Hotărârea nr. 488/2019

Hotărârea 488/2019 - Aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru delegarea serviciului public de salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru delegarea serviciului public de salubrizare — activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii pentru delegarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 261539/462/17.05.2019 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, prin care se propune aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L. având ca obiect activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca conform prevederilor Legii nr. 98/2016;

Reținând prevederile Legii nr. 98/2016, ale H.G. nr. 395/2016, ale Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 101/2006, ale Ordinelor A.N.R.S.C. nr. 109, 111, 112/2007, în temeiul prevederilor H.C.L. nr. 897/2018, ale H.C.L. nr. 381/2019 și raportul procedurii nr. 261088/16.05.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și complectările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea și încheierea Contractului de prestări servicii cu S.C. CORAL IMPEX S.R.L., având ca obiect delegarea serviciului public de salubrizare - activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Cluj-Napoca, cu durată de valabilitate până la finalizarea procedurii de licitație deschisă, realizată conform H.C.L. nr. 897/2018, dar nu mai mult de un an de la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcției Ecologie urbană și spații verzi și Direcția Economică.

Nr. 488 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)