Hotărârea nr. 485/2019

Hotărârea 485/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Trotușului nr. 5”.

Consiliul local al

Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

„Parking, str. Trotușului nr. 5”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Trotușului nr. 5”   - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 260139/445/16.05.2019 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Trotușului nr. 5”;

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice:

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Trotușului nr. 5” , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția

i.i


economică.


Nr. 485 din 24 mai 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 485/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „Parking, str. Trotușului nr. 5”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: str. Trotușului nr. 5 INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general:

Din care, C+M:

• Regim de înălțime: 2S+D+P+2E+T


29.590.566,39 lei (fără TVA) 24.307.800,00 lei (fără TVA)

  • •            Suprafața construită a clădirii: Sc = 790,62 mp

Suprafața construită desfășurată supraterană: 3953,10 mp Suprafața construită desfășurată subterană: 3953,10 mp

  • •             Suprafața construită desfășurată terasă: 15 81,24 mp Suprafața construită desfășurată totală: 9.487,44 mp.

  • •             Capacitate parcare: 365 locuri.

  • •  Demolarea garajelor existente - 62 buc.

  • •   Modificarea/restructurarea/relocarea postului de tansformare (în funcție de soluția dată de Electrica în avizul tehnic de racordare).

  • •   Deviere rețele, branșamente si racorduri la utilități.

Finanțarea investiției, din fonduri de la bugetul local și din alte surse constituite potrivit legii.

Durata de realizare a investiției: 24 luni (d.c. proiectare: 6 luni, execuție: 18 luni)


Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate c care face parte integrantă din prezenta hotărâre.