Hotărârea nr. 496/2019

Hotărârea 496/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Ia Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”)- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 261571/17.05.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 354/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 172/2017, în sensul modificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.


Președinte\ de ședință,  Ec. Dan Ștefan TarceaNr. 496 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

DEVIZ GENERAL CUMULAT CF 4 Cluj Napoca

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,


Reprezentantul legal


Data

19.02.2019Str. Izlazului, Nr. 3, Iii. OM5; Str. Porțile do Fier. Nr- fi, Bl. B9; Str. Donath, Nr. 192, BL. A4; Aloca Tarnitu, Nr. 8, III. B2; Str. Ștefan Mora, Nr. 7, Bl. E5; Alcoa Rășinari, Nr. 2;

In mii Ici/ mii curo la cursul                       ici/curo Ia datade

Nr. CrL

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fnra TVA)

TVA

(inclușii

TVA)

.MI Uri

Mtl clini ■

MII tei .

MHIei

Miî curo

1

3

4

«

1 6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,0(1000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitul 2

0.00000

0,00000

| 0.00000

0.00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

"<

3.1

Studii dc teren

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea dc avize, acorduri si autorizații

2.10000

0,44304

039900

2.49900

0,52722

3.3

Proiectare si inginerie:

47.14650

9,94631

8.95784

56.10434

11.8361 1

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

46,63680

9,83878

8,86100

55,49780

11.70815

3.3.1.l Proiectare Faza 1

24’1035

5,10756

4.59996

28,81031

6.07800

3.3.1.2 Proiectare Faza 2

22.42645

4.73122

426104

26,68749

5.63015

3.3.2. Certificat dc performanta eneqieticn la finalizarea lucrărilor

0.50970

0,10753

0.09684

0.60654

0.12796

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

43,14600

9,10236

8,19774

51,34374

10,83186

3.5.1 Management in implementarea proiectului

31,89600

6.72900

6.06024

37,95624

8.00754

3.52 Managementul in depunerea cererii de finanțare

1125000

2,37336

2.13750

1338750

2,82432

3.6

Asistenta tehnica:

79.51983

16,77600

15,10875

94.62858

19,96344

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

36,77801

7,75892

6,98782

43,76583

923311

3.62 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

42,74182

9.01708

8,12093

50,86275

10,73033

TOTAL Capitol 3

171,91233

3626771

32,66333

204,57566

43,15863

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

■t ;;.>XSUR

4.1

Construcții si instalații

6.035,02644

1273.18546

1.146.65503

7.181,68147

1315,09069

4.2

Montaj utilaje tehnologice

72.20681

1523318

13,71929

85,92610

18,12748

4.3

Utilaje, echipamente telmologicc si funcționale cu montaj

29238000

61.68224

5535220

347,93220

73,40187

4.4

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active nccorporalc

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

6299,61325

1350,10088

1.21532652

7.61533977

1.606,62004

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

--- .' '

Organizare dc șantier.

5.1

5.1.1 Lucrări dc construcții

59,89716

12,63627

11,38047

71.27763

15,03717

5.12 Cheltuieli conexe organizării șantierului

3831300

8,08273

727947

45.59247

9,61844

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

46235500

97,54120

87,84745

550,20245

116.07402

TOTAL Capitol 5

56036516

11826020

10630739

667,07255

140,72963

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la

beneficiar:     .

ș     ' f'Li

' 7

6.1

’regatirca personalului dc exploatare

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

’robe tehnologice si teste

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

7.132,09074

1304,62873

1355,09724

8.487,18798

1.790,50830

Din care C + M

6.167,13041

1301,05491

1.171,75479

733838520

134835534

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției :

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,

Str. Izlazului, Nr, 3, Bl. OMS

In mii lei/ mii euro la cursul

4.7401

lei/euro

lei/euro Ia data de 19.02.2019

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

MII Iei

MII euro

MII Iei

MII Iei

Mii euro

J

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,0000

0,0000(

0,0000(

0,0000(

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,0000

o.ooooc

0,00001

0,0000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,0000

0,0000(

0,00001

0,0000(

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

| 0,0000(

1      o,ooooc

I      o,ooooc

| 0,00001

1 0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

o,ooooc

o,ooooc

o,ooooc

o,ooooc

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

03500C

0,07384

0,06650

0.4165C

0,08787

3.3

Proiectare si inginerie:

2,07857

0,43851

039493

2,47350

0,52182

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

2,05610

0,43377

039066

2,44676

0,51618

3.3.1.1 Proiectare Faza I

1,06737

022518

030280

137017

0,26796

3.3.1.2 Proiectare Faza 2

0,98873

0,20859

0,18786

1,17659

0,24822

3.3.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,02247

0,00474

0,00427

0,02674

0,00564

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

7,19100

1,51706

136629

8,55729

1,80531

3.5.1 Management in implementarea proiectului

531600

1,12150

1,01004

632604

133459

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

1,87500

0,39556

0,35625

223125

0,47072

3.6

Asistenta tehnica:

3,62012

0,76372

0,68782

430794

0,90883

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

1,64900

0,34788

031331

1,96231

0,41398

3.62 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

1,97112

0,41584

037451

234563

0,49485

TOTAL Capitol 3

1333969

2,79313

231554

15,75523

332383

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

325,12906

68,59118

61,77452

386,90358

81,62350

42

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

4.3

Jtilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Jtilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

325,12906

68,59118

61,77452

386,90358

81,62350

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

11,72872

2,47436

232846

13,95718

2,94449

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

139000

027215

034510

1,53510

032386

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

20,72500

437227

3,93775

24,66275

5,20300

TOTAL Capitol 5

33,74372

7,11878

6,41131

40,15503

8,47135

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

regatirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

robe tehnologice si teste

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL

GENERAL

372,11247

78,50309

70,70137

442,81384

93,41868

Din care C + M

336,85778

71,06554

64,00298

400,86076

84,56799

Elaboratorul documențatiei-.feh'nico'-efepîiomice

Reprezentantul legal

Data

Klever System SRL    asA-nM A’'

19.02.2019

G -NO'-.      ■

........................ I /

fit rari fes? ?ri:i cur“ 7= ciirw-l       4.4300 Jri-cta'c-          cu:?. «îe^'.« prcșn-izal p~. perioada 2915-201S

£ rj

Denumirea capitolelor sî subcapitolelor de rfichirkli

Valnare (fura TVA}

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

SfâKjateSga

i

1                                                                          ?.                                                                         5                3

i          ~

5

1 »

1          7

Capitolul i Cheltuieli pentru obținere:! si arnenașaren. terenului

- :•

LI

Obiioerea («renului

O/XXXj

-G.-UQQ0

0        o.ocoo

v.vriCDt

C»,C'G;X?J

1.2

Amenajarea terenului

Q.GutHX

c.oooo

0       noccxy

C.GGOOt

'        0„OP€'OQ

L3

z\fnen£!£ji peniru piclectia mediului si acncere la starea, inițiala

O.(X)OC

o.ocoo

0         O.OCKXK

G.GCOCi

0,00000

TOTAL Capitol .1

0,00 C£l(

o.oooa

Ol         O.IHIOIH

(LOOOtM

0,00000

Cflpltoiui 2 Ciidluidi pentru realizare utiliîatiJor necesare Obiectivului

TOTAL Capitol 2

{       O.OOOOOj      0,0X80)       O.OOOK

| 0,00001

|      o.acooo

Capitolul 3 Cbdtuîeîi pentru proiectare si asistenta tehnica

.1.1

jsiudii de teren

0,00000) 0.0000

0.030GC

<3,00001

0.00900

3.2

ÎTaxe pentru ’Jbdnereu ce avize, acorduri si siEcrizarii

0,35300)      0,0790

0,06650

0.41G5C

0.09402

3.3

Proiectare si inginerie:

3,35844

0,7581:

0,63810

3,99654

0,90217

3.3 J Cheltuieli de proiectam

3,32213

0,74$$2

0.63120

3“5333

C,B?241

3,3,Li Prc-iecta.'eFure 1

. 1.7246C

£3893C

0J2767

2,05227

0.4632"

3,3.1J Proiectare Faza 2

1,59753

0,36062

0JG353

1,90106

0,42914

3.3.2. Cernficar de performanta energetica la fiiudizares. luemrilor

0,03631

0,00320

O.OOâOC

0,04321

0,00976

3.4

Organizarea pieeedurilnr dc aehtz&e:

0,00*000

o.cțoao

0,00000

0;COOOO

0,00900

3 5

Consultanta

7JSI0Q

1,62325

1,26629

855729

1,93167

3.5.i Management ia implementarea proiechiiiu

5,31000

1,20000

1.01004

6.52604

1,42800

3.52? Managementul în depunerea cererii cc finanțare:-

1,87500

0,42325

0356 25

Z.23Î25

0,50367

3.5

/iSi'Stenîa tehnica.

6,28435

1,41859

1,19402

7,47 337

1,68813

3.6,1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

2,87(01

0,64308

0,54549

3,41650

0.77122

3.6.2 Asistente. tehnica - din partea dingimdui ce șantier

3A1334

0,77051

0,64853

4,06187

0,91 «591

TOTA L-Capi toi. 3

17,18379

3,87897

3,26491

2tU4S70

4.61599

:CipitoliiI,4 C'fcdtTJÎdi

4.1

Construcții să instalații

-110,18888

92,59343

77,93589

488,1247?

•10.18618

4.2

vfontai utilaje tehnologice

O.OOOGO

O.GOflQO

0.00(0

0,00000

o.coooo

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00000

0,00000

0,00000

O.COCOO

O.OOOGO

4.4

Juiajefăra. montaj sî echipamente de transport

•   0,0G00<3

O..COQGO

-a ,ooc<Kj

(Lc-acoo

0,ODMQ

1 4S

Dolari

0,00000

0,00000

O.GODOC-

0,09000

Q,OOGOC-

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

OAWd

0,00000

TOTAL Capitol 4

410,18888

$2^9343

7733589

488,12477

110,18618

2:

3rgsflIâsV de StmtiuE

5.1

.1 1 I o cran de construcții

8.23700

1.-15937

1,56503

9,80203

2,21265

.1,2 Cheltuieli conexe organizării sanucruli-i

5,16000

1,16479

0,98040

6,14040

1.3 8610

5.2

Comisioane. cote, taxe, costul creditului

£00000

O.OGCOQ

0.00000

o.ocooo

O.OCGOO

53 C

7beitwe0 diverse ăâ neprevăzute

36,09700

SJ4831

6,85943

42,95543

9,69649

TOTAL Capitol 5

49.4940U

11,17247

9,403.86

58,89736

1329S24

Capitolul                                  ‘îw’&ste si preflaie^^seficLup^O^

sS*S®S®SS?

6.1 {Pregătirea personalului de exploatare

0,000001

0,00000

0,00000

fi,COCOO

0,00000

6.2 {Probe tehnologice. si leșin

9,00-300j

0.00000

£00000

C.OOOvO

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000)

(1,0-7000

C.OflODQ

I/.001KKI

0,00000

TOTAL'GENER.4L •*

; . 476^&667l'

■107.54487

M.fiO-45'6 :

^<567^7133

j

DincarcC + M   ■ T'

418,32588 j1

■94.4S280

’ ■ 79,5(W9?

■•, •■W7575SG

.11239883


Data

iO.Gl.2017


n.<?sn i

DEVIZ GENERAL

Privind cheliincEle r.cvcsarc rcarizarii investiției •

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,

Aicea Ta mita, Nr- 8, BL B2


in n\n       cura îs curaâ      4.430G kscuro         cars mediu pivi^tczzi pir, pcitaada2-".j5-2Cl8           I

1----------------------

j Nn

Cri

Denumirea capilaldur si subcapitolelor de chekukl:

Valoare (Tara TVA)

TVA

Valoare findusiv TVA-

SgSSSMi®;®

i

3

$

e            ț            ?

CapitoBnll Cheltuieli pentru obținerea si ainenajure^ terenului

1.1

Obținerea Terenului

O.OCOOC

O.OGOOf

0.60000 j        0,00050

•j.C’OulYj

1.2

Amenajarea terenului

O.OGDOC

O.MOOf

n.socGoj        n.ooocc

G.COGOO

1 3

Amenajsn pentru protecția mediului si aducere la stures inițiata

O.OOOQC

0,00 COC

C,20C(Xj

C.OOOG3

C,CUC<X>

TOTAL Căpilol L

.0,80000

0,00006

0,00000} 0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,000601      S,60000

0,03)01'

0,000001        0.00000

Capitolul 3 ’ Cheltuieli pentru proiectare oi aaisthnts tehnica

;<n?

7-           '

3 i

Studii de îeren

D.flOOCO

0,50000

O.OiXXX?

O.lXXXXî

O.OSBO

3.2

Taxa pentru obținerea du avize. acorduri si autorizării

0.35000

0,07901

0.06650

0.41650

0.09402

i i

Proiectare si inginerie:

7.85770

1.77375

1,49297

«35067

2,11076

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

7.77275

1.75457

1,47633

9^4958

2,08794

3.3.1 1 Proiectare Faza i

4,03503

O.91GS4

0,76666

4,80169

1,08390

3 3 12 Prcieclarc Faza 2

5.73772

0,84373

0.71017

4,44789

3,00404

3.3.2. Ccriiflcai.dii peribrmaiila cyietgeiica ta finulizarealucrărilor

0,08495

0,01918

0.01614

0J0109

0.02282

3.4

Organizarea procedurilor de achiziiie:

0.0000.Q

o:ooooc

0.00000

0,00005

0,50000

3.5

Consultante.

7.19100

1.62325

1,36629

855729

1,95167

3.5.1 Management in implenrenuirca proiectului

5,31600

1,20*300

1,01004

632604

1,42800

3.5.2 Managementul in depunere;! cun-Tii de finanțare

3,87500

0,42325

0J5625

2.23125

050367

3.6

Asistenta tehnica:

13,52294

3,0525S

2,56936

16,09230

3,53257

3-6.1 Asistenta tehnica - din partea proicctanrului pe perioada ce execuție a lucrărilor

673700

1.40790

1.18503

7,42203

1.67540

3.6.2 Asistenta telurica - din partea dirigiDieîui de șantier

7 7RSC.-1

1,64468

1,38433

8,67027

1.95717

TOTAL Capiu»! 3

2X.92I64

6,52859

S,49Si2j

34,41676

7.76902


Colaj 4 Cheltnliăi peătrg jgveiâdi'cle'baua


vi


4.1

Construcții si instalării

890,93284

201,1’35:

169,27724

1.06021008

23952508

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0.0000C

0,00000

Q.OOQOO

0.00009

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si ■tinctionaJe cu montaj

0,00000

0,00900

0,30000

0,60000

ajxxtfic

4.4

Utiisje fam montai si echipamente de kanSpOrt

0,00000

0,00990

0,00000

OjKXX»

0,90000

4.5

Decari

0,00000

9,00000

0,00000

O,OC=0(xJ

o.oococ

4.5

Active BecorpCiak

0,00000

0,00000

(1.0WKX1

IțOGfXrO

n'.oocoo

TOTAL Capitol 4

690,93284

201,11351

169,27724

3-0602IM8

23932508

Ca p i toi ril 5 Ăl ie ch d toi di                            V zL .•

-'ȘiSsțSș'Ș'g

'1 'N         ișțPr

Organizare de șantier

5.1

5.1.1 Lucrări de construcrii

8.23709

1,85937

1.56503

9.80303

231265

5.1 2Cheifine1i cotcxis organizării sanliadm

3.87000

0,87359

0,7330

4,50530

1.03957

5.2

Comisioane. cote, taxe. costul creditului

0,00000

0.00000

0,00000

c-,00200

O.OCX’O

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

78,40200

17.69797

14,89638

9X29828

21.06058

TOTAL Capitol 5-

90,50900

20,43093

17.W7I

1O7.7U571

24,31230

Capimliil ^.'Cheltuieli p^fc^prolie.țdiiiLolGgîce m ijestri'ii țirtdart WbeneSdâK:^^

--•

6.1

’rogaitrefi personalului de exploatare.

0,00000

0.000 QC

0,00000

ri.GOOvtî

0,00000

c.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

■O.OOQCO

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0.00000

u.oocoo

0,00000

0.00000

TOTAL GK?iElUX        :               ;     v

1.01036348

£22^07303

:■ 131,56907

&IÎ2â233255

? 271.40690

Dih care C-JM             ~      ■■•AÎiși-s.      -5     ..u-t-T.:.'

8S9T69g4

i$âjJ7288

?. 17(1^4227

*i:07<W)1211

V 241.53773Elaboratorul douuincniarici lelmico-ccxsîofâkc
K sprezentanm 1 I s-gai     s\

GA ii

!;

. £hi rn*.i iei/Tflsl eitrr-ă cursiti       -'.-GOG lei-emo          tari mediu |S9gttv£3!plî. pcriosicta 2315’2013

Nr, Cri.

Denumirea capitolelor ri subcupifotefor ds chelhiîeB

Valoare

(tara TV.41

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

vșs;!.yagHEMiteaîiE^^<

KȘBfilEW®

i

2                                                                          i                   t                 I               -

i

Â

Capitulai I Cfaeliiudi pentru obținerea sî atDennjsren terenului                                                           . ..

îj

Obținerea terenului

Q.20CC0

0.00300

0,00000

0,00000

O.OGO0O

I 2

Amenajarea rerendus

o,cooco

{LjOQQO

O.SOGOO

fLOCQCiO

0.0W3

1.3

Amenajări pentru proiecția ir.ediulci .« aducere la sarea urinala

o/x-oai

(yxxxio,

0,00000

0,00000

o.ooooc

TOTAL Capitol I

(1.001)00

0.000001

0,00000

0,00000

0,00000


| Capirnlisl 2 Cheltuieli pentru realizarea oiflifatiior necesare obiectivului


TOTAL Capitol 2

ILOtHWj      0,0C600|      O.GQflC

:j       O.OOOOOΠ     0,00000

Capitolul 3 Cheltnîeli pentru proiectare sl asistente tehnica

'■ T' / ’•?

•f

3.1

Studii dă teren

Q,OOG£j

J      0,0000

o.tKiont

G,CUCO<

b.owooo

32

Taxe peuini oblinejci de avize, semduri si ajlnrizatiî

j         C,35C0

0,0790

0,0665(

}(        0,4165<

0,09402

1 3

Proiectare ri inginerie:

6,87051

1,5509

1,305^

8J759I

1,84559

3.3.1 Cheltuieli deproiecrare

6,7962.

1,534 h

1,2912$

8.0S75*

1.82563

3.3.1.1 Pn ticul are Faza 1

33281.

0,79641

0,67034

<19841

0.94773

3.3.1.2 FtOîCClure Faza 2

3,268)4

0,73772

0,62095

3,8890$

0,87790

3.32. CsnîBcal de pcnonr.nnta inergetioi la Hr^lizarta lucrarțlnr

0.07428

0.0)677

0.014 LI

C,L’38SS

0,01596

3.1

Organizarea procedurilor de achiziue:

O.OG0OC

o.oeooc

0,00060

C.COCOC

0,00000

3.5

CoftSUftfiHta

7,19100

1.62335

L36629

3,55739

1.93167

3.5.1 Management m ircp/cmeatareaprcxecaiiui

5 J1600

120000

1,01004

632604

1,42800

3.5.2 Managuracnlul fn depunerea cererii ds finanțare

1,87500

0.42325

0.35625

2^3125

0.50367

3. fi

Asistenta. Ichnîez:

IU38SG8

2.34494

1,97373

12,36181

2,79048

3.6.1 Asistenta. tehnica - din patos prvieatanlEiui po perioada dc execuție a lucrărilor

477360

1.07743

0,90687

5,67987

L28214

3,6.2 Asistenta tehnica - din punea dirigintelui de sanaer

S.6150R

1.26751

1.06686

6,58194

1,50834

TOTAL Capitol 3

24,79961

5.59811

-L71J9’

29,51153

6,66176

Capitulai 4.Cbdtiuâi j^otru kntastlfia tk baza'>

4,1

Construcții si icstahiii

631,89208

153.92598

129.55949

811.45157

183.17192

4.2

Montaj uulajc tEhnofagice

O.QDfXXI

OJXKJOO

0,00000

0,00000

O.OCDOC'

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cumcnraț

0.00000

0,30000

0.00000

O.OutXX»

0,00000

4.4

Uriliy v Lua montai Sî cuhipunxnk; du transpari

O.OGOCD

(1.0310)

0.00050

0,00000

•0,00000

4,5

Dotări

0,00000

0.00000

0.00000

&.OCOGO

O.0OCOO

4.6

Active necorporale

0.00000

0,00000

D.CtXXXI

0,00000

0.00000

TOTAL Capital 4

681,89208

153,92598

129155949

81 MSI 57

.1X3,17192

;CipfânlS‘Aitf:cfâtâi^r^țââSBf«S^ffifrtă%SiȘvfiȘ»ț5®®ȘS

Organizam de- șantier

5.1

5.1. J Lucrări dc construcții

823700

1,25937

1,56503

9,80203

2,21265

1.2 Chcllaidî conexe organizam santicrstei

5.160'30

1.15479

0,98040

6.14040

1.386IC

5.2

-'otnisioans. cote, taxa» costul creditului

0,00000

0,00000

0.00000

O.OGOCO

5,00000

5.3

Jhehuieh diverse si neprevăzute

50,00760

1334560

11 „40133

71.4CS33

16,11926

TOTAL Capitol 5

73,40400

16^6976

13,94676

8735076

19.71801

‘Capitolul 6‘Ch’S’făieE peritraprpbe^.telin’alâgict si tâtr si predare la’:bcriefîdar:^^

0.1

regat!rea personal ului de exploatare

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

U.VCOX'

6.2 r

robe tehnologice si taste

0,00000

o.uoouo

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

oooooo

0,00000

G,(WXM)

aooooo

TOTAl GHîtEHAI;l’-»;fv;:;yi'-T #.«••$ 1  17 iT,ț

<■. 780,09568

.176,09585

Î48.21S17

.-928^1385

209455169

1

Din .care C=4- Mv "           ■:           ‘                    "•»

.5! 690,12908

>155,78535

T3Î,J2452f

82122536(1

18538457•c: i— î~


'I Ti. U.grgj

6                                                                                                                             Anexa 1

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției :

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,

Aleea Rasinari, Nr. 2

In mii lei/ mii euro la cursul       4,7401        lei/euro           lei/euro Ia dala de 19.02.2019                           j

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,0000

0,0000

)       0,0030

0,0000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,0000

0,0000(

■ 0,0000!

0,0000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,0000

0,00001

0,00001

0.00001

0.00000

TOTAL Capitol I

0,0000

0,0000(

0,00001

0,0000(

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,0000(

1 0,00001

1      o.ooooc

j         0,00001

1 0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

o.ooooc

o.ooooc

0,0000G

o,ooooc

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.3500C

0,07384

0.06650

0.4165C

0,08787

3.3

Proiectare si inginerie:

19,71541

4,15929

3,74593

23,46134

4,94955

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

19,50227

4,11432

3,70543

23,20770

4,89604

3.3.1.1 Proiectare Faza 1

10,12413

2,13585

1,92358

12,04771

2,54166

3.3.1.2 Proiectare Faza 2

937814

1,97847

1,78185

11,15999

2,35438

3.3.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,21314

0,04497

0,04050

035364

0,05351

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

7,19100

1,51706

1,36629

835729

1,80531

3.5.1 Management in implementarea proiectului

531600

1,12150

1,01004

632604

133459

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

1,87500

039556

035625

223125

0,47072

3.6

Asistenta tehnica:

34,42833

736321

654138

40,96971

8,64322

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

16,06500

338917

3,05235

19,11735

4,03311 ~

3.6 2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

1836333

3,87404

3,48903

21,85236

4,61011

TOTAL Capitol 3

61,68474

13,01340

11,72010

73,40484

15,48595

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2.704,48445

570,55430

513,85205

331833650

678,95962

4.2

Montaj utilaje tehnologice

72,20681

1533318

13,71929

85,92610

18,12748

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

29238000

61,68224

55,55220

347,93220

73,40187

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

3.069,07126

647,46972

583,12354

3.652,19480

770,48897

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

11,72872

2,47436

232846

13,95718

2,94449

5.12 Cheltuieli conexe organizării șantierului

17,15700

3,61954

335983

20,41683

430725

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

201,96200

42,60712

3837278

240,33478

50,70247

TOTAL Capitol 5

230,84772

48,70102

43,86107

274,70879

57,95421

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

regatirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

6.2 r

robe tehnologice si teste

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

3.361,60372

709,18414

638,70471

4.000,30843

843,92913

Din care C + M           IVA--.

2.788,41998

588,26184

529,79980

3318,21978

700,03159

Elaboratorul(îbcumcntatiei telmibo-economice

Reprezentantul legal

Data

Klever System                   ! /

I "3                        uf '■ /

19.02.2019

.            ... .T’.'A.iv!?

• r4' -’—' •'

A b ti-'

Anexa 1

In mii Iei/ mii euro la cursul 4,7401        lei/euro           lei/euro la data de 19.02.2019

Nr.

Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,0000

0 0,0000

0,0000

0,0000

3       0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,0000

0 0,0000

0,0000

0,0000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,0000

3      0,0000

0,0000

0,0000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,0000

0,0000(

0,00001

0,0000(

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,0000(

)| 0,0000(

1 0,00001

| 0,00001

1 0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00001

o.ooooc

0,0000C

0,0000C

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0J500C

0,07384

0,06650

0.4165C

0,08787

3.3

Proiectare si inginerie:

726585

1,53285

1,38051

8,64636

1,82410

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

7.1873C

1,51628

1,36559

8,55289

1,80438

3.3.1.1 Proiectare Faza 1

3,73111

0,78714

0,70891

4,44002

0,93670

3.3.1.2 Proiectare Faza 2

3,45619

0,72914

0,65668

4,11287

0,86768

3.3 2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,07855

0,01657

0,01492

0,09347

0,01972

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

7,19100

1,51706

1,36629

8,55729

1,80531

3.5.1 Management in implementarea proiectului

531600

1,12150

1,01004

632604

133459

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

1,87500

0,39556

035625

233125

0,47072

3.6

Asistenta tehnica:

1137601

237886

2,14244

13,41845

2,83084

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

5,18300

1,09344

0,98477

6,16777

1,30119

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

6,09301

138542

1,15767

735068

1,52965

TOTAL Capitol 3

26,08286

530261

4,95574

31,03860

6,54812

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.02239913

215,69147

19435583

1316,65496

256,67285

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Uotari

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 4

1.02239913

215,69147

19435583

1.216,65496

256,67285

Capitolul 5 Alte cheltuieli :

Urganizare de șantier

5.1

■.1.1 Lucrări de construcții

11,72872

2,47436

232846

13,95718

2,94449

.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,67600

1,19744

1,07844

6,75444

1,42495

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

65,16200

13,74697

12,38078

77,54278

1635889

TOTAL Capitol 5

82,56672

17,41877

15,68768

98,25440

20,72833

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar:

6.1 F

regatirea personalului de exploatare

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2 P

robe tehnologice si teste

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1.131,04871

238,61285

214,89925

1.345,94796

283,94930

Din care C + M

1.034,12785

218,16583

196,48429

1.230,61214

259,61734

Elaboratorul documentației tehnico-economjțfe’      'ĂL Reprezentantul legal

Data

Klever System SRL              /A'

19.02.2019

-^77^. ■      \

........................ «. O.                                       .

\ f'C?.          -- u V •

----'■

KLEVER SYSTEM S.R.L.

Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 30 tel./fax; +40 263 206.137


9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

INVESTIȚIEI

'


Bloc de locuințe din STR. IZLAZULUI, NR. 3, BL. OMS, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,


442,81384 Mii lei


din care; construcții-montaj (C + M] inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului] inclusiv T.V.A. '


400,86076 Mii Iei


483,4260 Mii lei/m2 (a.u.]


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

g 2 2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

2 consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

9.2.5. economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

2 „ numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


8 luni

3 ani

5,7 am

77 790 kWh/m2 (a.u.] ' si an

176.329 kWh/an'

14,44 tep

36.161,98 kgCOz/an

10 Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:


 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2


442,81384 iei

- lei
Bloc de locuințe din STR. PORȚILE DE FIER, NR. 8, BL. B9, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

 • 9.1. Indicatori valorici:

 • 9.1.1. valoarea loială a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

  567,47133 Mii tei

  497,92680 Mii Iei

  497,9268 Mii lei/m2 fa.u.)


din care: construcții-montaj fC + M) inclusiv T.V.A.

„ ., investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv

9,2, Indicatori fizici:

9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

8

luni

q      durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani

de la data recepției la terminarea lucrărilor)

3

ani

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

6,2

ani

q 2 ■[ consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

78,010

kVVh/m2 (a.u.)

si an

9.2.5. economia anuală de energie;

279.374

kWh/an

în tone echivalent petrol

22,88

tep

„„ reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO:

57.287,33

leg COj/an

q      numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea

eficienței energetice

40

Apartamente

 • 9.3. Eșalonarea investiției - totalINV/C+Min lei:

  567.471,33 lei

  - lei


 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2Bloc de locuințe din ALEEA TARNITA, NR, 8, BL. B2, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A -total.


1202,33255 Mii lei


9.1.2.


din care: construcții-montaj (C + M'j inclusiv T.V.A.


1070,01211 Mii lei


investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului] inclusiv T.V.A. ’


1945,4766 Mii lei/m2 (a.u.)


9.2. Indicatorifizici:

9.2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție

8

luni

9.2.2.

durata perioadei da garanție a lucrărilor de intervenție (ani

ani

de la data recepției la terminarea lucrărilor]

9.2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență

6,7

ani

economică

9.2.4.

consumul anual specific de energie pentru

încălzire

70,770

kWh/m2 (a.u.)

corespunzător blocului izolat termic

si an

9.2.5.

economia anuală de energie :

550.934

kWh/an

în tone echivalent petrol

45,12

tep

9.2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO?_

113.052,95

kgCOz/an

9.2,7.

numărul de apartamente reabilitate pentru eficienței energetice

creșterea

30

Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției ■ totalINV/C+M in lei:


 • 9.3.1,  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2


Bloc de locuințe din STR. ȘTEFAN HORA, NR. 7, BL ES, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

 • 9.1. Indicatori valorici:

 • 9,1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C -s- M) inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului] inclusiv T.V.A.

9.2. Indicatori fizici:

9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

8

luai

2 7 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

3

ani

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

6,5

ani

5      consumul anual specific de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic

71,490

kWb/'m2 (a.u.) si an

9.2.S. economia anuală de energie :

435.916

kWh/an

în tone echivalent petrol

35,70

tep

n    reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră

' ’ ' echivalent CO2

89.269,44

kg COs/an

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

40

Apartamente

 • 9.3. Eșalonarea investiției ■ tata! INV/C+M in lei:

928.313,85 lei

- lei
KLEVER SYSTEM S.R.L.

Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 30 tel./fax: +40 263 206.137


Bloc de locuințe din ALEEA RASINARI, NR, 2, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj,


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,


4.000,30843 Mii lei


din care: construcții-montaj (C + M] inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului] inclusiv T.V.A. ’


3.318,21978 Mii lei

2693,9810 Mii lei/m* (a.u.]


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție


12 luni


g 2 2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

9 2 4 consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

9.2.5. economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent COz

9 2 y numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


3

7,2

68,170

1.174.129

96,16

240.708,09

133


ani

ani

kWh/m2 (a.u.] si an

kWh/an tep

kg CCh/an

Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in Iei:


 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2


4.000,30843 lei

- lei
KLEVER SYSTEM S.R.L.

Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 30 tel./fax: +40 263 206.137

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI : T INVESTIȚIEI

Bloc de locuințe din STR. DONATH, NR. 192, BL. A4, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

 • 9.1. Indicatori valorici:

 • 9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj [C + M) inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv

T.V.A. ’

 • 9.2. Indicatori fizici:

 • 9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

g 2 £ durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție [ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

 • 9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

g 2 4 consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

9.2.5. economia anuală de energie.: în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

7 numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

1.345,94796 Mii lei

1.230,61214 Mii lei

809,9771 Mii lei/m2 [a.u.)


8 luni

3 ani

6,5 am

75,310 Wh/m2

si an

476.390 kWh/an 39,02 tep

97.455,38 kgCO2/an

44 Apartamente


 • 9.3. Eșalonarea investiției -total INV/C+M in lei:

 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 21.345,94796 lei

- lei