Hotărârea nr. 513/2019

Hotărârea 513/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 289772 din 7.06.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilelor strada Vânătorului și strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Alt. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 8787, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 8787/1, teren în suprafață de 1.500 mp., care se transcrie în CF nou, în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Vânătorului;

 • - imobil cu nr. topo. nou 8787/2, teren în suprafață de 3.586 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum, strada Șerpuitoare.

Art, 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Vânătorului, cu suprafața măsurată de 9.771 mp, provenind din CF nr. 308383 Cluj-Napoca, nr. topo. 8410/1/51, CF nr. 290004 Cluj-Napoca, nr. topo. 8787/1, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Șerpuitoare, cu suprafața măsurată de 5.142 mp, provenind din CF nr. 290004 Cluj-Napoca, nr. topo. 8787/2, cu destinație de drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Vânătorului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Șerpuitoare din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Alt. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 513 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă I la Hotărârea nr. 513/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada VÂNĂTORULUI, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                      3

MAI 2019-


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANGBL

.lO.Si’A V'.f v>.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


; Nr. cerere

201/17   1

i Ziua

05

i    Luna

02

i    Anul

2018


Carte Funciară Nr. 308383 Cluj-NapocaA. Partea L Descrierea smobîhdm

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi: 1431


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8410/1/51

4.365

Teren

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1039

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu. caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                   . . . Pagina i din 2

gxvâ» psonu iofon'nare on-fine ttest Bpay.ancpKro            . •   ’’             .                 .                   To«jiyler yer$iun,23 i’T '

Carte Funciară Nr. 308383 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Mr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 8410/1/51

4.365

Teren

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Geometria p&riru acești mobiT jm a fostgsit.

referitoare teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

4.365

-

-

8410/1/51

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.4564/05-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul de, publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

06-02-2018

Data eliberării,

-zZ-W'B3J 'H

AsistenuRegistrator, dana-aLina SQ.UCA

pntKli'>


Referen

/

1

(parafa și seni/ <<

ijjtârsi)


(parafa și serinatura)Document care conține date cu caracter personal, protejate dc prevederile Legii Nr. 677/2001.____. Pagina 2 ctin-2

c.'i-trf'.i I? stirera epay.ancpiiro                                                                                  _ .

săgs «£■.’; Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca ,r

AW!Pf              EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

irwiî««

Carte Funciară Nr. 290004 Cluj-Napoca

i Nr. cerere

158628

i     Ziua

!

15

■    Luna

09      ;

i    Anul

1

2017

Cod verificareA, Partea L Descrierea imobilului

1 EREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adr e s a: Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr.

Cri:

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

..

Top: 8787

5.086

5trada Șerpuitoare

B, Partea II.-Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe «

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;                                                      .                                                  .    ..

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație șl prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al .

1) MUNICIPIULUI CLUJ   •

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Totodată acest imobil se abnotează din această c.f. neforrnând obiect de circulație ■ publică

.Al     ’    .

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

' C. Partea iii. SARCINI ,

1   înscrieri privind dezmembrămîntele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe . .

NU SUNT

Document care conține date cu.caracter personal, protejate deprevede'rile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din.2


Carte Funciară Nr. 290004 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Teren

Anexa Nr, 1 La Partea H

- Nr cadastral

[Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

•"Top: 8787

|     5.086

Strada Șerpuitoare                                             .   -    •

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

<■;                  /DifALil LINJARE

pentru acestțm&bilnunfâstg sfi.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

5.086

-

-

8787

Strada Șerpuitoare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.39983/15-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de. publicitate imobiliară cu codul nr. 272.Data soluționării,

18-09-2017

Data eliberării,

/ /

latob rm-T'o'Z


79. SEP 2017

Papi na 2 din 2


Document'care conține date cu caracter personal,.protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina


Anexa nr. I1 la Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea șl completarea Holărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea

Cluj, precum si al


domeniului nubile ai Juusțuiui


municipiilor, orașelor șt comunelor din județul Ou), cu excepția municipiului Glul-Napoca...................

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O TĂ RARE

pentru modificarea și compleiarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

pi'iy

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată.

Guvernai României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. -969/2002

/ind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum »/ al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj"


 • 2. Articolul unic ys avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența Is d'vne public al județului Cluj, precum și al munîcipiilcv =ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor c' ' ‘asi anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din , ;ez hotărâre."

 • 3. După anexa nr. I se Introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


București, 9 februarie 2006.


PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU


Contrasemnează:

p. ivlinisirul administrației și interi.rz. Paul Victor Dobre.

secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastlan Teodor Gheorghe Vladest.,


1751 |

ui 1

2

i

1.3 7             1

"ransllvomo:

12.715

1752;

1.3.7           |

'rascăutui

12.235

1763

1.3 7           iTrlajuluî

|6.59Î

: 176-t i

1.3 7           |

Tribun Vlădutlv

13.454

1 1765 I

1 3 7

Tribunul AndrelCB

12.372

1766 i

» 3 7

Trifoiului

TÎT2G9 •

j 176! ț

1 3 7

f.-isfzn Tiara

i 17G- 1

1 3 7

TiOtUSUlUl

16,377

.                    i

137

Tudor Arphszl

"F" ' .........

L177"|

7377        [

Tudor VtacJirnlrcscu

5,220

i 177’ |

1 3 7

Tufei

220

i 1772 1

1 3 7

fuicoa

2.450

i 1773 :

1 .'..7

u'ohcsulul

2.995

1774

1.3 7

Temu Roșu

3.950

l 177!'

1 3 7

Turr.u Sevcrtn

55S

I 1776

1.3.7

T urturlcTI

! 1,040

1 177'

1 3 7

1 yukocfl Antal

735

j 177!'.

1 3 7

Uliului

19.940

17!”.'

3.7.

Unirii

5,775

1 1.7 J"

1 3.7

Universității

-|5,500 “

I 17-V

1 3

Urcușului

11.000

l na.:

11.3 7- ...

Uzinei Electrice

(ă 766

1 1723

11'3 i-

Valea Caldă

■ 1734

1.3 7.

Valea Chlntiutui

! 20.000

173:'.

Vatos GOrbăulut                                                       ț

1706

1 3 7

Valet» Seaca

15.000

1 ’7nr

î 3 7

Văleni

2-15

1 176:1

; 3.7

Vaier Sciopo

' r/uo

S7.3.7

Vatorlu Braniște

11.260

! 1760

[l 3-7

vânătorului

2.100

’ 1791

p.3 7

vantolfi

pjâoî

1 1702

J7.3 7

Vaslie Aiecstrtidrt

K4eă

L

j^7

Vasllc ttorjrea

foto

) 1794

! 1 3 7

Vosilo Cârlova

?1.83G

| V95

0.37.

Vor. le Gctcilș

|S50

i 1795

fi 31'

Vacile Luca.clu

',3.370

1707

(*.3 7

Vocile Luau

•[11,000

I 1790

1137

Vacile Părvan

11.920

■ 1799

! 1.3.7

Var.He Stoica

1CU0

11.3.7.

Vaslui

2.000

1 icoi

11.3.7.

iVon’JS

U.3C0

I 1IJ02

: î.3.7.

(Veteranilor

1 1003

•0.7.

(Victor Oolou

■796

I 1604

*1.3.7.

[Victor Sabsș

'5.553

! 1005

!1.3.7.

(Victor Eftlmle                                                                       i,

| 1806

j 1.3.7.

(victor Hune

11.734

i 'ia6'â 11.3.7.__jvidrcru ~.___"____ iZ.eco

1099 11.3.7. rÎ010 lî.3.7.

ț Vidrei

fVlito DOrnbul Rotund

1.691

2.158

. 1011 11.3.7.

Viile Nădășal

2.223

, IS12 |1.3.7.

Viitor

7,068

•' 1C13"11.3.7.

|Vl0rele!o>

2,VJ5 .

| JOI 4 (1 3.7

VtrpH Futicoa

1.587

i 1015 |i.3î

țVliQlt Onltlu

1,520

r iii v.; h a?

jVlș Inilor

1,391

'• ;ăî7~! î.3.7

fVlsdTcpnî                       _         ..     .......

J.75V

i iaiî;

IVtMeaja

•1,355

. 1015 11 2.7

-Voievodul Gaiu

i U;20 i i 3.7

IVoHalre

i.aso

cr>


3

.. ......1

Ș L

s                J

L

3.256.00(Mun!cioltil Clu! - Napoca

1

113.985.00|MunlcIplul Ciul-Nopoco      |

7,909.20 Municipiu! Ciui - Napoca

174,114.00jMunîclplul Cluj-Napoca     I

î

2,846.40(Municipiul Clu] - Napoca      j

i

13.450.80(MunIcIpIul Cluj- Napoca-

j

Municipiul Cluj - Napoca

1

427,227.00 (Municiolul Ciui - Napoca

[Municipiu! Cluj - Napoca

309.546.00 (Municipiul Clei - Napoca

264.00IMunlcIpiu! Cluj - Napoca

124.950.00 (Municipiu) Clu) - Naooca

i

3.594.00 (Municipiu) Citi] - Napoca

I

4,740.00lMunlc'plut Cluj - Napoca

1

i

670.80 (Municipiul Cluj - Napoca

1

23,8'10.00

Viunlclpr-’I Ch/j - Napoca

î

836.80

Municipiul Ciu| - Napoca

. 1 _

11,928.00

Municipiul Cluj - Napoca      :

342.457.50

Municipiu! Clu| - .Napoca      •

326.150.00

Municipiul Ciui - Napoca

1.200.00

Municipiul Ciul - Napoca

401,342.40

Municipiul Ciui - Napoca

Municipiul Ciu| - Naooc-n

33,600.00

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca      (

. - ...... ..........

18,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

56.038.50

Municipiul C!u| - Napoca

..

Municipiul Cluj - Napoca      (

74,716.00

Municipiul Cluj - Napoca

124,530.00

Municipiul Cluj - Napoca      1

3.229.20

Municipiul Cluj - Napoca.      j

86.874.50

Municipiul Clu) - Napoca      l

7,644.00 (Municipiul Cluj - Napoca      (

2.203 20

Municipiul Ciul - Napoca      ]

38.545 00

Municipiul Clu! - Napoca      !

i                4.044.00

Municipiul Clu) - Napoca      ț

1,327.850.70

Municipiul Ciu| - Napoca      ■

k

113.856.00

Municipiul Clu) - Napoca      •

MunlcIpW Ciui - Napoca

2.400.00

MunWnW Cluj - NopocD

r

720,000.00

Munlciol-j) Cluj - Națwcn

j

Municipiu) Cluj - Napoca

1

41,510.00|Mun!cip!ui Cluj - Napoca

818,961.40

IMunSclpW Clu) - Napoca

1

J

Municipiul Ciui - Napoca

1

1 2.080.80

Municipiul Clu) - Napoca

I

'Municipiul Ck>| - Napoca

1

I,               14e.B60.00

Municipiul CV, - Napoca

1

2.029.20

Municipiu! Cluj - Napoca

2.601.60

Municipiul Ciui - Napoca

1

2.739.60

Municipiul Cluj - Napoca

j

401,258 00

Municipiul Ciu| - Napoca

i

2,635.20

Municipiu! Ciul - Napoca

94,109.10

Municipiul Ciul - Napoca

57.639.60

Municipiul Clu) - Napoca      j

T

1.569.20

Municipiu) Ciul - Napoca      j

i

2.100.00

Munfclolu? Clu) - Napoca      j

{

S.223.00

Municipiul Clu) - Napoca     :

j

Municipiu! Cluj - Nopeeo

î

|              î 10.298.00

Municipiu) CM * N'oooca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIE;, PARTEA i, Nr. 248 bis/20.IIL2006


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ
(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiu] Ciuj-Napoca, Intravilan , strada Vânătorului, Județul Ciuj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

lopo.

308383(Nr. CF. vechi 1431)

A+l

8410/1/51

Teren

4365

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

290004(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

8787

_

Strada Șerpuitoare

5086

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

9451

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

8787/1

Strada Șerpuitoare

1500

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

8787/2

Strada Șerpuitoare

3586

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

8410/1/51,8787/1

Nou

Strada Vânătorului

9771

MUNICIPIUL CLUJ-N APOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 9771 mp

Data: Mai 2019


Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Vânătorului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nf. Pct

X (m)

V

(g]

1

587329.0490

390402.0360

2

587329.2730

390416.9950"

3

587329.5610

3 90419.5250

4

587330.0550

390425.4950

5

587326 5960

390433.2750

6

5S732I.9O7O

390452.8980

7

5873I4.IO3O

390474.3160

s

587312.0600

3904773100

9

587310.5950

390481.7470

10

587309.6700

390184.5500

11

587303.4950

390486.8500

12

587302 3400

390493.9000

O

587292.0660

390518.1680

14

5S7289.6920

390520.4770

15'

587285.9140

390523.6540

15

587285.6570

39052.1.8700

16

587277.7690

3905311.5020

17

5S7275.S46O

390532 3210

18

587279.6692

390544.403X

19

5X7278.3934

390556 8712

20

587275.5730

390564.9930

?l

5S728O.I24O

390575.7620

22

5872S9.74S0

390592.7260

21

587294.4750

390602 6540

24

587295.5000

390606 2220

25

587297.8732

390627.4684

26

587302 20*20

3906582450

27

587300.7420

390702.9350

28

587304.9330

390720.4 SfO

29

587307.3670

390727.9650

30

58731 1.1 120

390744.5270

31

587315.93’6

390754.8790

32

587323.0550

390769.9560

13

587324.7310

390773.2430

34

587330.0560

390782.3650

35

587334.1210

390789.7820

36

587340.8050

390300.8240

37

587342.6660

390303 2990

3S

587353.0680

390812.1800

39

587352.7413

390812 37.13

40

587355.3150

390815.5320

41

587363.3260

390824.0120

42

587366.60’0

390327.0670

43

587371.4870

390331.6070

44

587376.2100

390835.6030"

45

587382.4050

390841.0580

46

587388.8320

390846.6340

47

587.190.30’0

390347.9300

4S

587396.9940

390844.4360

49

587397.3400

390844.4200

50

5X7401.4900

390847.1100

51

587405 5900

390849.9500

52

587407.3400

390851.6600

53

587409.1200

390353.4700

54

587412 2103

390857.3500

ss

587415 8400

390.361.8600

56

5S7417.480)

390863.9500

57

587421.4400

39O869.O37O

5X

587422.0330

390869.9360

59

587425.3000

390876 0000

60

537427.8490

190881.7850

61

587429.8940

390885.2540

62

587438.6710

.190902 2570

63

587447.5090

390916 6350

64

587450.9190

390929.2450

65

587452 8330

390936 3760

66

5X7454.0750

390940.9340

67

587454.7420

390943.1540

68

587457.2900

390956.4800

69

587459.7900

390969.9000

70

587461.7470

390979.8500

71

587464.4250

390990.5000

72

587465.4260

390994.4680

73

587467.4320

391001.9570

74

58746S.46SO

391006 5230

75

587468 8350

391007.2730

76

587471.3060

391019.5650

77

587472.9930

391029.5530

78

5X747.1.6248

391033.4016

79

587479.0553

391070.7057

80

587479.6319

391079.8901

SI

587479.6990

391089.5834

82

587479.8080

391100.5830

83

587479.9350

391105.0550

84

5874’0.1000

391127.8440

85

587479.9810

391133 3980

86

5874SO.I42O

391 138.6760

87

5X7480.4030

39I13S.959O

88

5S7475.272O

391 148.8260

89

587472.4330

391149.0700

90

587463.0390

391149.1 160

91

587463.0390

391149.4863

92

587447.31X9

391148.8697

93

587417.4971

391 147.7585

94

5X7406 8902

391147.010.'

95

587396.0511

391146 02311

96

5S7396.067U

391145.6530


97

587391.0793

391145.2800

98

587391.0770

391145.3250

99

587388.9390

391 145.1620

100

5X7.1Sfi.K92O

191144.9660

101

5X73X4.1530

391 145.3660

1112

5.873X0.67X2

191 147.1449

103

587372.4790

391 152.1990

104

5S7368.2O49

391155.0393

105

587359.2667

391161.9907

106

587355.1630

391165.4350

107

587339.9X90

391 ISO.253O

103

587334.7550

391 185.4536

109

537326.0609

391192.1463

110

587318.1450

391196.9846

III

557312.334.1

391200.487.8

112

58731 1.5925

3912OO.878S

113

5S73O8.4S1S

391202 5396

114

5S73O6.IS11

391203.6918

115

587303.1792

391201.8269

116

587300.5011

391205.9102

117

587297.6809

391206.9131

118

587294.7297

391207.8626

119

587291.4054

391203.9915

120

587238.6882

391209.8693

121

5872X5.7280

391210.6515

122

587283.0598

391211 3425

123

587277.1805

391212 3021

124

5S7273.8681

391212 6872

125

587267.3176

391212 9247

126

587263.9910

391213.1757

127

587261.5617

391213.0526

128

587257.0350

391213.1566

129

587249.7694

391213.1389

130

587261.7805

391228.1829

131

587262.1802

391227.051 1

132

5S7262.9480

391226.1301

133

587264.3069

391225.1688

134

587266.3566

391224.390.1

135

587271.4003

391223.1234

136

587276.9693

391221.6150

137

587288.2151

391219.2192

138

537295.2853

391217.4228

1.19

587.103.4636

391215.2393

140

587307.5397

391214.6122

141

537313.6801

391213.8327

142

587320.9512

391212.S459

143

587332.7139

391210.0946

144

587.140.7366

3912053494

145

587345.6589

391206.7432

146

587349.4407

391205.5494

147

5X7347.8445

391 199.3554

I4S

5S7345.324O

391 189.1625

149

5S7.145.6015

391188.8914

150

5X735O.X451

391183.7068

151

587355.2846

391179.2803

152

5X735S.4201

391 176.0888

153

587361.0.112

391173.5232

153'

5S736I.75OO

391 1 72 8600

154

5S7.1fi2.2419

391172.4518

155

5X736.1.0157

391171 8205

156

587366.4989

391 165.9153

157

587368 3537

391 167.4157

158

587371.2123

391165.30’6

159

587374.4927

391163.1285

160

587378.1121

391161.0170

161

5873.81.1763

391159.5634

162

587383.5490

391158.6586

163

5873X5.4525

39II58.O.149

164

587387.5215

391157.5180

165

587.1X9 5612

391157.1232

166

587390.7828

391 155.9890

167

587392.7138

391 156.7664

I6X

587395.6615

391 156 5510

169

587397.3741

391155 5510

170

5S7398.7432

391 155 5435

171

5S74O2 2346

391156.8249

172

5S74O44183

391157.1077

173

5 8 74 05.4 005

391157.2454

174

5874OS.II23

391I57.9S06

175

5S74I0 1609

39115S 5215

176

58741 1.5054

391158.9678

177

587413 3283

391159.4667

178

5S742S.6S00

391158 8700

179

537469.0300

39115$ 9600

180

587483 2560

391158 X780

181

587486 0457

39115$ 8829

182

587485 9160

391141 2230

183

5X74.86 2860

.191133 5020

184

5S74S7.O24O

391105 0070

185

5S74SS 224O

39109 4 0420

1X6

587489 5990

3910894630"

IS7

587490 00’3

39I0SX221O


IXX

5S74X4.9XO-)

391056.7200

189

5X7484.3810

391054.8910

190

5X74X3. KW»

.191046 36X0

191

587481.1093

391032 2777

192

5S7476.7XOO

391004.9400

193

5X7474.7420

3909X9.4440

194

5S7474.7730

390986.35X0

195

5S7475.3640

390984.1050

196

5S7470.42X0

3909X2 X33O

197

5S746X.4640

390963.2170

I9S

5S7466 2640

390944.1600

199

5X7464.6040

390927.2180

200

5X7463.8930

390920.7480

201

5S7454.O98O

390909.5430

202

5X7450.6510

390886.44S0

203

5X7441.0700

390892.1940

204

587435.7690

390882.0050

205

5X7425.6770

390363.3200

205

587413.5656

390345.2216

207

587411.8652

390347.1 186

208

5X7399.8956

390336.8252

209

5X7397.8900

390838.0100

210

587393.6S00

390336.7000

211

5X7390.4300

390335.0000

212

5X73X6.6700

390832.7400

213

5X7.1X3.2000

390X30.5700

214

587379.9500

390328 3400

215

5S7377.4SOO

390326.3400

216

587373.7200

390323.4100

217

587360.2000

390310.4900

218

587347.4980

390795.7300

219

5S7339.5O2O

390786.8250

220

587331.7X60

390772.8900

221

5S7321.3447

390749.1750

222

587316.6160

390734.7600

221

587311.2990

390715.6130

22-4

5X7308.4590

390702 8370

225

5X7307.2551

390658 565.1

226

5S7.1O4.540O

390627.5020

227

587302.1670

390608.8060

228

587302.5919

390608.7596

229

5S7297.O74O

390591.4340

2H)

5X7296.4800

.190591.5060

229'

5X7294.00.80

3905X7.02X0

210’

5X7291.8990

390582.7720

231'

5X7290.7250

390579.9290

2.11

5X72X9.2120

190575.0540

212

5X72X8.2410

390566 5010

21.1

5872S7.436O

390556.5170

211*

5S728S.469O

390548.5350

2.U

5S72X9.694O

390542 6850

235'

5X7290.9980

390539.15X0

235

5X7292 3580

390539.1900

236

537311.3360

390504.2550

217

5X7.11 1.6530

390504.2652

218

587.116 54X8

39 0491 2264

239

5S7322 824O

390474 3850

240

587322.7390

390174.3000

241

587330.7339

390450 4 595

242

5X7333.3310

.190442.7150

24.1

5X73406588

390442.7249

244

587339.435X

390435.8426

245

5X7337.7512

390427.1942

246

5X7337.1 177

19042.16593

•747

587335.9586

390418 0799

24S

5X733.1.7X07

390408.5625

249

5X7332 8669

390402 6415


Data: Mai 2019Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Vânătorului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


I Or

K, Pcl

Coofdoiuie petele conta

Lungimi

— laturi |

Dli.i+1) ||

X[m]

Y(m]

1 587329.049

0 390402 036

0     14.911 |

2 5S7329.273

390416 9 95

0     2.546

3 5S7329.56I

390419.525

0     5.990

4 587330.055

.190125.495

0     7.916

5 587328.596

390433.275

0    20.732 |

6 58732I.SO7

390452.898

0    22.795

7 587314.101

390474.316

0      3.625 '

S 587312.0601

390177.310

0      4.673 1

0 5S73I0 595C

39O4SI.747

7      2 952 1

1

I 587309.6701

3904 S 1.550

J      2 5X3 1

1 1

5S7301.495C

390486.850

J     13.531 |

1

5873023406

390498.900

)    21.836

1

587292.0661

1905IX.I6S

1     3-3,2l

1

587289.692(1

390520.477

4.936 |

15

’ 587285.9141

390523.654

0336 |

1

5872.85.6570

39O523.87«

10.306

u

587277.7690

1905 10 502

2.647

1

587275.8460

390532 3211

12.673

If

5S7279.6692

390544.403

12 533

r

5S727S 3934

390556 871.

8.598

21

587275.5730

3'20564.9931

11.691

2

5S7280.I240

390575.7626

19.501

587289.7480

390592.7261

10.996

23

587294.4750

390602 6540

3.712

24

587295 5000

390606 2220

21.379

25

587297.8782

.190527.4684

31.030

26

587302 2090

390558.7450

44.714

27

587300.7420

390702.9350

18.044

28

587304.9330

390720.4860

7.X65

29

587307.3670

390727.9650

16.930

30

587311.1120

390744 5270

11.422

31

587315.9380

390754.8790

16,672

32

587323.0550

390769.9560

.1.690

33

587324.7310

390773.2430

10.563

34

5873300569

390782 3650

8.458

|    35

587334.1210

390789.7820

12.907

36

587340.8050

390300.8240

3.097

I 37

587342 6660

390303.2990

1.1.677

38

587353 0580

390312.1800

0.380

39

5S7352.74I3

390312 3733

4.074 |

4(1

5873553150

390315.5320

11.666 ,

41

587363 3 260

390324.0120

4.484 1

42

587366.6080

390327.0670

6.665 |

43

587371.4870

3S03.11.6070

6.187

44

587.176 2100

390335.6030

8.254

45

5S7382.4O5O

390541.0580

8.509 1

1     46

587388.8320

390846.6340

1.964

47

5873903080

390847.9.100

7.544

48

587396.9940

390344.4.161)

0.346 1

49

587397.3400

.190344.4200

4.946 |

1     50

587401.4900

390347.1100

4.9S8

31

5S74O5.59OO

.190849.9500

2.447

52

5874 0 7 3 400

390851.6600

2 539

1 33

587409.1200

390353.4700

4.960

34

587412 2100

390357.3500

5.7S9

33

587415.8400

390.361.8600

2 657

56

5X7417.4X00

190X61.9500

6.447

57

587421.4400

190369.0370

1.077

5S

587422 0330

190369.9360

6.8XS

1 59

587425.3OOO

190376.00(10

6 122

60

587427.8490

190881.7850

4.027

61

5S7429.MMO

19(M5 254')

19.135

1 62

587438.6710

190902.2570

16.877

i 63

587447.5090

190916.6150

13.063

64

587450.919'0

190929.2450

7.3S3

65

587452.8330

90936.3769

4.772

i     66

587454.0750

90940.9840

1270

6’

587454.7420

90943.1540

13.567

68

587457.2900

90956.4800

13.651

69

5S7459.790O .

90969.9000

10.141 |

70

5S746I.747O

90979.8500

10.982

71

87464.4250

90990.5000

4.092

72

87465.4260

90994.4630

7.753

i 73

87467.4320

91001.9570

4.682

74

87468.4680 3

91006.5230

0.835

75

87468.8350 3

91007.2730

I2 53S

76

874713060 3

91019.5650

10.129

77

87472.9930 3

91029.5530

3.903

76

87473.6248 3

9101.1.4046

37.694

79

87479.0553 3

91070.7057

9.202

SO

87479,6119 3

71079.8901

9.694

SI

87479.6990 3

91039.5834

t i.ooo

82 5

S7479.S080 3

91100.5830

4.474

1    83 5

87479.9350 3

91105.0550

22 790

|     84 5

87480.11'00 3

21127.8440

5 555

85 5

87479.9810 3

HI33 39X0

5.2S0

S6 5

874 8 0 1 4 2 0 3

21138.6761)

0.1 $5

87 5

87480.4030 3

2113S.9590

11.121

XX 5

S7475.272O 3

1148.8269

2X49

j S9 5

87472 4330 3*

1149.0700

9 394

!    90 5

87463.0390 31

1149 1160

0370

1,      91 5

87453.0390 35

1149.4863

15.732

92 5

87447.3189 31

1148 8697

29.842

1 93 5

7417.4971 3!

1 147.7585

10 61.1

94 5

7406 8902 39

1147.0108

IU.SX4

1     95 5

7396 0511 39

1146.0231

0370

7196 0670 .19

1145 6510

5.092 i

97 5

7391.0793 1.39

1145.2800

0 04$

9S 5>

7391 0770 39

1145.3280

2 095

1    99 55

?1S> 9S90 |.19

1145 1620

2 104 |


1 10

) 5X7.1X6.X92

> 391141.966

1      2.768

10

5S73S4.I53

391145.366

)      3.999

10

5S7.1SO.67X

.191147 144

9528

IU

587372.479

391152.199

5.132

IO

587368.204

391155.039

11.323

10

5S7.159.266

391161.990

5358

IO

5X7355.16 K

391165435

21.209

10

5S73.19.9S9l

39I1S0253

7..17S

1 10

587334.7551

391185.453

10.972

10

5S7326.O5O

391192.146.

9.277

III

5X711S |45i

191196. wr

6.785

II

5873123.14.

391200.4878

O.S39

ii:

587311.5925

391200 8788

3.526

ii.

5S730S.4S18

391202 5396

2.573

114

587306.1311

391203.6918

.1.02.1

115

5S7303.3792

391201S269

.1.075

116

587300.5011

391205.9102

2.993

117

5S7297.6SO7

391206.9131

3.100

118

587294.7297

391207.8626

3.511

119

5S7291.4054

391208.9915

2.856

120

587288.6882

3912O-2.8693

3.062

121

587285.7280

3912106515

2.755

122

5S7283.O598

.19121 1.3425

5.957

123

587277.1805

.191212 3021

3.335

124

587273.8681

391212 6872

6.555

125

587267.3176

391212.9247

.1.1.16

126

587263.9910

391213.1757

2.4.12 1

127

587261.5617

391213.0626

4.478

128

587257.0350

391213.1566

7.316

129

587249.7694

.19121.1.1389

19.251

130

5S7261.7S05

391228.1829

1.200

131

587262.1802

.191227.0511

1.199

132

587262 9480

391226.1304

1.655

133

587264.3069

391225.1688

2.193

134

5872663566

391224.3903

5.200

135

587271.4003

391223.1234

5.770

136

587276.969,8

.191221.6150

11.493

137

587288 2151

391219.2192

7.295

I3S

587295.2S5S

391217.422S

8.469

139

587303.4686

391215.2393

4.119

140

587307.5397

391214.6122

6.190

141

587313.6S0I

391213.8327

7.338

142

587320.9512

391212 8459

12.080

143

587332.7139

391210.0946

8 210

144

587340.7366

39I20S3494

5.178

145

5S 7345.6589

.191206.7432

3.965

146

587349.4407

391205 5494

6396

147

587347.8445

.191 199.3554

10300

148

587345 3240

391189.1625

0.388

149

587.145.6015

391 188 8914

7.374

150

5X7.15II.X45I

391183.706$

6.269

151

587355 2846

391179.2803

4.474 |

152

5S735S.42OI

.191176.0888

3.661 |

15.1

587361.0312

391 173 5232

0.978 1

153'

5X7.161.751'0

391 172 8600

0.639

154

587362.2419

391172 4518

1.014

155

587363.0357

19II7I.S2O5

4 520

156

587366.4989

391168.9153

2385

157

5873683537

191167.4157

3.551 |

I5S

587371.2123

191165.3086

3.939 |

159

587374.4927

191163.1285

4.190

160

587378.1 121

191161.0170

3.392

161

587381.1763

191159.5634

2 539

162

587383.5490

191158.6586

2.003

163

87385.4525

191158.0.149

2.13.1

164

87387.5215

191157.5180

2.078

165

87389.5612

91 157.1232

1.229

166

87390.7828

91156.9890

1.944

167

87392.7138

91156.7664

2.955

168

87395 6615

91156 5510

1.71.1

169

873973741 .

91 156.5510

1.369

170

87398.7432

91156.5435

3.503

171

87402 2.146

91156.8249

2 202

172

87404.418.1

91157.1077

0 992

173

87405.4005

91157.2454

2810

174

87408.1123

91 157.9806

2.119

175 5

87410.1609 3

9115$ 5215

1.417

176 5

$7411.505 4 3

91158.9678

1.890

177 5

874133283 3

91159.4667

15 363


587428.6800 587469.0300 587483 2560 5S74S6.O457 587485.9160 587486 2X60 5S7487.O24O 5S74SS.2240


 • 178

 • 179

 • 150

 • 151

182

 • 183

 • 184

 • 185

IS6 I5S74S9.5990

187 587490.0033

IS8 |587484 9800


291158 S7iO 391158.9600 39II58.S73O 39II5S.8S29 391141.22.10 391 13.1 5020 391105 0070 391091 0420 391089 4630 391OSS 2210 391056 72<l'l


Data- Mai 201918

5S74S4..1SK

.191054X9 K

X 61X

19(

587483.1OM

39IO46.365C

14.231

19

587481.109.’

391031277)

27.678

19.

587476.7800

391004.9400

15.629

19.

537474.7420

390989.4440

3.086

194

5S7474.7730

390-786 3580

2.328

195

587475.3640

390984.1060

5.O9S

196

587470.4230

390982.8330

19.714

197

587468.4640

390963.2170

19.184

I9S

587455.2640

390944.1600

17.023

199

587464.6040

390927.2180

6 507

200

587463.8930

390920.7480

14 883

201

587454.0980

390909.5430

23351

202

587450.6510

390586.4480

11.172

203

58744I.O7OO

390892.1940

11.485

204

587435.7690

390382.0050

21.236

205

587425.6770

390863.3200

20.953

205

5S74I3.5656

390546 2216

1.922

207

587411.8652

390347.1 186

15.787 [

20S

587399.8956

390536 8252

2 329 fl

269

587397.8900

390333 0100

4.409

210

587393.6800

390836.70(8)

3.668 B

211

587390.4300

390835.0000

4387

212

537386.6700

39033’ 7400

4.093

213

587383 2009

390830.5700

3.941

214

587379.9500

390328 3400

3.170

215

587377.4900

390326.3400

4.775

216

5.87373.7200

390523.4100

18.701

217

537360 2000

390810.4900

18.726 |

218

587347.4980

390796.7300

12.730

219

587339.5020

390786.8250

15.929

220

587331.7860

3907728900

25.912

221

5S7321..1447

390749.1751)

15.171

222

5873166160

39O734.76OO

19.872

221

5S73II.299O

390715.6130

I.1.0XX

224

587308.4590

390702 8370

4-1.2XX

225

587307.2551

390658.5653

31.182

226

587304 5400

390627.5020

18 S46

227

587302.1670

39O6OS.SO6O

0.427

228

587302.5919

390608.7596

18.183

229

587297.0740

390591.4340

0.598

210

5S7296.4SOO

390591.5060

5 115

229'

587294.0080

3905S7.0280

4.750

2.10‘

587291.8990

3905S2.7720

3.076

231'

587290.7250

390579.9290

5.104

231

587289.2120

390575.0540

8.608

2.12

5S728S.2410

390566 5010

10.016

23.1

587287.4360

390556.5170

8.049

2.1.1'

5S7288.4690

390548 5350

5.977

234

587289.6940

1905426850

3.760

2.15'

587290.9980

390539.1580

1.360

2.15

5372923580

390539.1900

39.757

B 236

587311.3360

190504.2550

0317

1 237

587311.6530

190504.2652

13.928

1 23s

587316.5488

390491.2264

17.973

239

587322.3240

1904743850

0.120

1 240

587322.7390

390474.3000

25.145

i 211

87330.7339

1904504595

8.168

242

87333 3310

90442.7150

7.12X

242

87340.6538

90442.7249

6.990

244

S73.19.435S

90435 8426

8.811

243

87337.7512

90427.1942

3 591 1

1 246

87337.1177

90423.6593

5.699 1

247

87335.9586

90418 0799

9.763

248

1   249

87333.7807 .

87332 8669 3

>Î04{i2ftl5

' \VS58 i|X

|X977

mp P=’2^'3‘t'6m

r


MEMORIU TEIINIC

Adresa imobil: Strada Vânătorului, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

. Tipul lucrării-. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „diurn” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 8 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 8 până în punctul nr. 17 de gard de beton; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 26 neînirejinuit; din punctul nr. 26 până în punctul nr. 27 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 27 până în punctul nr. 28 neîmrejmuit; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 41 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 41 până în punctul nr. 47 de gard din metal; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 56 de gard din beton; din punctul nr. 56 până în punctul nr. 63 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 63 până în punctul nr. 70 de gard din metal și beton; din punctul nr. 70 până în punctul nr. 75 de gard din metal; din punctul nr. 75 până în punctul nr. 129 de gard din plasă de sârmă;

n latura de Est: din punctul nr. 129 până în punctul nr. 130 de strada Gruia;

-în latura de Nord: din punctul nr. 130 până în punctul nr. 139 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 139 până în punctul nr. 146 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 146 până în punctul nr. 148 de gard din cărămidă; din punctul nr. 148 până în punctul nr. 177 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 177 până în punctul nr. 178 de strada Tlâmbițașului; din punctul in. 178 până în punctul nr. 179 de gard metalic; din punctul nr. 179 până în punctul in. 181 de gard din lemn; din punctul nr. 181 până în punctul nr. 182 de strada Vânătorului; din punctul nr. 182 până în punctul nr. 189 neîmprejmuit; din punctul nr. 189 până în punctul nr. 200 de gard din plasă de sârmă; din punctul ni-. 200 până în punctul nr. 202 de strada Vântului; din punctul nr. 202 până în punctul nr. 205 de gard din lemn; din punctul nr. 205 până în punctul nr. 235 neîmprejmuit; din punctul nr. 235 până în punctul nr. 236 de gard din cărămidă; din punctul nr. 236 până în punctul nr. 242 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 242 până în punctul nr. 243 de gard din beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 243 până în punctul nr. 1 de strada Vântului.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 2100 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin : numărul topografic 8410/1/51 înscris în Cartea Funciară numărul 308383 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 4365 m2; numărul topografic 8794/2 înscris în Cartea Funciară numărul 325090 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 1378 m2; numărul topografic 8787 înscris în Cartea Funciară numărul 290004 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 5086 nr

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 9771 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 9771 nr conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Al t. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele dc pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 6 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :

Mai 2019


Anexă II la Hotărârea nr. 513/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada ȘERPUITOARE, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5

CLUJ-NAPOCA

-MAI 2019-


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNDARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 290004 Cluj-Napoca

A= Partea L Descrierea îmobiiJulm

i EREN Intravilan


Nr. CP vechi: 1473

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj •JfyM/aLui v.FNÂ’roduiiu

Nr.

Cri:

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 8787

5.086

Strada Șerpuitoare

B. Partea J8.: Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul ele proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;                                     .       ...                     .

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Leoe, cota actuala 1/1

Al .

1) MUNICIPIULUI CLUJ   •

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF1473)

B2

Totodată acest imobil se adnotează din această c.f. neformând obiect de circulație ■■ publică

. Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

' C. Partea III-. SARCINi ,

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe . .

NU SUNT

.Oocume/it care conține dare cu caracter personal, protejate de-prevederile LegiiNr. 677/2001.

Pagină 1 o'in.2


• ' ' .      '     - .                                                       J-'-țnjteiî:*VX-'Sfa"^-•••          • ’• •

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

■ Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

•-Top: 8787

5.086

Strada Șerpuitoare                                           .  -   •

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_                                      DETAf II LINIARE (MOBIL ,                    ~                          '

pmtfȘ acest mwttâ nu a fostg sît<

Pate referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

5.086

-

-

8787

Strada Șerpuitoare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrară de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.39983/15-09-2017 in suma de 20, pentru serviciul de, publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

18-09-2017

Data eliberării,

/ /

Li SEP 2017(parăfa-și^e

X'TvȘo

Tar;a Aorta:

‘ii>t.>n;reK’S’' >lx jrtricto?(pă7afa.și^ep).nâtfra) i
Document'care conține.date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii ilr. 677/2001.

Pagina 2 din.2


ttândtiry&iw'.'.n 1.1

p

O K/f

Jlk.

w ji v A

Jt. ' T*

>4-

:'?<


. "~                  ~                '            p /\ R T EA I .

Luni, 20‘martir ;*0c


74 (XVIII) - Nr. 248 bis LEGI, DecrETE, HOTĂRÂRI Ș[MTE ACTE^

Pagina

Anexa nr.


1> la Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea și conipIsUrea Guvernului nr.

dulUi


I <33/2006

Hotărârii atestarea ,i


969/2002 privind

municipiilor, odelor ?l comunelor din ludețul Cluj, . .  , U r*'b".               .................

’yj EXuâppcs ijliJf                   ’*•H O T Ă R A R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

pdv-nd aîE-orcrss domeniului pubii’o ai iudețulul Club precum si sl municipiilor. c-rașck,.-si comunelor din județul Cluj, cu excepția inunicipiumî Ciupi-JapucsÂ)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvarnui României adootă nrezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 569/2002

■/înd atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?j al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis clin 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum șl a! municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj11

Z ZutL'ah.il unic va avea următori?* cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența ia d^m= public al județului Cluj, precum și al municipiile^' aș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor c-J ’ ’ast anexele nr. 1-80 care fac parte Integrantă din . je? hotărâre."

3. După anexa nr. I se Introduce o nouă anexă, ar nr. I1, cu titlul „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului Cluj-Napoca”, ei conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

OsEli'ȘSsmnează;

o. Ministrul administrației și inter, .

Paul Victor Dobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladesi.,

București, 9 februarie 2005.

Nr. 193.

h HoWâres Gv'.-'ST&kJ! nr. ; S3;20C“ 1 i-J? c-a-'î i* i-.-.n- DfEiai -i         PsMsr. m 2A: din 20 rnartiw și h-a


T ' ' xritn to O1ICBI GJ‘Co ca C0|CS>|OjO o


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ
(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan , strada Șerpuitoare, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

290004(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

8787

Strada Șerpuitoare

5086

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

5086

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

87S7/1

Strada Șerpuitoare

1500

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

8787/2

Strada Șerpuitoare

3586

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

8787/2

Nou

Strada Șerpuitoare

5142

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 5142 mp

Data: Mai 2019
Dala: Mai 2019


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Șerpuitoare, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pcl

X fml

Y

[>A)

1

587071.6310

3915S7.6700

2

587071.0900

391573.7890

A

587071.0770

391573.4590

4

587071.0120

391569.0210

5

587070.8710

391559.3440

6

587071.0140

39155656SO

7

587071.0780

391555.2220

8

5S7O71.253O

391553.1080

9

587071.0398

391553.0696

in

587071.8386

391543.0550

II

587071.7110

391543.0570

12

587073.9490

391526.6790

13

587074 0525

391526.6682

14

587075.5350

391516.7330

15

587076.1270

391511.4460

16

587077.1840

391503.0850

17

587079.2180

391488.44.80

18

587079.3650

391488.4610

19

587079.4099

3914S82605

20

587079.8163

391484.9123

21

5S70SO.4466

391479.8247

22

587080.6010

391478.7380

2A

587080.4115

391477.8094

74

587081.1800

391471.4400

25

587081.0534

391471.4283

26

587081.8595

391463.8365

27

587032 3967

391458.8023

28

587082.1050

391458.6410

29

587032.4700

391455.6590

30

587083.4970

391445.2170

31

5S70.84.0410

391435.8270

32

5S7OS4.6I5O

391435.8920

AX

587OS6.632O

391419.9S70

34

5870.88.3240

391405.4600

A 5

587038 3980

391405.4580

36

587089.9590

391390.5930

37

587091.1730

391386.6970

3S

587092.0350

391334.4550

39

587093.1530

391381.6150

40

587095.4610

391375.7640

41

5S7O98.7I5O

391370.2890

42

587101.3440

391365.9150

43

587103.3810

391362.4650

44

587106.0010

391358.2000

45

587112.1200

391347.7270

46

587116.0730

391339.8250

47

587119.4680

391333.8720

48

5871 19.9970

391332 4970

49

587120.8290

391329.1230

50

587123.6830

391316.9631

51

5S7124.O37O

391317.0520

52

587124.8367

391310.0195

53

5S7I26.O74O

391302 2940

54

5S7I27.26I0

A91294.4060

55

5S7I27.762O

3912X9.1170

56

5S7I27.8I8O

391288.7550

57

587129.6010

391277.8870

58

587131.8510

391261.0420

59

587132.9330

391259.2120

60

587134.8970

391250 5540

61

587135.3870

391249.1580

62

587137.5120

391244.1960

63

587139.5710

X9I2.AS.677O

64

587140 2020

391236.9790

65

587139.7090

391236 7590

66

587143.3040'

391229.0360

67

587147.5350

391223 5010

68

587150.1980

391219.9630

69

587151.4030

391218.4670

70

587157.3130

391216.1310

71

587161.8890

391214 3960

72

587165.4320

391213.1080

73

587167.0630

391212 6360

74

587170.6300

391212 0130

75

587177.8520

391210.9350

76

587181.2730

391210.4720

77

587189.5800

391208.9700

78

587218.0900

391201 8900

79

587219.4400

3912O5.O39O

b0

587223.7310

391205.1 190

81

587228.8SOO

391205.3230

82

5S7229.754O

391205 2460

83

587231.6480

391204.8840

S4

587233.0270

391204.1670

85

587229.7646

391215.8281

86

587227.7386

391214.9201

87

587275 2626

391214 3131

88

5S722O.4776

391214.4171

89

587215 4716

391214.6571

90

587193 4376

391216 3821

91

587183.6056

391217.32X192

587176.2796

391217.7471

93

587171.5069

391218 9757

94

587166.8726

391220 5681

95

587162 3076

391222 5«><>l

96

587157.7005

391225.0781

97

587154.2146

.391228.4241

9.8

5S7I5I.8256

391232 3691

99

587149.6326

391236.7401

100

587147.1986

391241.1241

toi

587145.0806

391245.5991

102

587143.1236

391250.071 1

103

587141.3956

391254.7101

104

587140.5554

391256.7252

105

587139.0590

391261.8470

106

587137.0610

391271.5140

107

587136.1590

391278.7400

108

587133.8926

391293.5711

109

587132.9376

391298.4261

110

587130.2896

391312.9961

111

587128.2626

391325.1811

112

587127.2910

3913323150

113

587128.0340

391334.4270

114

587124 5360

391343.30X0

115

587123.8730

391343.7410

116

5871 19.5180

391351.4570

117

58 7106.2580

391377.1490

118

587102.0320

391385.4200

119

587099.2150

391394.3670

120

587093.2140

.391398.0300

121

587096.8340

39140-1.9750

122

587095.3740

391415.7960

123

587094.3820

391424.6S0O

124

587091.3750

391459.1150

125

587091.0580

391465.8950

126

587039.1370

391487.0740

127

5S7O36 228O

391514.5070

128

587033.4730

391540.6600

129

587081.9720

391569.8610

130

5S7O83.I67O

391585.1 100

131

587083.5320

391592.7850

132

587083.6390

391600.5680

133

587038.0370

391620.4780

134

587089.3580

391632 3610

135

587087.5190

391642 8600

136

587083.7750

391650.9140

137

587O79.186X

391659.0295

138

587078.5060

391659.1840

139

587031.2880

391709.5700

149

587030.7738

391710.1181

141

587028.0260

391711.3300

142

587002.5990

391719.4361

143

587001.0970

391711.4910

144

587003.3600

391711.0320

145

587011.8520

391708.7370

146

587013.4630

391708.2840

147

587025.2340

3917O4.4S3O

148

587030.8500

391702 0870

149

587036 6860

391698.4180

150

587041.7110

391695.5700

151

5S7044.9990

391692.9440

152

587049.2190

391689.2790

153

587051.4600

391686 5940

154

587054.7220

39168.3.0210

155

587057.7550

391679.0070

156

5870606200

391674.9690

157

587063.9810

391669.4310

158

587064.4510

391668.6280

159

587067.8577

391662.1665

160

587068.7300

391661.9210

161

587073.5840

391650.0120

162

587073.5760

3916494100

163

587074.9050

391645.8900

164

587076.7050

391641 3950

165

587077.7100

391638 4790

166

587078.7260

391635.8660

167

587080 0120

3916.31.9670

168

587080.4960

3916.303960

169

587080 5170

391628.7679

170

587080.4337

391627.2115

171

5S7O79.2009

391622 4569

172

j>5S 707 8^6730”

173

' 3916(4IÎO5Q

174

7&7675f020

391601 666-0

175

HV7O74 y\so

391598.(700

176/

•.'Va7073d75\

391595.2650'

177 .

^V072-\V60k

39d92.9H.>j‘


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Șerpuitoare, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


I Dr

Nr Pc

Coordonate pctde conta

Lungimi

— laturi

D(i.i+1)

X(m)

V(mJ

1 587071.6.1

0 3915S7.67(

XI    15.892

2 587071.09C

W 591575.785

0     0.550

.1 5S7071.07"

0 .191575.459

0      4.4.1S

4 587071.012

0 591569.02

0     9.678

0

5 5.87070871

0 591559.544

0     2.7X0

6 5S7U71 0I-.

0 39I55A.5A*

(»       1 34X

7 587071.075

0 591555.222

0 2.121

.s 5X7II7I 253

0 591551.1 <i.<

(l     0217

9 587071.0.19

8 391553.069

6    10.046

1

0 587071.8.13

6 591545.055

1 0.128

1

1 5S7U71.7I1

1 191545.057

t    16.510

1

587073.949

.191526679

)     0.104

1

587074.052

591526.668

10.045

1

587075 5.15

591516.755

5-120

1

5S7O76.I27

591511.445

8.428

1

587O77.IX4

39I5O3.OX5

)     14.778

1

587079.218

3914SS.44S

0.148

1

587079-165

5914X8.461

0 205

1

5X7O79.4O9S

591488 260

5.575

2(

5S7O79.3I6.

591484.912.

5.126

2

5S70S0.446f

.191479.824

1.0-78

j]

58 7010.601 f

39147S.73X(

O94X

23

587080.4115

591477.8074

6.416

24

587081.1800

591471.4401'

0.127

25

587031.05.14

591471.4285

7.654

26

5870.81 8595

391465.8565

5.065

27

587082.1967

591458.8025

0.333

28

587082.1050

391453.6410

.1.004

587082.4700

391455.6590

10.492

30

5S703.1.4970

591445.2170

9.406

.11

587034.0410

391435.8270

0 578

32

587084.6150

591455.8920

16.052

33

587036.6.120

591419.9370

14.625

.14

5S70S3 .1240

391405.4600

0.074

.15

5370SS..1980

3914O5.45SO

14.947

36

587089.9590

591.190 5950

4.031

.17

587091.17.10

591586.6970

2.402

.18

5S7092 0550

591584.4550

3.052

.19

58709.1.1550

591581.6150

6.290

4(1

587095.4510

591575.7640

6.169

41

5S7O9.8.7I5O

591570.2890

5.10.1

42

587101.5440

59I.165.9I5O

4.006

43

587103.3810

391362.4650

5.005

44

587106.0010

.191558.2000

12.1.10

45

5871 12.1200

591.147.7270

8.8.16

46

5871 16.0750

59)559.8250

6.85.1

47

5871 19.4680

591555.8720

1.47.1

48

587119.9970

591552.4970

3.475

49

5S712O.829O

591529.1210

12.490

50

587I23.6S30

591516.9551

0.365

51

587124.0570

591517.0520

7.078

52

587124.8.167

591.110 0195

7.824

5.1

587126.0740

591502 2940

7.977

54

587127.2610

591294.4060

5.515

55

587127.7620

5912X9.1170

0.366

56

587127.X 180

39I2SK.755O

11.015

57

587129.6010

591277 X870

14.027

58

587I5I.X5IO

391264.0420

4.950

59

*S7132.9330

591259.2120

8.S78

60

5x7134.8970

191250 5 540

1.479

61

587155.1870

191249.1580

5.598

62

5S7137 5120

191244.1960

5.X9I

6.1

587159.5710

1912.18 6770

1.811

64

587140 2020

191256.9790

0 540

65

871.19.7090

191216.7590

8.519

66

87145-1040

191229.0.160

6.967

67

87147.5550

191221.5010

4.428

68

S7I5O.193O

91219.9610

1.921

69

87151.4030

91218 4670

6 555

71)

S7157.5150

91216.1510

4.894

71

87161.8890

91214.5960

5.770

72

87165.4320 .

9I2I5.IOSO

1.693

7.1 5

87167.0650

91212.6560

5.621

74 5

87170.6500

91212 01.10

7.302

75 5

87177.8520

91210.9150

3.452

76 5

87181.2750 5

91210.4720

8.442

77 5

87189.5800 5

91203.9700

28.800

78 5

87218.0900 5

91204.8900

1.558

79 5

87219.4400 5

91205.0190

4.292

80 5

17223.7.110 5

91205.1 190

5.15.1

81 5

17228.8800 5

51205.12.10

D.S77

82 5

7229.7540 5

91205.2460

1.928

S.l 5

7251 64.80 .1

91204 8840

1.554

S4 5

7255.0270 5

71204.1670

12.109

85 5

7229.7646 5

71215.8281

2.220

86

7227.73X6 3

1214 9201

2 549

S7 5?

7225 2626 3

1214 .1111

4.7S6

8S 5S

7220.4776 5‘

12144171

5.012 |

a 9 58

7215.4716 5'

1214 6571

22.101

90 5S

7195 4576 35

1216 3X21

9.S77 1

91 58

7181 6056 .15

1217.1281

7.558 1

92 58

7176 2796 59

1217 7471

4.928 1

93 5X

7I7I5OS9 39

121X 9757

4.900 II


Data' Mai 20194 587165.872

6 391220568

1      4.957

5 587162 507

6 391222 5W

1      5.279

6 5X7157.700

6 391225.078

1      4 832

9

7 5X7154 214

Vil 22X424

4612

9

8 5X7151.825

391232.169

1      4.890

9

9 587149.612

. 3912’6 740

5 01 t

10

1 5X7147.193

391241.124

4.951 î

10

1 587145.030

391245.599

4 8X1

10

5S7I41.I21

391250.071

4.950

IO

587141.395

391254.710

2.183

IO

5S7140.555

.191256.725

5-1.16

10

587159.059

391261.847

9.X71

10

. 5S7I.17.O6K

391271.514

7.282

10

5X7136.1591

39I27S.74W

15.00.1

10

587133.3926

391293.571

4.948

10

5X7152.9576

391298.426

14.809

III

5X7130.2^96

391.112.996

12.152

11

5S7128.2626

391325.181

7.200

112

587127.2910

391332 315C

2.239

11.

5X712 W4f

191114 4271

9.540

114

587124 5160

39l.143.303f

0.795 1

115

587121.87.10

391343.74IC

S.X60

116

5S7119.5 ISO

391.151.4570

28 912

117

5871062580

391377.1490

9.265

118

587102.0320

391385.4200

9.395

119

587099.2150

391394.3670

3.797

120

587093.2140

391393.0300

7.071 l

121

587096.8840

.191404.9750

10.926 |

122

587095.3740

391415.7960

8.919

125

587094.5S20

391424.6600

34.586

124

587091.1750

391459.1150

6.787 J

125

5S7O91.05S0

391465.8950

21.266 fi

126

587039.1370

391487.0740

27.587

127

587036.2280

391514.5070

26.298

128

587033.47.10

391540.6600

29.240

129

5S703I.9720

391569.8610

15.296

1.10

5870.33.1670

391585.1100

7.684

151

587033.5320

391592.7X50

7.784

152

587083.6390

391600 5680

20.390

131

5S7038.O37O

391620.47x0

11.956

154

5S7O39.358O

391632 3610

10.659

155

587087.5190

391642.8600

8.882

156

587033.7750

391650.9140

9.323

137

587079.1868

391659.0295

0.698

I5S

587073.5060

391659.1840

69.053

159

587031.2880

391709.5700

0.752

140

587030.7738

391710.1181

3.003

141

587028.0260

391711.3300

26.6X8

142

587002.5990

.191719.4361

8,086

145

587001.0970

391711.4910

2.109

144

587003.3600

391711.0320

8.797

145

587OII.852O

391708.7370

1.673

146

5X701.1.4630

A9l7lR2X4(l

12 169

147

5X7025 2340

39I7U4.4XKI

6.106

I4X

5X7020X500

191702.0870

6.894

149

587016 6860

391698.4180

5.776 |

150

5X7OII.7110

191695.5700

4 2OX

151

5X704 4.9990

191692.9440

5.5S9

152

587049.2190

191689.2790

3.497

15.1

587O5I.46OO

1916X6 5910

4.83K

154

587054.7220

191683.0210

5.011

155

587057.7550

191679,0070

4.951

156

5S7060.6200

191674.9690

6.478

157

8706.1.9810

191669.4310

0.930

158

87064.4510

91668.6280

7.305

159

87067.8577

91662.1665

0.906

160

87068.7300

91661.9210

12.860

161

87073.5840 .

91650.0120

0.602

162

87U73.576O

91649.4100

3.763

16.1

87074.9050

91645.S9C0

4.842

164

87076.7050 .1

91611.3950

3.0X4

165

87077.7100 3

9163S.4790

1804

166 5

8707X 7260 3

91635 8660

4.106

167 5

87030 0120 3

91631.9670

1.644

I6S 5

S7O8O.496O 3

916.103960

1.623

169 5

87080 5170 3

91628.7679

1.559

170 5

S7030.4337 3

71627.21 15

4.912

171 5

S7079.20U9 3

91622.4569

3.595 |

172 5

87078 67.10 .1

9I6IS.9O1O

4.179 ’

17.1 5

87077.8501) .1

91614.8040

13.443

174 5

57075.0020 3

91601.6660

3.017 1

175 5

57O74.OSSO 3

N59X.77OO

3.678 1 ..

176 5

7073.1790 3

91595 21160

2 364-•••

177 5)

7072.6160 .1

1592 910(1

5-33.2 |)


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Strada Șerpuitoare, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pc indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 84 până în punctul nr. 78 dc gard din metal și piatră; din punctul nr. 78 până în punctul nr. 72 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 72 până în punctul nr. 69 de gard din piatră; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 65 de gard din lemn; din punctul nr. 65 până în punctul nr. 60 de gard din metal și beton; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 58 dc gard din lemn; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 53 de gard din metal și beton; din punctul nr. 53 până în punctul iu’. 48 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 48 până în punctul nr. 45 de gard din metal; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 36 de gard din lemn; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 35 de gard din metal; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 33 dc gard din lemn; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 31 de gard din metal și beton; din punctul nr. 31 până în punctul nr. 27 de gard din lemn;

din punctul nr. 27 până în punctul nr. 17 de gard din beton și metal; din punctul nr. 17 până în punctul nr. 15 de gard din lemn; din punctul nr. 15 până în punctul nr. 12 de gard din metal și beton; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 10 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 5 de gard din beton; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 1 de gard din lemn; din punctul nr. 1 până în punctul nr. 167 de gard din metal și beton; din punctul nr. 167 până în punctul nr. 148 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 148 până în punctul nr. 143 de gard din metal;

-în latura de Est: din punctul nr. 143 până în punctul nr. 142 neîmprejmuit;

-în latura de Nord: din punctul nr. 142 până în punctul nr. 114 neîmprejmuit; din punctul nr. 114 până în punctul nr. 113 de strada Costache Negmzzi; din punctul nr. 113 până în punctul nr. 85 de gard din beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 85 până în punctul nr. 84 de strada Gruia.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 4567 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin numărul topografic 8787 înscris în Cartea Funciară numărul 290004 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 5086 m2

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 5142 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 5142 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Al t. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CL - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.


Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 6 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :

Mai 2019