Hotărârea nr. 511/2019

Hotărârea 511/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj- Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-tercn situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 230838/453/23.05.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și ale art. 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 130/2019 și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 și 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, art. 39 al. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Alt. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 112 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri f.n., identificat prin nr. cad. 317299, înscris în CF nr. 317299 Cluj-Napoca.

Al t. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea respectării prevederilor stabilite prin PUD - Construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. între Lacuri nr. 1, str. Crișului f.n., aprobat prin Hotărârea nr. 130/2019.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.Preș\dfyite de ședință,

tefan Tarcea


Contrasem!

SccretaruJ/municipiului, Jr.


Nr. 511 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)