Hotărârea nr. 504/2019

Hotărârea 504/2019 - Aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2019, - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 259329/447/16.05.2019 al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru anul 2019;

în conformitate cu prevederile art. 12 și 36 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și ale Statutului Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 alin. 2, art. 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă cotizația pentru anul 2019 a Municipiului Cluj-Napoca la susținerea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, în cuantum de 162.288,00 lei (0,51ei/locuitor).

(2) Cotizația prevăzută la aliniatul (1) se virează în contul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația metropolitană de Transport Public Cluj.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Cluj și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj.

Nr. 504 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)Contra Secretară® m Jr. Aurora