Hotărârea nr. 50/2019

Hotărârea 50/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Panait Istrati, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Panait Istrati, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Panait Istrati, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 56697 din 18.02.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Panait Istrati din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren identificat cu nr. topo. 12850/1/3/2/13, 12850/2/1/2/3/13,    12850/3/2/1/13,    12850/5/1/1/13,    12850/6/1/1/13,    12850/7/1/1/13,

12850/8/1/1/13, în suprafață de 1830 mp., astfel:

  • -  imobil cu nr. topo. nou 12850/1/3/2/13/1, 12850/2/1/2/3/13/1, 12850/3/2/1/13/1, 12850/5/1/1/13/1, 12850/6/1/1/13/1, 12850/7/1/1/13/1, 12850/8/1/1/13/1, teren în suprafață de 93 mp., care se reînscrie în CF vechi nr. 267727, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

  • -  imobil cu nr. topo. nou 12850/1/3/2/13/2, 12850/2/1/2/3/13/2, 12850/3/2/1/13/2, 12850/5/1/1/13/2, 12850/6/1/1/13/2, 12850/7/1/1/13/2, 12850/8/1/1/13/2, teren în suprafață de 1737 mp., care se va trasncrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Panait Istrati.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Panait Istrati, cu suprafața măsurată de 1737 mp, provenind din CF nr. 267727 Cluj-Napoca, nr. topo. 12850/1/3/2/13/2, 12850/2/1/2/3/13/2, 12850/3/2/1/13/2, 12850/5/1/1/13/2, 12850/6/1/1/13/2, 12850/7/1/1/13/2, 12850/8/1/1/13/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1): „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Panait Istrati din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Președinte de ședință, Ec. an Ștefan Tarcea

Nr. 50 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 50/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada „PANAIT ISTRATI”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

"                        3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

3

CLUJ-NAPOCA -


-NOIEMBRIE 2018-


AN.GRL


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


Nr. cerere I

169680

Ziua

02

Luna    1

10

Anul     I

2017

Cod verificare


■» -j. r.                t r a.1

»ral T5«*rr im»u:<iSA


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 267727 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:133138

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StriPanalt Istrati, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 12850/1/3/2/13, 12850/2/1/2/3/13 , 12850/3/2/1/13, 12850/5/1/1/13, 12850/6/1/1/13, 12850/7/1/1/13, 12850/8/1/1/13

1.830

B. Partea II. Proprietari și acte

Pagina 1 din 2


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5682 / 18/03/1999

Act acce

nr. oferta de donație aut. nr 1346, din 18/06/1998 emis de BUDUȘAN SILVIA VALERIA (hotărâre de ptare a donației nr 418/19.11.1998 - Consiliul Local al Mun. Cluj-Napoca);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 133138)

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001.

Teren


________Carte Funciară Nr. 267727 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 12850/1/3/2/13, 12850/2/1/2/3/13, 12850/3/2/1/13, 12850/5/1/1/13, 12850/6/1/1/13, 12850/7/1/1/13, 12850/8/1/1/13

1.830

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


_______________. DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil mi a fostgsit.


Date referitoare ia teren


Nr crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

1.830

-

-

STRADA PANAIT ISTRATI


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.42388/02-10-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 03-10-2017

Data eliberării,

/ /


0 4, OCT. 2017
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


HKl local al MUNICIPIULUI

■gOCA

BagaRC -

HOTĂRÂRE privind acceptarea unei donații


ffiSiuI local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, llluiiând proiectul de hotărâre privind acceptarea donației unui teren B 'latului Roman - proiect din inițiativa primarului;

|fe|ind referatul 46188/423/09.11.1998 al Direcției de administrare Kpub . -     -           - -        -

B||țfan Eugen si Peterfi Orlanda avand ca obiect terenul situat m Dramul in CF nr. 115506 , adica parcela cu nr. ser. 14 , nr. top. 12850/1/13/2/13 ;

^fc/3/13 ; 12850/3/2/1/13 ; 12850/5/1/1/13 ; 12850-/6/1/1/13 ; 12850/7/1/1/13 ferf/13, in suprafața de 1830 mp. si parcela cu nr. ser. 15 , nr.top IB/14 ; 12850/2/1/2/1/14 ; 12850/3/2/1/14 ; 12850/5/1/1/14 ; 12850/6/1/1/14 B&Î/1.4 ; 12850/8/1/1/14 , in suprafața de 540 mp , in favoarea Statului Roman. sKnand necesitatea amenajării a doua drumuri de acces, conform planurilor l|ceîntocmite;

||zand si avizul comisiei de specialitate;

plivit dispozițiunilor art.20 al.2 lit “g” și 84 rap. la art.28 din Legea $91 privind administrația publică locală, republicata, ■

HOTĂRĂȘTE:

i

Lrtl. Se accepta donația numitilor Peterfi Leontin Ștefan Eugen si Peterfi pavând ca obiect terenul situat in Dramul Salicii inscris in CF nr.l 15506 adica iĂrir. ser. 14 , nr. top. 12850/1/13/2/13 ; 12850/2/1/2/3/13 ; 12850/3/2/1/13 ; g/i/13 ; 12850-/6/1/1/13 ■ 12850/7/1/1/13 ; 12850/8/1/1/13, in suprafața de fb și parcela cu nr. ser. 15 , nr.top 12850/1/3/2/14 ; 12850/2/1/2/1/14 ; |/I/14 ; 12850/5/1/1/14 ; 12850/6/1/1/14 ; 12850/7/1/1/14 ; 12850/8/1/1/14 , gAfata de 540 mp , in favoarea Statului Roman.

|QL2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de pfrare a domeniului public și privat.

-IR Stgfi .7’' • fc /-1. - .'

in


a lic.si privat prin care se propune acceptarea donației numitilor Peterfi


Președinte de ședință, Cont un^dr. Ioan Pop Contrasemnează


din 19 noiembrie 1998 farea a fost

cu 25 voturi )


Secretarul mui ncipiului.

Titus Jude 4U/


l

' fifi


//«


'■$ „■

77/1

l fj/i

'■!/■-

fi

//Jr/r/t jjjh

•’.f

. •J?y •

, y '/f/ris - ff/ffi/

tis

v/7//////////

////////////?/ V///t/J//f/?j //ZJ/f/fW/U i//////c//y/zj /////////7////■// 77//////////'//

î:

kw*,

fjurfi-ctr/ 7/7/7 7/7/77/7///

;f'/f/i/'//i - /fi fi e

.......  —-„v.., x«,

777 7

/////// 7/77/2 //////// //// // 77/7////////// ////////////// //////////// 7 77 /fi/7/7////// 27

..........

m

țirjiiifjivj

iJMH/j jr 7/i/tjjiri

A

W/M

fJ/d.

WS zz

fifjiij V/jra/j\

■e

M7

rtitj

fi/fifij /////fi

,j'/f/tjfi -mui

HS

#///////&?/ fi//////7/772/ 1//////J7//7Z/ i////7/f//r//i 1//H7/f/WZf ///f/////?////» 1//7//////J/V

J7

fil/fif/f UfiJJ/J

/f/f/fif /Jl/J/JJ

.0' fir, fjfi -fi/vf

////

fZ/Z/7//////// 77/////////fi// fZ/Z/Z/f/&/'// 77/7/7/f //f/'TZ ////////////'// 77/// 7/1/7/7772/

77/7/7/7//////

y/

MW

7V/

j5’

*tf7țgfWfVJ

r/r/s/r/j

■ jf r/UHJiN

Jff

y/

w w

ww

•;iy

Jp/* 11

■JV K!/fJVi] r/if/i/fi

/


1//////////fii/ t//i////////// t//////f//sru it///7/r/tm v/f/i/z/iz/f/w 1///////////7/


n/i/i/i/zs/t/ im/i/7/hhi n/l///Wfti/ r////////77/77' n/i/f/r/ut// r//f////////f/zi tt/l/M/HW77///i// /77/71 7777/7/7/7fi 7. /////f/J/Z/fi/l ////////////7! n/r/i/f/wn 77/f77//77/77/7/

77/7 ///! /7S7 7/
■,?k:                           :


TpȚȚ-'p'-?


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Panait Istrati, Județul Cluj


A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

267727 (Nr. CF. vechi

133138)

A+l

12850/1/3/2/13, 12850/2/1/2/3/13,

12850/3/2/1/13, 12850/5/1/1/13,

12850/6/1/1/13, 12850/7/1/1/13,

12850/8/1/1/13

Strada PANAIT

ISTRATI

1830

STATUL ROMĂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

1830

B.SITUAȚIA PROPUSA - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

267727 (Nr. CF. vechi

133138)

12850/1/3/2/13/1, 12850/2/1/2/3/13/1,

12850/3/2/1/13/1, 12850/5/1/1/13/1,

12850/6/1/1/13/1, 12850/7/1/1/13/1, 12850/8/1/1/13/1

Strada PANAIT ISTRATI

93

STATUL ROMĂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

12850/1/3/2/13/2, 12850/2/1/2/3/13/2,

12850/3/2/1/13/2, 12850/5/1/1/13/2,

12850/6/1/1/13/2, 12850/7/1/1/13/2, 12850/8/1/1/13/2

Strada PANAIT ISTRATI

1737

STATUL ROMĂN în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

12850/1/3/2/13/2, 12850/2/1/2/3/13/2,

12850/3/2/1/13/2, 12850/5/1/1/13/2,

12850/6/1/1/13/2, 12850/7/1/1/13/2, 12850/8/1/1/13/2

Nou

Strada PANAIT ISTRATI

1737

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 1737 mp

Data: Noiembrie 2018


întocmit: SC DAMAR CONSULT SR

-                       ,Ț,        .             j                1

.Aut. RO-B-J, Nr. 09ftt

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Panait Istrati, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584328.3250

391707.1950

8.414

60

584335.7670

391703.2700

22.954

59

584343.7300

391724.7990

0.962

58

584344.1580

391725.6610

3.385

57

584345.3070

391728.8450

8.621

56

584348.2130

391736.9610

4.456

55

584349.7360

391741.1490

4.582

54

584351.2370

391745.4780

5.924

53

584353.1620

391751.0800

7.466

52

584355.5970

391758.1380

19.009

51

584362.2880

391775.9300

18.719

50

584368.5400

391793.5740

1.844

49

584369.1610

391795.3100

5.584

48

584371.0170

391800.5770

2.257

47

584371.5610

391802.7670

4.557

46

584372.7630

391807.1630

7.136

45

584375.0980

391813.9060

6.118

44

584377.0820

391819.6930

7.742

43

584379.4650

391827.0590

3.606

42

584380.5710

391830.4910

3.906

41

584381.8360

391834.1870

2.915

40

584382.7260

391836.9630

7.213

39

584384.9270

391843.8320

2.318

38

584385.7910

391845.9830

15.887

37

584390.7390

391861.0800

15.635

36

584395.9910

391875.8070

16.063

35

584401.2100

391890.9990

8.208

34

584393.8473

391894.6268

11.566

33

584389.6530

391883.8480

5.466

32

584387.7500

391878.7240

12.599

31

584383.3700

391866.9110

1.287

30

584382.9470

391865 6950

4.674

29

584381.4690

391861.2610

7.196

28

584379.2200

391854.4250

2.970

27

584378.2350

391851.6230

5.338

26

584376.5300

391846.5650

13.433

25

584372.3260

391833.8070

22.008

24

584365.6100

391812.8490

2.960

23

584364.7070

391810.0300

4.786

22

584363.3740

391805.4330

9.003

21

584360.4720

391796.9110

2.847

20

584359.5600

391794.2140

6.926

19

584357.1670

391787.7150

0.991

18

584356.8080

391786.7910

11.598

17

584352.8620

391775.8850

4.402

16

584351.3890

391771.7370

7.968

15

584348.6090

391764.2700

9.285

14

584345.3670

391755.5690

4.929

13

584343.6480

391750.9490

1.399

12

584343.1830

391749.6300

3.246

11

584342.1600

391746.5490

4.505

10

584340.8430

391742.2410

8.779

8

584337.8400

391733.9920

2.082

7

584336.9980

391732.0880

3.617

6

584335.7930

391728.6780

4.706

5

584334.2950

391724.2170

8.525

4

584331.5200

391716.1560

4.533

3

584330.0140

391711.8800

2.269

2

584329.2620

391709.7390

2.711

Data: Noiembrie 2018
Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Panait Istrati, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X [ml

Y

[m]

1

584328.3250

391707.1950

60

584335.7670

391703.2700

59

584343.7300

391724.7990

58

584344.1580

391725.6610

57

584345.3070

391728.8450

56

584348.2130

391736.9610

55

584349.7360

391741.1490

54

584351.2370

391745.4780

53

584353.1620

391751.0800

52

584355.5970

391758.1380

51

584362.2880

391775.9300

50

584368.5400

391793.5740

49

584369.1610

391795.3100

48

584371.0170

391800.5770

47

584371.5610

391802.7670

46

584372.7630

391807.1630

45

584375.0980

391813.9060

44

584377.0820

391819.6930

43

584379.4650

391827.0590

42

584380.5710

391830.4910

41

584381.8360

391834.1870

40

584382.7260

391836.9630

39

584384.9270

391843.8320

38

584385.7910

391845.9830

37

584390.7390

391861.0800

36

584395.9910

391875.8070

35

584401.2100

391890.9990

34

584393.8473

391894.6268

33

584389.6530

391883.8480

32

584387.7500

391878.7240

31

584383.3700

391866.9110

30

584382.9470

391865.6950

29

584381.4690

391861.2610

28

584379.2200

391854.4250

27

584378.2350

391851.6230

26

584376.5300

391846.5650

25

584372.3260

391833.8070

24

584365.6100

391812.8490

23

584364.7070

391810.0300

22

584363.3740

391805.4330

21

584360.4720

391796.9110

20

584359.5600

391794.2140

19

584357.1670

391787.7150

18

584356.8080

391786.7910

17

584352.8620

391775.8850

16

584351.3890

391771.7370

15

584348.6090

391764.2700

14

584345.3670

391755.5690

13

584343.6480

391750.9490

12

584343.1830

391749.6300

11

584342.1600

391746.5490

10

584340.8430

391742.2410

8

584337.8400

391733.9920

7

584336.9980

391732.0880

6

584335.7930

391728.6780

5

584334.2950

391724.21'70

4

584331.5200

391716.1560

3

584330.0140

39171,1.8800

2

584329.2620

391709.7390


•<


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

MEMORIU TEHNIC
  • 1.  Adresa imobil: Strada Panait Istrati, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografîc 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-IH.

Imobilul este delimitat astfel:

-In latura de Nord: din punctul nr. 60 până în punctul nr. 59 de gard de beton; din punctul nr. 59 până în punctul nr. 55 de gard de lemn; din punctul nr. 55 până în punctul nr. 52 de gard metalic; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 51 neîmprejmuit; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 38 de gard metalic; din punctul nr. 38 până în punctul nr. 37 de gard de beton; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 35 de gard de beton;

-în latura de Est: din punctul nr. 35 până în punctul nr. 34 de strada Nichita Stănescu ;

-în latura de Sud: din punctul nr. 34 până în punctul nr. 30 de gard de beton; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 8 de gard de metal; din punctul nr. 8 până în punctul nr. 6 de gard de lemn; din punctul nr. 6 până în punctul nr. 1 de gard de beton și metal;

-In latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 60 de strada Eugen lonesco.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu numerele topografice 12850/1/3/2/13, 12850/2/1/2/3/13, 12850/3/2/1/13, 12850/5/1/1/13, 12850/6/1/1/13, 12850/7/1/1/13, 12850/8/1/1/13 înscrise în Cartea Funciară numărul 2b1Tl~l a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 1830 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1737 m".

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1737 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat ca imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu : numărul cadastral 10287 - din dosarul 22339E/02.08.2006 - BCF - executant Nutiu Marius; numărul cadastral 254220.

  • 4.  Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografîc 1970.

Data întocmirii :

Noiembrie 2018


întocmit:

S.C. DAMAR CONSULT S.R.LNr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1737

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Panait Istrati, județul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

1737

Total

1737

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp'

Mențiuni

CI

Total

Suprafa|a totală măsurată a imobilului = 1737 mp Suprafața din act = 1737 mp


Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Confirm executarea măsurătorilor la teren,

' corectitudine^ întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren