Hotărârea nr. 512/2019

Hotărârea 512/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în CF nr. 303899 Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în C.F. nr. 303899 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în C.F. nr. 303899 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 251701/453/23.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în C.F. nr. 303899 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile ari. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 562 și 889 Cod civil, precum și ale Declarației în formă autentică nr. 838/12.04.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 și 2 lil. „c”, al. 5 lit „a”, art. 39 al. 1 și ari. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața din acte dc 1.998 mp., măsurată 2.038 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării, identificat prin nr. cad. 303899, înscris în C.F. nr. 303899 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul LI. Alte terenuri.

Art. 3. începând cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 291/2015.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală dc Urbanism și Direcția economică.

Nr. 512 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a lbsl adoptată cu 22 voturi)