2900

127

587438.9054

390805.2904

128

587437.9769

390892.4507

129

587436.3910

390802.5950

130

587431.9030

390789.1180

131

587430.9900

390786.6350

132

587428.8580

390780.3390

133

587427.31 10

390775.8170

134

587424.9270

390768.8040

135

587415.6400

390760.1330

136

587413.4670

390765.7360

137

587411.9610

390766.4100

138

587411.2835

390765.2224

139

587410.4580

390766.0330

140

587403.6520

390752.9940

141

587397.6015

390735.1440

142

587396.2720

390735.2730

143

587394.7520

390717.4320

144

587394.1840

390703.4240

145

587393.0402

390694.9190

146

587389.8050

390675.9104

147

537388 7190

390670.1210

390667.4090

148

587338.1940

149

587387.4810

390664.3620

150

537387.4550

3906621690

151

537385.7880

390652.6-470

152

537382.7300

390637.2030

153

587380.0440

390630.6840

154

587379.4610

390629.5860

155

537377.5440

390618.7460

156

587376.4590

390612.9450

157

537375.2760

390606.8570

158

587372.0240

390589.7490

159

587372.4560

390537.7790

160

587370.1257

390577.9303

161

537368.7648

390576.3923

162

587367.5444

390574.4583

163

587365.6121

390572.1618

164

537366.3059

390570.9493

165

587365.7700

390569.690-3

166

587364.2400

390559.6000

167

587364.3830

390559.5930

163

587363.2070

390544.3450

169

587364.2447

390544.2870

170

587364.3167

390530.8185

171

587366.4290

390530.8460

172

587366.1580

390512.1450

173

587365.9656

390509.2599

174

587365.8719

390507.4918

175

587365.7727

390505.4951

176

587365.4278

390502.6808

177

587365.0281

390499.5784

173

587364.2328

390494.8516

179

587363.6991

390491.4721

180

587362.5519

390486.9987

181

537361.0905

390481.4022

182

587358.2923

390470.7471

183

587357.0719

390466.2180

184

537355.6391

390460.5309

185

587353.3580

390451.5620

186

587350.5670

390440.8180

187

537 34 8 53 60

390432.9770

188

587346.3950

390425.1650

189

537344.4217

390418.7393

190

537342.0580

390410.708'3

191

597340.9360

39'0406.610-3

192

537339.6150

390401.8740


193

587336.9170

390392.5120

194

587337.0520

390390.5650

195

587335.0003

390378.4749

196

587332.4397

390370.0428

197

587331.5738

390367.2476

198

587329.9451

390361.9529

199

587328.1860

390356.3161

200

587325.2440

390347.0421

201

587323.5878

390341.5801

202

587322.1549

390336.9252

203

587320.9507

390332.9725

204

587319.3592

390327.7846

205

587319.8907

390325.7634

206

587320.6933

390324.0251

207

587323.7827

390321.0110

208

587327.9291

390317.2523

209

587330.6462

390314.4244

210

587332.1918’

390313.0942

211

587333.8874

390311.4834

212

587337.1748

390303.8335

213

587338.7460

390307.7360

214

587339.2720

390307.3500

215

587342.1603

390305.6900

216

587345.8503

390304.1400

217

587350.4354

390302.3203

218

587357.5052

390298.9062

219

587361.5340

390296.8470

220

587377.0360

390289.8210

221

587380.7691

390289.1246

222

587337.9065

390288.7983

223

587389.1792

390288.7865

224

587393.4045

390288.9310

225

587399.1050

390288.9830

226

587401.3345

390289.0972

227

587404.8000

390289.4370

228

587417.5471

390289.5302

229

537417.8365

390239.0285

230

587419.6533

393286.5416

231

587422.6569

390284.2745

232

587423.4037

390283.1057

233

587424.9078

390278.2542

234

587427.3251

390269.2606

235

587428.0008

390267.4881

236

587428.5927

390266.8277


Data: Mai 2019I Dr


Nr. Pcl


Coordonate pctde contur
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Vântului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Lungimi laturi

D(i,i+1)


 • 1 587417.6777

 • 2 587418.0648

 • 3 587418.0627

 • 4 587417.3032

 • 5 587416.9476

S 587416.3688

1 587415.9395

1 587414.0362 ) 587410.7278

» 587402 3546

587402.3281 587391.6689

. 587381.9949 5873782408 587374.5866 587371.4041 587369.0238 587357.8095 587347.3715 587343.8887 587338.9711 587334.1586 587330.9750 587325.5719 587316.8267 587316.0033 587314.0593 587313.3738 587312.2577 587310.4527 . 587312.6110 . 587316.0210 . 587317.0934 587318.0764 587319.7113 587320.8647 587323.6195


390264.5503 390266.0541 390268.0181 390273.9934 390276.5202 I 390278.1048 i 390278.7393 390280.0902 390280.9697 390280.9167 390281.5610 390281.7141 390282.0393 390282.3621 390233.1022 390284.1401 390285.1849 390290.1216 390294.7568 3902962617 390298.7259 390301.8223 390304.3154 390309.3091 390318.3755 390319.2448 390321.9913 390323.3617 390325.8676 390329.6630 390336.2670 390348.4080 390352.1780 390355.3985 390360.3481 390363.9692 390373.2847


3

8 587324.535

390376.799

1.090

3

9 587324.819

390377.851

1.973

4

0 587325.397

390379.737

4.389

4

1 587326359

390384.019

1 2.080

4

5873266791

390386.075

6.2 79

4

587327.675C

390391274

4.830

4

587328 3240

390397.0600

5.078

4

587329.049C

390402.036^

3.858

4

587332.8669

390402.6415

5.991

4

587333.7807

390408.5625

9.763

4

587335.9586

390418.0799

5.699

4S

587337.1 177

390423.6593

3.591

SC

587337.7512

390427.1942

8.811

5

587339.4358

390435.8426

6.990

52

587340.6583

390442.7249

5.007

53

587342.9670

390447.1680

3.537

54

587344.CO10

390450.5510

25.040

55

587351.3200

390474.4980

0.474

56

587350.9371

390474.8350

6.660

57

587352.6516

390481.2838

4.037 1

58

587353.5733

390485.2657

14.227 j

59

587356.3362

390499.2219

3.922

60

587356.7230

390503.1249

1.061

61

587357.7830

390503.0903

12.218

62

587353.5560

390515.2840

0.960

63

587357.5961

390515.3111

12.026

64

587357.6390

390527.3372

0.100

65

587357.5390

390527.3400

12.003

66

587357.8260

390539.3400

0.832

67

587358.6580

390539.3256

11.848

68

587359.1220

390551.1645

0.369

69

587358.7530

390551.1720

12.002

70

587359.8610

390563.1230

1.022

71

587358.8395

390563.1452

3.230

72

587359.1791

390566.3573

2.209

73

587359.4843

390568.5451

3.065

74

587360.4147

390571.4657

0.585

75

587360.6010

390572.0203

1.634

76

587362.1530

390571.5107

12.459 j

77

587366.5209

390533.1790

0.698 J

78

587365.8520

390533.3790

5.409 ]

79

587367.0940

390588.6430

2.021 j

80

587367.5880

390590.6030

4.593 ll

81

587368.1510

3?O595.1610

12.000

82

587370.6340

90606.9010

0.041

83

587370.6730

90606.8900

12.001 I

84

587373.1180

90618.6390

11.941 1

85

587375.6780

90630.3020

10.977 1

86

87378 5540

90640.8960

12.169

87

87380.4900

90652.9100

0.475

88

87380.9600 3

90652.9754

12.022

89

87383.2610 3

90664.7750

0.902

90

87384.1200 j

90665.0500

12.000

91

87386.0590 3

90676.8910

0.636

92

87385.4590 3

90677.0710

9.743

93 5

87387.2770 3

90686.6430

2.954

94 5

87387.3810 3

9068 9.5950

5.060

95 5

87388.0300 3

90694.6060

1.846

96 5

87387.9020 3

90696.4430

5.679

97 5

87387.8210 3

90702.1210

12.001

98 5

87387.3920 3

>0714.1140

12.000

99 5

87389.4830 3‘

«725.9301

4.800 l|


1 1

N 587389.93

82 390730.70

35     7.200

1

31 587391.52

47 390737.73

76     6.679

1

32 587393.72

00 390744.04

60     5.344

1

J3 587396.09

98 390748.83

12 12.000

1

'4 587401.44

30 390759.57

80    11.896

1

5 5 8 7406.95

70 390770.11

70     0.583

I

>6 5 8 7405.41

0 390770.32

00    12.291

1

>7 587413.75

)0 390780.ÎS

00    12.032

1

3 5S74I9.92

>0 390790.51

00    10.230

1(

/? 587426.77.

0 390798.10

30     I.5S9

1

0 587427.760

0 390799.35

30     3.684

' 1

1 5X7429.44.

5 390302.62

71     16.410

1

2 5S7434.86C

>4 390818.11

0     0.731

1

3 587434.213

1 390818.45

>2     0.365

1 1

4 587434.28

4 390818.81-

44    14.973

1

5 587438.051

0 390833.30

0    21.965

11

6 587443.454

0 390X54.59.

0     0.576

II

7 587443.627

0 390855.14,

0    12.343

11

3 587446.76S

0 390867.03

0    19.752

II

9 587450.651

0 390X86.448

0    23.351

12

587454.098

0 390909.543

0     14.8.8.1

1 12

1 587453.893

0 390920.748

0    38.795

12

587458.870

3 390882.280

0     3.576

12

587458.071

390378.794

1      0.004

12.

' 587458.057

390878.794

2    36.063

12

587449.933

390343.649

0    36.303

12

587439.923

390308.768

0     3.620

12

587438.920

390805.290

0     0.015

12

587438.905-

390805.290

2.988

12

587437.976

390302.450

1.592

12

587436.39K

390:02.595

14.205

13C

587431.903^

390789.118

2.646

13

587430.9906

390786.635

6.647

132

587428.8580

39O78O.339C

4.779

133

587427.31 10

390775.817C

7.407

134

587424.9270

390768.804C

12.706

135

587415.6400

390760.133f

6.010

136

587413.4670

390765.736C

1.650

137

587411.9510

390766.4100

1.367

138

587411.2835

390765.2224

1.157

139

587410.4580

390766.0330

14.708

140

587403.6520

390752.9940

18.848

141

587397.6015

390735.1440

1.336

142

587396.2720

390735.2730

17.906

143

587394.7520

390717.4320

9.026

144

587394.1840

390703.4240

13.553

145

587393.0102

390694.9190

19.282

146

5873S9.8050

390675.9104

5.890

147

587388.7190

390670.1210

2.762

148

587388.1940

390667.4090

3.129

149

587337.4310

390664.3620

2.193

150

587337.4550

390662.1690

9.667

151

537335.7880

390652.6470

15.744

152

587382.7300

390637.2030

7.051

153

587380.0440

390630.6840

1243

154

587379.4610

390629.5860

11.003

155

587377.5440

390618.7460

5.902

156

587376.4590

390512.9450

6.202

157

587375.2760

390606.8570

17.414

158

587372.0240

390589.7490

2.017

159

587372.4560

390587.7790

10.071

160

587370.1257

390577.9803

2.092

161

587368.7648

390576.3923

2.287

162

587367.5444

390574.4583

2.479

163

587366.6121

390572.1618

1.251

164

5S7366.3059

390570.9493

1.369

165

587365.7700

390569.6900

10.205

166

587364.2400

390559.6000

0.143

167

587364.3830

390559.5930

15.293

168

587363.2070

390544.3450

1.039

169

537364.2447

390544.2870

13.469

170

587364.3167

390530.8185

2.112

171

87366.4290

390530.8460

18.703

172

87366.15S0

90512.1450

2.892

173

87365.9656

90509.259?

1.771

174

87365.8719

90507.4918

1.999

175

87365.7727

90505.4951

2.835

176

87365.4278

90502.6808

3.128

177

87365.028! 3

90499.5784

4.793

178 5

87364.232.3 3

90494.8516

3.421

179 5

87363.6991 3

90491.4721

4.618

180 5

87362 5519 3

90486.9987

5.784

181 5

37361.0905 3

90481.4022

11.016

182 5

87358.2923 3

90470.7471

4.691

183 5

87357.0719 3

90466.2180

5.865

184 5

87355.6391 3

90460.5309

9254

185 5

87353.3580 3

90451.5620

11.101

186 5

87350.5670 3

>0440.8180

8.100

187 5

>7348.5360 3

>0432.9770

8.100

188 5

7346.3950 3

0425.1650

6.722

189 5

7344.4217 3'

0418.7393

8.372

190 5S

7342.0580 35

04I0.70S0

4.249

191 5S

7340.9360 3i

0406.6100

4.917

192 58

7339.6150 3S

0401.8740

9.743

193 58

7336.9170 39

03925120

1.952

194 58

7337.0520 39

0390.5650

12263

195 58

7335.0008 39

0378.4749

8.812

196 58

7332.4397 39

0370.0428

2.926

197 58

7331.5738 39

0367.2476

5.540

193 58

7329.9451 39

0361.9529

5.905

19? 58

7328.1860 39

3356.3161

9.729

20*3 58

7325 2440 35

3347.0421

5.708

201 58

7323 5878 39

3341.580!

4.870


202

587322.1549

390336.9252

4.132

203

587320.9507

393332.9725

5.427

204

587319.3592

390327.7846

2.090

205

587319.8907

390325.7634

1.915

206

587320.6938

390324.0251

4.316

207

587323.7827

390321.0110

5.596

203

587327.9291

390317.2523

3.922

209

587330.6462

390314.4244

2.039

210

587332.1918

390313.0942

2.339

211

587333.8874

390311.4834

4.222

212

587337.1748

390303.8335

1.917

213

587338.7460

390307.7360

0.652

214

587339.2720

390307.3500

3.331

215

587342.1600

390305.6900

4.002

216

587345.8500

390304.1400

4.933

217

587350.4354

390302.3203

7.851

218

587357.5052

390298.9062

4.525

219

587361.5340

390296.8470

17.065

220

587377.0860

390239.8210

3.748

221

587380.7691

390289.1246

7.145

222

587337.9065

390238.7933

1.273

223

587389.1792

390233.7865

4.230

224

587393.4045

390288.9810

5.701

225

587399.1050

390288.9330

2.232

226

587401.3345

390289.0972

3.482

227

587404.8000

390289.4370

12.747

228

58 7417.547!

390239.5302

0.606

229

587417.8866

390289.0285

3.051

230

587419.6533

390286.5416

3.763

231

587422.6569

390284.2745

1.387

232

587423.4037

390283.1057

5.079

233

587424.9078

390278.2542

9313

234

587427.3251

390269.2606

1.897

235

587428.0008

390267.4881

0.887

236

587428.5927 |

390266.8277

11.150

S = 5622 mp P=!555.841m


Data: Mai 2019
. p.O-B'V,tS s.c.0^* "


1 °

RTIfA\ \

Ă \\ «k\\

%                  CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC .

 • 1. Adresa imobil: Strada Vântului, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 30 neîmprejmuit; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 31 de gard de lemn; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 32 de gard metalic; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 36 de gard de lemn; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 45 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 52 de strada Vânătorului; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 56 de gard din beton și metal; din punctul nr. 56 până în punctul nr. 60 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 71 neîmprejmuit; din punctul nr. 71 până în punctul nr. 75 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 75 până în punctul nr. 78 neîmprejmuit; din punctul nr. 78 până în punctul nr. 81 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 92 neîmprejmuit; din punctul nr. 92 până în punctul nr. 96 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 96 până în punctul nr. 116 neîmprejmuit; din punctul nr. 116 până în punctul nr. 119 de gard de lemn; din punctul nr. 119 până în punctul nr. 120 neîmprejmuit;

-în latura de Est: din punctul nr. 120 până în punctul nr. 121 de strada Vânătorului;

-în latura de Nord: din punctul nr. 121 până în punctul nr. 125 neîmprejmuit; din punctul im. 125 până în punctul nr. 127 de strada Molidului; din punctul nr. 127 până în punctul nr. 134 de gard din beton și metal; din punctul nr. 134 până în punctul nr. 135 neîmprejmuit; din punctul nr. 135 până în punctul nr. 138 de gard de lemn; din punctul nr. 138 până în punctul nr. 145 neîmprejmuit; din punctul nr. 145 până în punctul nr. 154 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 154 până în punctul nr. 159 de gard metalic; din punctul nr-. 159 până în punctul nr. 160 de strada Molidului; din punctul nr. 160 până în punctul nr. 166 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 166 până în punctul nr. 169 neîmprejmuit; din punctul nr. 169 până în punctul nr. 194 de gard din beton și metal; din punctul nr. 194 până în punctul nr. 195 de strada Povârnișului; din punctul nr. 195 până în punctul nr. 199 de gard din piatră și metal;, din punctul nr. 199 până în punctul nr. 202 de gard din lemn; din punctul nr. 202 până în punctul nr. 208 de gard din plasă de sânnă; din punctul nr. 208 până în punctul nr. 214 de gard din lemn; din punctul nr. 214 până în punctul nr. 220 de gard din metal; din punctul nr. 220 până în punctul m. 229 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 229 până în punctul nr. 236 neîmprejmuit;

-în latura de Vest: din punctul nr. 236 până în punctul nr. 1 de strada Tăietura Turcului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern ni’. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 2691 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 10258 înscris în Cartea Funciară numărul 294849 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1043 m2; numărul topografic 84110/1/50 înscris în Cartea Funciară numărul 294920 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 7100 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5622 in2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5622 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportareaimobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu: 1. Numărul cadastral 4862 - dosar iu-. 11165E3/09.08.2004- executant Boacă Mihai

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 6 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile telurice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Mai 2019

1

Hotărârea Guvernului nr. 193Z2096 a .fost publicată In Monitorul Oficial al României, Partea l^nr, 243 din 20 martie 2006 șl G-rJB