Hotărârea nr. 507/2019

Hotărârea 507/2019 - Darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi – bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea in concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi - bunurilor aflate in domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca,

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca,- 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 266176/21.05.2019 al Direției Tehnice prin care se propune darea în concesiune către Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, respectiv 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi;

Reținând prevederile art. 2 lit. j și 24 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 și art. 25 alin. 4 din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin 5 lit. b, art. 39 alin. 2, art. 45 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă darea în concesiune către Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca, 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioada de valabilitate a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

(2 ) Bunurile vor fi predate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Cele 6 buc. autobuze nearticulate, noi, pentru elevi, vor circula pe raza U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. Redevența datorată Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Compania de Transport Public S.A. a fost calculată conform art. 6 din Hotărârea nr. 1124/2018, în cuantum de 0,03% din valoarea bunurilor concesionate, respectiv 2.349,13 lei/an.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj pentru a semna, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca, actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători cu nr. 42/29.12.2018, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.) și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția Tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică, Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public S.A. Cluj-Napoca.


1AZĂ fnicipiului, Roșea

Nr. 507 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

21.05.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE NR. 266188/21.05.2019 A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr FURNIZOR MERCEDES BENZ

CONTRACT FURNIZARE NR. 63375/05.02.2019

Poz.

Mijloc fix si caracteristici

Buc.

Cod de clasificare

Durata normata

Nr. de inventar

1.

Autobuz nearticulat

1

2.3.5.3.

FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ IN INTERVALUL

21.05.2019-23.05.2019

AVIZ nr............................................/........................................

FACTURA nr. 1600100113 total factura lei (fara tva) 1.096.699,65

Cheltuieli de transport (lei)..............................................................................

Valoare de inventar (lei) 1.305.072,58

Alte date..........................................................................................................

Număr de identificare (cod VIN): WKK63339113801602

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Numele si Prenumele

(XSemhaitira)

Numele si Prenumele

^eț^patura^,'

V1RG1L PORUT1U

IvlOLDOVAN IOAN

LIANA HENT

MICLEA CORNEL

ROD1CA RETEGAN

SABO HOREA


Z4 AZO2,


MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

21.05.2019


A Ml


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE NR. 266193/21.05.2019

JLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției                  "3Z/O

Z                                 '

63375/05.02.2019

FURNIZOR MERCEDES BENE. CONTRACT FURNIZARE NR
Durata normata


Nr. de inventar
FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIIE1:


SE RECEPȚIONEAZĂ IN INTERVALUL

21.05.2019-23.05.2019

AVIZ nr.......................................

FACTURA nr. 1600100108 total

Cheltuieli de transport (lei).........

Valoare de inventar (lei) 1.305.072,58

Alte date...............................................

Număr de identificare (cod VIN) WKK63339113801629 Anul fabricației: 2019


COMISIA DE RECEPȚIE

Numele si Prenumele

ntjatura

Numele si Prenumele

țiatura

VIRGIL PORUT1U

MOLDOVAN 1OAN

LIANA HENT     <=

M1CLEA CORNEL

7

RODICA RETEGAN

\hn

SABO HOREA

.W.MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA


21.05.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE NR. 266197/21.05.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr.FURNIZOR MERCEDES BENZ


CONTRACT FURNIZARE NR. 63375/05.02.2019


Poz.

Mijloc fix si caracteristici

Buc.

Cod de clasificare

Durata normata

Nr. de inventar

1.

Autobuz nearticulat

1

2.3.5.3.


FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ IN INTERVALUL

21.05.2019-23.05.2019


AVIZ nr............................................/........................................

FACTURA nr. 1600100109 total factura lei (fara tva) 1.096.699,65

Cheltuieli de transport (lei)..............................................................................

Valoare de inventar (lei) 1.305.072,58

Alte date..........................................................................................................

Număr de identificare (cod VIN) WKK6339113801630

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCACOMISIA DE RECEPȚIE

Numele si Prenumele

Semnătură

Numele si Prenumele

Seifx)

na

ura

VIRG1L PORUT1U

"MOLDOVAN IOAN

LIANA HENT

MICLEA CORNEL

RODICA RETEGAN

SABO HOREAMUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

21.05.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE NR. 266198/21.05.2019

A MIJLOACELOR FIXE

iaiita conform dispoziției


COMISIA DE RECEPȚIE consti

FURNIZOR MERCEDES BENZ

CONTRACT FURNIZARE NR. 63375/05.02.2019Durata normata


Nr. de inventar
FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ IN INTERVALUL

21.05.2019-23.05.2019

AVIZ nr........................................

FACTURA nr. 1600100110 total:

Cheltuieli de transport (lei)..........

Valoare de inventar (lei) 1.305.07

Alte date.......................................

Număr de identificare (cod VIK() WKK63339113801631

Anul fabricației: 2019

.../........................................

?actura lei (faratva) 1.096.699,65

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

21.05.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE NR. 266212/21.05.2019

A MIJLOACELOR FIXE

COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției

FURNIZOR MERCEDES BENZ                      '

CONTRACT FURNIZARE NR. 63375/05.02.2019Durata normata


Nr. de inventar
FELUL RECEPȚIEI: CANTITATIV

CONCLUZIILE COMISIEI: SE RECEPȚIONEAZĂ IN INTERVALUL

21.05.2019-23.05.2019

AVIZ nr............................................/........................................

FACTURA nr. 1600100111 total factura lei (fara tva) 1.096.699,65 Cheltuieli de transport (lei)..................

Valoare de inventar (lei) 1.305.072,58

Alte date...............................................

Număr de identificare (cod VIN): WKK63339113801633

Anul fabricației: 2019


BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

Numele si Prenumele

■Stmfnatura

Numele si Prenumele

^Se^natura

VIRG1L PORUT1U

MOLDOVAN IOAN

LIANA HENT

MICLEA CORNEL

RODICA RETEGAN (

SABO HOREA


MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA

21.05.2019


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE NR. 266216/21.05.2019

A MIJLOACELOR FIXE


COMISIA DE RECEPȚIE constituita conform dispoziției nr.r FURNIZOR MERCEDES BEN?

63375/05.02.2019


CONTRACT FURNIZARE NR.Durata normata


Nr. de inventar


FELUL RECEPȚIEI: CANTIT.


AT1V
CONCLUZIILE COMISIEI: SE


RECEPȚIONEAZĂ IN INTERVALUL

21.05.2019-23.05.2019

AVIZ nr........................................

.../........................................

factura lei (fara tva) 1.096.699,65


FACTURA nr. 1600100112 total

Cheltuieli de transport (lei)..........

'2,58


Valoare de inventar (lei) 1.305.07

Alte date.......................................

Număr de identificare (cod VIN): WICK63339113801634

Anul fabricației: 2019

BENEFICIAR MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

COMISIA DE RECEPȚIE

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR NR. 1-3


Magazia: PRIMĂRIE - MIJLOACE DE TRANSPORT URBAN 213.03

Notă de recepție

Nr. 16001001, din data: 23.05.2019

Cod de clasificare

Denumire

Nr. inventar

Valoare unitara curenta

Cota

T.V.A.

Valoare totala inclusiv T.V.A.

Durata de funcționare

Se supune amortizării

normala

ramasa

luni

ani

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ NEARTICULAT SETRA 415

2414962 - 0

1.305.072,58

0,00

1.305.072,58

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ NEARTICULAT SETRA 415

2414963-0

1.305.072,58

0,00

1.305.072,58

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ NEARTICULAT SETRA 415

2414964-0

1.305.072,58

0,00

1.305.072,58

8 * 12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ NEARTICULAT SETRA 415

2414965 - 0'

1.305.072,58

0,00

1.305.072,58

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ NEARTICULAT SETRA 415

2414966 - 0

1.305.072,58

0,00

1.305.072,58

8*12

8

96

DA

2.3.2.1.3.1

AUTOBUZ NEARTICULAT SETRA 415

2414967 - 0

1.305.072,58

0,00

1.305.072,58

8 * 12

8

96

DA

Valoarea TOTALĂ:

7.830.435,48

COMISIA DE RECEPȚIE