Hotărârea nr. 499/2019

Hotărârea 499/2019 - Modificarea Hotărârii nr. 879/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 879/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 879/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 256300/15.05.2019, al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii nr. 879/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”);

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investiții în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 -Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării pe piața forței de muncă;

In conformitate cu prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018;

Ținând cont de prevederile art. 8 alin. 7 din Anexa 1- Condiții specifice, la Contractul de finanțare nr. 4196/25.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 879/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”) în sensul actualizării valorii totale a proiectului de la 4.875.779,02 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), la 5.531.696,55 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. II. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 879/2018 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”) în sensul actualizării contribuției proprii a Municipiul Cluj-Napoca în cadrul proiectului în valoare totală de 1.747.382,22 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 1.670.151,31 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofmanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 77.230,91 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 879/2018 rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 499 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)