Hotărârea nr. 510/2019

Hotărârea 510/2019 - Completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018,799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 291999 din 04.06.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G nr. 962 din 27 septembrie 2001 (^actualizată*), privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, procedura de vânzare a locuințelor A.N.L.; ale H.G. nr. 420/2018 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin H.G. nr. 962/2001; ale Ordinului nr. 5396/31.07.2018, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri, adresa înregistrată de către doamna Călușer Ioana-Maria sub nr. 108913/28.02.2019, ale Actului intern nr. 140855 al Comisiei de stabilire a prețului de vânzare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe din data de 25.04.2019, ale Procesului-verbal al Comisiei de verificare a condițiilor obligatorii de vânzare a locuințelor construite din fonduri ANL din data de 14.05.2019 și ale Declarației Notariale autentificată sub nr. 2451/31.05.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018, 448/2018, 595/2018, 799/2018, 1028/2018, 389/2019 și 460/2019, cu poziția 104, în sensul vânzării imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M2, scara 2, mansardă, ap. 37, cu suprafața de 40,07 m.p., înscris în C.F. nr. 305382-C1-U37, cu nr. cad. 305382-C1-U37, cu plata în rate lunare pe o perioadă de 25 de ani a prețului de 118.302,00 lei către doamna Călușei* Ioana-Maria.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 949/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Președinte de ședință,


Ec. DaniContrasemnează:

Secretarul nnj/icipiului, Jr. Auror oșca


Nr. 510 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)