Hotărârea nr. 503/2019

Hotărârea 503/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 752/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare tronson – str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 752/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „ Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârii nr. 752/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 261626/17.05.2019 al Direcției Tehnice și al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârii nr. 752/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca);

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, ale Ordinului comun cu nr. 112/2017 al viceprim-ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice si Fondurilor Europene, respectiv al ministrului delegat pentru Fonduri Europene privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile în cadrul POR 2014-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 752/2017 (aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca), în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarce;

Tarcea


ContrasemnezNr. 503 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA


Anexă la Hotărârea nr. 503/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„ Amenajare tronson - str. Tipografiei, municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

AMPLASAMENT: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, ZONA CENTRALA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

  • •   Valoarea totală a investiției, conform devizului general faraă T.V.A., în prețuri mai 2019 este 1.534.296,69 lei fără T.V.A.

Din care, C+M: 961.778,53 lei fără T.V.A.

Construcții:

9

  • •  Amenajarea tronsonului străzii Tipografiei va fi făcută utilizând pavaje din pavele de granit de 15x15x15 cm. (pavajul general al străzii) și dale din piatră granit de 10 cm. grosime cu diverse dimensiuni în plan, dispuse astfel încât să marcheze diversele zone funcționale ale străzii.

Dotările prevăzute pe spațiul tronsonului de stradă amenajat sunt: suporții pentru biciclete, arbori cu grilaje de protecție și loc de șezut din lemn. Fiecărui arbore îi corespunde un proiector de lumină dispus în grilajul de protecție pentru iluminatul ambiental al vegetației înalte.

Toate capacele căminelor de vizitare ale rețelelor edilitare dispuse subteran vor fi de tip camuflat cu dale de piatră de granit.

  • •   Clădirile sunt situate în zona seismica F;

  • •   Durata de realizare a investiției: 9 luni;

  • •   Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Beneficiar:

Municipiul Cluj-napoca

Executant:

Proiectant:

Vlad Sebastian Rusu

Obiectivul:

AMENAJARE TRONSON STRADA TIPOGRAFIEI (tronson între Strada David Ferencz și Strada Frederic Joliot Curier), Cluj-Napoca, jud, Cluj

DEVDZ GEWERÂL

privfnd cheltoiefisle necesare reaOiîzariî


In lei/euro la cursul 4.6701 lei/euro din data-de 05/10/2018

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

-1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

l.J

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

18,018.00

3,423.42

21,441.42

1.3.1

02 Protecția mediului si aducere la starea inițiala

18,018.00

3,423.42

21,441.42

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

18,018.00

3,423.42

21,441.42

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL

CAPITOL 2

0.00

0» 00

0.00

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.1

Studii de teren

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

; 3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

800.00

152.00

952.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.5.1

Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

12,000.00

2,280.00

14,280.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

2,000.00

380.00

2,380.00}

Investiție - DEVIZ GENERAL

Nr.

Denumirea capitoieior si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

3.7

Consultanta

0.00

0.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

13,220.00

2,511.80

15,731.80

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2,370.00

450.30

2,820.30

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

370.00

70.30

440.30

3.8.2

Dirigentie de șantier

10,850.00

2,061.50

12,911.50

TOTAL CAPITOL 3

44,020.00

8,363.80

52,383.80

CAPITOL 4

''heltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

849,631.44

161,429.97

1,011,061.42

4.1.1

01 Amenjare trons.str Tipografiei, Cluj-Napoca

849,631.44

161,429.97

1,011,061.42

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

15,530.00

2,950.70

18,480.70

4.2.1

01 Amenjare trons.str Tipografiei, Ciuj-Napoca

15,530.00

2,950.70

18,480.70

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

169,490.95

32,203.28

201,694.23

4.3.1

01 Amenjare trons.str Tipografiei, Cluj-Napoca

169,490.95

32,203.28

201,694.23

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

132,027.48

25,085.22

157,112.70

4.5.1

01 Amenjare trons.str Tipografiei, Cluj-Napoca

132,027.48

25,085.22

157,112.70

4 c

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

1 - fAL CAPITOL 4

1,166,679.87

221,669.18

1,388,349.05

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

102,643.55

19,502.27

122,145.82

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

78,599.08

14,933.83

93,532.91

5.1.1.1

03 Organizare de Șantier

78,599.08

14,933.83

93,532.91

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din C+M)

24,044.46

4,568.45

28,612.91

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

10,579.56

2,010.12

12,589.68

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0.5% din C+M)

4,808.89

913.69

5,722.58

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.1% din C+M)

961.78

182.74

1,144.52

1

nvestitie - DEVIZ GENERAL

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)

4,808.89

913.69

5,722.58

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20.0% din C+M)

192,355.71

36,547.58

228,903.29

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

305,578.82

58,059.98

363,638.79

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

" TAL AMENAJARE TRONSON STRADA

1 «POGRAFIE1 (tronson între Strada David Ferencz și Strada Frederic Joliot Curier), Cluj-Napoca, jud. Cluj

1,534,296.69

291,516.37

1,825,813.06

TOTAL Constructii + Montaj

961,778.53

182,737.92

1,144,516.45


Investiție - DEVIZ GENERAL

Pagina 3 din 3