Hotărârea nr. 506/2019

Hotărârea 506/2019 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Mihaela Rodica Suciu, Florin Valentin Gliga, Olah Emeșe și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 268976/45/22.05.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6 și darea acestuia, în folosință gratuită, Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art. 867-870 Cod civil, ale H.G. 903/2018 privind recunoașterea Asociației Naționale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică, ale art. 41 din O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și Procesul-verbal al Comisiei de spații cu altă destinație decât locuințe, din data de 22.05.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul „Alte imobile de utilitate publică”, a imobilului-apartament nr. 6, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu (fostă str. General Vasile Milea) nr. 74, identificat în regim de carte funciară prin nr. topo. 3826/1/VI, înscris în C.F. nr. 271860-C1-U5 Cluj-Napoca, cu suprafața utilă actuală de 368,21 mp. și descrierea componenței actuale, respectiv: la parter: hol intrare, hol, trei spații discuții, depozit, bucătărie, bar, wc; la mansardă: cinci birouri, sală de protocol, două wc-uri, oficiu, hol, sas.

Art. 2. Se aprobă darea în folosință gratuită, Asociației Naționale a Surzilor din România, Filiala Surzilor Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, a imobilelor identificate la art. 1, în baza unui protocol de predare-primire, pe perioada desfășurării activităților specifice ale asociației.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Contras

Secret


e ședință, TarceaNr. 506 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)