Hotărârea nr. 494/2019

Hotărârea 494/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 336/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 168/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 336/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 168/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 336/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 168/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.261058/16.05.2019 al Serviciului Investiții și al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 336/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 168/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 112/08.03.2019, emisă de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, respectiv ale art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Nr. 494 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


Anexa 1


DEVIZ GENERAL CUMULAT CF 2 Cluj Napoca

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,


Reprezentantul legal


Dala

19.02.2019In mii Iei' mii curo In cursul

lei/curo la data de

Nr. Crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor tic cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Ml Heî

MII ruin

.MU lei

.Mlllrî

Mii eun>

t

2

1

4

s

6

7

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0,00000

O.ODOOC

0.00000

1.2

Amenajarea terenului

0,0000a

0.00000

0.00000

O.OOOOC

0.00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducere la siarea inițiala

0,00000

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 1

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

'A.                  -

TOTAL Capitol 2

0.00000

o.uouoo

0.00000

0,00000

0,00000

Capitolul 3 Cheltiueli pentru proiectare si asistenta tehnica

-".ți:.".-

-■ - ■ z *:•

3.1

Studii de teren

0.00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

1,75000

036920

033250

2,08250

0,43935

3.3

Proiectare si inginerie:

69,19764

14,59835

13.14756

8234520

1737205

33. J Cheltuieli de proiectare

68,44956

14,44053

13.00542

81,45498

17,18423

3.3.1.1 Proiectare Faza 1

35,53392

7.49645

6.75145

4228537

8,92077

3.3.12 Proiectare Faza 2

32,91564

6,94408

6.25397

39,16961

826346

3.32. Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,74808

0,15782

0,14214

0,89022

0,18782

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

3.5

Consultanta

37,83000

7,98085

7.IS770

45,01770

9,49725

3.5.1 Management in implementarea proiectului

2638000

5,60750

5.05020

31.63020

6,67295

332 Managementul in depunerea cererii de finanțare

II ,25000

237335

2,13750

1338750

2,82430

3.6

Asistenta tehnica:

105,45363

2224713

20.03619

125.48982

26,47409

3.6.1 Asistenta telurica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

48,77500

1028987

9.26725

58,04225

1224495

3.62 Asistenta tehnica - tEn partea dirigintelui de șantier

56,67863

11,95726

10,76894

67,44757

14,22914

TOTAL Capitol 3

21423127

45,19553

40,70395

25423522

53,78274

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitul debaza

L

4.1

Construcții si instalații

9.092,29135

1.918,16445

1.727,53536

10.819,82671

2.282,61569

4.2

Montaj utilaje tehnologice

O.OODOO

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4

Utilaje fora montaj si echipamente de transport

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5

Dotări

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6

Active necorporale

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0,00000

TOTAL Capitul 4

9.09229135

1.918,16445

1.72733536

10.819,82671

2282.615G9

Capitolul 5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier.

5.1

5.1.1 Lucrări de construcții

55.15188

11,63517

10,47887

65,63075

13,84586

5,12 Cheltuieli conexe organizării șantierului

54,05100

11,40292

10,26969

6432069

1336947

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

613,15900

12935570

11630021

729,65921

153,93329

TOTAL Capitol 5

72236188

15239379

13724877

859,61065

18134862

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

' • t-

- . .

6.1

^regatirea personalului de exploatare

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

62

3robe telinologicc si teste

0,00000

0,00000

0.00000

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

O.OOOOD

TOTAL GENERAL: ;

10.02838458

*2415,75377

1.905,48808

11.93437258

2317,74705

Din care C + M

9447,44323

1.929,79962

1.738,01423

10.885,45746

2296,46155

O = MUNICIPIUL CLUJ-NAPC 23/11/2017 13:51:46 UTC+02

Ancxu 1

DEVIZ GENERAL CUMULAT CF2 Cluj Napoca

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficiente» energetice a bloeurtfor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,

in iui- U'."’ 'ni,- eurn .la Cursul

4.4?W«

curs mediii          pn. penoadu Iț8

J

Nr.

Cri.

IJcntimirca capitolelor si subcapitolelor tic cheltuieli

Valoare fhira TVAi

TVA

Valunre

(inclusiv TV A)

MU Li'

MH4u«r

Mtl iri

VHH'

.'Miieiiro

J

»

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obține <a« terenului

G.0D05C

U.O'JOiE

C.KW0O

<3.930®

1.2

Amehațaroa terenului

o.oonoc

0.0000c

o,oor.«

0.00000

13

Amenajări pentru protecția tricciulu.’sisduceie tastarea mrr.ala

o,oasGî

O.0990C

0.00000

O.fiOÎXXl

O,GI>GU(»

TOTAL (3îpiiol 1

ILBOOfir

O.OWIM

0,900X1

U.IMKHH)

0,000(Ht

Capitolul^ Cheltuieli pentru realizarea ntiiiratilor necesare abiee

ivului

4>- "rF IrT

- u :„ -                  --

TOTAL Capitol 2

O,tXKXK>|         0.66000]           (1,00000

t.OOTOO

D/HHJOO

Capitolul 3 Cheltuicli.pcntru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii ce teren

0.00000

0.00000

0.00000

O,O0®0

0,00090

Tise. pentru ftbațterea de avize» acorduri si auioriznio

1,75000

039505

0J325C-

3,02250

0,47-319

3 3

Pr-atccUrg Si inginerie:

69,19764

15,62024

15.14 756

02,34520

18.588'38.

3.3J Cheltuieli ne protestare

68.44956

15,45136

13.00542

81,45498

IX3&7I l

3 3J î Pro fâctare Fază J

35.53392

E.C2I2C

£<751.45

422SS7

9.54523

&3J.2.proișăarcTaz3 3

32,91554

7.43016

ft’25397

39,16061

8.84188

3?3.2 Cmifîcot d& performanta energeticii Iu tniâtareâ lucianfor

0,74808

0.16'888

0.14214

0,89022

<}42(K)97

3.4

Organharea procedărilor de achiziție:

0,000®:

0,08000

lymxi

0-,<W0

C.dWiOO

3.5

Consultanții

37.X3r.KX>

SsS39<0

7J0770

45,01770

10,16200

35,1 Managcincpi in iniplerâemardaprojeșului

26.58000

6.00000

5,05030

31,63020

7J400Q

35.2 MsnugernenVul ia depunerea cererii de finanțare

11 „250(30

2.53950

XI3750

13,38750

3,02200

3 6

A-shivnUt tehnica;

105.45363

23,80*44

20.0351'5

125.48982

28.32729

3,6 l Așiscenia tehnica-din paneu proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

48,77500

11 „01016

926725

58.04225

13.10210

3 6.2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

56.67863

L3,7943K

10,76894

67.44757

15.22519

TOTAL Capitol 3

214.23127

48^5923

40.70395

254413522

S7.54747

CF-pitoîd 4 Cbdiniefipentrsi fjivesfiîsdebBZjj

- ■ < '< <:■ ■ .■ ; - ■ ■ -

IO.Mu

4 1

Construcții si instalații

6.967.7-3466

1 572,84531

1.323,86389

829156855

1.871.68592

«1:2

Montai utilaje tehnologice

0.00000

O.OOQ0O

c,®xx»

0.00000

O,MW0

4.3

UHFdje. echipamente tehnologice si futicuenak cu iririniaj

0,00000

0,00000

0.90600

aoopop

O.DOOfKI

4.4

Ulilrye fora iponiaj si echipamente de transpun

0,<XXXX?

0,00000

O.CGKS

0,00000

0.00009

45

Dolari

0,00000

<3,00000

6,0Sffi»

G.OOOOO

ot6wo

4.6

Active necaipoide

0,00000

G.00000

0.800®

0.00000

wxiȘîb

TOTA L Opinii 4

6.967,70466

1.572^4531

^523,86^9

£291,56355

1,871.^8592

Capitolul S Afiecheifturli r

i §          -5 *                j .              -

Drganizurc de sanitar.

5.1

5,1 J Lucrsri de construcții

41.18509

9296X5

7.82515

49.91015

IIțD6325

5.Î..2 Cfccliutau usnexe oiganizarii șantierului

54,05100

12220112

■Oj269r5v

64.32069

14,51933

Comisioane. cor. taxa.eusluî creditului

o.oofion

0,00000

O.OOOXJ

0.00000

0.00000

5.3

2heUuMi diverse si L'eprevazU'e

613,15900

138,41061

11650021

729.55Q21

164,70863

TOTAL Capitol 5

708.395®

15030858

134,59505

342,99005

190.29121

■. u. .

6.1

Preguiirea personal u hii:de^xpl oatare

0.00090

0,00000

0.CW®

0,00000

0;oiX)(>0

6.2

’robv tehnologice si fete

0,00000

0.00000

lyxB®

ItaWM)

2,00000

TOTAL Capitul 6

0.00000

0.00000

iXtMKHXl

0.00000

0,00000

TOTAL GENERAL

7.89033093

1.781,11312

1.499,16289

938949382

2.119,52466

Din care C+M

74)08^8966

1382.W16

1331^8904

334037870

1.882,74917DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, .Municipiul Cluj Napaea,

Alee Balta, Nr. 2. Bl. K4


în ini: k-E/nii cmc Ucui»«l

I.1MX

curs yn.-pwi/>r pi? pe« I:js&i 50 i >-20! 8

Nr.

Cri.

Denumirea rapitoieior si subcapitolelor de cheltuirii

Valoare tiara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv T VA)

MO Ici

Mileniu

ivniri ..

|       Ml firi

Mii ruft»

?

*

1

Capi

toiul l Cheltuirii pentru obținert-n si amenajarea .terenului

i.p.ff;Xte- ’f”-'. -

.' ' -/ -

LI

Obținerea terenul ai

0.00601

C-jXXXK

•JjKWX

CLQGGOr

fi,0tXKX}

1 2

Amenajarea terenului

0.00001

0,00060

S.obfiuc

O.OrifiOi

RGCaJuiI

(i.OUGOO

0,000(8

O/iOflOQ

0,00000

Amensjăn pentru piwezaa mediului & scutere ia starea imitata

TOT Al. Capitol!

O.OOOW)

0,(K10M

0,00000

O.OOlhX

0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilitarilor urecsare obiectivului

"Lt;- j?-';. •N-"-

TOTAI. Capitul 2

O.IMMHB

O.OGCOCl

(LOGuoa

0,110000

O.OOfXXi

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

-

3J

Studii de teren

0.00000

0.00000

O/CGOSC

0,00000

(l/KXXXi

3.2

Tițxe pentru obținerea de iivizc, acorduri si uuțonxatii

0,35000

0,07901

0.06650

<M16S£

0,09402

13 «5100

3.14921

2.6507C

16;6017B

3.74756

rrmecîare si mgtnerte:

3.3J Chelrtiidi de ț^oiectace

13,8001.8

.3,11516

2,62304

16.42222

3,70704

3.3.I 1 Proiectare Faze 1

7,16403

L61716

1.36117

8.5252G

1.92442

3.3,12. Proiectare baza 2

6.63615

1.49800

I^6US7

7.89702

L78262

3.3 2. Oști ficat de performanța energetica la finalizarea lucranler

0,15.083

0,fl3405

0,02806

0J 7.948

0.M3S2

3.4

Organizarea procedurik’r dc udiidîk,

0,00000

0,00000

8,00000

3,00000

O.GC-OOO

3t5

Consultanta

7,56600

1.70790

1,43754

9,01)354

2,03240

3.5.1 Management in implementarea proiectului

5,31600

uoooo

L0Î0S4

6^33604

1,42800

3.5.2 Majiagemenuil fn depunerea cererii de finanțare

275800

0,50790

0,42750

2.67750

0.60440

Asistenta tehnica’.

2020500

4,56095

3.83895

24X14395

5,42753

3.6.1 Asistenta tebnien - din partea protecraniului pe perioada dc execuție a lucrărilor

9,42700

2 J 2799

1.79113

11.21813

2,53231

3.6-2 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de sioiltar

10,77800

2,43296

2.0-4722

12.82582

2.89522

TOTAL Capitol 3

42,07200

9,497(1?

7J/J369

50.06569

1130151

Capitnlcl 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

-

4.1

Consirccrii <i instalații

î .346.69000

303,99323

255.871IO

1.602.515110

361,75194

4.2

Montaj upLve ishnologjce

0,00000

0,00000

0.00000

0.00000

o,aoosB

■4.3

Uîihye. -edripamenta tehnologice- si funcționalii cu- montaj

<100000

0,00000

3,00000

O.OQOO0

OJKXifiG

44

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0.00000

0,00000

0,00080

jywooo

OXșiOf®

4.5

Do tari

0.00000

0,00000

0,001100

3,00300

0,011000

4.6

Active nec^rporate

0,00000

0.00000

0.00803

0,01X100

O.OLi(KXi

TOTAL Capitol 4

1346,69000

303,99323

255,87110

1.602.54110

.361.75194

Capitolul? Alte clidtâidi:

*74’j

<7 j.;G

Organizare de sanner

5.1

$5.1 Lucrări de construcții

8,23700

1.85937

L56593

2,21265

>. î .2 Cheltuiri conexe organizării șantierului

9.15900

2,06749

1.74621

10.89921

2.4603!

5.2

Comisirsuie. cote. taxe, castul crcdiluhu

0,00000

OJXXMO

OJWX?

0JXX>OO

5.3

Chekuidi di verse si neprevăzute

118,50900

26.75147

22,51671

M1.02571

31,83425

TOTAL Capitul 5

135,00500

30,67833

2582195

161.72695

3650721

Capitolul 6 ChdtEîdi pentru probe tehnologice ii ieste si predare Îsbeneficiar:

’ - cd

■/»'2 ^-.7 ;

■ ■' '.

6.1

Vegatirea psre.analulîri de exploatare

0,00000

0,03000

O.fiODOO

v.oOOOO

O.OCOO&

6.2

Probe tehnologice s teste

0.00000

0,00000

0.00030

O.iKXHX)

ClOOOC€»

TOTAL Capitul 6

0,00000

ILOOOOO

«.uouuo

0,00000

0,60000

TOTAL GENERAL

1.524.66700

344U6863

289,68674

. 1.814i3S374

Din care C.+M

1354,92700

305,85265.

"257.43613

1,61236313

3S3M459.

'economice
Reprezentantul legal

KLEVER SYSTEM S.R.L.

Bistrița,, str. 1 Decembrie, nr. 30 tel./fax:+40 263 206.137


Bloc de locuințe din BULEVARDUL NICOLAE TITULESCU, NR. 11-15, BL. J, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -   1.881,99430 Mii lei

total,


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.


1.719,96755 Mii lei


investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. '


579,1053 Mii lei/m2 (a.u.)


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție


12 luni


g 9 2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

9 2 4 consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

9.2.5. economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent COz

27 numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


3

7,1

71,070

625.841

51,26

128.719,11

54


ani

ani

kWh/m2 (a.u.) si an

kWh/an tep

kg CCh/an

Apartamente


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in Iei:


 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2


1.881,99430 lei

- lei
KLEVER SYSTEM S.R.L.

Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 30 teL/fax:+40 263 206.137


9, PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Bloc de locuințe din STR. LIVIU REBREANU, NR. 62, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

 • 9.1. Indicatori valorici:

 • 9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

  1.296,90539 Mii lei

  1.185,06119 Mii lei

  958,4564 Mii lei/m2 (a.u.)


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv

T.V.A. '

 • 9.2. Indicatori fizici:

9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

^22 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

9.2.5. economia anuală de energie : în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

5 2y numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


8 luni


3

6,8

71,760

437.512

35,83

89.573,52

44


ani

ani

kWh/m2 (a.u.) si an

kWh/an tep

kg COz/an

Apartamente


 • 9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

  • 9.3.1.  Anul 1

  • 9.3.2.  Anul 2  1.185,06119 lei

  - leiKLEV'ER SYSTEM S.R.L.

Bistrița, str 1 Decembrie, nr. 30 tel./fax: +40 263 206.137


9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

INVFSTTTIFÎ

stJ Iii. IU


Bloc de locuințe din STR. ION MEȘTER, NR. 6, BL. J, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.


9.1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -   5.701,91275 Mii lei

total.


din care: construcții-montaj [C + M) inclusiv T.V.A.


5.236,20001 Mii lei


investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv T.V.A. ’


5408,2303 Mii lei/m2 [a.u.)


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție


16 luni


 • 9.2.2.

 • 9.2.3.

 • 9.2.4.

 • 9.2.5.

 • 9.2.6.

 • 9.2.7.


durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție [ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent COz

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


3

5,9

74,020

2.240.796

183,52

459.796,81


ani

ani

kWh/m2 (a.u.) si an

kWh/an tep

kg CO2/an


206 Apartamente


 • 9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C-rM in lei:

 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2

  5.701,91275 lei

KLEVER SYSTEM S.R.L.

Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 30 tel./fax: +40 263 206.137

9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI

INVESTIȚIEI

                        Jtl'M               ££<1

Bloc de locuințe din STR. BUCIUM, NR. 3, BL. A2, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

9.1. Indicatori valorici:

9.1.1.

valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

1.239,20640

Mii lei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

1.131,86558

Mii lei

9.1.2.

investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului] inclusiv T.V.A. ’

805,8120

Mii lei/m2 fa.u.)

9.2. Indicatori fizici:

9.2.1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție

8

luni

9.2.2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție [ani

O

ani

de la data recepției la terminarea lucrărilor)

0

9.2.3.

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

6,3

ani

9.2.4.

consumul anual specific de energie pentru încălzire

73,890

kWh/m2 (a.u.)

corespunzător blocului izolat termic

si an

9.2.5.

economia anuală de energie :

447.134

kWh/an

în tone echivalent petrol

36,62

tep

9.2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent COz

91.572,25

kg CCh/an

9.2.7.

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

44

Apartamente

 • 9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in Iei:

  9.3.1. Anul 1


1.239,20640 lei

 • 9.3.2. Anul 2

  - lei