Hotărârea nr. 5/2019

Hotărârea 5/2019 - Aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere și contribuția părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5/03.01.2019 al Centrului Bugetar de Administrare Creșe, prin care se propune aprobarea pentru anul 2019 a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, în cuantum de 540,54 lei/copil/lună;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Reținând prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, precum și ale art. 70 alin. (1), 71 alin. (1) și 72 din Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară;

Luând în considerare Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșele din Centrul Bugetar de Administrare Creșe la suma de 540,54 lei/copil/lună în anul 2018.

Art.2. Valoarea contribuției părinților/reprezentanților legali, ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe, se stabilește după cum urmează:

  • a)  pentru părinții/reprezentanți legali care au un singur copil în familie și au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 5,15 lei/zi/copil;

  • b) pentru părinții/reprezentanți legali care au doi sau mai mulți copii în familie și un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,57 lei/zi/copil;

  • c)  pentru părinții/reprezentanți legali care au un singur copil în familie și un venit mediu lunar brut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 2,57 lei/zi/copil;

  • d) pentru părinții/reprezentati legali care au doi sau mai mulți copii în familie și au un venit mediu lunar biut cumulat între 225-699 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 1,29 lei/zi/copil.

Art.3. Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 23/2018.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Centrul Bugetar de Administrare Creșe.

Nr. 5 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)