Hotărârea nr. 505/2019

Hotărârea 505/2019 - Aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de partener principal, la depunerea proiectului „EDU-SOCIO Inclusion – incluziune socială prin educație pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu focus pe romi, în localități din Regiunile Nord-Vest și Vest din România”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate partener principal, la depunerea proiectului,,EDU-SOCIO Inclusion - incluziune socială prin educație pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu focus pe romi,

în localități din Regiunile Nord-Vest și Vest din România”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de promotor, în cadrul proiectului „EDU-SOCIO Inclusion - incluziune socială prin educație pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu focus pe romi, în localități din Regiunile Nord- Vest și Vest din România ” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258640/808/16.05.2019 al Serviciului Management de Proiecte și Dezvoltare Comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de promotor, în cadrul proiectului „EDU-SOCIO Inclusion -incluziune socială prin educație pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu focuspe romi, în localități din Regiunile Nord-Vest și Vest din România”',

în baza prevederilor art. 5 alin. (2), alin. (3) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale și prevederile, cu modificările și completările ulterioare și ale Ghidului aplicantului pentru Apelul competitiv nr. 2 „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc", din cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, cu finanțare din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Direcției de Asistență Socială și Medicală, în calitate de partener principal, la depunerea proiectului „EDU-SOCIO Inclusion - incluziune socială prin educație pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu focus pe romi, în localități din Regiunile Nord-Vest și Vest din România”, proiect în parteneriat cu Direcția de Asistență Sociala Arad, din subordinea Consiliului local Arad (Partener 1), Școala Gimnazială „Traian Dârjan” din Cluj-Napoca (Partener 2), Școala Gimnazială din Sînmihaiu de Cîmpie, Bistrița-Năsăud (Partener 3), Școala Gimnazială „Aron Cotruș” din Arad (Partener 4), Școala Gimnazială „Adam Nicolae” din Arad (Partener 5) și Școala Profesională Specială „Samus” din Cluj-Napoca (Partener 6).

Art. 2. Se aprobă asigurarea sustenabilității proiectului „EDU-SOCIO Inclusion - incluziune socială prin educație pentru copii și tineri aflați în situații de risc de abandon școlar/părăsire timpurie a școlii, cu focus pe romi, în localități din Regiunile Nord-Vest și Vest din România”, în perioada post-implementare, în municipiul Cluj-Napoca, pe o perioadă de trei ani, din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 505 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)