Hotărârea nr. 500/2019

Hotărârea 500/2019 - Modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 668/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 668/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul privind modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 668/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de autobuze electrice”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3259576 din 16.05.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 668/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice”);

Văzând prevederile Ghidului Solicitantului aferent obiectivului specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Văzând Ordinul nr. 996/2019 al viceprim-ministrului Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P.) privind modificarea Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 4/4/4.1/1;

Prevederile art. 186 din Regulamentul (U.E., Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European; în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), 16 alin. (1) și 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 3 al Hotărârii nr. 668/2018, în sensul modificării contribuției proprii a

Municipiului Cluj-Napoca în proiect, după cum urmează:

“Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea de autobuze electrice” în valoare totală de 14.967.801,36 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuatum de 13.535.935,52 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofmanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.431.865,84 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 668/2018 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare,  dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția ecoțiomică.reședințe de ședință, an Ștefan Tarcea


ntrasem ază:

tarul muni/ipiului, oșca


Nr. 500 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)