Hotărârea nr. 489/2019

Hotărârea 489/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 260790/16.05.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”;

Având în vedere Ordinul nr. 3801/2017 al ministrului delegat pentru Fonduri Europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1.A.;

Reținând prevederile Ghidului Solicitantului Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale -Programul Operațional Regional 2014-2020;

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Având în vedere Hotărârea nr. 417/2019 privind Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 912/2018, astfel cuma fost modificată prin Hotărârea nr. 75/2018 (aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”) ;

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), art. 16 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”, în cuantum de 4.275.202,60 lei, inclusiv T.V.A., din care valoare totală eligibilă 4.197.531,03 lei, inclusiv T.V.A. și valoare totală neeligibilă de 77.671,57 lei, inclusiv T.V.A.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Cluj-Napoca, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.756.683,98 lei, inclusiv T.V.A., în condițiile recuperării la bugetul local a contribuției ce revine asociației de proprietari.

Art. 4. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 992.967,17 lei, inclusiv TVA, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Art. 5. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 77.671,57 lei, inclusiv TVA, reprezentând, după caz:

  • - 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

  • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

  • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice.

Art. 6. Cheltuielile eligibile și neeligibile vor fi recuperate conform prevederilor cuprinse în Elotărârea nr. 492/2012.

Art. 7. Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 8. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Președinți: de ședință,

Ec. DârtStefanTarcea

Nr. 489 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)