Hotărârea nr. 493/2019

Hotărârea 493/2019 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 166/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”).

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.334/2016 , astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.166/2017 ( aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 334/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.166/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 260985/16.05.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr.334/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 166/2017 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”), în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Nr. 493 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

j^he-Xa (a

.A ne mi 1

DEVIZ GENERAL CUMULAT CF 1 Cluj Napoca

Privind clickuicliJc necesare realizării invesliuci:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Ctaj Napoca.

Bulcvnrd Tituiescu Nicniac, Nr. 147, Bl. 1 1; Bulevard Tituiescu Nicnlric, Nr. 33, Dl. Bl; Alee Muscel, Nr. 6, Dl. C4; Slr. Uzina elcclrirc, Nr. 15; Str. Hațeg, Nr. 4, DL Lumii G;

Io mii Icimii euro la cursul                         Ici/'eum Ia dala dc                                                                                |

Elaboratorul documentației tchnico-cconomicc Klever Svsfem SRL


Data

19.02.2019Nr

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fana TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

Mlllri      |    MB rum

MII ki

MII ki        I      .Mii rum

1

’ 1

1 1

Capitolul I Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0000

0 0.0000

0           O.GODfloj           0.0000

0 0,00000

1.2

Amenajarea terenului

0.00D0

0 0.0000

0           O.GOODDj           0,0000

0 0.00000

1.3

Amcnajnri pentru proledin mcdiolui si nduccrc la starea inițiala

0,0000

0 0,0000

O.OOOBDj           0.0000

0         O.ODOOD

TOTAL Capitol 1

O.ODDO

O.OOOD

a,eooo»|           0,0000

0 0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utUitatilor necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2                         |         0.000D

a|        o.oodoo]           o.ooonoj           o,ooodo|        0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare ai asistenta tehnica

3.1

Studii dc teren

0.0D0D

o.oooot

0.0000

3)             O.ODDO

0,00000

32

Taxe pentru obținerea dc avize, acorduri si autorizații

I.750D

0.3825-

05325

3,             2,08251

0,45525

3.3

Proiectare si mpneric:

5729B5-

12.52592

10.E867

-            6B.J852-

14,90584

33.1 Cheltuieli de proiectare

56.69795

12,39463

10,7726

67,4705£

14,74960

33.1.1 Proiectare Faza 1

2939465

6,46963

5.62291

1            35.21763

7.69BB6

33.12 Pnwectan: Faza 2

27,10330

5,92500

5.1*5963

3225293

7,05074

332. Certificat dc performanta energetica la finalizarea lucrărilor

0,60059

0,13129

OJM1C

0,71469

0.15624

3.4

Organizarea procedurilor dc achiziție:

0.00000

0,00000

0,00008

1 0,00000

O.OOODO

3.5

Consultanta

39.15900

836048

7.44021

4629921

I0.J8698

33.1 Management in implementarea proiectului

27.90900

6.10113

5JM71|        3331171

726033

3.52 Managementul in depunerea cererii dc finanțare

11250D0

2.45935

2,13750

133B750

2.926G5

3.6

Asistenta tehnica:

78.1 JIH7

17,07588

14,84126

92,95313

2 0 2 2030

3.6.1 Asistenta tehnica - din pan ca proiectantului pc perioada dc exccuu'e a lucrărilor

35,08400

7,66964

6.66596

41,74 996

9,12687

3.62 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui dc sanficr

43,02787

9,40624

E.J753D

5120317

11,19343

TOTAL Capitol 3

17621941

3B344B3

3330D6B

209,82009

45,86837

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5.66138217

1237.62289

1.075,6626!

6.737.0447B

1.472.77124

42

Montaj utilaje tehnologice

0,00000

0,00000

O.ODOOD

0.00000

O.ODOOD

43

Jtilnjc, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000DO

O.OODOO

O.DDDDD

O.OOODO

O.OODOO

4.4

Jlilajc fina montaj si cel țipam rn te de transport

0,00000

O.OOODO

O.OflDDD

0,00000

0,00000

4.5

Dolari

0,00000

O.OOODO

0.D0DD0

0,00000

O.ODOOD

4.6

\ctivc nccorporalc

O.OOODO

O.ODOOD

0,00300

0,00000

0.00000

TOTAL Capitol 4

5.66I3S2I7

1237,62289

1.075^6261

6.737,04478

1.472.77124

Copitoluj 5 Alte cheltuieli:

rignniznrr de șantier:

5 l

.1.1 Lucrări de construcții

44.67097

9.76541

8.4E74B

53,15845

11,62085

5

.12 Cheltuirii conexe organizării șantierului

2838000

620409

5.39220

33.77220

7.38287

52 C

omisioanc, cote, taxe, costul creditului

O.ODDOO

O.OODOO

O.OODOO

0,00000

O.OOODO

53 C

■hclnneli diverse si neprevăzute

441,06600

96,42052

E3.80254

524,86854

114.74042

TOTAL Capitol 5

514,11697

11239002

97,68222

611,79919

133,74414

Capitolul 6 Cheltuiri» pentru probe tehnologice si teste si predare La beneficiar:

6.1 P

regaîirca personalului de exploatare

0.00000

0,00000

O.ODDDO

O.OOODO

0,00000

62 P

robe tehnologice si tesle

O.OOODO

O.OOODO

OXMJDDO

0,00000

0,00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

0,00000

OJJOOOD

D.DOOOO

0,00000

TOTAL GENERAL

6351.81855

138855774

130634551

7558,66406

1.6523E375

Din cure C + M

5.706,05314

134738830

1.084,15009

6.79030323

1.48439209

Reprezentantul legal

DEVIZ GENERAL

"rivijiii ciitiiljidile nccesaic rsaJisarii iilvesiitiei:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de Joaiinle, Municipiu! Cluj Napoca.

Bulevard litidescu îNicobe. Nr. s4,% Bl. II

î.-13'jr-

te/enro

Nr. Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

tiara TVA)

| TVA

I

Valoare

l'intlusiv TV.A)        ;

iHrTĂJBiiȚiKr

:<ti:AWj‘Șg^K£MES;® ti

1                    ■’                    1                -•                 1               S

! *


Cspiroliti 1 Cbeltuirii pentru obținerea si amenajarea terenului

Qut.ncnm terdnutm                         _______________

Azacaajarei! lacr.'dsi

Antstgan pentru proteciu mediului si mtaK-it lx suirea inițialaTOT AI. Capital 1


Capitolul 2 Cheltuieli pentrurealizarea utilităților necesare obiectivului


TOTAL Capnol


Capitona 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


j.î


 • 3.2

 • 3.3


Mtudii de teren

Tarte pcnns obținerea de avize, scontai si autorizați: Proiectare si inginerie:_______________________________

3.3.1 Cheltuieli ce prcricaz---' 3j.LJ Ptoieclare Faza i


3.3. U Proiectare raza 2___________________________________

35.2. Certificai se perfînzuutz energetica la finalizarea lucrărilor


3.4


rea


or deschizi’.;?.


0.00000

•2.00005


0.000»! S.O&jyO


O.W0OO


O.KOOO


QăâwW

8.0110®


0,00000

O.ifâfiiffl


O.OGGO&


0.00000


O.KCQil


0,00800


0.0&WO


a.Dawu


0,00000


(țooft®


0.00000


n.iywonj

3,000001


0,000001


■wooo|


O.’OOOOO


0,00000

025000


20.57336


20.35931


1Q519J3


0.00000

0,079(11

4.644?.;

4,59570

2.464S1


0.00000|

0,06650


0.G8GCG


S.?D'?D3


9.4401°

021455!

0.00000]


5,86827

2,37465

1,79364

0,34076 (■',•30000


0,4(550

24.4828?

24,22758


! 2.99375


11.23385


025521

0,S>3C'3


0.00000,

0.09402

5.52660

5,46897

2.93312


2J35S5


0,05763

0,80003


3.5

Consultanta

7,5660

ft|        1.70791

'.>         1.4375-

f        9,®35-

703240

3.5.1 zvkLTL^ETOLnl â imnr^entareB proiectului

5.3160

j|    12®»

1. sil 00-

6,3260-

1.42800

3 52 NfenxgEîTienniJ in depunerea cererii dc f-nantarș

2J500

q     O^fpyt

0,42751

2,6775

0,60440;

3.6

Asistenta tehiî fes:

2555511

5.S5S9.

4.93141

30.8S66-

c,972 le;

3.6,1 Asistenta tehnica - din partea proiecianrulm pe perioada de execuție.«literarilor

11.707»

2:.t42a

2212433

13.9313:

3,14477;

3.6.2 Aastarin tehnica - din partea dirimpisiui de șantier

14-2-țS‘c

3.21.625

2,70715

(6,9'531

3,82739

TOTAL Capitol, 3

54,44502

12.290071     10,5-1455

j       64.73957

34.62518

Cspitohxl^.^Cfcelixușfi^pâstrn l£vesthia.dE;hEZs^     "         t-f:-

"TO-Tti'’N" '            -Ț,;.

4.1

Construcții si insalzrfl

1.672,42955

377.52360

317.76162

î.990:iSIî?

449.253-3X

4.2

Motiiaj utilaje tdtnoîOHics

O.OGDGG

O.GOGOC’

C’.OOOQO

o.noK»

O.GC-Suf-

4 3

L'fUaje. echipamente tehnologice si iîuicîîonate .cu montai

U.C0CCC'

0.00C0C

B.00006

C,KWiX>

C.GDOG0

4 4

Utilaje fam muntg te echipanisnle de trânspcrl

(l.OODCC1

O.0OMO

’j.OOOW;

O.OGfflXl

6,0E02

•1.5

Dnori

0.02000

0.33COC

i/.oaoa]

0,8'391X3

O.OOO0C

46 I

Active necoTponde

0,30000

0.00006

sjXttXifi

0,0t)>Ji»

TOTaL Capiwl 4 '

1.672,42955

377*52360

317.76162

1,1W.J9J17

449,253 03

ț>r.i«inl 5 A!li.chcit=ieh F.Ș r-          ȘKii* • ri ti i’              *^1®

□tgonizate de șantier

51

i 1.1 Luciri de conxtnjcîii

8.23700

1.8533"

156505

9,80203

2,21255

.12 Ci^midl acr-sin organizării santitmlui

7..74Q00

1.74718

1.470®

OJlil&'l

2,07914|

5.2

Jomisic-ane, este, taxe. costul credindui

O.UODOC

0,00000

5.00000

O.O&X»

o,rac:al

5.3     £

7n*ttsieslj dih-eroe si neprevăzute

J 47,17400

33.22212

27°6306

175.33706

3953432I

TOTAL Capitul 5                         |

163,15100

36.82867

365SS6S

194,14969

4131267.1

CapftaMS'Odtmeli jSOTirn prâbc.fEhiicilt^lct ji Iwtc si predare Ia bcnefîem:.

1

.. !-• • Di./.-".. |

6.1 ?

regaliit-z pcisonaiujij? de exploatare

o.otx»o

G.0000.3

CûKiS3

0.00000

0,00009

6.2 ?

robe fchncrogtet si ieste

0,00000

0,00000

c-.oootja

0,00000

o.Gpcxq

TOTAL Capitol 6

0.00000

Q.OOUOll

e,rwooo

tl.tWUUt'l

LsOLKXXi

TOTAL GENERAL        ti:--î ,...... .  -  .

1,8941.02557 '

426^4234

-35940486.;

‘.2^49,13043

■'507,70437

(

i

Dîfl Către C"t"?Yf ■ ’    -            ‘ r • ’                                  |

1.630^66551

37938297Î

'3x932565]’

•I.999.9932Ș

'451,46573
DEVIZ GENERAL

Privind cheîcufeîi-e nesîsnre realizării invîstilf'ei.
Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe. Municipiul Cluj Napoca,
Bulevard' TituJescu Nicolae, Nr. 33',. BL Bl

CU:

zurilu srGjȚlorx pr. f-snnu:

Nr.

Cri.

L»en îs

Tifrca cnphnleicr si .subcajniolcîor de cheltuieli

Valoare, ffara TVA)

1 v A

Valoare (inclusiv TVA)

r AKIir'         fr ’ Mr,l C =.'r. ...

1 :

>1            i i

r.                  iCheltuieli pentru obținerea si aniei3aj£.reg teren uliii

1.1

Obținerea terenului

C,00000

cyooooo

0.00000

0.OGO3Q

U.Oj’GOO

i .2

AnienaEreă tcrcuuluj

C.QOOOO

G.ODOOO

3,00000

©.DOS»

(j

;3

Amenajări pentru prutccuis mediului si aducere b starea inidâia

C .00000

0,00000

c,ocooo

0,0®Sfi

o.rocoo

I

TOTAL Capitel.)                           |

0,00000

6.00000

o,roata

(LDOODO

0.00000


Crpirolui: Chriftiriî pentru realizarea utfliiatiior necesare nbiecrimliii

TOTAL Capitol 2

04K4X

o|       ti.iiiioo»]         tyinroo|         o,coooej      o,oeooo.

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiec'ure si nsisrenta tehnica.

3.1

Studii de teren

G.OOClO

0      0,00000/       8,0005

0,000

jQl     0.K3K

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acordiri si autunzutii

i       C25C0

0      0,0790

1         8,0565

(1,4:6:

lOi      0,09402

33

Proiectare si in umede:

| 6.618=

9       1,4940

2         1’2575

7xg7b;

»j     1.77789

33.1 Cheltuiri: de proiectare

6.5469

4        1,4778

124392

7.7S086j     1'5867

3=3.1.) Protestare Fazs I

1        32-986

8       0.7672

0,64575

3       0,9179'7

33.1.2 Pracoarcftca 2

3.1482

0.7106'

£‘,59517

3,7454

3      0,84570

3,3.2. Ccm'fttzi de pEnbnraijts cncrEclicch fjcaiiz^res lucrărilor

0,0715.

0,6161.

£01359

4      0,01932

3.4

Organiza^ .pjDced'j iilor de AchiĂitre

| 0,00601

o.oflonc

0,30000

O.SSu

3      0,00350

3.5

CbcsulUnia

7.566OC

1.7CI79C

j,43721

9,0035

4      .2,03240

3.5,1 Management in inspkmnnuires proiectului

53160C

1.20000

1.0)004

632604?     1.42800

352 'dunagemenJĂL: H depunerea cererii de finanțare

2215000

0.50797

D.4275D

T6775

Jj     0.60440

3.6

Asistente lebeica;

1130072

2,68640

22<>1!4

14.Î63S

S|      3,1=382

3.6.1 AstșfcfKa tcTinicș - cin partea proisclantu!ui pc perioada de exsei-tic a lucrurilor

5,21 SOC

1,17?ES

•0,99143

62®®    1,40358

3.6.2 Asistenta tehnica - din partea dinginctiuii de șantier

|        6.68373

1.5UK52

1269T2

7,55244/     1,79514

TOTAL Capitol 3

26.43521

5.96733

3,02269

3145790}     7,10113

Canicula! 4:ClidtaIdi partrainvestiiisi de bxzsț. 7. r.. rT‘;-.,r;i,  ; p

j Z-v

'"';n

-1.1

CojEsarucsi sd fresifalii

745.4o3.S4

1.6837626

Î41,63815

837,10197

220.24875

42

Montaj unlațe tehnologice

O.OOODO

0,00600

0,00000

0J5SSC

£00000

4.3

□nsife. echîpHTnenre tchnolngicc d ninciionide cu murtiai

0,00000

0.00000

0,00000

0,0800

4.4

Jnhijc fbrs. ruG-nbâ d echipamente de transport

0,000017

0.03000

S.rKMXJQ

0:31CîX=

4j

Dotași

0.00600

0.00000

o-.riooiW

e.roroo

4.6

u.ooooc-

0,00000

O.GOOOoj

0,00000

c-.roroo

TOTAL Capitul 4

745,46384]

16827626

141/SHI3|

887.10157

200,24575

Capitolul5 Afte cheltuirii                                -L

Vganirare de 33nder

5.1     5

LI Lucran dc cnnstrucuî

8.237DC-

1.85937

■265(6

9,81255

29J265

5

,1.-2 ChtdiuicJj cănesc mgaiuzani gcc&nilui

3.870DG

u, 87359

0.73530

<£•350-0

13)5957

5.2 C

omisc-ăne, eate, ta«c, costul credimlci

fl.ooooci

0.00000’

■3,00000

0,00000

o,roiKS

5.3 C

fielxieli diverse s neprevazu-e

65,60I00|

14,80835

12,46419

78,06319

17.6219=

TOTAL Capitol 5

77,7D8U0j

1734131

14,76432

92,47252

20.S74I6

Capitolul 6 Cheltuirii pentru probe tehnologice si ieste si predare lu benefidani©?

.  '3<r'

■■' ȚriTS:-

6.1 P

egarrrea personalulm de onduâhue

0.00030

C,OQi«|

•XOOtKOl

O.ororo

o.rooKi

63 p-

obe idinoj<?/p=o si iisie

0.0C030

2,00000/

o.rooooț

c.roc-vD

a,onooc

TOTAL Capitul 6

0.00000

0.00000/

o,ooooo|

0,00900 .

TOTAL

GENERAL-. ■ L /  •. - '■■

849,60705

I9I.784K)|

1611425341

1.011,03239 ■'

;228224M

r                i

Din rare C rM .■

753,70084

170.135631

14330316/

S96^C4®.

:202;4614G


Elaboratorul
Kiever


co


Reprezentantul lega!


Rac
10.0J.2GI7

DEVIZ GENERAL

Privind chsinri'-'Jile n;X-(::-brc Tculi^dri i::VCS!Îtie:.

Creșterea eficientei energetice 2 blocurilor de locuințe. Municipiu! Cluj Napuua,
Alee Mttscel. Nr. 6. SI. C4jcjreu-ni

i r,t

i ;\r.

D unu mirea tUiiitOîejor si subcapitolelor d£ cheltuieli

Valoare

(fara TVA)

TVA

Valoare uncliisîv ȚVa»

GrL

■; .Te.tirU-?

CZr'A-sitV^o NL

«

j

Cspi

olul .1 Cheltuieli pentru obținerea si smcnajarc-E tcrcnnim

i i i

C'biinercs tcrenuiu;

3.01)000

«j.bVJCi;

QJECSC-

0,00030

0:00000

12

Amcn3?£rcă. terenului

L’JJOOÎH)

îaCCOOU

O.30CS?

•J.OOCW

0,00000

1.3

Âmenajarî pentru proiecția rriedîuliri si uuucz.-c ia itoca nutiVla

2,00000

O/IOOO'J

CjDUC-l

LVX?0!J0

0,00800

TOTAL Capitol 1

O.ÎXMKJO

(J.DvOOO

O4J0GO0

0.00000

€'.OO0C9

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utffitatilor necesare obiectivului

TOTAL Capitul 2                       |

0,00000

o.oco®|

0,002-201

G.iWOM

O.DtJGSa


Capitelul 3 Cheltuieli pentru proiedarest ssistentî tehnica                                                     • .   •

3.1

Stadii dc îersn

0.0000

O         l'i.GOOO

0       O.OOCC

j          D.OOCK

D         G,t>D0Dv

3.2

Texe pentru DhnnErra dc «vize, uceidun si uuiorizalii

0.3505

0      0,0790

) |       0,9655

0          G,4 >65

G        r?tGS4(E

3.5

proiectare si inginerie;

2.9761

1       0.6715

0|       9.5651

5         3.5m15

7       C.79S45

3.3.1 Cheiiiridi dr proizGi^e

2,9-439

4       0,664541       0.5593

5          3.5G32

9        0,79081

3,3.1.1 proiectare Faza 1

1.5282

'       0,3449

sj     0^933

I.S1S&

4       0,41053

3.2.1 2 Proiectare Faza 2

1,4156

7.4       G.3195

5}      0268=

i>84fe

D.3&Î23

3 2-2. Certiăcsl de perfonoania eniugetiea Ia fuislizarea lucrărilor

0,032!'

0,00-72

5(      &D061

atBsa

O.00SW

3.4

Organizare procedurilor dc achiziție;

0,0000!

£',0000

4     o.oooa

0,0®C(

Djffl®»

3.5

Consultanta

1        7.S66K

1.70791

1       1.4J7Ș

9 0G35.

2.133240

3.2.1 hfinnasczneni in nnpletacrHaje'e.prpieeldui

!         5.31601

120001

1|       LOlOOi

6326.C4

142200

3 52 M.'V73=cta.er.:uJ in depunerea cererii de nuanțare                  !          2.25CCC

0.5O79(

|       0.42750

2,67756

0:u£f44G

3.6

Aâstetâi tehnica;

5.03335

1,13521

0^5634

Î.9896S

125208

3.6.1 Aris^stz tahnica.- din partey pfojțrrjyitalui pe perioade de ex ecui ie el lucniru or

2.037DD

G,45982

S3S7DS

2,42423

D3471P

3.62 AasKsia isănics - dus șwflsa dirigintelui de sartier

2.99635

U.5753S

236931

3,565"

0.8048»

TOTAL Capital 3

1&S2S46

359491

3,0258u|       18^5130

<U77d5|

Cxpisoiul.4 CixeltnieU pentru investiții âc taxa ’.c trf-I A,Ck/C-%.

LI

Constru chiri jriSEilatff

291,C0ic£

S5,68Sti6

552903!

34629J97

78.16974;1

4.2

Moauțj utilaje tihăulegiec

(>,00000

8,00000

■UlOOfitt

o.offixz;

0,OE<^5

2.3

Ub iaj-:, ecnipxnieVL (Winojc'glce si fiiîiciiwrate ci: montaj

O.CCODD

O.OOOtTO

•WQ®

.0,000®

■O.uBîXțO

<4

IJriteîs fRE£ monta? si îehipamcnle de cnicspon

o.coooo

0,00000

0.00000

O.C'BOO

0,3SS»

4-5

□orari

0,00000

0,00000

OJ0S»

s.eț»iX;;

ii.oaas

4.=

Vrlive neccrponile:

O.GCObO

0,00000

0,10080}

0,000»

fi,OOC-IH

TOTAL Capitol 4

291,00166

b£b88S6f

55290311

346.29197

78,16974

jrgaafcaie & șantier

5 i

..1.1. Lunari dc eunsuoriii

&25700

L85S37

3.55503

9.50203

2,21265

.1,2 Cndliadi cvnvx^ orutuiL^uii șantierul ai

1 ,2'4)111)

0,29120

«,2«10

143510

0.34653

52 l

Jctajsicanc. colt. texc, cariul deJitalui

£',60000

0.MGO

0^30®

S.OtMfiO

0.00000

53 l

‘heltaielî        ri .neprevăzute

3.5,60X09

5,7835-9

<£6552

30,-2-7352

6ZX7B9D

TOTAL Capitol 5

35,13500

7,9Jllo

C.67565

41t8J1W5

y^438UHj

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tc’hnoiojiice si teste si predare ix bendDcixnTV.*' - ?.• -A /•• '• ■■.:A:.Z Es                           -.   ?-fXș-':;r |

6.1 P

rcgariiîE. personalului de exploatare

C.oooou

0,00000

CJrOtiOG

Cs00i>35.|

6.2 P

*obc (dinoiO’dc'c si leite

0,00000

O.ODOOil

c.oaooa

c.oonoș.

A 0Q0n.fi 1

TOTAL Capitol b

0,09000

0.00000

0,000®

<100000

0,000001

TOTAL GENERAL-               .■■■■'■      ■ ’ -

342,06212

.7721493

6439180

, ■4074’5392 .-

< 91^8577

Ihu csre C+ M ■'■ •   •'

299.23866 '

.67^48,25

5535534

’ 356,09400

■: 8508239


Elaboratorul doyunjăpJirik’hnico-ecC'nOiDice, Klcver S^iaf "A


'■•U

Arii'su .=

DEVIZ GENERAL

Prvir-ti chekuisblî necesare realizării investiției:
Creșterea eficientei energetice a bioeuriior de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,
Sîr. Uzinei electrice, bir. 15

insni! lerrntic^tjjaemsul «y Ict'edr.c         cistsîss:!          pir perins&2lîl5-2(Hll           ;

Nr.

Crt.

Uenu-nircu cspitoklor si subespiiolelor c'e cheltuieli

Valoare (Tara TVA)

n-A

Valoare

Huc-I.iridv TV.Aj

yy   -<^7; va<:

j l

J

j Cspifolul 1 Qj doricii pentru obținerea ai amenajarea terenului

1 '■■

Gbiinur^a âr-iuidiii

0.00000

0.00000

tj.omo

0,00033

0,00000

12

Ajnc-wiea îtffcnuJd

0,00000

6,06000

jflXV»

(\GGCKXj

0,60000

1 15

ArnenajaT! p±nn~u prc-icL-ha mediului’ si aducere la siarea irnfaia

C.OGODG

0,00000

T-AWaZ

OfiXSD

O.OOOGO

TOTAL Ca pitol J

0,00000

0,00000

tUII.MW

ojjooeo

0.90600

| Ciipftulid 2 Cheltuieli pentru refilizârefi utilităților necesare nbîcdrvului

TOTAL Capitol 2                        j

o,ooooo|

6,00000

S«W)0|

0.000001

0,00006


Cheltuieli


si ssistenta tehnica

1

j.Snidri de teren

G.C'OOO

0 0.0000

)       9.0000

0         o,o®>:

0         0.OOC-VO

1

Taxe pîsiTTD obținere* du avize, uec-rdr.n si suîarizaru

C.25UG

0      0,0790

1         0,0665

0        0,6365

3        D,0y4O2

1 33

PfDÎeeiETE si inginerie:

5.2276

1 1,1800

5       5.91S2

5         6,223£

5         1.40425

3 j 1 Chdluiriî cc praicciisu

5,1710

9       1,1672

=       532825

nf1536

3       Î3S907

3.2, JJ Proiectare rbro }

2,6344

0,6059

’       35100.

5        3.3945

3        0,72110

3.3.1.2 ?rsier.;375 rSJS 2

2/866

03oJ3.

3,-4724<

2,9591

2        0,66797

13.3.2. Certificai de peribnn.ariîâ energetica la finalizarea lucrărilor

0.0565

0.0127!

5.0307-

(!,K72

0.01518

1 3.4

{Organizarea pracedunicr da auliiziU.c-:

0,0000

0,00001

affiXKt

O.ODOX

i|

35

Cun&ilizata

756601

1.7079C

1,45754

9,2035-

2,03240

3 5.1 Managesnenun in^leniimîmeaproiecnkn’

531601

1,20000

L.OJeiM

6,32gu

J428I»

3.5,2 Managementul m depunerea cererii ds finamare

2.250GC

0,507%

3.A275Î

2,67752

0,6044-3

36

Asisîcr.îa giniră

5,03863

1.81455

î 52734

9.565-97

2.15936

3:5 1 .Assieclz tchra^i - din partea proiec^ntunii pe perioada de execuție a lucrării nr

3.42000

0,77301

D.6A9SO

4,06980

C!t9}S6?

3.5.2 /Lsstesla. tehnica - din panta ăiriginieîai d= șantier

4.61863

1,04258

■5717754

5,49637

3^4067

1                           TOTAL Cap'rtolj

21,18224

4.78155

2529657

5,69005

[’ Cipltolnl 4’CfceliWElLpciih-a investitii deibsi^.-;£ •!.-•:.:’!-:T’’i.et* **-L

1 4.)

Ctfnsîrucin -si ir-.’dalalff

488.58115

11.17,28920

92,S05-

581,41157

131^4115

4.2

.Xtaitej utilaj? telmolojyre

6.00000

0,00000

•j.fJOQOP

0.KXXS

L-.OJÎajL»

4.2

Utilaje, echipamente. tehnologia; si lirnsianalc cu mentei

0,00000

o,oqooo

G,C»0W

O.WSC-3

4.4

Uțfhic to montaj ri eunrpumwUe de transport

0,00000

0,00000

O.iXiWO

t=,0-5£t®

4.5

Ixzsri

0.00000

0,00000

0,00(300

!L&X-30

tLSiKțî

4.6

Active -aeCKporaîe

0.00090

0,00000

CîîOft-m

0.SHKS

B.QO(»O

TOTAL Capitol 4

4B8381J5

110,38931)

5243043

581,4315?

131^44.15

| Opitoia 5A!te theihlirii:; îf        wi s ?■-y ■< fii                        y :"jy                                          ■

jraaniaare desaon'tr

51

?. 1.1 Lucruri de construcții

S.2370C-

I.S5S37

i <6503

9,80.303

3r2I26S

. IC Cbehisîefî ccaexi? organizării .țsnîierultii

5,99.930

050271

C.759S1

•I.7588Î

1.07422

52

.'emiri cane. rute, laxe.cx-stiîl creditului

O.GGOOC

0,00000

c-.ooooa

O.K=KS

33 £

Zaelfuieli diverse si c-epre vazme

42.99506

9.70542

8,16905

61,16405

1154945

TOTAL Capitol 5

55.23100

13,46750

lfc/9389

65,72489

14,85532

Cipjitjlul d Cheltnjcli..pentru probe tdtnolopcc si teste sî predare’la ’btMefîcâfc~j.V •

; - •/■țț.;:

:

-'. <■?<£;, 1 ?r?

tf-îf

6.1 ?

regiilire-2 pusu-iaiului de explozisTe

0.Q2C-3G

0.00000

O.uOtlffi

0.0C-&S

o.uoseo

6.2 P

rube tehnologice si iesle

O.G3O03

0,00000

0.000®

0,00«»

■O.KvOO

TOTAL Capitol 6

0.00000

O,LX.tXHJ

0,00000

0,00903

O.OCKHM

rOlAL.GENERAL • * ■ ■ - ■<,....            -.■'-. .

564,99439

127453825 .

10734294-=

67234333

’■- 151,77050!

i

DtncareC-ă-M ■

496,81815.

11244857

'9439545

'59131360

■ 133,455^1


elaboratoral d Kfever S’ricin icc
DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării investiției:

Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul Cluj Napoca,

Str. Hațeg, Nr. 4, Bl. Lama G


Data

19.02.2019


Ln mii tei/ inii euro la cursul       4,7401        Ici/curola dala de 19.02,2019

Nr

Cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(f£FE TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mit tei

MII euro

MII tei

MU lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul I Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.0003

D      0.0000

0 0,0000

0 0,0000

0 0,00000

12

Amenajarea terenului

0.0003

0,0000i

D '       0.0000

0 0,0000

0 0.00000

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducere la starea inițiala

0.0000'

0,0000

3        0,0000

0 0,0000

0 0,00000

TOTAL Capitol 1

0,0000

i       0,0000

0,0D00

0 0,0000

0 0,00000

Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL Capitol 2

0,0000î

1 0,0000

)[ 0,0000

o|         0,OT000|       0,00000

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

O.OODOC

o.ooooc

0,0000

0,0000

0.00000

32

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

03500C

0,0765

0.0665

0,4165

0.09105

33

Proiectare si inginerie:

21.90247

4.78806

4,1614

26,0639.

5,69779

33.1 Cheltuieli de proiectare

21.67667

4,73870

4.11856

25,7952.

5.63905

33.1.1 Proiectare Faza 1

11,06413

2.41871

2,10218

13,16631

2,87826

33.1.2 Proiectare Faza 2

10.61254

231999

2,01638

12,62892

2,76079

3.32. Certifica! de performanta energetica Ia finalizarea lucrărilor

022580

0,04936

0,04290

02687C

0,05874

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție:

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

33

Consultanta

839500

1,94452

1.69005

1038505

231398

3.5.1 Management in implementarea proiectului

634500

1,45265

136255

7.90755

1,72865

332 Managementul in depunerea cererii de finanțare

225000

0.49187

0.42750

2,67750

038533

3.6

Asistenta tehnica:

27.18400

5.94264

5.16496

32.34896

7.07174

3.6.1 Asistenta tehnica - din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor

12.70200

2,77676

2.41338

15,11538

3.30434

3.62 Asistenta tehnica - din partea dirigintelui de șantier

14.48200

3,16588

2,75158

1723358

3,76740

TOTAL Capitol 3

5833147

12,75173

11,08297

69,41444

15,17456

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2.463,90597

538,62932

468,14213

2.932.048J0

64036889

4.2

vîontaj utilaje tehnologice

0X10000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3

Jtilaje. echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0,00000

4.4

Jtilaje fara montaj si echipamente de transport

0.00000

0.00000

0,00300

0,00000

0.00000

4.5

)otari

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0.00000

4.6

\ctive necorporalc

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL Capitol 4

2.463,90597

538,62932

468,14213

2.932,04810

640^6889

CapitoliiL5 Alte cheltuieli:

Organizare de șantier.

5.)

.1.1 Lucrări de construcții

11.72297

236273

222736

13.95033

3,04965

5

.12 Cheltuieli conexe organizării șantierului

11.42100

230984

2.18139

13,66239

2,98671

52 C

’omisioane, cote. taxe, costul creditului

0.00000

0.00000

0,00000

0.00000

0,00000

5.3 C

"hei țuicii diverse si neprevăzute

159.68800

34.90906

3034072

190X12872

4J34I78

TOTAL Capitol 5

182,89197

39,98163

34,74947

217,64144

47,57814

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar:

6.1 P

regalirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

6.2 P

robe tehnologice si teste

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL Capitol 6

0,00000

oxioooo

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

2.705,12941

591,36268

513,97457

3.219,10398

703,72159

Din care C + M

2.475,62894

541,19205

47036949

2.945,99843

644,01854

Reprezentantul legalLocalitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

 • 9,1. Indicatori valorici:

 • 9.1.1. valoarea lotală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -Loial,

  2249,13043 Mii lei

  1999,99320 Mii lei


din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.VA investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv

1666,6610 Mii lei/m2 fa.u.j


T.VA "

 • 9.2. Indicatori fizici:

9,2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție


q o 7 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor)

9.2.3, durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică


 • 9.2.4.

 • 9.2.5.

 • 9.2.6.


consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

economia anuală de energie :

m tone echivalent petrol

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent C02


numărul da apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


12

o O

5,3

/ 1,640

1.197.057

98,04

245.909,84

60ani

kWh/mz (a.u.)

si. an kWh/an tep

kg COz/an

Apartamente


 • 9.3. Eșalonarea. investiției - totalINV/C+fifin Iei:

 • 9.3.1.  Anul 1                                                       2.249.130,48 lei

 • 9.3.2.  Anul 2                                                                       - lei
9.1. indicatori valorici:

9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

1011,03239 Mii iei

din care: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

896,90400 Mii iei

f,      investiția specifică [C+M/aria utilă a blocului] inclusiv

J'L“' T.V.A. '

1121,1300 Mii lei/m2 (a.u.)

9.2. Indicatori fizici:

9.2,1.

durata de execuție a lucrărilor de intervenție

8 luni

9.2,2.

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani

de la data recepției la terminarea lucrărilor]

■31)1

9.2.3.

durata ds recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

5,9

ani

9.2,4.

consumul anual specific de energie pentru. încălzire

73,130

kWh/mz fa.u.]

corespunzător blocului izolat termic

si an

9.2.5.

economia anuală de energie :

524.782

kWh/an

în tone echivalent petrol

42,98

tep

9.2.6.

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CD;

107.510,43

kg CO2/an

9.2.7.

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

30

Apartamente

 • 9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in lei:

 • 9.3.1.  Auui 1

  1.011.032,39 lei

  - lei


 • 9.3.2.  Amil 2

PROIECTANTBloc de locuințe din ALEE MUSCEL,. NR.

Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

 • 9.1. Indicatori valorici:

 • 9.1,1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

  407,05392 Mii lei

  356,09400 Mii lei


din caro: construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A.

„  ? investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului) inclusiv

445,1175 Millci/m2 (a.u.)


T,V_A.

 • 9,2. indicatori fizici;

  9.2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție durata, perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție fam do la data recepției la terminarea lucrărilor)

  9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

  D consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic economia anuală de energie :

  în tone echivalent petrol

  reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CD;

  numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


  8 luni


  • 9.2.5.

  • 9.2.6.

  • 9.2.7.


  3 ani

  7.0

  am

  72350 kwh/in* (am.) si an

  177.151 kWh/an

  14,51 tep

  36.309,76 kgCOz/an

  10 Apartamente


  • 9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in Iei:


  • 9.3.1.  Anul 1

  • 9.3.2.  Anul 2


  407.053,92 lei

  - lei
Bloc de locuințe din STR. UZINEI ELECTRICE,- NR-. 15, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj.

 • 9.1. indicatori valorici:

 • 9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care; construcții-montaj (C + M) inclusiv T.V.A. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului] inclusiv T.V.A, '

672,34333

591,21360

985,3560


Mii Iei

Mii Iei

Mii lei/nV (a.u.)


9.2. Indicatori fizici:

'9,2.1. durata de execuție a lucrărilor de intervenție

Q ? ? durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

9.2.3. durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică


8 luni


 • 9.2.4.

 • 9.2.5.

 • 9.2.6.

 • 9.2.7.


consumul anual, specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent COj

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice


3 ani

6.2 am

74,370 si an

329.022 kvVb/an

26,95 tep

67.282,80 kg C02/an

31 Apartamente


9:3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in Iei:

 • 9.3.1.  Anul 1

 • 9.3.2.  Anul 2

  672.343,33 lei

  - lei

KLEVER SYSTEM S.R.L.

Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 30 teL/fax:+40 263 206.137


9, PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECGN0MICI AI \ |N¥EȘTIȚIEI , /


Bloc de locuințe din STR. HAȚEG, NR. 4, BL. LAMA G, Localitatea Cluj Napoca, Județul Cluj..


9,1. Indicatori valorici:


9.1.1. valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv T.V.A. -total,

din care: construcții-montaj (C + M] inclusiv T.V.A.

. investiția specifică (C+M/aria utilă a blocului] inclusiv T.V.A. '


3.219,10398


2.945,99843


0,2948


Mii Iei


Mii lei


Mii lei/m2 (a.u.]


9.2. Indicatori fizici:


9.2.1.


9.2.2.


9.2.3.


9.2.4.


9.2.5.


9.2.6.


9.2.7.


9.2.8.


durata de execuție a lucrărilor de intervenție

durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție (ani de la data recepției la terminarea lucrărilor]

durata de recuperare a investiției, în condiții de eficiență economică

consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic

economia anuală de energie :

în tone echivalent petrol reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2

numărul de apartamente reabilitate pentru creșterea eficienței energetice

suprafață uLilă reabilitată termic


9.3. Eșalonarea investiției - total INV/C+M in Iei;


9.3.1. Anul 1


9.3.2. Anul 2


3

12

luni

3

ani

9

ani

65,590

kWh/mz (a.u.) si an

834.533

kWh/an

68,35

tep

170.733,44

kg CCh/an

120

Apartamente

.219,10398

Mii lei

Mii Ipi

'X.