Hotărârea nr. 49/2019

Hotărârea 49/2019 - Aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 101945/25.02.2019 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii educației naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 6 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă un număr de 19.163 de burse, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului II al anului școlar 2018-2019, după cum urmează:

  • a) burse de merit          - 14.338 ;

  • b) burse de performanță -    265 ;

  • c) burse de studiu        -    719;

  • d) burse de ajutor social -  3. 841 .

Art.2. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii se încredințează Direcția economică și unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 49 din 5 martie 2019

( Hotărârea a fost adoptată

cu 23 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 49/2019


Tabel nominal

cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului

Cluj-Napoca pentru care au fost propuse burse aferente Semestrului II al anului școlar 2018-2019

Nr. crt.

Untăți de învățământ preuniversitar de

stat

Burse de merit

Burse de

performanță

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total burse

1

Școala Gimnazială "loan Bob"

399

6

2

28

435

2

Școala Gimnazială "Emil Isac"

95

0

66

45

206

3

Liceul Waldorf

134

0

4

31

169

4

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

15

0

2

32

49

5

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

175

1

31

36

243

6

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

150

1

3

16

170

7

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

216

0

2

42

260

8

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

309

0

14

50

373

9

Liceul cu Program Sportiv

250

19

23

29

321

10

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

367

16

15

44

442

11

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

242

9

25

66

342

12

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

283

3

8

50

344

13

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

320

0

4

71

395

14

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

21

0

11

28

60

15

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

174

0

6

55

235

16

Școala Gimnazială "Horea"

185

1

4

40

230

17

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

83

0

65

61

209

18

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

546

0

1

90

637

19

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

348

3

7

171

529

20

Liceul de Coregrafie și artă dramatică "O.Stroia"

150

7

11

6

174

21

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

336

0

4

50

390

22

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

540

1

20

216

777

23

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

77

0

78

85

240

24

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

366

23

5

53

447

25

Liceul Teoretic "Avram lancu"

710

2

15

140

867

26

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

911

4

9

99

1023

27

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

137

1

2

37

177

28

Colegiul Național "George Barițiu"

409

6

9

152

576

29

Colegiul Național "George Coșbuc"

815

4

8

45

872

30

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

600

6

10

60

676

31

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

296

17

2

157

472

32

Liceul Teologic reformat

190

5

30

35

260

33

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

504

16

54

308

882

34

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

768

7

8

90

873

35

Seminarul Teologic Ortodox

340

2

10

135

487

36

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"     ■

689

6

0

129

824


..CÎJEE22K
Untăți de învățământ preuniversitar de stat

Burse de merit

Burse de performanță

Burse de studiu

Burse de ajutor social

Total burse

37

Colegiul Național "Emil Racoviță"

582

11

2

17

612

38

Liceul de Muzică "Sigismund Toduță"

340

80

10

115

545

39

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

115

1

1

40

157

40

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

225

3

50

40

318

41

Colegiul Economic " Iulian Pop"

302

2

1

155

460

42

Colegiul Tehnic "Napoca"

89

0

12

89

190

43

Liceul Tehnologic nr.1

13

0

1

32

46

44

Colegiul Th. de construcții "Anghel Saligny"

24

0

10

69,

103

45

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

20

0

7

26

53

46

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

23

1

5

41

70

47

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

31

0

2

29

62

48

Colegiul Tehnic Energetic

68

0

13

75

156

49

Colegiul Th. de ind.alimentară "Raluca Ripan"

71

1

5

95

172

50

Colegiul Th. de Transporturi "Transilvania"

36

0

19

90

145

51

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

69

0

12

56

137

52

Colegiul Th. de comunicații "Augustin Maior"

180

0

1

90

271

TOTAL

14.338

265

719

3.841

19.163