Hotărârea nr. 509/2019

Hotărârea 509/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 191/ 2009

(buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 191/2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 293324/488/16.04.2019 al Direcției Generale Poliția locală, prin care se propune modificarea aii. 3 pct. 1 din Hotărârea nr. 191/ 2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), modificată prin Hotărârea nr. 505/2009, Hotărârea nr. 90/2010, respectiv Hotărârea nr. 99/2015, în vederea asigurării unui serviciu de salubrizare a municipiului la un nivel cât mai performant;

Având în vedere prevederile art. 2 alin. 2 și 3 din Ordonanța nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 7 din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată; ale art. 24 din Ordonanța nr. 21/ 2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale HCL nr. 88/ 2019 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca, conform O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 3 pct. 1 al Hotărârii nr. 191/ 2009 (buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca), care va avea următorul conținut:

„Art. 3 pct. 1. Depozitarea deșeurilor la alte puncte de colectare decât cele special amenajate și destinate respectivei categorii de folosință sau depozitarea deșeurilor la alte puncte de colectare decât cele arondate imobilelor în care locuiesc sau își desfășoară activitatea, cu amendă de la 1000 lei, până la 2500 lei”.

Art. II. Prevederile art. I din prezenta hotărâre vor fi aplicate începând cu data de 1 iulie 2019.

Art. III. Celelalte prevederi ale HCL nr. 191/ 2009 privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Poliția locală, Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Președinte de ședință,  Ec. Dan/Ș\efan Tarcea


Contraserfinează:

SecretaruJ/Municipiului,

ora Roșea

Nr. 509 din 18 iunie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)