Hotărârea nr. 486/2019

Hotărârea 486/2019 - Aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj-Napoca, actualizat – parțial.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj Napoca actualizat - parțial

Consiliul local al municipiului întrunit în ședința extraordinară,

Examinînd proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spatiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj - Napoca actualizat - parțial, proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 255290 din 14.05.2019 al Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi prin care se propune aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi din intravilanul Municipiului Cluj - Napoca - parțial,

In conformitate cu prevederile:

- art. 16 si art. 17 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din Anexa la Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1466/2010, care modifică Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi;

Reținând prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.9 și 10, art. 39 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- (1) Se aprobă Registrul local al spațiilor verzi din intravilanul municipiului Cluj Napoca actualizat - parțial conform Anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) se actualizeaza conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1466/2010 care modifică Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie Urbană și Spații Verzi, Direcția Tehnică și Direcția Urbanism.
Nr. 486 din 24 mai 2019

( Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Str. Moților 1, 40000l,Cluj-Napoca, jud. Cluj, România Telefon: 0264.596030, Fax: 0264.431753

Web: www.primariaclujnapoca.ro

email: spatiiverzi@primariaclujnapoca.ro

ANEXA la

HCL nr. 486/2019

Registrul local al spațiilor verzi din inttravilanul Mun. Cluj-Napoca - parțial

Fișa spațiului verde

nr. 113

Locație: Str. Streiului/Str. Mureșului

Suprafață: 9450

Fișa spațiului verde

nr. 25

Locație: B-dul Muncii

Suprafață: 213004ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Str. Moților 1, 400001,Cluj-Napoca, jud. Cluj, România Telefon: 0264.596030, Fax: 0264.431753

Web: www.primariacluinapoca.ro

email: spatiiverzi@primariaclujnapoca.ro

Județul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

CodSIRUTA: 54984


Secțiune plan: 15/25

Cod zonă valorică: „C”

Cod zonă protejată: Nu

este cazul

Cod poștal: 400599


Nr. Cadastral imobil: 330026

Nr. Carte funciară: 330026

FIȘA TEREN DEGRADAT BULEVARDUL MUNCII

Teren

 • 1. SCHIȚA AMPLASAMENTULUI TERENULUI DEGRADAT

2. ADRESĂ:

B-dul MUNCII FN

3. DATE DESPRE TERENUL TERENUL DEGRADAT

Nr. crt.

ID3 spațiu verde

Proprietar/deți nător teren spațiu verde

Mod adminis trare

Categorie folosință

Subcat egorie

Reglement are urbanistică

Suprafața măsurată excl./ indivizibilă

Total teren (mp)

Observații

1

25

UATM Cluj-Napoca

în patrimo -niul mun. Cluj-Napoca

pășune

Zonă verde și de agrement pădure -parc

213004

mp

213004

Teren degradat cu posibilitate de reabilitare ca spațiu verde

Total teren spațiu verde

213004

-

4. DATE PRIVIND CONSTRUCȚIILE EXISTENTE PE TERENUL TERENUL

DEGRADAT:

Nr. crt.

ID3 spațiu verde

Proprietar/deți nător teren spațiu verde

Mod adminis trare

Categorie folosință

Subcat egorie

Reglement are urbanistică

Suprafața măsurată excl./ indivizibilă

Total teren (mp)

Observații

Nu există.

5. ECHIPAREA EDILITARĂ A TERENULUI: AnCntaEoGnTn

Nu există.

6. DATE PRIVIND VEGETAȚIA EXISTENTĂ PE TERENUL DEGRADAT:

Arbori izolați

Nr. ort.

Nr. unic

Specia

Diametru trunchi

înălțime

(m)

Clasa de vârstă

Clasa de vitalitate

Gradul de întreținere

Riscuri potențiale

Amplasament (Stereo -70: X, Y)

Nu există.

Arbori ocrotiți

Nr. crt.

Nr. unic

Specia

Diametru trunchi

înălțime

(m)

Clasa de vârstă

Clasa de vitalitate

Gradul de întreținere

Riscuri potențiale

Amplasament (Stereo -70: X, Y)

Nu există.

Pe teren există doar vegetație spontană, tară valoare peisagistică {Roșa canina, Primus spinosa etc.).

7. DOCUMENTE EMISE CU PRIVIRE LA TERENUL SPAȚIU VERDE ȘI

CONTRUCTIILE EXISTENTE

5

Nr. crt.

Denumire document

Emitent/autor

Data creării

Observații

Nu există.

întocmit:


Data: 14.05.2019

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Str. Moților 1, 40000l,Cluj-Napoca, jud. Cluj, România Telefon: 0264.596030, Fax: 0264.431753

Web: www.primariacluinapoca.ro

email: spatiiverzi@primariaclujnapoca.ro

Județul: Cluj

Localitatea: Cluj-Napoca

Cod SIRUTA: 54984


Secțiune plan: 10/113

Nr. Cadastral imobil: 329000

Nr. Carte funciară: 329000


Cod zonă valorică: „C”

Cod zonă protejată: Nu

este cazul

Cod poștal: 400599


FIȘA TERENUL DEGRADAT

STRADA STREIULUI/STRADA MUREȘULUI - STR NIRAJULUI

Teren

1. SCHIȚA AMPLASAMENTULUI TEREN DEGRADAT

9


2. ADRESĂ:

Str. Streiului/Str. Mureșului - Str. Nirajului fn

 • 3. DATE DESPRE TERENUL TERENUL DEGRADAT

  Nr. crt.

  ID3 spațiu verde

  Proprietar/deți nător teren spațiu verde

  Mod adminis trare

  Categorie folosință

  Subcat egorie

  Reglement are urbanistică

  Suprafața măsurată excl./ indivizibilă

  Total teren (mp)

  Observații

  1

  113

  UATM Cluj-

  Napoca

  în patrimo -niul mun. Cluj-Napoca

  Curți-construc ții

  Zonă de re ere ere

  9450

  mp

  9450

  Teren degradat cu posibilitate de reabilitare ca spațiu verde

  Total teren spațiu verde

  9450

  -

4. DATE PRIVIND CONSTRUCȚIILE EXISTENTE PE TERENUL TERENUL

DEGRADAT:

Nr. crt.

ID3 spațiu verde

Proprietar/deți nător teren spațiu verde

Mod adminis trare

Categorie folosință

Subcat egorie

Reglement are urbanistică

Suprafața măsurată excl./ indivizibilă

Total teren (mp)

Observații

Nu există.

5. ECHIPAREA EDILITARĂ A TERENULUI: AnCntnEaGoTD Nu există echipamente edilitare.

6. DATE PRIVIND VEGETAȚIA EXISTENTĂ PE TERENURI TERENUL DEGRADAT:

Arbori izolați

Nr. crt.

Nr. unic

Specia

Diametru trunchi

înălțime

(m)

Clasa de vârstă

Clasa de vitalitate

Gradul de întreținere

Riscuri potențiale

Amplasament (Stereo -70: X, Y)

Nu există.

Arbori ocrotiți

Nr. crt.

Nr. unic

Specia

Diametru trunchi

înălțime

(m)

Clasa de vârstă

Clasa de vitalitate

Gradul de întreținere

Riscuri potențiale

Amplasament (Stereo -70: X, Y)

Nu există.

7. DOCUMENTE EMISE CU PRIVIRE LA TERENUL TERENUL DEGRADAT ȘI

CONTRUCTIILE EXISTENTE

»

Nr. crt.

Denumire document

Emitent/autor

Data creării

Observații

Nu există.întocmit:

Data: 14.05.2019

Sheet!

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

SERVICIUL SPATII VERZI

BIROUL ECOLOGIE URBANA

Registrul Spațiilor Verzi al Municipiului Cluj Napoca conform legii 24/ 2008

BULEVARDUL MUNCII - Actualizat

Nr. Crt.

'———————

Amplasament

Date de identifica re a terenului : Nr. top.

Nr.cad,

Adresă Eastală

Suprafața

Terenului

Tipul Terenului

Tipul

funcțiunii

Structura plantata

Obs.

mp

ha

Cf. Art.

3

Cf. Art. 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ZONA

b-dul Muncii nr. 1-15

topo.

141040

Sc

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 01)

2

INDUSTRIALA

b-dul Muncii nr. 8 SC Sada SRL

topo.

78

Sc

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 02)

3

b-dul Muncii nr. 10 Cămin Mucarttopo.

220

Sc

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 03)

4

b-dul Muncii nr. 14 Napomar

topo.

72

A

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 04)

5

b-dul Muncii nr. 14 A Sieta

topo.

120

Sc

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 05)

6

b-dul Muncii nr. 18 Tehnomar

topo.

80

A

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 06)

7

b-dul Muncii nr. 18 A Unimet

topo.

120

A

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 07)

8

b-dul Muncii nr. 67, bl. P3

topo.

360

Sc

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 08)

9

b-dul Muncii nr. 69, bl. P4

topo.

420

Sc

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 09)

10

b-dul Muncii nr. 69A, Cantina

topo.

90

Sc

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 10)

11

b-dul Muncii nr. 83, Cămin

topo.

480

Sc

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 11)

Page 1

Sheetl

12

b-dul Muncii nr. 85

topo.

180

Sc

13

b-dul Muncii nr. 87

topo.

360

Sc

14

b-dul Muncii nr. 87A bl A2

topo.

280

Sc

15

b-dul Muncii nr. 87 Cămin

topo.

85

Sc

16

b-dul Muncii nr. 89A b-dul Muncii nr. 89-91

topo.

280

Sc

17

topo.

420

Sc

18

b-dul Muncii nr. 101 bl Al

topo.

320

Sc

19

b-dul Muncii nr. 103-105, UTCN

topo.

13878

Sc

20

b-dul Muncii nr. 199-201, Grup Sc „ Aurel Vlaicu”

topo.

6889

Sc

topo.

21

b-dul Muncii nr. Fn, Cantina CUG

topo.

180

Sc

22

b-dul Muncii nr. 219, bloc

topo.

565

Sc

23

b-dul Muncii nr. 221, bloc

topo.

221

Sc

24

b-dul Muncii aliniament stradal

topo.

4141.75

A

25 '

j-dul Muncii fn

topo.

213004

Deg

Privați conform PUZ si PUD

TOTAL PUBLIC:

363117

TOTAL PRIVAT STATUL ROM?

N:

20767

TOTAL PUBLIC CARTIER:

*

TOTAL GENERAL:

383884Page 2


p

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 12) Conform fisei tehnice (Ft 13) Conform fisei tehnice (Ft 14)

Conform fisei tehnice (Ft 15)

Conform fisei tehnice (Ft 16)

Conform fisei tehnice (Ft 17)

Conform fisei tehnice (Ft 18)

Conform fisei tehnice (Ft 19)

Conform fisei tehnice (Ft 20)

p

F.G.

p

F.G.

p

F.G.

p

F.G.

p

F.G.

p

F.G.

PrSR

A.L.

PrSR

A.L.

P

F.G.

Conform fisei tehnice (Ft 21) Conform fisei tehnice (Ft 22) Conform fisei tehnice (Ft 23)

Conform fisei tehnice (Ft 24)

Conform fisei tehnice (Ft 25)

P

F.G.

P

F.G.

P

F.G.

P

F.G.

JUDEȚUL CLUJ

COD SIRUTA: 54984


MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

SERVICIUL SPATII VERZI SI MON. ISTORICE

COMPARTIMENT ECOLOGIE URBANA

FISA TEHNICA BULEVARDUL MUNCII NR. 25 - Actualizat

CF 330026

Secțiune plan :

Nr.Cadastral imobil: Cod Zona Protejata :


Nr. Topo. 330026

Nr. inventar -

Cod postai — 400641

Zona valorica - “ D ”

Tipul spațiului verde - DEGRADAT

Supr. - 213.004 mp

Tipul proprietății - public (P)

Tipul funcțiunii - folosința generala(F.G)

ECHIPAREA EDILITARA A TERENULUI:

A/x C/x t/x       E/x G/x T/x

NR.

POȘTAL

STRUCTURA PLANTATĂ

ML/BUC

SUPRAF

OBS

VEGETAȚIE SPONTANA

Total arbori

0

Total arbuști

0

ÎNTOCMIT:

ȘTEFAÎ^LUCACIUData: 24.04.2019
:_LttsM»oa|iKK'


'I3KKJÎJ3MH»


Sheetl


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

SERVICIUL SPATII VERZI BIROUL ECOLOGIE URBANA


Registrul Spațiilor Verzi al Municipiului Cluj Napoca conform legii 24/ 2008

CARTIERUL INTRE LACURI

Nr. Crt.

Amplasament

Date de identificare a terenului: Nr. top. Nr.cad, Adresă Poștală

Suprafața Terenului

Tipul Terenului

Tipul funcțiunii

Structura plantata

Observații

mp

ha

Cf. Art. 3

Cf. Art. 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15

CARTIER INTRE LACURI

str. Tarnavelor

Topo. 14973

14

A

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 01)

str. Tarnavelor nr. 4, Grădiniță nr. 53

topo.

155

Sc

PrSR

A.L

Conform Fisei tehnice (FT 02)

str. Tarnavelor nr. 4, Biserica

topo.

439

Sc

Pr

A.L

Conform Fisei tehnice (FT 116)

str. Tarnavelor nr. 22, Școala Gh. Lazar

topo.

216

Sc

PrSR

A.L

Conform Fisei tehnice (FT 03)

str. Tarnavelor nr. 32, Biserica

topo.

420

Sc

Pr

A.L

Conform Fisei tehnice (FT 117)

TOTAL PUBLIC:

14

TOTAL PRIVAT:

859

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN:

371

str. Oltului

Topo. 15083

15

A

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 04)

str. Oltului nr. 32} bl. S3

topo.

360

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 05)

str. Oltului nr. 33, bl. S2

topo.

564

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 06)

str. Oltului nr. 34, bl. S4

topo.

296

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 07)

str. Oltului nr. 35, bl. S5

topo.

224

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 08)

str. Oltului nr. 38, bl. UI

topo-

810

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 09)

str. Oltului nr. 40, bl. U2

topo.

170

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 10)

str. Oltului nr. 78? bl. VI

topo.

930

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 11)

str. Oltului nr. 80, bl. V2

topo.

1240

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 12)

str. Oltului nr. 82, bl. SI 1

topo.

748

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 13)

str. Oltului nr. 83, Școala

topo.

2800

Sc

PrSR

A.L

Conform Fisei tehnice (FT 18)

str. Oltului nr. 84, bl. S12

topo.

805

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 14)

Sheet!

TOTAL PUBLIC:__15

i'O TAL PRIVAT STATUL ROMAN:

8947

str. Tulcea

țODO.

3013

A

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 15)

str. Tulcea nr. 2, bl. H6

topo.

924

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 16)

str. Tulcea nr. 4, bl. H7

topo.

852

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 17)

str. Tulcea nr. 6, bl. Ml

topo.

542

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 18)

str. Tulcea nr. 7, bl. H3

topo.

574

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 19)

str. Tulcea nr. 8, bl. Ol

topo.

126

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 20)

str. Tulcea nr. 9, bl. H4

itopo.

332

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 21)

str. Tulcea nr. 10, bl. 02

topo.

884

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 22)

str. Tulcea nr. 11, bl. H5

topo.

208

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 23)

str. Tulcea nr. 12, bl. M2

topo.

750

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 24)

str. Tulcea nr. 13, BL. 11

topo.

638

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 25)

str. Tulcea nr. 14, bl. 03

topo.

282

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 26)

str. Tulcea nr. 15, bl. 12

topo.

440

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 27)

str. Tulcea nr. 16, bl. 04

"topo.

962

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 28)

str. Tulcea nr. 17, bl. 13

topo.

418

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 29)

str. Tulcea nr. 18, bl. M3

topo.

724

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 30)

str. Tulcea nr. 19, bL. K1

topo.

494

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 31)

str. Tulcea nr. 20, bl. 05

topo.

1086

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 32)

str. Tulcea nr. 21, bl. K2

topo.

1142

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 33)

str. Tulcea nr. 22, bl. 06

topo.

90

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 34)

str. Tulcea nr. 23, bl. K3

topo.

796

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 35)

str. Tulcea nr. 24, BL. M4

topo.

794

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 36)

Șstr. Tulcea nr. 25, bl. K4

topo.

614

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 37)

str. Tulcea nr. 26, bl. L2

topo.

446

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 38)

str. Tulcea nr. 27, bl. K5

topo.

444

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 39)

str. Tulcea nr. 28, bl. L4

topo.

480

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 40)

str. Tulcea nr. 29, bl. K6

topo.

1088

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 41)

str. Tulcea nr. 30, bl. LI

topo.

292

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 42)

str. Tulcea fn. - Parc

topo.

7200

Pc

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT)

str. Tulcea fn.

topo.

12600

P

F.G

TOTAL PUBLIC:

3013

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN:

16422

str .Dunării

Topo.l4910;lS

670

A

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 43)

str. Dunării nr. 22, bl.Hl

topo.

580

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 113)

Sheetl

str. Dunării nr. 24-26, bl..H2

topo.

444

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 114)

str. Dunării nr. 25, bl. CI

topo.

816

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 115)

str. Dunării nr. 28, bl. S8

topo.

950

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 44)

str. Dunării nr. 30, bl. S9

topo.

304

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 45)

str. Dunării nr. 31, bl. U3

topo.

416

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 46)

str. Dunării nr. 32, bl. S10

topo.

422

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 47)

str. Dunării nr. 33-35, bl. S6-S6

topo.

1978

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 48-4*

cu nr. 35

str. Dunării nr. 51, bl. V3

topo.

998+620

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 50;51

str. Dunării nr. 52, bl. Y1

topo.

1308

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 52)

str. Dunării nr. 53, bl.S13

topo.

1098

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 53)

str. Dunării nr. 54, bl.

topo.

0

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 54)

str. Dunării nr. 55, bl. SI 4

topo.

2204

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 55)

str. Dunării nr. 57, bl. S15

topo.

1048

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 56)

str. Dunării nr. 59, bl. V6

topo.

276

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 57)

str. Dunării nr. 60, bl.S16

topo.

1070

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 58)

str. Dunării nr. 62, bl. S17

topo.

1068

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 59)

str. Dunării nr. 65, bl. S19

topo.

504

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 60)

str. Dunării nr. 69, bl. S23

topo.

828

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 61)

str. Dunării nr. 71, bl. V9

topo.

576

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 62)

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN:

17508

TOTAL PUBLIC:

670

str. Slatina nr. 1, bl. V6

topo.

214

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 63)

str. Slatina nr. 2, bl. VIO

topo.

910

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 64)

str. Slatina nr. 6, bl. V14

topo.

208

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 65)

str. Slatina nr. 8, bl. V18

topo.

504

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 66)

str. Slatina nr.10, Biserica

topo.

360

Sc

Pr

A.L

Conform Fisei tehnice (FT 67)

TOTAL PRIVAT:

360

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN:

1836

str. Crisului

Stopo.

1

IĂ -

(p

Fg~"

Conform Fisei tehnice (FT 68)

TOTAL PUBLIC:

1

str. Mureșului

topo.

131

A

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 69)

str. Mureșului nr. 35,bl. R2

topo.

410

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 70)

str. Mureșului nr. 37, bl. R3

topo.

484

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 71)

str. Mureșului nr. 39, bl. R4

topo.

578

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 72)

str. Mureșului nr. 40, bl. SI

topo.

657

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 73)

str. Mureșului nr. 41, bl. R5

topo.

446

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 74)

Sheet!

str. Mureșului nr. 42, bl. TI

topo.

588

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 75)

str. Mureșului nr. 43, bl. R6

topo.

328

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 76)

str. Mureșului nr. 44, bl. T2

topo.

516

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 77)

str. Mureșului nr. 46, bl. T3

topo.

576

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 78)

str. Mureșului nr. 48, bl. T4

topo.

496

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 79)

str. Mureșului nr. 50, bl. Bl

topo.

118

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 80)

str. Mureșului nr. 52, bl. B2

topo.

280

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 81)

str. Mureșului nr. 54, bl. B3

topo.

540

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 82)

str. Mureșului nr. 56, bl. B4

topo.

672

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 83)

str. Mureșului nr. 58-60, bl. B5;B6

topo.

568

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 84)

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN:

7257

TOTAL PUBLIC:

131

str. Dionisie Roman

topo.

2

A

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 85)

str. Dionisie Roman nr. 2, bl. G5

topo.

208

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 86)

str. Dionisie Roman nr. 4, bl. G4

topo.

422

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 87)

str. Dionisie Roman nr. 6, bl. G3

topo.

324

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 88)

str. Dionisie Roman nr. 8, bl. G2

topo.

96

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 89)

str. Dionisie Roman nr. 10, bl. G1

topo.

180

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 90)

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN:

1230

TOTAL PUBLIC:

2

str. Jiului nr. 2, bl. V4

topo.

510

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 91)

str. Jiului nr. 4, bl. V5

topo.

374

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 92)

str. Jiului nr. 22, bl. S22

topo.

760

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 93)

str. Jiului nr. 24, bl. V7

topo.

896

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 94)

str. Jiului nr. 26,bl. V8

topo.

426

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 95)

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN:

2966

str. Niraiului

topo.

51

A

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 96)

str. Niraiului nr. 1, bl. PI

topo.

504

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 97)

str. Niraiului nr. 3, bl. P2

topo.

600

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 98)

str. Niraiului nr. 5, bl. P3

topo.

440

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 99)

str. Niraiului nr. 7, bl. P4

topo.

840

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 100)

str. Niraiului nr. 9, bl. P5

topo.

952

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 101)

str. Niraiului nr. 10, bl. NI

topo.

852

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 102)

str. Niraiului nr. 12, bl. N2

topo.

456

SC

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 103)

str. Niraiului nr. 14, bl. N3

topo.

, 456

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 104)

str. Niraiului nr. 18, BL. N5

topo.

788

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 105)

Sheetl

str. Nirajului nr. 20-22, bl. N6-N7

topo.

1208

fee

PrSR

F.G      i

Conform Fisei tehnice (FT 106-i07)

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN:

7096

TOTAL PUBLIC:

51

str. Intre Lacuri

topo.

285

1Ă !

P

F.G     IConform Fisei tehnice (FT 108)

TOTAL PUBLIC:

285

str. Streiului

topo.

206

A

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 109)

str. Streiului nr. 1, bl. A14

topo.

998

Sc

PrSR

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 110)

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN:

998

TOTAL PUBLIC:

206

str. Ion Oarga

topo.

252

|A      |P      |F.G     IConform Fisei tehnice (FT 111) 8

TOTAL PUBLIC:

252

str. Streiului/str. Mureșului

Topo.24452/1/1 l/l/l/l;

47234

A

P

F.G

Conform Fisei tehnice (FT 113)

*

24453/1/1/1/1/1

;24454/l/l/l/l;

_

TOTAL PUBLIC:

47234

str. Meșterul Manole

topo.

181

k

£

fcG

tonform Fisei tehnice (FT 112)

TOTAL PUBLIC:

181

TOTAL PRIVAT CARTIER:

1219

TOTAL PRIVAT STATUL ROMAN

CARTIER:

64631

{TOTAL PUBLIC CARTIER:

4821

TOTAL GENERAL

61221

M2|

Nota: Prezentul registru aferent Cartuerului Intre Lacuri, a fost modificat in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, republicata cu modificările si complectarile ulterioare, art. 18, alin.9.


ÎNTOCMIT

ȘTEFAN LUCĂCIU

DATA: 13.04S919 /

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

SERVICIUL SPATII VERZI SI MON. ISTORICE

COMPARTIMENT ECOLOGIE URBANA

COD SIRUTA: 54984


FISA TEHNICA A STRADA STREIULUI/STRADA MUREȘULUI (II 113)

CF 304089

Nr. Topo. - 24452/1/1/1/1/1/1; 24453/1/1/1/1/1/1/; 24454/1/1/1/1/1/1; 24452/1/1/1/1/1/1/1; 24453/1/1/1/1/1/1/1; 24454/1/1/1/1/1/1/1

Nr. inventar -

Cod postai — 400599

Zona valorica - “C”

Tipul spațiului verde - DEGRADAT

Supr. - 47234 mp

Tipul proprietății - publica(P)

Tipul funcțiunii - folosința generala(F.G.)

NR.

POȘTAL

ALVEOLA /PELUZA/ JARDINIERA

SUPRAFAȚA

(mp.)

STRUCTURA

PLANTATA

NR. BUC.

OBSERVAȚII

1

Teren degradat

47234

Vegetație spontana (iarba, planta invazive, etc.)

Teren momentan fara o destinație stabilita

TOTAL

47234

Arbori

0

Arbuști

0

9

ÎNTOCMIT:

ȘTEFAN LUCACIU

Data: 13,(M?20!9

LUCACIU ȘTEFAN

BOIAN LILIÂNA

13.04.201®/