Hotărârea nr. 497/2019

Hotărârea 497/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 176/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.176/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.176/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 25831/15.05.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.176/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 6”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018?

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 570/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 176/2017, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.


Președi

Dan


Contrase Secretarul Jr. Aurora

Nr. 497 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

fa. H^o'to'oka

/

r ■                                                          ■ •

DEVIZ GENERAL CUMULAT Grup 6 Cluj Napoca

Privind cheltuielile necesare realizării investiției.

Creșterea eficientei energetice a blocurilor (ic locuințe, Municipiul Cluj Napoca

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fura TVA)

TVA

!              Valoare

(inclusiv TVA)

.MtlH : • . |< MII cum

.MII lri

|           .MII Li . -     1       Mit jurii

1

1 t!’

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amconiarca terenului .         - A 2 .                                       -

l.l

Obținerea terenului

0.0000,

o.oooot

O.OOODC

o.oooot

0,00009

1.2

Amenajarea terenului

0,000D<

o.oooot

o.ooooc

30009

0.00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducere la starea inițiala

o.oooot

0.0000c

o.oooot

O.OOCKM

0,00000

TOTAL Capitol 1

(l,0000(

o.oooor

0,000011

o.oooot

0,00000

CnpitulnLl.'■ Cheltuieli pmtru realizarea htiDlntilorDCtesareobiectivuhii                                        L:

TOTAL Capitol 2

o.oooot

|         0.0000c

|           O.OOODC

|             o.oooot

] 0.00000

Capitolul 3 .Ch'dfxudi pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                     ~

3.1

Studii de teren

o.ooooc

0.00000

0,00000

0.00Q0C

0,00009

33

Taxe pentru obținerea de avize, acordun si autorizații

I.7500C

0,38255

0,25000

300D0C

0.41500

3.3

Proiectare si inginerie:

19.16435

4.18947

3.87945

23.0438C

5,03755

3.3.J Cheltuieli de proiectare

18,94935

4. J 4247

3,83861

22,78796

4,98162

3.3.1.1 Proiectare fim I

11.87939

359692

2.49531

14,37470

3,14242

3.3.13 Proiect arc faza 11

7.06996

1.54555

1.34330

8.41326

1,83920

3.33. Certificat de perforjnar-la.cnergclica Ia finalizarea lucrărilor

031500

0.04700

0.04084

0,25584

0.05593

3.4

Organizarea procedurilor de achintie:

0.00000

0,00000

0.03000

0.00000

0.00009

3.5

Consultanta

44.30000

9.68435

8,41700

5371700

11,52435

3.5.1 Managementul cxccutieie investiției si administrarea contractului de execuție

3332500

7.26325

6.31275

39,53775

8,64325

3.52 Managementul in depunerea cererii de finanțare

11,07500

342110

310425

13,17925

388110

3.6

Asistenta tehnica'

36.74771

8.03333

6,98207

43,72978

9,55967

3 6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrării ar

17,46771

3,81857

3JI857

20.7365B

4.544)0

3 63 Asistenta telurica - din partea dirigintelui de șantier

1938000

4,21476

3.66320

2394320

5,01557

TOTAL Capitol 3

101,96206

2328970

19,52852

131,49058

26,54657

CațutataT4 ChrftnieS pStrn investiție de baza •   ■    ' -. - - ••                                              V ’

4.1

Construcții si instalații

3 179.71009

695.10975

604.14492

3.783 85501

827,18061

4.2

Aortari utilaje tehnolog]ce

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

4.3

Jiilajc, echipamente tdmologice si funcționale cu montaj

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Jlflaje fora montaj si echipamente dc transport

0.00000

0,00000

0.00000

300000

0,00000

4.5

Dolari

0,00000

0,00000

0.03000

0.00000

0,00000

4.6

Active nccorparalc

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

TOTAL Capitol 4

3.179,71009

695,10975

604,14492

3.78335501

827,18061

Cu pi talul 5'tAl te cheltuieli: A A-;                                      ' .A‘:‘.A-U"'     VrArAE.cLii.A-GcVAjAlA        LA/;

Drgsniznrc dc șantier

5.1

>.1.1 Lunari dc construcții

55,12465

1305067

10.47368

65,59833

14,34030

'. 13 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1831800

4,00446

3.48042

21,79842

4.76530

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

0,00000

0.00000

0.00090

0.00090

0,00000

5.3

Cheltuieli diverseși neprcvazinc

212,07200

4636061

40229368

25336568

55,16912

TOTAL Capitol 5

285,51465

62,41574

54,24778

339,76243

7437472

Capitulai 6 CheitirieM-protrn probe tehnologice si teste si predare la broeHdâc;.'. -mAA L.-.     ,7 ,.A;A' -      --LAWM       - L.

6.1

Tegatirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0.00000

309000

0,00000

6.2

Tobe tehnologice si tesle

0.00000

0,00000

0.00000

300000

0,00000

TOTAL Capitol 6

030000

0,00000

Q,DOOOD

300D0D

0,06000

TOTAL KENERAt.       .   ■

3367,18630

:•! 77WH5Î9

/■/: 677,52122

Sffi0£245nO8OZ

:• S2R.00IW

Din care C+M;TNs N -.

3234,83474

’ 7U7.T6C42

. 614;61860

‘   3.849:45334

, . 841(5209]

Reprezentantul legal


Data

19.02.2019
DEVIZ GENERAL

î'r’^îw che)r.i:ei:'c necesare realizări: invesriiioi ;

Cr^sinrca          t'-sergedre « blocurilor de locuințe, Munieipiaf Cluj Maprrea

Str. Vaida Voevtwi Alexandri:, Nr. 5$


ji uni H-’inii acre.:: cursul

4.43W..-

șira nT:

J

'Nr. Cri.

De-îansi rea cap Tiroid or si inib&ipkfdtfc'r dechelnneB

V îl luare (fsrii TVA)

TVA

(iaclusi’

ii re

•TVA}

Mlll-Î

ăi î l cvrți

wk

F-I?) iri

■>

Opîtahil 1 Clid» lucii pcjilru uhiiiicre:«.di asjenîijsirKt kreualui

l.l

Obrinesaa ierenuiui

•j.vOiVjG

'ZOCJGOO

C-.tJOi)®

GiOCOOO

0J4K8G

1.2

Anu-najarr.?, tercnulu-

•J.C009C

L'./jUCL'G

tff0303D

0.00000

O.UtXX-O

1.3

AejeiiȘfâîi peiiVu fHiîlL'ciiii.nijdjiiiui si uduccre la shrusi inilâii.t

C .C9090

0,00000

0.0050(1

O.QD&&

TOTAL Cișilul1

0,00000

0,00000

ILlIDIKEI

ILDIHJÎKL

IJ.UOfXWjj

Optioluj? Clidlnkli peni.m reții warea uliiiî:»tikir necesare obi ecHmlui                                                                       i

i’-orAi. i.jipimi s                            |          o.omioijj o.ococoj icococ-cl ii.nimil tmnoanl

Capiio’ulS Cheltuieli penlru pmieclare.'ă s-iisltuiis lehniea

3.1

lîjnuiji ci? teren

oiocoor

0.0D3CL

•|      SlOTSQC

C.OOGG!

£>,00000

3.3

JTa~e psrdru obținerea -ds avize, acorduri si autorizat ii

0.35005

0.0790;

|

GAîjțJț.X.

G.G9CC1Ș

3.3

| Praiecare sj ingineriei

2.l.»555?

ij.ĂoiOi

i      0.39055

2,446CÎ:

DJ52I7

|

33.1 ClicJiuic.h dc pic-icUmu

2.03231

9.45899

[     UJR633

2 419c-"

9,54620

3 3.1.1 Proiectate faza J

1,05554

.-<          7

|       £-.20055

I „25604

11.28354

3.3,1.2 Proiectare- faza 31

0,97777

C-.22D72

0,18578

1,16355

0.26266

3 i 2. Ce-—sîeaz de pertbrrr<^iTu energetice ia itr.alîzarea lucrărilor

c.oosrc

0,05423

0.02644

C Ati5<!7

3.4

Orcanizaiea nioccduiilur dc iichbdric:

_...'.f.,.         -                                                                           ________________________________

OdJGUOv

<;.«»03£>

O,fflî(HXj

0.00000

ițGGlîSu

3.5

Ccnsnlteran

S.SWOO

2.00090

1/3234D

10.543*3

2 3SO£<:

3.5 I îVuinauîTHcnlbî tutucudeiu iavuslilici și adminixluirca conirac?Jî3î da execuție

n.n-45ii(l

I3W90

136255

7,90755

1,78500

3.5.2 ManagemeriUtl in depunerea cercrh de ri remarc

2JZJ500

0,50000

0,42033

3,63535

0,S95S)

3.6

Asîsisiia îejinicn:

3,58031

0.8CX2G

0,63326

V6C57

ys961?6

3 6.1 Asuxenia lehp?ca - din pansa -proicccsjrtulîii pe perioada de cÂ’ULulic u lucrărilor

1.73331

039127

932933

2,£'626A

'3.46561

3 6.2 Astenia țehnfc<i - din partea dirigintelui de sanner

I.1M700

Q.41593

035093

2’9793

6,496 J 5

TOTAL Capitul 3

.14,84584

3.55322

2..SCU21

17,651.105

3^98422

Capitolul 4 Cbcliiâcli pEiiir-u xnven£i£ia de baza

.4.1

’^onstrucsi si. insiaJauî

23‘J, 8392-1

52,r0615i    43.S5775

274.GS8C':

52.S06>;îj

d2

kfGă-tai utilnie telnroJugicc

O.aODGf

C'.oocoa|       c.-orwo;:

o.agjiwi

■i:<

I.uiJaie. fehipvnectf. tehnologice si funcu’onale c-u rr.ontaȚ

O,OOU(.IC

C,G300€

0.0009C

O.OQOOiJÎ

A4

L’tjbje ihra rncnb) si echî'paizenTe de uajispcrl

O.OOOOC

c,-30ni»

O.CflOCO

O.OOJlW

c.co»x;

4.5

’kiiHU

'ICOOM

O.OOdlW

OjlDOCC

U, 0W®0

o.eoooo

4.6

Active nec-orperâlc

P,C0C50f      O.COOuO

OjJKiOC

ri.OGOiXS

TOTaL Caniiol-

231.1^3026

SZJ.0GI5

43.3577c

374,68801

62.00632

Cspitold □ Aito chdîutdâ;

C-rEanizurc du șantier.

5.1

5. | 1 Lucrări rle crrusriiCui

823277

1.85041

1,50423

5.797-Xi

2,31151

5.1,2 Chekuieli uusc.xu urgunizarii sanaunigri

3,87000

0,87359

3.73550

4,60539

LCHS’57

5 2

Comisia.-! ne. cmc. raxe. ccistul crerimiiiG

o.oooiin

IIJXXX#

0,00900

O.OCOKi

•Mxaoo

5.3

Uhehuie-i diverse s neprevăzute

20.31300

4,5’533

3,85?47

2*1 7247

5,45654

TOTAL Capitol 5

32.41577

73î753=

6.1590(1

7.8.5747-

8,70763

Gapttonri«»Cheltuieli pentru probe zchnekigice s* teste s* predare h. bcncîjcriirr

| 6 1 1

•‘.'■egaiâ'fca perSCnalulgt de exploatare                                     j

tLGOGOO

G.G<X)0D

•j.uOOCO

o.ooocd|

G.CflGOiî

1    6 2- i Prfthe tcj.’nukîgice si tur-le                                                       j

O.OOtKîC1

i79fH}0£=

‘■j.fXlCC-î;

îj.OCt'iMlj

0.001X30

TOTÂ L Capital 6                        I

ClOOOOO

0,00009

0,£<H)lW

tmOfiunj

âjîfrOOO

TOTAL

GENERAL                            |

278.09187

62^77470

52,82rr3s

330^1123 j

74,®S16

1

?                                 3

£Kșj CtlrS

C + M                                !

235,063031

53-%45S!

45yl21S8Ș

7g4      i

O X 7-^3;

El?ihnr:-:iî?niî (iocurnenrntieî îehnico-cconcniice              Heprezenianr.:l legal            ’            Daia

Kievcr Systein SRL                                                          . . ■•                             1(1.01.7:017

.............■••H.............


Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca

Alee Slanic, NR. 11.BL.L18


Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MU lei-

MII curo

•• • MII lei

• MII lei .

• ?Miî curo

1

3

5

<5

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

Obținerea terenului____________________________________________

Amenajarea terenului______________________________________

Amenajări pentru protecția mediului si aducere 12 starea inițiala


0,00000

0,00000


0,00000


0.00000

0,00000


0.00000


0,00000

0,00000


0.00000

0,00000


0,00000

0,00000


0.00000


0,00000


0,00000


TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

o,ooooo|      o,ooooo|        o,ooooo|        0,0000

o|      0,00000

Capitolul^ • Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

• • :■ 32:;

> ■ i

3.1

Studii de teren

0,00001

O.OOOOC

0,0000

0.0000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize. acorduri si autorizații

03500C

0,0765

0,0500

0.4000

0,08439

33

Proiectare si inginerie:

351681

0.7688C

0,66821

4,1850.

0.91487

33.1 Cheltuieli de proiectare

3,47883

0,76049

0,66091

4.1398

0,90498

3.3.l.l Proiectare faza I

1,80595

03 9479

0.34312

2.1490?

0.46980

33.1.2 Proiectare faza II

1,67288

036570

03178.5

1,99073

0,43518

33.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,03802

0.00831

0.00722

0,04524

0.00989

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0.00000

O.OOOOC

0,00000

0.00000

3.5

Consultanta

8,86000

1.93687

1,68345

10.54340

230487

3.5.1 Managementul executieie investiției si administrarea contractului de execuție

6,64500

1,45265

156255

7.90755

1.72865

3-52 Managementul in depunerea cererii de finanțare

221500

0.48422

0,42085

2.63585

057622

3.6

Asistenta tehnica:

5,06249

1.10670

0,96187

6.02436

131698

3.6,1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

2,42649

033045

0.46103

2.88752

0.63124

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

2,63600

037625

0 50084

3.13684

0.68574

TOTAL Capitol 3

17,78934

3,88888

336347

21,15281

4,62111

Capitolul 4,Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

44536410

97,40383

84,65718

53022128

115.91056

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

45

Jtilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

4.4

Jtilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

45

Dotări

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

4.6

\ctive necorporalc

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 4

445,56410

97,40383

84,65718

53032128

115,91056

Capitolul 5 Alte cheltuieli :

Organizare de șantier:

5.1

.1.1 Lucrări de construcții

11,72297

2.56273

222736

13.95033

3,04965

5

.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

238000

056401

0.49020

3,07020

0.67117

5.2 c

omisioane. cote. taxe. costul creditului

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

53 C

heltuieli diverse si neprevăzute

28,99900

633941

550981

3450881

7.54390

TOTAL Capitol 5

4330197

9,46615

832737

5132934

11,26472

CapitoIuL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare îa beneficiar:

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000


6.1

6.2


Pregătirea personalului de exploatare Probe tehnologice si teste


0.00000


0.00000


0.00000

0.00000


0.00000


0.00000:


TOTAL Capitol 6

TOTAL GENERAL

Din care C + M


0,00000

506,65541

457.28707

0,00000

110,75886

0,00000

96,24802:

0,00000.

602,90343

0,00000

131,79639

99,96656

86,88454-

544,17161

118,96021

Reprezentantul legal

Dala
19.022019


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe. Municipiul Cluj Napoca


Str. Muncitorilor, Nr. 24, Bl M10


Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieii

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusrvTVA)

. MII lei

. MII curo -

Minei

MII ici

Mii eurc

1

2

5

4

s

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obfincrc2 si amenajarea terenului                                      .            • ' ■

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

12

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 1

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilitarilor necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000]

0.00000

0,00000]

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta-tehnica.

0.00000

0,00000

Studii de teren

0,00000

0,00000035000


4.88003


4,82727


230596


232131


0.07651


1.06681


1,05528


034782


030746


0.05000


0,40000


0,00000

0.08439


0.92720


0,91718


.0.47613,


0.44105


5.80723


5.74445


2.98209


2.76236


136951


125579


0.65191


0,60388


3.3.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

Organizarea procedurilor de achiziție:

Consultanta


0,05276


0.0 II53


0.01002


0.06278


0,01372.


0.00000

0.00000

0.00000

1.93687

1,68340

8.

0,00000

10,54340

0,00000

230487

3.5.1 Managementul exccutiei.e investiției si administrarea contractului de execuție

6.64501

1.45265

13625

7.9075

1,72865

3.52 Managementul in depunerea cererii de finanțare

22I50C

0.48422

0,4208.

2.6358.

037622

3.6

Asistenta tehnica:

7,16472

136626

136131

832601

1.86385

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

3.41472

0,74648

0.64S8C

4.06352

0.88831

3.62 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

3.75000

0,81978

0,71256

4.4625C

0,97554

TOTAL Capitol 3

21,25475

4,64645

4,021.90

25,27665

532262

Capi tolii 14 Ch el tui eli pentru1 investiția' d e ’ baza:

•: .... •:

4.1

Construcții si instalații

63723095

13930372

121,07388

75830483

165,77143

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

G.00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

G.00000

43

Dolari

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 4

637,23095

139J0372

121,07388

75830483

165,77143

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier

5.1

5.1,1 Lucrări de construcții

11.72297

236273

2.22736

13,95033

3.04965

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.09600

0.67681

038824

3.68424

0.80540

52

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

53

’heltuieli diverse si neprevăzute

41,24600

9.01670

7.83674

49.08274

10.72987

TOTAL Capitol 5

56,06497

12,25624

10,65234

66,71731

1438492

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la

jeneficiarr

6.1 P

regatirca personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

6.2 P

robe tehnologice si teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

O.ODOOO

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

714,55067

156,20641

135,74812

850229879

185,87897

Din care C + M

648,95392

141,86645

123,30124

772,25516

168.82108
Reprezentantul legal

Data
19.02.2019

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca

Strada Anina, Nr. 19, BL AA 8


1

Iu mii lei/ mii curo la cursu

4,7401

lei/euro

la dan de 19.02.2019

Nr. Crt

Denumirea, capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(în clusivTVA)

MII tei

:MJl.euro -

’Mlflei .

Afli tel'

Mii euro -

i

2

4

5

i             I            7

Capitolul 1. ■ Cheltuieli.pentru obținerea si amenajarea terenului                                                                   r     :=-’.

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducere Ia starea inițiala

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000001

0,00000

TOTAL Capitol 2

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru-realizarea utilitarilor necesare obiectivului        ,   •

o,ooooo|


o.ooooo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnicaStudii de teren________________________________________________________

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

Proiectare si inginerie:_____________________________________________________

 • 3.3.1 Cheltuieli de proiectare

 • 33.1.1 Proiectare inițiala (anul 2012)

3.3.1.2 Proiectare (Faza I -*■ Faza II)

3.33. Certificai de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

Organizarea procedurilor de achiziție:

Consultanta______________________________________________________

 • 3.5.1 Managementul executieie investiției si administrarea contractului de execuție


3.53 Managementul in depunerea cererii de finanțare

Asistenta tehnica:__________________________

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor_____________________________________________________________________

3.62 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier


TOTAL Capitol 3


CapiroIuL4 Cheltuieli pentru investiția de baza


4.1


42


4.4


45


Construcții si instalații

Montaj utilaje tehnologice____________________________

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dolari


4.6


Active necorporale

TOTAL Capitol 4


0.00000


0.00000


0.00000


0.00000


0.00000


035000

435597

43 0497


0,07651


0,95225


0,94110


0.05000


0,94675


0,93706


375597


0,71178


0,73775


1,04900


072932


0.I993I


0,05100


0.01115


0,00000

8,86000


0,00000

1,93687


0,00969

0,00000

1,68340


6.64500


1.45265


176255


271500


0,48422


0.42085


1238687


2.70786


235351


5.84487


127773


1.11053


654200


25,95284


1,43013

5,67349


124298

5,033661


1.115.10452


243,77066


211,86986


0,00000

0.00000


0.00000


0,00000


0,00000

0.00000


0,00000

0,00000


0,00000


0,00000


0,00000


0,00000


, 0.40000

530272


0.08439


1,15922


534203


3,99372


174831


0.06069


0,00000


10.54340


7.90755


2.63585


14,74038


6.95540


7,78498


30,98650;


1326,97438


0,00000


0,00000


0.00000


1.14595:


0,87306


077289


0,01327


0.00000


2.30487


1,72865


057622


332235


152050


1,70185


6,77083


290.08709


0.00000


0.00000


0.00000


0,00000

1.115,10452


0,00000

243,77066


0,00000


0,00000

0,00000


0.00000


0,00000


211,86986

1326,97438

290,08709

15 Alte cheltuieli ;•

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

11.72297

256273

2,22736

13,95033

3.04965

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.16000

1.12802

0,98040

6,14040

134234

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

71.96000

15.73102

13.67240

85.63240

18.71991

TOTAL Capital 5

88,84297

19,42177

16,88016

105,72313

23,11190

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1.229,90033

268,86592

233,78368

1.463,68401

319,96982

Din care C + M

1.126,82749

246,33339

214,09722

12340.92471

293,13674


Elaboralorul documentației tehnico-economice

Reprezentantul legal


Dala
3 9.02.20! 9

Anexa I


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe. Municipiul Cluj Napoca

Str. Lacul Roșu, Nr. 11, Bl. AP2

In mii lei mii curo la cursul

4,7401 lei/'eino

Ja data de 19.02.2019

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII Jet

MH-euro. -

MII kt

MII Iei

.MU ekrc -

1

.1

■i

5

6

Capitolul I /Cheltuieli-pentru obținerea si amenajare* terenului                                                         A//:.:-

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00000

0.00000

O.OOOGO

0,00000

0.00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul'2 "Cheltuieli pentru realizarea utilitarilor necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

0,000001

0.000001

o,ooooo|

0,00000

Capitolul 3 Cbdtuielrpdntim proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,0000C

0.0000

o.ooooc

O.OOOOC

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.3500C

0,0765

0.0500!

0.4000C

0,08439

3.3

Proiectare si inginerie:

4.35597

0.95221

0,94675

5.30272

1,15922

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

4,30497

0.941 IC

0.93706

524203

1,14595

3.3.1.1 Proiectare inițiala (anul 2012)

3,25597

0,71178

0.73775

359372

0,87306

33.12 Proiectare (Faza I + Faza II)

1,04900

022932

0.19931

1,24831

027289

3.3.2. Certificat de performanta energetica Ia finalizarea lucrărilor

0,05100

0,01115

0,00969

0,06069

0.01327

3.4

Organizarea procedurilorde achiziție:

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

3.5

Consultanta

8,86000

1.93687

1.68340

10.54340

230487

3.5.1 Managementul executicic investiției si administrarea contractului de execuție

6,64500

1.45265

126255

7,90755

1.72865

3.52 Managementul in depunerea cererii de finanțare

221500

0,48422

0.42085

2.63585

0J7622

3.6

Asistenta tehnica:

855332

/ 1.86982

1.62513

10,17845

222509

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

4,04832

! 0.88499

0.76918

4.81750

1.05314

3.62 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

4.50500

0.984S3

0.85595

536095

1,17195

TOTAL Capitol 3

22,11929

4,83545

4,30523

26,42457

5,77357

CapitoliiI 4 Ghdtiiielî pentru investitia de baza

"• ’i .LW.:

••

■■■•■ A

•4.1

Construcții si instalații

75038026

164.17022

142.68625

893.66651

19536256

42

Montaj utilaje tehnologice

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3

Jlîlaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

4.4

Jtilaje fara morrtaj si echipamente de transport

0,00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

4.6

\ctive necorporale

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

750,98026

164,17022

142.68625

893,66651

1953 6256

Capitolul 5 Alte cheltuieli :

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrari de construcții

11.72297

236273

222736

13.95033

334965

5.12 Cheltuieli conexe organizării șantierului

3.61200

0.78961

0.68628

429828

0.93964

5.2

Comisioane, cote, (axe, costul creditului

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

53

Cheltuieli diverse si neprevăzute

4935400

10.83290

9.41526

58.96926

12.89115

TOTAL Capitol 5

64,88897

14,18524

1232890

77,21787

16,88044

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste sîpredare la beneficiar: '

6.1

Pregaiirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2

Probe tehnologice si tesle

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

837,98852

183,19091

159,32043

99730895

218,01657

Din care C + M

762,70323

166,73295

144,91361

907,61684

198,41221

Elaboratorul documentației (ehnico-economicc

Reprezentantul legal


Data

19.02.2019


9, PRINCIPALII INDICATORI TEHNlCO-ECONOMICI Al

INVESTIȚIEI . . :'ȚȚ


Bloc de locuințe din STR. VA1DA VOEVOD ALEXANDRU, NR. 59, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,


330,91283 Mii iei


din care: construcții-niontaj [C + M] inclusiv T. VA


284,48501 Mii iei


9.1.2. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A


0,3519 Mii lei/m2 (a.u.J


9.2, Indicatori fizici:


9.2.1. durata dc execuție a lucrărilor de intervenție


luni


? durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de ia data recepției la terminarea lucrărilorj

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

... ? zl consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

9.2.5. economia anuală de energie:

în tone echivalent petrol

0 ,, (. reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent COs

07_, numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


3 ani

6.8

am


73,92(1 kWh/m' (iU1J si an

j 45.618 kWh/an

11,93 tep

29.835,13 kgCO;/an

30 Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției- total INV/C+Min lei:

 • 9.3.1.  Amili

 • 9.3.2.  Anul 2


330,91283 Miile!


PROIECTANT

Bloc de locuințe din ALEE SLANIC, NR. 11, BL, L18, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului} inclusiv T.V.A. '


602,90343 Mii lei

544,17161 Mii lei

0,3358 Mii lei/m2 (a.u,)


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție


g 2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică


 • 9.2.4.

 • 9.2.5.

 • 9.2.6.

 • 9.2.7.


consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


8 luni

3 ani

7,5

ani

74,040 kWh/m2 Ca-uJ si an

187.195 kWh/an

15,33 tep

38.420,49 kgCO2/an

20 Apartamente


9.2.8. suprafață ulilă reabilitată termic


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:


 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2


602,90343 Mii lei

Bloc de locuințe din STR. MUNCITORILOR NR. 24, B. M1S,. Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

 • 9.1. Indicatori valorici:

9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj [C + M] inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului} inclusiv

9LZ‘ T.V.A.

9.2. Indicatori fizici:


850,29879


Mii lei


772,2551c Mii lei


0,3232 Mii lei/m2 [a.u.J


 • 9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție [ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

g consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

9.2.5. economia anuală de energie : în tone echivalent petrol reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

9 ? ? numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

8 iluni

3 ani

— 9

.ani

74 790 kWh/m2 [a.u.J ' -    si an

401.132 kWh/an

32,85 tep

82.193,44 kgCO2/an

24 Apartamente


9.2.8. suprafaLă utilă reabilitată termic 9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

9.3.1. Anul 1


850,29879 Mii lei

 • 9.3.2. Anul 29\ PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICLAI / ■ INVESTIȚIEI


Bloc de locuințe din Strada Anina, Nr. 19, BL AA 8, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj,


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -

total,

din care: construcții-montaj (C + M] inclusiv T.V.A.

investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului] inclusiv T.VA '


1.463,68401 Mii lei


1.340,92471 Mii lei


0,3046


Mii lei/m2 [a.u.]


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1.


9.2.2.


9.2.3.


9.2.5.


9.2.6.


9.2.7.


durata de execuție a lucrărilor de intervenție

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție [ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

suprafață uLilă reabilitată termic


69,080


589.276

48,26


120.695,04


40


luni


ani


ani


kWh/m2 [a.u.] si an

kWh/an

tep

kgCCh/an


Apartamente


nu


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:


9.3.1. Anull


1.463,68401


9.3.2. Anul 2
Mii lei

Bloc de locuințe din Str. Lacul Roșu, Nr. 11, BL AP2, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.VA -total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. J


997,30895


907,61684


0,3811


Mii lei


Mii lei/m2 (a.u.)


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1.


9.2.3.


9.2.4.


9.2.5.


9.2.6.


9.2.7.


9.2.8.


durata de execuție a lucrărilor de intervenție

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției ia terminarea lucrărilor)

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

suprafață utilă reabilitată termic


luni


6,5


70,740


■ 362.853

29,72


74.211,90


28


ani


ani


kWh/mz (a.u.) si an

'kWh/an

tep

kg CCh/an


Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:


Mii lei