Hotărârea nr. 491/2019

Hotărârea 491/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 259982/16.05.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”;

Având în vedere Ordinul nr. 3801/2017 al ministrului delegat pentru Fonduri Europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului- Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1.A.;

Reținând prevederile Ghidului Solicitantului Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale -Programul Operațional Regional 2014-2020;

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Având în vedere Hotărârea nr. 419/2019 privind Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 19 din 17/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”);

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), art. 16 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”, în cuantum de 8.442.479,25 lei, inclusiv T.V.A., din care valoare totală eligibilă 8.270.637,64 lei, inclusiv T.V.A. și valoare totală neeligibilă de

  • 171.841.61 lei, inclusiv T.V.A.

Art. 3, Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Cluj-Napoca, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 3.480.096,67 lei, inclusiv T.V.A., în condițiile recuperării la bugetul local a contribuției ce revine asociației de proprietari.

Art. 4, Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1.966.639,18 lei, inclusiv T.V.A., reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Art. 5. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de

  • 152.801.61 lei, inclusiv T.V.A., reprezentând, după caz:

  • - 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

  • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

  • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

Art. 6. Cheltuielile eligibile și neeligibile vor fi recuperate conform prevederilor cuprinse în Elotărârea nr. 492/2012.

Art. 7. Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 8. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul

Nr. 491 din 24 mai 2019

(Elotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)