Hotărârea nr. 498/2019

Hotărârea 498/2019 - Aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 503/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 878/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare Grădinița Căsuța Poveștilor).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind apobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 503/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 878/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind apobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 503/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 878/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 256066/15.05.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune apobarea modificării Anexei Hotărârii nr. 503/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 878/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”);

Reținând prevederile art. 71 dinO.U.G. nr. 114/2018;

Ținând cont de prevederile art. 8 alin 7 din Anexa 1- Condiții specifice, la contractul de finanțare nr. 4196/25.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 503/2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 878/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, extindere și modernizare grădinița Căsuța Poveștilor”), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.


Contrasemn


Nr. 498 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

CONSILIL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA


ANEXĂ la Hotărârea nr. 498/2019


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției: REABILITARE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA "CĂSUȚA POVEȘTILOR"

Obiectivul general al investiției prin sprijinul POR va asigura creșterea accesului, calității și a atractivității educației timpurii și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației la învățământul preșcolar.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • V îmbunătățirea si extinderea infrastructurii de învățământ a grădiniței Căsuța Poveștilor prin reabilitarea, extinderea și modernizarea corpului de clădire existent

 • V Creșterea accesului, calității și a atractivității educației preșcolare prin dotarea cu

echipamente didactice, echipamente IT, modernizarea utilităților și crearea de facilități speciale pentru persoanele cu dizabilități in vederea incurajarii accesului la educație timpurie

 • a)     Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a investiției = 5.531.696,55 lei cu TVA respectiv 4.655.11 l,601ei fără TVA, din care construcții - montaj (C+M) 4.522.979,97 lei cu TVA respectiv 3.800.823,50 lei fără TVA;

 • b)     Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță-elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

  SUPRAFAȚĂ TEREN 1,628.00 mp

  DENUMIRE

  SUPRAFEȚE

  EXISTENTE

  SUPRAFEȚE

  PROPUSE

  CONSTRUITĂ TOTAL/

  338.00 mp

  540.00 mp

  DESFĂȘURATĂ TOTAL

  338.00 mp

  1,360.00 mp

  UTILĂ OBIECTIV

  270.40 mp

  1,088.00 mp

  P.O.T.

  20.76%

  33.17%

  C.U.T.

  0.21

  0.84

  REGIM DE ÎNĂLȚIME

  P

  P+1E+ER

  NR. LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ

  8

  4

  /£.

  ÎNĂLȚIME MAXIMĂ COAMĂ

  8.78 m

  11 m /  /£-

  CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ

  C

  c r (\fâ

  LO  CLASA DE IMPORTANȚĂ

  III

  III

  GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC

  -

  III

  CIRCULAȚII AUTO

  154.00 mp -9.46%

  150.00 mp-9.21%

  CIRCULAȚII PIETONALE

  190.00 mp - 11.67%

  225.00 mp - 13.82%

  PARCĂRI

  100.00 mp-6.14%

  50.00 mp-3.07%

  SPAȚII VERZI AMENAJATE

  846.00 mp-51.97%

  663,00 mp-40.72%

  CONSTRUCȚII

  338.00 mp-20.76%

  540.00 mp-33.17%

  TOTAL

  1,628.00 mp - 100.00%

  1,628.00 mp - 100.00%

Principalele intervenții asupra impobilului sunt:

 • >  Redistribuirea unor funcțiuni in imobilul existent, respectiv introducerea de funcțiuni adiționale prin intermediul cărora se va aduce grădinița la standardele curente, aflate in vigoare:

 • -   Zona primire copii și însoțitori;

 • -  Zona unităților funcționale de bază;

 • -   Zona funcțiunilor de deservire indirectă;

 • -   Zona funcțiunilor de deservire directă;

 • -  Zona funcțiunilor de asigurare energetică,

 • >  Lucrări de rezistență: săpături fundații, infrastructura cu ziduri de sprijin, suprastructura, suprastructura acoperiș;

 • > Lucrări de arhitectura: Izolarea termică a părții opace a fațadelor, a spaleților golurilor de ferestre și uși, a soclului; Termoizolare planșeu peste ultimul nivel; etc.

 • > Modernizarea zonelor de acces în clădire și construirea unei rampe pentru persoane cu dizabilități locomotorii;

 • > înlocuirea finisajelor la corpul de clădire existent, după cum urmează: înlocuirea tâmplăriei din lemn existente cu tâmplărie ce are proprietăți termoizolante, refacerea finisajelor interioare (în. funcție de destinația fiecărei încăperi), amenajarea grupurilor sanitare în conformitate cu STAS 1478-90;

 • >  Instalații electrice, termice, sanitare, climatizare, etc.

 • >  Echiparea clădirii cu facilitați pentru persoane cu dizabilități;

 • >  Achiziția de echipamente și dotări pentru asigurarea funcționalității grădiniței, în conformitate cu compartimentarea și capacitatea proiectată;

 • > Amenajări exterioare: trotuare și alei, pavaje cauciucate, împrejmuire, plantare arbori si gazonare suprafețe, loc dejoacă pentru copii, etc.

 • c)     Indicatori financiari, socio-economici. de impact, de rczultat/opcrarc, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții:

 • >     Beneficiari (preșcolari) de infrastructură de învățământ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (număr persoane): 108 copii preșcolari;

 • >     Număr de clădiri - grădiniță fără componentă rezidențială a căror infrastructură a fost reabilitată/ modernizată/ extinsă/dotată: 1;

 • >    Număr săli grupă - 4.

 • d)     Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

durata de execuție a obiectivului de investiții - 19 luni (perioada, exprimată în luni, cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execufie și comunicată executantului și data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepfiei la terminarea lucrărilor);

durata de implementare a proiectului conform POR 2014 - 2020 - 24 luni (perioada exprimată în luni cuprinsă între data semnării contractului de finanțare a investiției și data finalizării tuturor activităților prevăzute în proiect, conform calendarului activităților proiectului propus);

Proiectant

S.C. TEGRA PLUS S.R.L.

Arh. Petru SIMIANU

p SOCI.-. ȚAȚE COMERCIALA .-ffl

i

.....

Proiectant S.C. TEGRA PLUS S.R.L. IIJ12/152/201S // CUI RO35428817

DEVIZ GENERAL ai obiectivului de investiții

J

REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE GRĂDINIȚA CĂSUȚA POVEȘTILOR ’                                                                                                        ’                                  J                                  J

în prețuri la data de 18.04.2019

1 euro =

4.7619

lei

Nr.

Ort

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără

TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului Ia starea inițială

53,166.50

10,101.64

63,268.14

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

53,166.50

10,101.64

63,268.14

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

40,042.00

7,607.98

47,649.98

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.1. Studii de teren

3,000.00

570.00

3,570.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnică

1,000.00

190.00

1,190.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5

Proiectare

122,760.00

23,324.40

146,084.40

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a ucrărilor de intervenții și deviz general

41,000.00

7,790.00

48,790.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.5.5. Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

53,760.00

10,214.40

63,974.40

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultantă

1

102,300.00

19,437.00

121,737.00

i

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de nvestitii

87,300.00

16,587.00

103,887.00

3.7.2. Auditul financiar

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.8 /

Asistență tehnică

64,392.00

12,234.48

76,626.48

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

7,392.00

1,404.48

8,796.48

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

5.040.00

QS7 An

A QQ7 An

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

2,352.00

446.88

2,798.88

: 3.8.2. Dirigenție de șantier

57,000.00

10,830.00

67,830.00

TOTAL CAPITOL 3

301,452.00

57,275.88

358,727.88

4.1

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază Construcții și instalații

3,687,566.00

700,637.54

4,388,203.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10,249,00

1,947.31

12,196.31

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

78,840.00

14,979.60

93,819.60

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

295,368.00

56,119.92

351,487.92

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

4,072,023.00

773,684.37

4,845,707.37

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

9,800.00

1,862.00

11,662.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente

9,800.00

1,862.00

11,662.00

organizării de șantier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

41,506.60

0.00

41,506.60

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului oăncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

18,865.79

0.00

18,865.79

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea

3,775.02

0.00

3,775.02

ucrărilor de construcții

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC

18,865.79

0.00

18,865.79

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

130,571.51

24,808.59

155,380.09

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6,550.00

1,244.50

7,794.50

TOTAL CAPITOL 5

188,428.10

27,915.09

216,343.18

6.1

6.2

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice și teste

kNf


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00TOTAL CAPITOL 6


TOTAL GENERAL    4,655,111.60     876,584.95   5,531,696.55

RB^C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)    3,800,823.50     722,156.47   4,522,979.97

s . ii