Hotărârea nr. 495/2019

Hotărârea 495/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 170/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Ia Hotărârea nr. 338/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 170/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 170/2017 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 260986/16.05.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 170/2017 (aprobarea documentației și a indicatoriilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 338/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 170/2017, în sensulmodificării documentației și a indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul  strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Ecdpomică.
Contrase Secretam Jr. Aur

Nr. 495 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


DEVIZ GENERAL CUMULAT CF 3 Cluj Napoca

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,

Str. Cireșilor, Nr.4, Bl.C4; Aleea Pudin,Nr.32; Slr. Lotus Pesteur, Nr. 63, Bl. XI; Aleea Boita, Nr,5; Aleea Putiin, Nr. 12, Bl. Cil;

Elaboratorul documentației tehnico-economice

Reprezentantul legal


Data
19.02.2019


in ntii lei/ mii curo la cursul

lci/euro la dala dc

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

M litri

MII siirtt

MUIri

MII lei

Mii tur»

1

2

1

4

î

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitul 2

o.ooool)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,75000

0,36920

0,33250

2,08250

0,43935

3.3

Proiectare si inginerie:

39,65352

8,36556

7,53417

47,18769

9,95503

3.3.1 Cheltuieli dc proiectare

39,22482

8,27511

7,45272

46,67754

9,84739

3,3,LI Proiectare Faza 1

20,36261

4,29582

3,86890

24,23151

5,11203

3,3.1.2 Proiectare Faza 2

18,86221

3,97929

3,58382

22,44603

4,73536

3.3.2. Certificat dc performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,42870

0,09045

0,08145

0,51015

0,10764

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3,5

Consultanta

37,83000

7,98085

7,18770

45,01770

9,49725

3.5.1 Management in implementarea proiectului

26,58000

5,60750

5,05020

31,63020

6,67295

3.5.2 Managementul iu depunerea cererii de finanțare

11,25000

2,37335

2,13750

13,38750

2,82430

3.6

Asistenta tehnica:

62,07814

13,09637

11,79485

73,87299

15,58468

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

28,52300

6,01738

5,41937

33,94237

7,16069

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

33,55514

7,07899

6,37548

39,93062

8,42399

TOTAL Capitol 3

141,31166

29,81198

26,84922

168,16088

35,47631

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.829,76733

1.018,91676

917,65579

5.747.42312

1.212,51096

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

4.829,76733

1.018,91676

917,65579

5.747,42312

1.212,51096

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier:

5.1

5.1.1 Lucrări dc construcții

48,16844

10,16191

9,15201

57,32045

12,09268

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

36,37800

7,67452

6,91182

43,28982

9,13268

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

358,58500

75,64925

68.13115

426,71615

90,02261

TOTAL Capitol 5

443,13144

93,48568

84,19498

52732642

111,24797

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

5.414,21043

1.142.21442

1.028,69999

6.442,91042

1359,23524

Din care C + M

4.877,93577

1.029,07867

926,80780

5.804,74357

1.224,60364

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției :

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,

Aleea Padin, Nr. 32

Reprezentantul legal


Data

19.02.2019


In mii lei/ mii euro la cursul 4,7401 lei/euro la data de 19.02.2019

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

o.ooooc

0,00000

0.00000

O.OOOOC

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

O.OOOOC

0,00000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,00000

o,ooooo|        o,ooooo|        0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0.00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,35000

0,07384

0,06650

0,41650

0,08787

3.3

Proiectare si inginerie:

14,41865

3,04185

2,73954

17,15819

3,61981

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

14,26277

3,00896

2,70992

16,97269

3,58067

3.3.1.1 Proiectare Faza 1

7,40417

1,56203

1,40679

8,81096

1,85882

3.3.1.2 Proiectare Faza 2

6,85860

1,44693

130313

8,16173

1,72185

3.3.2. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,15588

0,03289

0,02962

0,18550

0,03914

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

. 0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

7,56600

1,59617

1,43754

9,00354

1,89945

3.5.1 Management in implementarea proiectului

531600

1,12150

1,01004

632604

133459

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

225000

0,47467

0.42750

2,67750

0,56486

3.6

Asistenta tehnica:

19,85627

4,18900

3,77269

23,62896

4,98491

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

9,13600

1,92739

1,73584

10,87184

239359

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

10,72027

236161

2.03685

12,75712

2,69132

TOTAL Capitol 3

42,19092

8310086

8,01627

5030719

10,59204

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.76422158

372,19079

33530210

2.099,42368

442,90704

42

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale                                                   (

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

1.764,22158

372,19079

33530210

2.099,42368

442,90704

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții                                               ;

11,72872

2,47436

232846

13,95718

2,94449

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

11,35200

239489

2,15688

1330888

2,84992

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1 14.84900

2432924

21,82131

136,67031

28,83280

TOTAL Capitol 5

137,92972

29,09849

2630665

164,13637

34,62721

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

6.2

’robe tehnologice si teste

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1.944,34222

410,19014

369,42502

2.313,76724

488,12629

Din care C + M

1.775,95030

374,66515

337,43056

2.113,38086

445,85153

Elaboratorul documentației tehnico-economice Klever System SRL

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției :

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,

Aleea Padin, Nr. 12, Bl. Cil

In mii lei/ mii euro la cursul       4,7401        lei/euro la data de 19.02.2019

Elaboratorul docum’ciitaffîi’tehuico^ecgliViiriice

Reprezentantul legal

Data

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

MII lei

MII euro

MII lei

MII lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00000

0,0000c

0,00000

0,00000

0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducere la starea inițiala

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

o,ooooo|      o,ooooo|      o.oooooj        0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

035000

0,07384

0,06650

0,41650

0,08787

3.3

Proiectare si inginerie:

733768

1,59020

1,43215

8,96983

1,89234

3.3.1 Cheltuieli de proiectare

7,45619

1,57301

1,41667

8,87286

1,87188

3.3.1.1 Proiectare Faza 1

3,87070

0,81659

0,73543

4,60613

0,97174

3.3.1.2 Proiectare Faza 2

3,58549

0,75642

0,68124

436673

0,90014

3.32. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,08149

0,01719

0,01548

0,09697

0,02046

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

7,56600

1,59617

1,43754

9,00354

1,89945

3.5.1 Management in implementarea proiectului

531600

1,12150

1,01004

632604

133459

3.5.2 Managementul in depunerea cererii de finanțare

235000

0,47467

0,42750

2,67750

0.56486

3.6

Asistenta tehnica:

11,65444

2.45869

231434

13,86878

2,92584

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

5,35700

1,13014

7  1,01783

637483

134487

3.62 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

639744

132855

1,19651

7,49395

138097

TOTAL Capitol 3

27,10812

5,71890

5,15053

3235865

6,80550

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1.061,12797

223,86194

201,61431

1362,74228

26639571

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 4

1.061,12797

223,86194

201,61431

1.262,74228

26639571

Capitolul 5 Alte cheltuieli :

Organizare de șantier

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

11,72872

2,47436

232846

13,95718

2,94449

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,67600

1,19744

1,07844

6,75444

1,42495

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

6734700

1430793

12,79593

80,14293

16,90744

TOTAL Capitol 5

84,75172

17,87973

16,10283

100,85455

21,27688

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1

’regatirea personalului de exploatare

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2

’robe tehnologice si teste

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

1372,98781

247,46057

222,86767

1.395,85548

294,47809

Din care C + M               AX

1.072,85669

226,33630

203,84277

1.276,69946

269,34020

DEVIZ GENERAL

uid d'thvielik necesare          invtstilki.

Creșterea eHrienfei energetice n blocurilor de locuințe. Municipiul Cluj Napoca,
Aleea Baita, Nr. 5

Nr.

Cri.

Denumirea capilttîeltir si subcapitolelor <k cheltuieli

Valoare (fara TVA)

IVA

Valoare (inclusiv TVA)

MU te

Ml 1 «irw

MII W

MUIA

Mii niro

Capitalul 1 Cheltuieli pentru obținerea.si amenajarea terenului

î LI

(;bi inerca teren?. 11:=

W.o

O.tXXCO

â.yCGO’.-

0.<.XjO€0

1.2

.Ainer;ij:;re:: (erenuiui

<>.00000

O.JK’L'OO

O.OGQCO

OJXJIXJh

O.OOOOG

1 J

A.nenaj-iii ■       pmiccur. mediului si aduce; .* îa Mmu.; uv iah-

O.t>C<K;3

q.oowo

IDXhAi?

v.vOODG

0 IttGID

TOTAL Capitol 1

0.00000

0,00000

o.ooim

O,OUOOO

lMXllil.lt)

Capitalul 2 Cbelțuidi pentru realizarea ulililaiilor ucrțsiire obieccxvuluî

TOTAL Capitul 2

(MKRUlO

DjKOCTl

’lDOGDti

<UIW0u|        0,000110

Capitolul 5 Cheltuieli pejtfrn proiectare al asistenta tehnica

î 1

Stud:: de icter.

O.CIMXUJ

o.oooot

0OtXMKl

0,(l£<*05

0 00*300

?.2

Tuse pctilrv ub-.inerga d" avize. acorduri si a.ilouzaiii

OJfOGD

•107901

0.06650

0.41650

0.09402

3.3

Proiectare si tnginene

9.7653'?

220990

1.85923

11.64462

2,62.%0

3.3.1 Cheltuieli dc priMPCtsie

9.62960

119502

1.83913

li.<1873

?.,c£018

3.3 1J Proiectate Faza 1

5.02493

1.13430

0.9547'1

557967

I 3498?.

33.1.2 ?-qfectare Ftzax

4.554.67

1,05072

■? S84 >9

5.53996

1.25036

< ’• 2 Certiicat de performanta energetica la finr.hzarea lucra-ilui

0.10579

0.U23H8

0.020 IC

0.125a1?

>3.02842

3.4

Organizau ca ptiM’xdurilo.' <L achiziție;

9.0030G

0,00000

V.C4KX»

O.OfrtKO

<j,00*?DG

3 5

Consultanta

7.56600

1.70790

1.43754

9.00354

2,03240

3.5.1 Management in -mplEmentare» proiectului

5J16VU

1,20000

I.OliJfU

5.32604

î .42S0Q

».5.2 Managementul ir, depunera cererii de finanțare

2.2’5000

0,50790

0,42750

2.67750

0 60440

3.6

Asistenta tehnica

•.5.77324

3.56056

2.99693

1857022

■4.3J7C7

6.1 Asistenta tehnico - din psiux pmicciâniuiui pe perioada de execuția a luciwilof

7.26800

1.S4061

1 33(19?

1,95235

3 n 2 Asistenta tehnica dm oartea dirigintelui de șantier

Ș50529

1,91993

: .61601

10,12130

2.28472

TOTaI. Capitol 3

33,47465

7^55637

6,36020

39,83488

8,99209

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investi aa de baîa

4 i

Construcții si insudatu

1 038.28237

234.37525

197,27365

1 235.55602

27S.90655

■1.2

Montaj utilaje tehnologice

O.OWCO

G.0OCXIO

O.OiAW

0.00000

fi.ODCM

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu .nomaj

0.00000

n.Mcou

O.OCOCO

■3.001*00

(J.OOOGO

44

I.Hiiaie tara montaj 51 echipamente <k* transpari

n.ooooo

0,00000

nonoiȚi

€‘,00000

O.OGOOO

4.5

Dotări

0,00000

•) ,00(100

O.OOOOG

0,00600

O.fkXKJO

4.6

Active nccorporale

OfjOOOO

0,00000

C.OOMC

O/KHhXI

O.OCOfK'

T OTAI. Capi co 1 4

1.039,2823?

23437525

197,27365

U35.55602

278.90655

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Oîgar.izare de sainiei

5 1.1 Lucrări de construcții

823700

1.8593?

1,56503

9.8C2Q3

2,21765

5.1? Chejiu-eh conexe ofguaizatiî sonuerjlut

6,45003

1.45598

122553

"• 675vi

1.73262

5.2

Comisioane. culc. laxe. costal creditului

ÎUWÎMO

O.COOOO

r.ijxiooc*

n.C-0000

0.00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

91.36900

20.62500

J ".36011

10S.72911

2*54382

TOTAL Capi rol 5

106,05600

23,94041

20,15064

126,20664

28.48909

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ai teste si predare La beneficiar:

6,1

Piegaliiej personalului de exploatare

G.00080

O.OCOOO

O.vXOO

0.00003

u.flOT/OC

6.2

Probe terme logice si teste

0.OOOCO

O.OOCOQ

0.C0000

O.OttXK*

0,00«200

TOTAL Capitel 6

U.OOIWV

0,00000

0,0(8)00

0.00000

0.00000

TOTAL GENERAL

1.177,81305

265^7203

223,78449

1.401.59754

316,38773

Din care C 4- M

1.046,51937

23623462

198.83868

1J4535805

281,11920

Elaboratorul documentației tehr-iuo-eeonornieu
Data

10.01.2017


DFA'IZ GENERAL.

Privind Ll’xli'jiel.k          tcaLcini investitei.

Creșterea eficientei energetice a blocurilor <îe locuințe. Municipiul Cluj Napoca,

Șir. Lotus Pasteur, Nr. tj3. Bl. XIICJttîȚrt

i

Nr.

Cri,

Denumire» Lapikilelnrxi •iubcapitoîdnr de cheltuieli

Valoare (Tara TVA)

TVA

Valoare*

{inclusiv TA Aj

Mltk-.

.Vili CIIC3

•MII t««

*1 n tc

Mit curo

i

Capi toiul I Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

i 1

Obținerea terenului

C (l-Țnil)

OJKKKiO

&UÎK0C

CHJCX.W

O.OGfhX)

1.2

/Ârucntjîsiwi terenului

fl.<)■(«(!

o.iwcon

G COuOGj          O.GOO'K»

3 OOOOO

1.3

Aineitaj-ui pcu.’-t pnycc-i-‘-: mediului s*< aducere tastare.-; tartiata

r. OOOfiO

<'..C.£»000

O.OjOîa*

•j (•()«;•(»»■/

TOTAL. Capital 1

U.OOOftO

O.lOHKI

0,000011

o.ijfiiw

MU000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea uliliiatîlor necesare obiectivului

TOTAL Capitul 2

(i,ooo(»|      o.onoco

o.ooouo

O.OIhTIMI

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectai"? si asistenta tehnica

3 1

Stadr de teren

•1 CIHMHJ

O.OCD0C

3W-

$VXWl

O.OGOfifi

3.2

IVixe pentru oblhcrutue avizi*. r.forcan <i aLtoi;^tij

lUSOCO

00/901

v,G6650

0.41650

0.09'02

3 3

Proiectare $*. inginerie.

4.65881)

■ .05164

C, 38518

5,5^3^

125146

3.3.1 Chelîiiieli dz proif fttvre

4,60843

1.0402?

0,87561

5.48^64

1.23793

3.3.:. 1 Proiectare Faza 1

2.39235

0.54003

(1,45455

2.84600

0,64264

» 3 12 Proiectare Faza 2

2.2 16U8

030024

0.4210b

2.65”14

C.59529

3 3 2 Certificat de performanta .n&rgeth-a Ia finalizarea lucra. i:or

•j 0503?

tun 137

0 009.57

9,05994

0.01353

3.4

Organizarea pineedindar <lc achiziție-

0.00000

O.OTM’iOO

0,00000

tVrtnon

0.00000

3 5

Consujli-n!»

? .56600

1,70790

i .4375-1

9.00354

2.03240

3.5,1 MiutagciTuînl ir implementarea proiectului

5,31600

1.2000'0

1,0)004

6,32604

1.428‘JJ

1 5.2 Mancgcmeiilu’ ir. depunem cererii de finanțare

2.25000

C-,50790

0.42750

2.67750

(HMbMO

3.6

Asistenta tehnica

9.57179

2/6068

1.81864

11 J9ț"M3

2.5712 =

3 6 1 Asistenta tehnica - din penen pmiycl-.mtalui pe perioada de execuție a lucrurilor

4.3K8OC

0,99052

0 83372

5.22172

i 17R7?

3 6 2 Asi>ucn1rt tehnica din partea dirigintelui de șantier

5.'8379

1,17016

0.9.2492

6.16X71

i .20240

TOT Al. t'ajHlui 3

22,14659

4,99923

4,20786

26,35445

5,94909

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de haxa

4.1

Conskucții si instalații

626.92401

141,51784

119,11556

746,03957

168.40623

■12

Montaj utilaje tehnologice

0.00000

0,00000

C-.LW0

O.COOGO

1) iMIS'.i

4.3

Utilaje, eulupamenie tehnologice si iiinctioiiale cu montaj

0.00000

0,00000

0,00000

««

0.0000*0

44

liiitaje tara montaj si echipamente dc fn-rșpon

0,00000

0.00000

O/ifCCX)

O.OOOCQ

£'.00000

4 5

L'-otar

0.00000

o.onoco

0.9GOCO

0XE1XJ3

OȚWOC

4 6

Active neenrporaie

o r.ncc'0

0,02000

0,00003

tilHWj

0,00700

TOTAL Capital 4

626,92401

HJ,51704

119.11556

746,03957

168,40623

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier:

> •

5 Li Lucrau Jc construcții

3.23700

1.8593?

1.56503

$.80203

3.21265

5 1.2 Chelmieh conexe organizării sandcrului

7.74000

7,74718

L47C6O

9 21060

2.07914

5 2

Ucn-isioane, cele. lazc. costal creditului

o.uoooc

0.09000

0/XXU.iO

O.00000

0 D'Kiill.

5.:t

Cheltuieli diverse si neprevăzute

55.16900

12.45350

10.482) i

65.65111

1 4,81967

TOTAL Capital 5

71,14600

16,1)6005

13,51774

84,66374

19,11146

Capilnbil 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice ai ieste si predare La bcnctiriar:

6.!

Pi egalii ea personalului de exploatare

OjGOOGO

0.00000

0.00000

3,00000

O.CC'Of.M.i

6.2

Probe tennolqpce st tesw

0,00000

0.00000

C.OOOM

'',00000

OTCC<X)O

TOTAL Capitol 6

D.IWWO

0,0(1000

0,00000

0,0000(1

O.OUUOU

TOTAL GENERAL

72031661)

16237712

136,84116

857,05776

19330678

Din tare C 4- M

635,16101

14^57721

120,68059

"55,84160

170/1888


Elaboratorii ilocumenlaliei tehnico-economi.ce

Reprezentantul Jeșr/

DEVIZ GENERAL

P ni rhdtoidik nvcvsarc realizării H^csîiliei:

Creșterea eficit-nlei energetice a blocurilor de k»ciîintt\ Municipiu! Cluj Napuea,

Slr. Cireșilor, |\r. 4. Bl. C4n n:i iui uni cbo ia vwrr-uJ                        Ici si k>           » nr-, :nvrni pr^țicc.î'j» px .xrk-itEi 2515 3013

|Nr. Or.

Dcninn.irca capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Lira 1 VAI

rv.\

Valoare IiitchisivTVA)

MII tei

Mii rț-r.»

NUM

MII hi

Mii rur.i

4

-.

•-

-

Capitolul I Cheltuieli penteu obținerea și amenajarea k-refiului

I 1

Qbliricica teiciuiliii

«.oaioii

0,00000

CijXifHjL

U.CIXXX»

•IDOOOO

1.2

Amenafcres terenului

i.î.OL'OCO

D.WO(K)

0,O(MM£

0 C0050

0 OOOOC-

i

A.nerajar. -entru         medului s. aducere Ia Hu«£d hiliala

O.’X'OKI

0,:ki:xe'

•ii OiW.

O.rlWFX»

c.ixxj’M:

TOT Al Capitol 1

O.OBIOI)

o.wiono

0.00000

11,000(4)

o.onooo

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilitarilor necesare obiectivului

TOTAL Capitol2

o.ooooo

0,0000c

C/JO-X»

IIJIIIIIW

0,00000

CaptlolulJ Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

o.wiooo

o.cwo

O.0OCOO

o.ociHir.-

O.fttfKXi

1 ?.

iaxe pir.-ini oh(nr,ew< de svizc. acGfdLr: si uircti^iji

l> 35-500

C.C790I

0.06650

J.1165C

n.09-102

3.3

Prc.’ccîarcst inginerie:

?2>30v

0.73-UI

0,61807

3 8710?

0S73Sa

5.3 1 Cheltuieli șe proiectare

3.21783

•1 72637

0.61139

3,82922

0.86439

'311 Proiectare .1 aza i

1,67046

0.3776»

0,317'9

1.98785

0,4-1873

3.3.1 2 Proiectare Faza 2

] ,54?37

0.34929

(L294W>

1 84 37

0.41566

2.3 2 Cct ihVcîii du pur fe rma n i a energetica la finalizarea liictarnor

02'351?

0.V0794

0,00668

0.04185

0.00945

3 •?

Organizarea procedurilor de aduzi'.ie;

0,00000

0,001X10

O.UOOOU

C,O(XX.K)

0.00000

2 5

Consultanta

7.56600

1.70790

1.43754

9,00354

2.03240

J.5,1 Management ia implementarea proiectului

5.31600

120000

1.01004

6J26f.r

1.42800

3.5 2 Management ni in depunerea cererii de hnanure

2,25000

0,50790

0/12750

?. .67750

0,60440

3.6

Asistenta tehnica:

5.22234

1.17R86

0.99225

621459

= ,40284

3 6.1 Asistenta lehniua - din parea proiectantului pe perioada de execuție a iucranlor

2374G6

0,5358-7

045106

2.82536

.-«771

3.6.2 Asisîenia tehnica - din partea dirigintelui di; sanlie?

2.84834

0.6429?

0,54119

338953

0,765(3

TOTAL Capitol 3

1639134

3,70008

J,11456

19,51)570

4,40310

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiții de baza

1

Construcții si instalații

33^21140

76.57142

64.4501?

403,66157

91,11999

4.2

Montaj irtiîrje tehnologice

0.00000

0,00000

0,00000

(HKilhT/

O.'KMdl

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si luriciteiiate lu montaj

0.00000

<1,00000

O/XWOO

0,00060

0.03000

4 4

(Jliliijc fkiu montaj și ci.'hipșmr.nte de transport

o.ooooc

o.oooco

0,90009

o.oooco

0 00000

1.5

Dolari

0.00000

O.OOlWtt

iJ.COfM»

o.oooca

O.OC'OGO

4.6

Acove necorpoiak

VJMKXMI

0,00000

O.OOOCO

0.00000

0,0(X)C-0

TOTAL Capitol 4

339.21140

76,57142

64,451117

•403,6615?

91,11999

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de saalier

5 .

5 1 1 Lucran de construcții

8.23700

I.X5937

156517»

Ș.S020Î

2.21265

5 1.2 Cheltuieli conexe organizării san-iendiri

5,16(100

1.16179

0.9E049

C\i4t/40

1,38510

5 2

Omistoanc cote, taxe. cc-stj! eteemnui

9,40000

5,00006

0 0030-i

<),C(HKX)

«j.U«'XE<

5 3

Cheltuieli diversa si neprevăzute

29,35100

6 73837

5.67 «69

35.52269

8.01866

TOTAL Capitol 5

43.24800

9,76253

H.Z1712

SM6S12

11,61741

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe Idmoiogite si ieste șt predare ia beneficiar;

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

0,000001      c coooo

CjjOGOC-

0,09000

n,ixm}

6.2

Probe tehnologice si iesle

.TOOC'OC’

O.OOUOO

■XOOCOJ

O..OO0GD

o.oGaw

TOTA J. Capitol 6

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0.OWOJ

TOTAL GENERAL

398-85074)  50.03403

75,78165

474,63239

107,14050

Pin cii re C + M

347.44840

78.43079

66.01520

41346360

9333264
Elaboratorul docC^uâițahci tehnico-ecnnornîce K Sever Sy$<^rh4SR 1. ’JBloc de locuințe din STR. CIREȘILOR, NR. 4, BL. C4, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea tota;ă a lucrărilor de intervenție., inclusiv T VA -total.


474,63239 Mii lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.


413.46360 Mii lei


investiția specifică (OM/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A.


375,8760 Mii lei/tn- fa.u.j


9,2. Indicatori fizici:

9.2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție

8

luni

9.2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani

3

ani

de la data recepției la terminarea lucrărilor)

9.2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență

6,3

ani

economică

9.2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

71.060

kWh/m2 (a.u.)

si an

9.2.5.

economia anuală de energie :

227.767

kWh/an

în tone echivalent petrol

18,65

tep

9.2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO-j

46.672,49

kg COz/an

9.2.7.

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

40

Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției. total INV/C+M in lei:


 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2


PROIECTANT


Bloc de locuințe din STR. LOUIS PASTEUR, NR. 63, BL. XI, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

 • 9.1. Indicatori valorici:

 • 9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total

  857,05776 Mii lei

  755,84160 Mii lei

  944,8020 Mii lei/m2 (a.u.J


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A

Q n investiția specifică [OM/aria utilă a blocului] inclusiv T.V.A. ‘

9.2. indicatori fizici:

9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

3

luni

q 2 -> durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție [ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

3

ani

9.2.3. durata de recuperare a investiției, in condiții de eficiență economică

7,6

ani

r) t    consumul anual specific de energie pentru încălzire

corespunzător blocului izolat termic

76,910

kWh/m2 [a.u.]

si an

9.2.5. economia anuală de energie:

344.249

kWh/an

în tone echivalent petrol

28,19

tep

y      reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră

echivalent CCh

70.572,81

kg CO?/an

y 2 7 numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

60

Apartamente

 • 9.3. Eșalonarea investiției - total 1NV/C+M in lei:

  • 9.3.1.  Anul 1.

  • 9.3.2.  Anul 2


857.057,76 lei

- lei

LiBloc de locuințe din ALEEA BAITA, NR, 5, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

9.1. Indicatori valorici:

9.1.1.

valoarea totala a lucrărilor de

intervenție, inclusiv T.V.A. -

1401,59754

Mii lei

total,

din care: construcții-montaj (C

-t M) inclusiv T.V.A.

1245,35305

Mii lei

9.1.2.

investiția specifică (C+M/aria

T.V.A. ’

utilă a blocului') inclusiv

4151,1935

Mii lei/nn (au.)

9.2. Indicatori fizici:

9.2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție

fi

luni

9.2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

3

ani

9.2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

6,8

ani

9.2A

consumul anual specific de energie pentru încălzire

71,320

kWh/m2 (a.u.)

corespunzător blocului izolat termic

si an

9.2.5.

economia anuală de energie :

636.752

kWh/an

în tone echivalent petrol

52,15

tep

9.2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO:

130.448,01

kg COj/an

9.2.7.

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

50

Apartamente

 • 9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C-rM in lei:

 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2KLEVER SYSTEM S.R.L.

Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 30 tel./fax: +40 263 206.137

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

INVESTIȚIEI

Bloc de locuințe din ALEEA PADIN, i

NR. 32,

Localitatea Cluj Napoca, Județul

Cluj.

9.1. Indicatori valorici:

9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -

2.313,76724

Mii lei

total,

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

2.113,38086

Mii lei

investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv

y,1,Z' T.V.A. '

1953,5940

Mii lei/m2 (a.u.)

9.2. Indicatori fizici:

9.2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție

12

luni

9.2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani

Q

ani

de la data receppei la terminarea lucrărilor)

0

9.2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

5,7

ani

9.2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire

71,290

kWh/m2 (a.u.)

corespunzător blocului izolat termic

si an

9.2.5.

economia anuală de energie :

958.472

kWh/an

în tone echivalent petrol

78,50

tep

9.2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

196.528,77

kg CCh/an

9.2.7.

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

88

Apartamente

 • 9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in Iei:

  • 9.3.1.  Anul 1

  • 9.3.2.  Anul 2


2.313,76724 lei

- lei9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

INVESTIȚIEI • ■ .A         ‘


Bloc de locuințe din ALEEA PADIN, NR. 12, BL. Cil, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.9.1. Indicatori valorici:

9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -

1.395,85548

Mii lei

total,

din care; construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

1.276,69946

Mii lei

investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. "

920,5140

Mii lei/m2 (a.u.)

9.2. Indicatori fizici:

9,2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

8

luni

2 2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

3

ani

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

6,4

ani

2 4 consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

72,860

kWh/m2 (a.u.) si an

9.2.5. economia anuală de energie :

502.903

kWh/an

în tone echivalent petrol

41,19

tep

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

102.914,67

kg CCh/an

2    numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea

eficienței energetice

44

Apartamente