Hotărârea nr. 484/2019

Hotărârea 484/2019 - Aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii I serviciului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258.863/16.05.2019 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului;

Reținând prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală, nr. 92 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, preum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, alin. 2 lit. d), alin. 6 lit. a) pct. 14, art. 39 alin. 2 și art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, prin încredințarea directă a gestiunii către Societatea Comercială TERMOFICARE NAPOCA S.A., rezultată prin reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) conform Hotărârii nr. 74/2019.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu data încheierii contractului prevăzut la art. 5, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 151/1998, Hotărârea nr. 855/2004, Hotărârea nr. 595/2005 modificată prin Hotărârea nr. 723/2005, Hotărârea nr. 410/2013, Hotărârea nr. 113/2014, Hotărârea nr. 174/2014, Hotărârea nr. 186/2014, Hotărârea nr. 372/2015 și Hotărârea nr. 554/2018.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Economică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Juridică.

Nr. 484 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


STUDIU DE OPORTUNITATE

PRIVIND GESTIUNEA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

CUPRINS

pagina


CAP. I. Analiza serviciului public de alimentare cu energie termică - înființare, organizare, coordonare

 • 1. Serviciile publice - servicii de interes general

Ca servicii de interes general, serviciile de utilitati publice, reprezintă o componentă importantă a vieții comunităților locale, iar o buna gestiune si continuitatea asigurării acestor servicii contribuie la satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate și interes public general cu caracter social ale colectivităților locale si la o dezvoltare continua a acestor comunități.

Așadar, asigurarea serviciilor de utilități publice au o importanță deosebită pentru populație, iar pentru acest considerent coordonarea și gestionarea acestor servicii trebuie realizată prin intermediul autorităților publice locale/centrale.

Serviciile publice de interes general prezintă următoarele particularități:

 • - au caracter economico-social;

 • - răspund unor cerințe și necesități de interes și utilitate publică;

 • - au caracter tehnico-edilitar;

 • - au caracter permanent și regim de funcționare continuu;

 • - regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol;

 • - presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;

 • - aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orășenești, municipale sau județene;

 • - sunt înființate, organizate și coordonate de autoritățile administrației publice locale;.......

 • - sunt organizate pe principii economice și de eficiență;

 • - pot fi furnizate/prestate de către operatorii titulari de licență care sunt organizați și funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;

 • - sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plătește";

 • - recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin prețuri și tarife reglementate sau taxe speciale.

Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează și se gestionează prin hotărâri adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă, în organizarea, funcționarea și dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar.

Serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali care pot avea următorul statut:

 • a) compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;

 • b) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, fără personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

 • c) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, cu personalitate juridică, înființate și organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective;

 • d)  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale respective;

 • e)  societăți  reglementate  de Legea nr. 31/1990,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, cu capital social privat;

 • f)  societăți  reglementate  de Legea nr. 31/1990,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, cu capital social mixt.

Sistemele de utilități publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes și folosință publică și aparțin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietății publice sau private a acestora, după caz.

Serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

 • a) universalitate;

 • b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

 • c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;

 • d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;

 • e) transparență decizională și protecția utilizatorilor.

Organizarea, exploatarea și gestionarea serviciilor de utilități publice trebuie să asigure:

 • -  satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

 • - sănătatea populației și calitatea vieții;

 • - protecția economică, juridică și socială a utilizatorilor;

 • - funcționarea optimă, în condiții de siguranță a persoanelor și a serviciului, de rentabilitate și eficiență economică a construcțiilor, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectați și în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucțiunile de exploatare și cu regulamentele serviciilor;

 • - introducerea unor metode moderne de management;

 • - introducerea unor metode moderne de elaborare și implementare a strategiilor, politicilor, programelor și/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilități publice;

 • - dezvoltarea durabilă, protejarea și valorificarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale și protecția și conservarea mediului, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

 • - informarea și consultarea comunităților locale beneficiare ale acestor servicii;

 • - respectarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu concurențial, restrângerea și reglementarea ariilor de monopol.

 • 2. Serviciul public de alimentare cu energie termică

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară, denumit în continuare SACET.

SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților, care cuprinde:

centrale termice sau centrale electrice de termoficare;

- rețele de transport si distribuție;

 • 3. Atribuții ale Autorităților administrației publice locale in înființarea, organizarea, coordonarea si funcționarea serviciilor publice

Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.

Autoritățile administrației publice locale au competențe partajate cu autoritățile administrației publice centrale și cu autoritățile de reglementare competente în ceea ce privește reglementarea, monitorizarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice.

în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

 • - elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, precum și a programelor de înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

 • - coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

 • - asocierea intercomunitară în scopul înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;

 • - alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice și darea în administrare sau, după caz, concesionarea sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării acestora;

 • - urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice împreună cu autoritățile de reglementare competente, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - participarea unităților administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv fumizarea/prestarea serviciilor de utilități publice de interes local, intercomunitar sau județean, după caz;

 • - contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente;

 • - garantarea, în condițiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilități publice în vederea înființării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor;

 • - elaborarea și aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilități publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • - stabilirea, ajustarea, modificarea și aprobarea prețurilor, tarifelor și taxelor speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;

 • - aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autoritățile de reglementare competente;

 • - restrângerea ariilor în care se manifestă condițiile de monopol;

 • - protecția și conservarea mediului natural și construit.

CAP. II. Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică

 • 1. Modalitățile de gestiune a serviciilor de utilități publice

Gestiunea serviciilor de utilități publice reprezintă modalitatea de organizare, funcționare și administrare a serviciilor de utilități publice în scopul furnizării/prestării acestora în condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale.

Gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează și se realizează în următoarele modalități:

 • - gestiune directă;

 • - gestiune delegată.

Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Desfășurarea activităților specifice oricărui serviciu de utilități publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului și a unui caiet de sarcini, elaborate și aprobate de autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru și cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.

Raporturile juridice dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și operatori ori operatorii regionali, după caz, sunt reglementate prin:

 • - hotărâri privind darea în administrare, adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii directe;

 • - hotărâri privind atribuirea și încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, adoptate, respectiv aprobate, după caz, de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori de adunările generale ale asociațiilor, după caz, în cazul gestiunii delegate.

Sistemele de utilități publice utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi date în administrare și exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe, sau concesionate operatorilor/operatorilor regionali în condițiile legii, în baza hotărârii de atribuire și a contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.

 • 2. Gestiunea directă

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora.

Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public sau privat, fără aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrărilu concesiunile de servicii, care pot fi :

 • a) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate in subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ teritoriale respective;

 • b) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrrativ teritoriale, înființate de unitățile deliberative ale unităților administrativ teritoriale respective.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, și a sistemului de utilități publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum și pe baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile și obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia. Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează și își desfășoară activitatea pe baza unui regulament de organizare și funcționare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale.

 • 3. Gestiunea delegată

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.

Delegarea gestiunii serviciilor de utilități publice, respectiv operarea, administrarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor.

Gestiunea delegată se poate realiza prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi:

 • a)  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale acestora;

 • b)  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean, existente la data intrării în vigoare a Legii nr. 51/2006, al căror capital social este deținut în totalitate de unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acționar unic;

 • c)  societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social privat;

djsocietăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social mixt.

Operatorii care își desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate fumizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă.

CAP. III. Descrierea sistemului de alimentare cu energie termică a mun. Cluj Napoca

 • 1. Aria teritorială

Municipiul Cluj-Napoca, al doilea pol de creștere din România, este un important centru universitar, cultural, medical și industrial. Cu o populație de peste 330.000 de locuitori, municipiul Cluj-Napoca este al patrulea oraș ca mărime din țară și printre primele orașe în ceea ce privește mediul de viață și nivelul de trai al cetățenilor.

Dezvoltarea edilitară explozivă a orașului a avut loc în perioada 1960-1990, când populația orașului s-a dublat. în această perioadă au fost construite marile cartiere de locuințe și, odată cu acestea, nevoile clujenilor s-au diversificat. Pentru a veni în întâmpinarea necesităților cetățenilor, dar și pentru a eficientiza asigurarea serviciilor necesare în aceste blocuri , s-a realizat sistemul centralizat de termoficare. Clujenii beneficiază de servicii de furnizare centralizată de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum încă de la începutul anilor ’60. Aceste servicii au fost preluate în anul 1991 de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, companie aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, cuprinde întreg lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către locuitorii municipiului Cluj-Napoca, alimentând cu energie termică 1.377 Asociații de Proprietari, reprezentând peste 26.500 de apartamente, respectiv aproximativ 65.000 de locuitori.

Structura sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului cuprinde :

 • 2. Producerea energiei termice

Centrala termică de zonă (CTZ - Someș Nord), asigură producerea energiei termice sub formă de apă fierbinte cu parametri 110/60°C.

Platforma centralei termice de zonă este formată din următoarele echipamente și instalații : cazan de apă fierbinte de 116 MWt aflat în prezent în conservare

în arealul platformei Centralei termice de zonă există si capacități de producere operate de societatea Colonia Cluj Napoca Enrgie SRL, societate la care Regia de Termoficare deține o participare. Capacitățile deținute si operate de aceasta societate sunt:

 • - instalația de cogenerare, constituită din 3 motoare termice cu puteri de 3x1,5 Mwe și 3x1,6 Mwt

 • - 4 cazane de apă fierbinte având puterile de 8MWt, 14Mwt, 16Mwt, 24Mwt

Această companie a fost înființată în anul 1998 prin asocierea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca cu compania Rein Energie AG Koln (înființarea societății comerciale a fost aprobată prin EICL nr.402/11.12.1997). în anul 2001 acestei asocieri i s-a alăturat și compania E-on Ruhrgaz Internațional (în prezent, E-on România), cele 3 companii deținând fiecare participări egale în cuantum de 1/3 din capitalul social al companiei Colonia Cluj-Napoca Energie S.R.L.

Colonia Cluj-Napoca Energie este un producător licențiat de energie termică și energie electrică în cogenerare, deținând în acest sens licența nr.385/2001 (cu valabilitate de 25 de ani) producător de la care este preluată energia termică necesară clienților din cartierele Pata si Mărăsti.

5                      5

 • -  65 centrale termice de cvartal : CT 1 Zorilor, CT 2 Zorilor, CT 3 Zorilor, CT 4

Zorilor, CT 5 Zorilor, CT 6 Zorilor, CT 7 Zorilor, CT 1 Grigorescu, CT 3 Grigorescu, CT 4 Grigorescu, CT 5 Grigorescu, CT 6 Grigorescu, CT 7 Grigorescu, CT 8 Grigorescu, CT 9 Grigorescu, CT 10 Grigorescu, CT 11 Grigorescu, CT 4 Gheorgheni, CT 5 Gheorgheni, CT 6 Gheorgheni, CT 7 Gheorgheni, CT 9 Gheorgheni, CT 10 Gheorgheni, CT 11 Gheorgheni, CT 12 Gheorgheni, CT 13 Gheorgheni, CT 14 Gheorgheni, CT 15 Gheorgheni, CT Cuza Vodă, CT Mihai Viteazu, CT Caragiale, CT Craiova, CT Baba Novac, CT Muncii, CT Gruia, CT Abator, CT Grădini Mănăștur, CT Taberei, CT Plopilor, CT Aleea Tineretului, CT Govora, CT 1 Mănăștur, CT 2 Mănăștur, CT 3 Mănăștur, CT 4 Mănăștur, CT 5 Mănăștur, CT 6 Mănăștur, CT 7 Mănăștur, CT 8 Mănăștur, CT 9 Mănăștur, CT 10 Mănăștur, CT 11 Mănăștur, CT 12 Mănăștur, CT 13 Mănăștur, CT 14

Mănăștur, CT 15 Mănăștur, CT 16 Mănăștur, CT 17 Mănăștur, CT 18 Mănăștur, CT 20

Mănăștur, CT 22 Mănăștur, CT 23 Mănăștur, CT 24 Mănăștur, CT 26 Mănăștur, CT 27

Mănăștur

 • -  35 centrale termice de scară ce deservesc condominii : CT Dragalina 75, CT Dragalina 4, CT Dragalina 6, CT Dragalina 8, CT Dragalina 10, CT Mamaia 6, CT Mamaia 10, CT Mamaia 12, CT Blajului 61 sc.l, 2, 3, CT Blajului 63 sc.l, 2, 3, 4, CT Blajului 64 sc.l, 2, 3, CT Timișului 73 sc. 1, 2, 3, CT Timișului 75 sc 1, 2, 3, CT Timișului 77 sc.l, CT Timișului 79 sc 1, 2, 3, 4, CTTimișului 81 sc.l, 2, 3, 4,

Aceste centrale sunt echipate cu 290 de cazane modeme, cu randamente de peste 92%, montate în principal în perioada 2006-2011, utilizând ca și combustibil gazul natural și având o putere termică instalată totală de 260 MW. Agentul termic este apa caldă cu parametri 90/70°C.

Pe lângă aceste obiective, sunt atribuite in administrarea operatorului și centralele termice care deservesc anumite imobile astfel:

 • - centrala termică ce deservește Spitalul Municipal Cluj ana.

 • - 62 centrale termice si 5 puncte termice care deservesc un număr de 24 de unități de învățământ

 • - centrala termică ce deservește Asociația de Locatari din Calea Floresti nr.58A

5                             5                                                                                             5

 • 3. Transportul și distribuția energiei termice

 • • Rețelele de agent termic primar: asigură transportul energiei termice sub formă de apă fierbinte de la Centrala Termică de Zonă Someș Nord la punctele termice din sistem, acestea având lungimea de 16,5 km. Rețeaua de agent termic primar apă fierbinte este compusă din două conducte, una pe tur și una pe retur, cămine de vizitare echipate cu vane de închidere și secționare.

 • •  Punctele termice ce aparțin sistemului de distribuție sunt în număr de 37 și asigură interfața între rețeaua de agent termic primar și instalațiile consumatoare de energie termică. Punctele termice reprezintă un ansamblu de echipamente și instalații (schimbătoare de căldură, pompe, armături, sisteme de automatizare), prin care se realizează prepararea agentului termic la necesitățile consumului clienților racordați la sistemul public de alimentare cu energie termică.

De regulă, punctele termice sunt amplasate în construcții independente supraterane, cu puteri termice instalate cuprinse între 280kW și 3600 kW.

Pentru consumatorii din cartierele Mărăști și Pata, agentul termic pentru încălzire și apă caldă de consum este produs în cele 30 de puncte termice racordate la sistemul de transport al apei fierbinți produsă la Centrala Termică de Zonă Someș Nord astfel: PT 1 Măraști, PT 2 Măraști, PT 3 Măraști, PT 7 Măraști, PT 8 Măraști, PT 9 Măraști, PT 10 Măraști, PT 11 Măraști, PT 12 Măraști, PT 16 Măraști, PT 17 Măraști, PT 18 Măraști, PT 26 Măraști, PT 27 Măraști, PT 28 Măraști, PT Venus, PT Cipariu, PT 1 Pata, PT 2 Pata, PT 3 Pata, PT 4 Pata, PT Cemei, PT 1AVN, PT 2 AVN, PT 3 AVN, PT 4 AVN, PT 5 AVS, PT 13 AVS, PT 14 AVS, PT 15 AVS.

Alte 7 puncte termice sunt răspândite pe aria municipiului astfel: 4 puncte termice racordate la 4 centrale termice din cartierul Mănăștur: PT Șesului, PT Calvaria, PT Govora, PT Taberei; unul racordat la centrala termică Hala Agroalimentară din P-ța Mihai Viteazu (amplasat în subsolul unui imobil: PT Cuza Vodă); două puncte termice racordate la sistemul de cogenerare din cartierul Gheorgheni: PT 1 Gheorgheni și Pi 2 Gheorgheni.

 • • Rețelele de agent termic secundar: reprezintă rețelele termice prin care se transportă apa caldă din centralele și punctele termice către utilizatori, având o lungime a traseelor de 125 km, din care 94 km sunt rețele de agent termic secundar de la centralele termice de cvartal la consumatori, 31 km sunt rețele de agent termic secundar de la punctele termice.

în conformitate cu dispozițiile legale în materie, rețelele de transport și distribuție a energiei termice precum și punctele termice se află în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, însușită prin HCL nr. 133/2005 și atestată prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj.

Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca administrează în prezent sistemul centralizat format din centralele termice, punctele termice, rețeaua de transport și rețeaua de distribuție a energiei termice.

Energia termică produsă și furnizată este măsurată cu următoarele echipamente:

 • • contoare de energie termică amplasate în sursele de producere: 230 unități

 • • contoare de energie termică pentru apă caldă de consum și pentru energia termică

pentru încălzire, amplasate la consumatori: 3105 unități.

Sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a mun. Cluj Napoca se desfășoară având la bază un patrimoniu de 127.591.443.71 lei, la data de 31.10.2018, format în principal din terenuri, rețele, instalații și construcții - patrimoniu public si/sau privat al Municipiului Cluj Napoca.

Acest patrimoniu este compus din:

Valoare patrimoniu la data

Categorie bunuri


Terenuri


de 31.10.2018

21.372.545,37

61.154.377,90


14.148.613,14


Rețele termice

Puncte termice CLĂDIRI + INSTALAȚII

Centrale termice budget local CONSTRUCȚII + INSTALAȚII


16.005.551,04


Centrale termice scoli, ANL -uri, spital


14.885.833,33


Terenuri domeniul privat


24.552,93


TOTAL


127.591.443,71


Capitalul social al operatorului actual (Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca), conform situațiilor financiare la data de 31.06.2018, este de 4.231.932 lei.

CAP. IV. Caracteristici economice privind producția de energie termică

 • 1. Cantitatea de energie termică livrată prin sistemul centralizat de producere a energiei termice al mun. Cluj Napoca pentru ultimii trei ani se prezintă astfel :

 • - pentru anul 2016 a fost livrată o cantitate de energie termică de 209.218 Gcal, din care cantitatea de 183.492 Gcal a fost livrată către populație;

 • - pentru anul 2017 a fost livrată o cantitate de energie termică de 198.299 Gcal, din care cantitatea de 172.958 Gcal a fost livrată către populație;

 • - pentru anul 2018 a fost livrată o cantitate de energie termică de 169.216 Gcal, din care cantitatea de 145.193 Gcal a fost livrată către populație.

 • 2. Principalele elemente de cost pentru producerea energiei termice :

Gaze naturale

Cantitatile/Costul total al gazelor naturale pentru producerea de energie termică se prezintă astfel:

Pentru anul 2016 costul gazelor a depășit 33 mii lei pentru un consum de 300.906 MWh, prețul mediu anual fiind de 110.28 Lei/MWh (fără TVA si accize);.

Pentru anul 2017 costul gazelor a depășit 33 mii lei pentru un consum de 286.753 MWh, prețul mediu anual fiind de 112,45 lei/MWh (fără TVA si accize);

Pentru anul 2018 costul gazelor a depășit 31 mii. Lei, pentru un consum total de 262.634 Mwh, prețul mediu anual fiind de 118,38 lei/Mwh (fără TVA si accize);

Energie electrică

Cantitatile/ Costul total al energiei electrice utilizată în instalațiile/utilajele pentru producerea de energie termică se prezintă astfel:

Pentru anul 2016 - costul energiei electrice a fost de 4.791.438 lei, pentru o cantitate de 12.076.866 kwh;

Pentru anul 2017 - costul energiei electrice a fost de 4.735.113 lei, pentru o cantitate de 12.232.748 kwh;

Pentru anul 2018 - costul energiei electrice a fost de 4.837.312 lei, pentru o cantitate de 12.835.760 kwh;

CAP. V. Continuitatea serviciului de alimentare cu energie termică

 • 1. Obiective generale necesar a fi avute în vedere în continuitatea serviciului public

de alimentare cu energie termică a mun Cluj Napoca :

 • -  furnizarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum la parametri necesari asigurării confortului termic al consumatorilor și în conformitate cu normele tehnice în vigoare, in condiții de continuitate si siguranță

 • -  adaptarea particularităților din cadrul sistemului cu condițiile actuale economice

 • -  tratamentul egal al tuturor consumatorilor și menținerea comunicării cu toți factorii interesați

 • -  adaptabilitate la cerințele utilizatorilor

 • -  accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condițiile contractuale

 • -  îmbunătățirea continuă a indicatorilor de performanță pentru serviciile furnizate

 • -  creșterea satisfacției clienților prin calitatea serviciilor prestate, o mai bună identificare a înțelegerii nevoilor acestora

 • -  analizarea necesității și oportunității dezvoltării de noi obiective de investiții

 • -  implementarea, promovarea și afilierea la proiectele Primăriei Cluj-Napoca privind dezvoltarea infrastructurii municipiului Cluj-Napoca

 • -  intensificarea campaniilor de informare a clienților actuali privind avantajele competitive ale utilizării serviciului de termoficare pentru asigurarea căldurii și. a apei calde de consum

 • 2. Obiective specifice

 • -  creșterea eficienței în activitatea de producere a energiei termice și alimentarea corespunzătoare cu căldură a consumatorilor, în condiții de continuitate și siguranță

 • -  monitorizarea și dispecerizarea permanentă a procesului de producere a energiei termice

 • -  monitorizarea permanentă a costurilor de operare

 • -  optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor tehnice efectuate

 • -  optimizarea cheltuielilor prin verificarea operațiunilor economice efectuate

 • -  analizarea necesității și oportunității obiectivelor de investiții aflate în curs

 • -  aplicarea unor măsuri de optimizare tehnico-organizatorice în vederea: menținerii prețului reglementat cu posibilitatea de reducere a acestuia, păstrării/protejării consumatorilor și investițiilor, racordării de noi consumatori

 • -  continuarea aplicării unor măsuri tehnico-economice, pentru reducerea pierderilor de energie în sistemul de transport și distribuție, pentru reducerea consumului de apă de adaos, cât mai aproape de prevederile normativelor tehnice

 • -  reabilitarea rețelelor termice de transport și distribuție ale agentului termic pentru încălzire si apă caldă de consum

 • -  continuarea aplicării măsurilor tehnico-economice de reducere a cheltuielilor cu combustibilul prin prevederea de cazane cu randamente superioare adaptate la necesarul actual de energie termică al consumatorilor

 • 3. Potențiale investiții în SACET

Pentru realizarea serviciului, precum și în scopul creșterii performanței operaționale, a eficienței de utilizare a energiei primare, a reducerii costurilor de exploatare, a creșterii siguranței în exploatare și a îmbunătățirii serviciilor oferite consumatorilor, pot fi avute în vedere următoarele programe investiționale:

Modernizare puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca și transformarea acestora în centrale termice de cvartal.

La nivelul serviciului de alimentare cu energie termică s-a decis că o parte din Punctele Termice existente să fie transformate în Centrale Termice, echipate astfel încât acestea să asigure necesarul de energie termică pentru încălzirea și prepararea apei calde pentru consumatorii actuali racordați. Astfel prin transformarea instalațiilor din 7 Puncte Termice în Centrale Termice se urmărește evitarea unor pierderi de energie termică de cca 9.045 gcal/an. Această reducere a pierderilor va duce la o scădere a cheltuielilor cu 1.634.311 lei / an și o reducere a necesarului de subvenție alocată pentru energia termică furnizată populației, din arealul geografic, respectiv 800.000-1.000.000 lei. Lungimea totală cu care se va reduce rețeaua de apă fierbinte va avea 4.82 km.

Obiective de investiții ce pot fi analizate :

Transformare PT15 AVS, PT10 Mărăști în centrale termice

 • - pierderi de energie termică evitate: 3.322 Gcal/an

 • - eliminare tronson de 0,8 km rețea, de agent termic primar Transformare PT 3,4 Pata în centrale termice

 • - pierderi de energie termică evitate: 2.800 Gcal/an

 • - eliminare tronson de 2,2 km rețea, de agent termic primar Transformare PT 1 Pata în centrale termice

 • - pierderi de energie termică evitate: 2.049 Gcal/an

 • - eliminare tronson de 0,65 km rețea, de agent termic primar

Se va analiza continuarea programului de transformare și a altor puncte termice în centrale termice în vederea reducerii pierderilor de agent primar.

Eficientizarea sistemului centralizat, reabilitarea rețelei de transport agent termic

Rețelele de transport ale agentului termic au fost puse în funcțiune odată cu dezvoltarea cartierelor de locuințe, fiind formate din tronsoane montate subteran în canale termice nevizitabile. Datorită uzurii conductelor au loc avarii care generează pierderi de agent termic si uneori disconfort pentru consumatorii din zonele respective.

în aceste circumstanțe, vor putea fi realizate lucrări de inlocuire a unor rețele de transport agent termic cum sunt:

 • - Magistrala TF între cam.Cl și C2 (Tribunu Vladutiu) - 891 m

-Magistrala TF între cam. C2-C3-C4 (Cojocnei-Teleorman) - 1.039 m

 • - Magistrala între C6-C18-C9 (Fabricii) - 734 m

 • - Magistrala între C18-C20-C17 (Fabricii- Scortarilor) - 677 m

 • - Magistrala între R6-C23 (Năvodari - București) - 872 m

Aceste măsuri pot asigura reducerea pierderilor de energie termică cu cca. 80.000 lei/an, pentru fiecare kilometru de rețea înlocuită.

Programe de modernizare a rețelelor de distribuție a agentului termic

Rețelele secundare de distribuție a agentului termic au fost puse în funcțiune odată cu dezvoltarea cartierelor de locuințe, fiind formate din tronsoane montate subteran în canale termice nevizitabile. Datorită uzurii conductelor au loc avarii care generează pierderi de agent termic si uneori disconfort pentru consumatorii din zonele respective.

Se poate analiza înlocuirea unor rețele de agent termic secundar în cartierele Mănăștur, Mărăști, Grigorescu, Zorilor și Georgheni.

Aceste măsuri pot asigura reducerea pierderilor de energie termică cu cca. 60.000 lei/an, pentru fiecare kilometru de rețea înlocuită.

Modernizare/Automatizare 65 centrale termice : lucrările pot asigura înlocuirea cazanelor existente, respectiv a altor echipamente din centrale, cu echipamente de ultima generație avand randamente de peste 95%.

Introducerea sistemelor alternative de producere a energiei termice ce utilizează resurse energetice regenerabile-panouri solare termice, pompe de căldură, instalații de microcogenerare sau alte resurse regenerabile.

Implementarea unor atare sisteme poate contribui în mod evident la eficientizarea costurilor de producere a energiei termice, în special a energiei termice pentru apă caldă de consum.

Modernizarea sistemului de alimentare cu energie termică a unităților administrației publice locale și a unităților de învățământ.

Se va putea analiza modernizarea/ reabilitarea și eficientizarea procesului tehnologic de producere a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum la 6 unități de învățământ. Aceste școli dețin sisteme de încălzire cu sobe de teracotă sau sisteme de încălzire învechite cu consumuri specifice extrem de ridicate și uzură accentuată în exploatare.

Obiective de investiții ce pot fi analizate :

Colegiul Național George Baritiu -str. Emil Isac

Modemizarea/reabilitarea sistemului de producere a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum prin construirea unei centrale termice cu funcționare pe gaz natural, concomitent cu realizarea instalațiilor interioare de alimentare cu agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum în clădire.

Școala N. lorga-str. Maramureșului

Modemizarea/reabilitarea sistemului de producere a energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum prin construirea unei centrale termice cu funcționare pe gaz natural, concomitent cu realizarea instalațiilor interioare de alimentare cu agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum în clădire.

Liceul Tehnologic nr. 1 - str. Maramureșului

 • - Echiparea centralei existente cu, cazane de apă caldă care să preia consumul

de căldură aferent clădirii cu destinație ateliere și sală de sport a căminului și a cantinei,

 • - Montarea unei centrale noi echipată cu, cazane de apă caldă amplasată în construcție tip container, care să preia consumul de căldură aferent clădirii liceului Corp A și Corp B.

Colegiul Național Economic „Dr. Iulian Pop” - str. Devei, nr. 15-17

Modernizarea sistemului de producere a energiei termice prin înlocuirea echipamentelor vechi/uzate cu echipamente noi și performante și echipamentelor conexe, dimensionate astfel încât să acopere necesarul de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum.

Liceul „Aurel Vlaicu” - b-dul Muncii, nr. 199-200

Modernizarea sistemului de producere a energiei termice prin înlocuirea echipamentelor vechi/uzate cu echipamente noi și performante și echipamentelor conexe, dimensionate astfel încât să acopere necesarul de energie termică pentru încălzire și apă caldă de consum.

CAP. VI. Factori de influență asupra funcționării sistemului de alimentare cu energie termică

începuturile sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în Romania se situează în perioada anilor 60, când a fost demarată conectarea locuințelor nou-construite la acest sistem de încălzire și furnizare a apei calde de consum.

în prezent servicul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale, denumit Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică este compus dintr-un ansamblu de centrale termice, rețele de trasport, puncte termice, rețele de distribuție, branșamente, sisteme de măsură, control și automatizare. Dimensiunea sa patrimoniala fiind evaluată, la cea 92 mii lei.

Din aproape 300 de sisteme centralizate de încălzire existente în anii 1990, în prezent mai sunt doar câteva zeci de Sisteme de Alimentare Centralizată cu Energie Termică, concentrate în marile orașe ale țării.

Debransările unor beneficiari de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică au determinat in municipiul Cluj Napoca reașezarea intregii infrastructuri de producere si distribuție a energiei termice. Practic au fost periodic adaptate capacitățile de producție și livrare prin proiecte de modernizare și automatizare a proceselor, asigurandu-se conducerea complet automatizată a activitatii (sisteme on line de comandă și monitorizare).

Programele de modernizare trebuie continuate si in perioadele viitoare in conformitate cu strategia de dezvoltare a infrastructurii energetice locale pentru perioada 2019 - 2030 (document in curs de elaborare).

Direcțiile de investiții propuse vor aborda alături de instalații care vor produce energia termică din gaz metan, până la tehnologii modeme care utilizează energii regenerabile cum ar fi : panouri solare termice, panouri solare fotovoltaice, pompe de căldură, unități de cogenerare.

Programele de investiții propuse si aprobate de consiliul local vor apela la fmantari naționale susținute in cadrul programului ”Termoficare 2006 - 2020 căldură și confort”, respectiv la fonduri europene.

 • 1. Factori legislativi

Principalele acte normative care stau la baza cadrului legal general ce guvernează organizarea și funcționarea serviciilor publice centralizate de alimentare cu energie termică în România sunt: Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a Întreprinderilor publice.

înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.

Autoritatea de reglementare competentă pentru servicul de alimentare cu energie termică este Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Prețurile sunt stabilite, ajustate sau modificate în conformitate cu structura și formula stabilite prin metodologiile aprobate de către ANRE.

Prețul local reprezintă prețul producerii energiei termice și tarifele de transport, distribuție și servicii de furnizare, aprobate de către autoritatea administrativă locală, cu aprobarea ANRE pentru fiecare operator care are și calitatea de furnizor.

Prețul local pentru energia termică produsă, distribuită și furnizată din centrale termice de cvartal populației este aprobat prin hotărâre a autorităților locale fiind în prezent de 455,77 lei (T.V.A. inclus).

 • 2. Factori economici

în contextul crizei mondiale este evident faptul că aceasta își arată efectele și în

tara noastră, ele resimtindu-se ....          , .         . .      .         ,   . . ,

la nivelul consumului, respectiv la scăderea producției de energie termică. Reducerea producției de energie termică ca urmare a scăderii cererii, duce la o diminuare a utilizării capacităților instalate, respectiv la scăderea randamentelor de producere. Scăderea cererii de energie termică are efecte negative și la nivelul eficienței rețelelor de transport și distribuție, acestea fiind afectate de scăderea randamentelor de transport.

Gradul de suportabilitate al populației, privind costul cu energia termică, duce de multe ori la decizia de debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Orice creștere a prețului local pentru populație nesusținută de formule de sprijin financiar, poate avea o influență negativă asupra numărului de clienți racordați și implicit asupra producției de energie termică.

Rezultatele economice sunt influențate direct de instabilitatea prețurilor la combustibili respectiv la energia electrică. Liberalizarea prețurilor atât la energie electrică cât și la gazele naturale, a dus la o creștere a acestora, cu o presiune uriașă asupra prețului de producere.

Cele mai mari costuri care influențează activitatea de alimentare cu energie termică sunt legate de consumul de gaze naturale (peste 60%). în acest context, puternicele schimbări care afectează piața de gaze naturale din Romania reprezintă un risc major de destabilizare a rezultatelor economice.

Costul total al gazelor naturale pe anul 2017 a depășit 33 mii lei pentru un consum de 286.753 MWh, prețul mediu anual fiind de 112,45 lei/MWh (fără TVA si accize), iar pentru anul 2018 costul gazelor a depășit 31 mii. Lei, pentru un consum total de 262.634 Mwh, prețul mediu anual fiind de 118,38 lei/Mwh (fără TVA si accize). Tendința de creștere a prețurilor la gazele naturale este accentuată în ultima perioadă pe piețele centralizate, atât cele de pe Bursa Română de Mărfuri cât și cele de pe platforma OPCOM.

Un alt element perturbator, cu o pondere mai mică în tarif, dar la fel de imprevizibil ca și prețul gazelor naturale, este prețul energiei electrice care, după o perioadă de scădere și stagnare, a înregistrat în ultimele luni creșteri semnificative.

 • 3. Factori sociali

Având în vedere specificul acestei activități, factorii sociali au impact semnificativ asupra .

serviciului de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca.

Printre elementele care trebuie luate în considerare se regăsesc :

 • •    Atitudinea populației față de aspectele de mediu: în timp va crește gradul de conștientizare și presiune asupra aspectelor “verzi”, ceea ce va crea un cadru favorabil suplimentar către soluțiile de energii regenerabile posibil de implementat la nivel local

 • •    Veniturile populației influențează consumul de energie termică, implicit necesitatea de economisire a consumului

® Continuarea tendinței de debranșare de la sistemul centralizat, prin montarea unor sisteme individuale de producere a energiei termice, cu influențe majore asupra eficienței sistemului de producere și transport a energiei termice

Pregătirea forței de muncă: necesitatea specializărilor tehnice ș i disponibilitatea forței de                                  .

muncă calificată in domeniul tehnic care să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu energie termică

 • 4. Factori tehnologici

Din punct de vedere tehnic, Sistemul de alimentare cu energie termică a fost dimensionat la un necesar crescut de energie termica, raportat la consumatorii racordați.

Numărul consumatorilor a scăzut constant, fiind realizate recorelări periodice ale capacitatilor de producere a energiei termice, activitate care va trebui continuată prin programe de modernizare și investiții viitoare.

Astfel, scăderea cererii de energie termică are efecte negative și la nivelul tehnologic asupra capacitatilor de producție si a celor de distribuție si transport, acestea fiind afectate de scăderea randamentelor.

Tehnologia este în continuă schimbare, inovația fiind un factor de dezvoltare

economică. Factorii         . .

tehnologici care afectează compania sunt:

Disponibilitatea unor tehnologii de producere mai eficientă a energiei:

există în prezent sisteme de producere a energiei termice în cogenerare de înaltă

eficiență, care pot reprezenta o direcție de implementare și în viitor;

Energii regenerabile: există un interes crescut în direcția implementării proiectelor care au la bază energiile regenerabile (energie solară, biomasă, biogaz etc), prin realizarea de proiecte la nivelul sistemului local;

Sistemele IT: sistemele de management integrat, aplicații pentru relația cu clientii, aplicații la nivelul dispeceratului SACET pot contribui la eficientizarea activităților sistemului;

Sistemele de automatizare: in prezent tot sistemul de producere și distribuție a energiei este complet automatizat. Actualizarea continuă a aplicațiilor software și hardware poate contribui la menținerea sau creșterea eficienției energetice;

 • 5. Politici (strategii) comunitare

Parlamentul European a adoptat prin rezoluția din 13 septembrie 2016 (2016/2058 (INI)) direcțiile de bază a strategiei pentru încălzire si răcire, care trasează cateva elemente principale de continuitate și dezvoltare a sistemelor centralizate de incălzire/răcire. Parlamentul subliniază necesitatea sprijinirii si încurajării sistemelor centralizate de incalzire/racire, care să permită statelor membre să atingă obiectivele politicii UE privind schimbările climatice și energia.

Din prevederile rezoluției reținem :

”27. subliniază importanța rețelelor energetice centralizate care oferă o alternativă la sistemele mai poluante de încălzire individuală, având în vedere că acestea reprezintă un mijloc extrem de eficient și rentabil de fiimizare de încălzire și răcire, care include surse regenerabile de energie, încălzire și răcire recuperate și stocarea surplusului de electricitate în perioade de consum redus, oferind prin aceasta flexibilitate rețelei; subliniază că este necesar să se integreze o parte mai mare de surse regenerabile de energie, având în vedere că peste 20 % din încălzirea și răcirea centralizată sunt deja produse din energie regenerabilă, în conformitate cu articolul 14 din Directiva privind eficiența energetică, care prevede evaluări cuprinzătoare ale potențialului pentru încălziri și răciri centralizate eficiente; solicită modernizarea și extinderea sistemelor de încălzire centralizată existente pentru trecerea la alternative cu eficiență înaltă și regenerabile; încurajează statele membre să introducă mecanisme fiscale și financiare pentru a încuraja dezvoltarea și utilizarea încălzirii și răcirii centrale și să înlăture barierele normative;” ”37. este de acord cu Comisia că, după cum se afirmă în strategia privind încălzirea, potențialul economic al cogenerării nu este valorificat, și invită Comisia și statele membre să continue să promoveze sisteme de cogenerare și de termoficare centralizată cu eficiență înaltă, în conformitate cu Comunicarea Comisiei cu privire la starea uniunii energetice (COM(2015)0572);”

”55. subliniază faptul că încălzirea centralizată bazată pe surse regenerabile de energie împiedică răspândirea sistemelor de încălzire individuale care contribuie într-o mai mare măsură la poluarea aerului din zonele rezidențiale și care sunt mult mai dificil de controlat decât sistemele de încălzire centralizate extinse; subliniază însă că infrastructura și condițiile climatice diferă în cadrul Uniunii și că aceste sisteme trebuie, prin urmare, modernizate pentru a le crește eficiența; solicită, prin urmare, o analiză a nevoii de susținere a infrastructurii de încălzire centralizate și a practicilor de impozitare a surselor regenerabile de energie și a încălzirii centralizate;”

CAP. VIL Situația actuală a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică

încă din anul 1991, odată cu înființarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj Napoca, sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Cluj Napoca, a fost gestionat in modalitatea de gestiune directă - operatorul menționat avand în administrare intreaga infrastructură de producere - distribuție și furnizare a energiei termice a mun. Cluj Napoca, autoritatea administrației publice locale avand controlul asupra tuturor operațiunilor de gestiune/administrare a acestui serviciu, operatorul fiind unul subordonat unitatii administrației locale, autoritatea fiind aceea care desemnează, în condițiile OUG 109/2011, structura Consiliului de administrație, aprobând de asemeni Regulamentul de organizare si funcționare și bugetul de venituri si cheltuieli a Regiei Autonome.

Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca este o entitate cu personalitate juridică ce a luat ființă prin reorganizarea vechii structuri de gospodărie comunală, existentă anterior anului 1990. Aceasta are in patrimoniu o serie de elemente ce concura la întregirea întregii infrastructuri a sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Cluuj Napoca.

Totodată Regia Autonomă de Termoficare Cluj Napoca este un operator licențiat pentru prestarea serviciului de alimentare cu energie termică, deținând licența 2816/2014 cu termen de valabilitate 16.04.2019.

Operatorul care are in gestiune in prezent sistemul de alimentare cu energie termica a prezentat programele de dezvoltare si continuitate a serviciului de alimentare cu energie termică in contextul actual.

CAP. VIII. Analiza modalității de gestiune a serviciului de alimentare cu energie termică a mun. Cluj Napoca

în analiza modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Cluj Napoca se impun a fi corelate aspectele economice, structura sistemului de alimentare cu energie termică cu factorii de influență cu impact asupra asigurării continuității serviciului, raportat la :

 • - necesitatea asigurării unui serviciu de calitate în raport cu structura actuală a sistemului de alimentare cu energie termică si cea a consumatorilor deserviți;

 • - menținerea in stare de funcționare, reabilitarea si modernizarea infrastructurii sistemului de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca.

Prin modalitatea de gestiune directăautoritatea administrației publice locale urmează a-și asuma și exercita nemijlocit toate competențele și responsabilitățile cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, iar prin modalitatea de gestiune delegată autoritatea publică atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competentele si responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu energie termică pe baza unui contract de delegare de gestiune. Gestiunea delegată a serviciului va implica punerea la dispoziția operatorului/operatorilor a sistemului de alimentare cu energie termică, precum si dreptul si obligația operatorilor de a exploata si de a administra aceste sisteme.

Din analiza celor doua modalitati de gestiune, raportat la particularitățile sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Cluj Napoca (expuse anterior), rezultă că ambele raporturi prezintă o serie de avantaje si dezavantaje, după cu urmează :

A

 • i)     In cazul gestiunii delegate :

Avantaje : o posibilă suplimentare a veniturilor la bugetul local prin incasarea unei redevente; posibilitatea identificării unui operator dispus a implementa si derula un proiect investitional in sistemul de alimentare cu energie termică al mun. Cluj Napoca;

Pe de altă parte această modalitate de gestiune prezintă si dezavantaje : Autoritatea publică va avea un control mai redus asupra prestării serviciului de alimentare cu energie termică; Raportat la corelarea capacitatilor de producție si a infrastructurii de transport la necesarul de energie vor putea apărea dificultăți in ce privește asigurarea resurselor financiare necesare suplimentării investițiilor in infrastructura sistemului in vederea incadrarii in randamente; O posibilă majorare a prețului la energie pe de o parte pentru considerentul că operatorul va solicita acoperirea costurilor cu redeventa, pe de altă parte cuo cotă de profit perceputa de operator; posibile dificultăți in corelarea programelor de investiții ale operatorului cu implementarea masurilor de dezvoltare a autoritatii locale; Posibile dezavantajări ale unor consumatori defavorizați, aflati in zone in care furnizarea nu mai este fezabilă economic pentru un operator; o posibilă cerința de suplimentare a aparatului autoritatii locale cu specialiști in analiza, verificarea/controlul politicilor si activitatilor operatorului; posibile intarzieri prin organizarea procedurilor de achizitie/concesionare si identificare- alegere a operatorului;

A

 • ii)     In cazul gestiunii directe :

Opțiunea de analiză ar fi aceea de realizare a gestiunii prin intermediul operatorului organizat sub autoritatea autoritatii publice, intrucat autoritatea nu deține in prezent un serviciu cu personalitate juridică disponibil să preia in gestiune serviciul si să asigure continuitatea acestuia.

Avantaje : mentinerea/continuarea programelor corelate de dezvoltare la nivel local; asigurarea continuității serviciului de alimentare cu energie termică în mun. Cluj Napoca; posibilitatea de control si menținere a costurilor aferente prestării serviciului de alimentare cu energie termică; menținerea profitului generat de prestarea serviciului la nivel local si reinvestirea in sistemul de alimentare cu energie termică; administrarea eficientă a patrimoniului public, sub controlul și decizia directa a autorității locale, precum și o planificare realistă a investițiilor necesare menținerii și dezvoltării serviciului de alimentare cu energie termică; existenta infrastructurii si a personalului specializat necesar desfășurării serviciului; oportunitatea realizării de investiții prin atragerea unor surse externe de finanțare; sub aspectul eficientei, corelat cu reglementările privind guvernanta corporativa a Întreprinderilor publice, exista posibilitatea trasării de către autoritatea publica a criteriilor de performanță, atât membrilor consiliului de administrație cat si conducerii executive, existând astfel premisele necesare controlului direct asupra calității serviciului.

Dezavantaje : transferul majorității riscurilor serviciului către autoritatea locală; asigurarea surselor necesare fmantarii serviciului;

Se mai ia in analiză în prezentul studiu si eventualii factori de influentă asupra continuității asigurării serviciului de alimentare cu energie termică, astfel:

în cazul analizei oportunității adoptării modalității de gestiune delegată, atribuirea contractului de delegare va trebui să parcurgă procedurile de publicitate si selecție reglementate de legea privind achizițiile publice precum si de legea privind concesionarea bunurilor apartinand patrimoniului public. în atare situație trebuie avuta in vedere continuitatea serviciului, întrucât actualul operator va avea un termen limitat de continuitate a prestării serviciului întrucât licența de operator a acestuia incetează la 16.04.2019 (licența nr. 2816/2014 cu un termen de valabilitate de cinci ani).

CONCLUZII

Analizând toate aspectele sus menționate (prin prisma avantaj elor/dezavantajelor opțiunilor analizate) rezultă că pentru următoarea perioadă - respectiv pentru o perioadă scurta (următorii 5 ani) este oportună realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin modalitatea de gestiune directă - prin intermediul operatorului aflat in subordinea autorității publice, avantajele prezentate in acest interval de timp in favoarea acestei modalitati de gestiune conferă autorității publice o siguranță în continuitatea serviciului de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Cluj Napoca si controlul deplin în asigurarea acestui serviciu.

Pentru încadrarea in prevederile legale incidente, in vederea implementării procedurilor de gestiune directă, se impune de asemeni reorganizarea administrativă a operatorului -Regie Autonomă si transformarea acestuia în societate pe acțiuni, unic acționar urmând a fi autoritatea publică locală, modalitate prin care aceasta din urma va păstră controlul asupra serviciului cat si a operatorului.

Atare analiză se fundamentează și pe următoarele aspecte :

- societatea reorganizată se va afla in subordinea si controlul autorității publice, aceasta din urma deținând participarea la capitalul social, astfel incat politicile in domeniul asigurării cu energie termică vor fi in permanență în controlul autorității publice, aceasta putând corela obiectivele de dezvoltare locală si cele privind asigurarea serviciului de alimentare cu energie termică;

- așa cum s-a menționat mai sus, operatorul actual deține in patrimoniu o parte a infrastructurii necesare si utile prestării serviciului de aliemnatre cu energie termică (infrastructura care ar constitui patrimoniu privat al unitatii administrative locale) precum si personalul calificat si cu experiență în gestionarea si prestarea serviciului de alimentare cu energie termică.

Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat intră în sfera serviciilor de interes economic general, acestea din urmă fiind activități economice care generează rezultate spre folosul public general pe care piața nu le-ar furniza (sau le-ar furniza în alte condiții în ceea ce privește calitatea, siguranța, accesibilitatea, tratamentul egal sau accesul universal) fără intervenție publică.

Astfel, obligația de serviciu public trebuie impusă furnizorului prin atribuirea unei sarcini și pe baza unui criteriu de interes general menit să asigure că serviciul este furnizat în condiții care îi permit să își îndeplinească misiunea, iar aceste premise pot fi asigurate in condiții optime dacă al asigurării serviciilor de interes


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


REGULAMENTUL

serviciului public de alimentare cu energie termica din municipiul Cluj Napoca

CAP. I

Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1

Domeniul de aplicare

ART. 1

 • (1) Prevederile prezentului regulament se aplica serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din municipiul Cluj Napoca , denumit în continuare serviciu de alimentare cu energie termica.

 • (2) Prezentul regulament reglementează desfasurarea activitatilor specifice serviciului public de alimentare cu energie termica, utilizata în scopuri industriale si pentru încălzire si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficienta si la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protecție a mediului, precum si relațiile dintre operator si utilizator.

 • (3) Prevederile regulamentului se aplica, de asemenea, la proiectarea, executarea, receptionarea, exploatarea si întreținerea instalațiilor din sistemul de alimentare cu energie termica.

 • (4) Operatorul serviciului de alimentare cu energie termica, indiferent de forma de proprietate, organizare si de modul în care este organizata gestiunea serviciului, se va conforma prevederilor prezentului regulament.

 • (5) Condițiile tehnice si indicatorii de performanta prevazuti în acest regulament au caracter minimal. Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca , poate aproba si alti indicatori de performanta sau condiții tehnice pentru serviciul de alimentare cu energie termica, pe baza unor studii de specialitate.

ART. 2

 • (1) Serviciul de alimentare cu energie termica se înființează si se organizează la nivelul municipiului Cluj Napoca care dispune de o infrastructura tehnico-edilitara specifica aparținând domeniului public sau privat al municipiului, care formează sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al municipiului, denumit în continuare SACET.

 • (2) Serviciul de alimentare cu energie termica se înființează, se organizează si funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a) utilizarea eficienta a resurselor energetice;

 • b) dezvoltarea durabila a municipiului Cluj Napoca ;

 • c) diminuarea impactului asupra mediului;

 • d) promovarea cogenerarii de inalta eficienta si utilizarea surselor noi si regenerabile de energie;

 • e) reglementarea si transparenta tarifelor si preturilor energiei termice;

 • f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor la rețelele termice si la serviciul public de alimentare cu energie termica;

 • g) "un condominiu - un sistem de încălzire".

ART. 3

Infrastructura tehnico-edilitara specifica, aparținând domeniului public sau privat al municipiului , care formează sistemul de alimentare centralizata cu energie termica, este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic si funcțional unitar, constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice si mijloace de măsurare, destinate producerii, transportului, distribuției si furnizării energiei termice, care

cuprinde:


 • a) centrale termice;

 • b) puncte termice;

 • c) rețele de distribuție;

 • d) construcții si instalații auxiliare;

 • e) branșamente, pana la punctele de delimitare/s

 • f) sisteme de măsură, control si automatizare.


ART. 4

în sensul prezentului regulament, termenii, expresiile si abrevierile de mai jos se definesc după cum urmeaza:

 • 4.1. acces la rețea - dreptul operatorilor si al utilizatorilor de a se racorda/bransa, în condițiile legii, la rețelele termice;

 • 4.2. acord de furnizare de energie termica - acord scris care se da de către furnizor, în legătură cu posibilitățile de livrare de energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalațiile sale;

 • 4.3. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic si pentru transmiterea energiei termice;

 • 4.4. agent termic primar - fluidul care circula în instalațiile de producere si transport al energiei termice;

 • 4.5. agent termic secundar - fluidul care circula în instalațiile de distribuție si de utilizare a energiei termice;

 • 4.6. apa calda de consum - apa calda care îndeplinește condiții de potabilitate, utilizata în circuit deschis, utilizata în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;

 • 4.7. autoritati de reglementare competente - Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita în continuare A.N.R.S.C., si Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E.;

 • 4.8. autorizație - act tehnic si juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se acorda unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara si a exploata sisteme de repartizare a costurilor;

 • 4.9. avarie - eveniment sau succesiune de evenimente deosebite care au loc la un moment dat într-un obiectiv sau zona de sistem si care au drept consecința reducerea siguranței de funcționare, deteriorări importante de echipament, întreruperi în alimentarea cu energie termica pe durate mai mari de 4 ore;

 • 4.10. aviz de racordare - avizul scris care se da de către furnizor în legătură cu posibilitățile si condițiile de alimentare cu energie termica sub forma de abur, condensat, apa fierbinte sau apa calda, unui utilizator, din instalațiile sale;

 • 4.11. branșament termic - legătură fizica dintre o rețea termica si instalațiile proprii ale unui utilizator;

 • 4.12. centrala electrica de cogenerare - ansamblu de instalații, construcții si echipamente necesare pentru producerea energiei electrice si termice în cogenerare;

 • 4.13. centrala termica - ansamblu de instalații, construcții si echipamente necesare pentru conversia unei

forme de energie în energie termica;                       ------ ---------------------

 • 4.14. cogenerare - producere simultana de energie termica si de energie electrica si/sau mecanica în instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;

 • 4.15. condensat - apa obtinuta prin condensarea aburului utilizat;

 • 4.16. condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliara din care unele parti sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spatii cu alta destinație decât cea de locuința, iar restul, din parti aflate în proprietate comuna. Prin asimilare poate fi definit condominiu si un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul caladirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comuna;

 • 4.17. consum de energie termica - cantitatea de căldură reținuta de utilizator din purtătorii de energie termica ca diferența între cantitatea de căldură primita si cea restituita;

 • 4.18. consum pentru încălzire - consumul de energie termica folosita pentru încălzirea spatiilor din clădiri industriale, instituții, locuințe etc.;

 • 4.19. consum tehnologic - consum de energie termica pentru scopuri tehnologice;

 • 4.20. consumator de energie termica - persoana fizica sau juridica ce utilizează energie termica în scop propriu prin instalațiile proprii;

 • 4.21. contor de energie termica - mijloc de măsurare destinat sa masoare energia termica cedata, într-un circuit de schimb termic, de către un lichid numit agent termic, având în compunere un traductor de debit si doi senzori de temperatura;

 • 4.22. contract de furnizare - contractul încheiat între distribuitorii/furnizorii de energie termica, persoane juridice romane, autorizate si/sau licențiate de autoritatea de reglementare competenta, având ca obiect de activitate distribuția energiei termice în scopul vânzării acesteia si utilizator, cuprinzând cel puțin clauzele minimale, pe categorii de utilizatori, stabilite de autoritatile administrației publice locale si de autoritatea naționala de reglementare competenta prin contractele-cadru;

 • 4.23. convenție - act juridic, anexa la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator si un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare si plata a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;

 • 4.24. distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau de la rețeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizata prin utilizarea rețelelor termice de distribuție;

 • 4.25. distribuitor - operatorul care are si calitatea de a presta serviciul de distribuție a energiei termice;

 • 4.26. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul format din debitmetru, termorezistente si integrator, supus controlului metrologic legal, care masoara cantitatea de energie termica furnizata unui utilizator;

 • 4.27. exploatare - ansamblul de operații si acțiuni executate pentru asigurarea continuității proceselor de producere, transport si distribuție a energiei termice în condiții tehnico-economice si de siguranța corespunzătoare, care constau în executarea controlului curent, a manevrelor si lucrărilor de întreținere curenta;

 • 4.28. furnizare a energiei termice - activitatea prin care se asigura, pe baze contractuale, comercializarea energiei termice între producători si utilizatori;

 • 4.29. furnizor - operatorul care are si calitatea de a efectua serviciul de furnizare a energiei termice;

 • 4.30. grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare utilizatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare a energiei termice;

 • 4.31. incident - evenimentul sau succesiunea de evenimente care conduce la modificarea stării anterioare de funcționare sau a parametrilor funcționali, în afara limitelor stabilite, care au loc la un moment dat într-o instalație, indiferent de efectul asupra utilizatorilor si fara consecințe deosebite asupra instalațiilor;

 • 4.32. index de pornire - valoarea pe care o indica afisajul unui contor de energie termica/grup de măsurare a energiei termice înainte de momentul punerii în funcțiune;

 • 4.33. indicatori de performanta generali - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmărite la nivelul furnizorilor si pentru care sunt prevăzute sancțiuni în licența, în cazul nerealizarii acestora;

 • 4.34. indicatori de performanta garantați - parametri ai serviciului de furnizare pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate si pentru care sunt prevăzute sancțiuni în licența sau în contractul de furnizare, în cazul nerealizarii lor;

 • 4.35. instalații de producere a energiei termice - totalitatea construcțiilor si instalațiilor din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare care produc un agent termic: abur, apa fierbinte sau apa calda. în sensul prezentului regulament nu sunt cuprinse instalațiile centralelor electrice în cogenerare;

 • 4.36. instalații de transport si distribuție a energiei termice - ansamblul de conducte, instalații de pompare (altele decât cele din punctele termice si centralele termice sau centralele de producere a energiei electrice în cogenerare), alte instalații auxiliare cu ajutorul carora se transporta, se transforma si se distribuie energia termica de la producători la utilizatori;

 • 4.37. instalații de transformare a energiei termice - ansamblul instalațiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitățile utilizatorilor;

 • 4.38. instalații ale utilizatorilor - totalitatea instalațiilor si receptoarelor care utilizeaz. energie termica furnizata, situate după punctul de delimitare;

 • 4.39. intervenție accidentala - complex de activitati ce se executa pentru remedierea deranjamentelor, incidentelor si avariilor ce apar accidental în instalațiile aflate în regim normal de exploatare sau ca urmare a defectelor produse de fenomene naturale deosebite (cutremure, incendii, inundații, alunecări

de teren etc.);

 • 4.40. întreținere curenta - ansamblul de operații de volum redus, complexitate redusa, cu caracter programat sau neprogramat, având drept scop menținerea în stare tehnica corespunzătoare a diferitelor subansambluri ale instalațiilor;

 • 4.41. licența - actul tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competenta, prin care se recunosc unei persoane juridice romane sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat, precum si capacitatea si dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat si de a exploata sisteme de alimentare centralizata cu energie termica;

 • 4.42. loc de consum - ansamblul instalațiilor de utilizare ale unui utilizator, aflate în aceeași incinta, la aceeași adresa, alimentate din una sau mai multe statii termice/centrale termice;

 • 4.43. manevra - ansamblul de operații prin care se schimba starea operativa a echipamentelor si elementelor sau schema tehnologica în care funcționează acestea;

 • 4.44. mijloc de masurare/masura - aparat de masurat, traductor, dispozitiv, echipament, instalație sau material de referința care furnizează informații de măsurare privind parametrii agentului termic, puterea termica sau energia termica;

 • 4.45. operator al serviciului - persoana juridica romana sau străină care are competenta si capacitatea, recunoscute prin licența, de a presta integral activitatile specifice serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat; prin hotărârea autoritatii administrației publice locale.

 • 4.46. preț - contravaloarea unitatii de energie termica furnizata unui utilizator;

 • 4.47. preț binom - prețul de furnizare în care contravaloarea facturii de plata pe o anumita perioada este repartizata lunar pe o suma fixa, independenta de cantitatea de energie consumata, si pe o suma variabila, proporționala cu consumul efectuat în perioada respectiva;

 • 4.48. preț local - prețul format din prețul de producere a energiei termice si tarifele serviciilor de transport, distribuție si furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale, cu avizul autoritatii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are si calitatea de furnizor;

 • 4.49. preț local pentru populație - prețul pentru energia termica furnizata si facturata populației prin SACET, aprobat prin hotărâre a autoritatii administrației publice locale, în conformitate cu prevederile legale;

 • 4.50. producător de energie termica - operator, titular de licența pentru producerea energiei termice;

 • 4.51. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termica, inmagazinata în agentul termic;

 • 4.52. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;

 • 4.53. punct termic - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului unui utilizator. Punctul termic poate sa apartina utilizatorului sau sa fie în utilizarea operatorului;

 • 4.54. putere termica sau debitul de energie termica al instalațiilor de alimentare - cantitatea de căldură în unitatea de timp în MW;

 • 4.55. putere termica absorbita - cantitatea de căldură reținuta din agenții termici, în unitatea de timp, în instalațiile de transformare sau de utilizare;

 • 4.56. putere termica avizata - puterea termica maxima aprobata prin acordul de furnizare a energiei termice, pentru care se dimensionează instalațiile ce se folosesc pentru alimentarea cu energie termica a unui utilizator;

 • 4.57. putere termica contractata - puterea termica maxima convenita a fi absorbita de un utilizator si înscrisa în contract. Puterea termica maxima este puterea determinata ca valoare medie pe timp de 60 de minute;

 • 4.58. putere termica minima de avarie - puterea termica absorbita, strict necesara utilizatorului, pentru menținerea în funcțiune a agregatelor care condiționează securitatea instalațiilor si a personalului, convenita ca valoare si durata pe baza datelor de proiect;

 • 4.59. putere termica minima tehnologica - puterea asigurata în regim de limitări (restricții) unui utilizator, calculata ca cea mai mica putere termica necesara pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranța, numai a acelor agregate si instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producție nerecuperabile. Pentru utilizatorii casnici, puterea termica minima tehnologica este acea putere care asigura o temperatura interioara de 12°C;

 • 4.60. racord termic - legătură dintre o rețea termica si o statie sau punct termic si/sau utilizator de energie termica;

 • 4.61. racord utilizator - legătură dintre o rețea de transport si/sau distribuție la instalațiile interioare aflate în exploatarea utilizatorului;

 • 4.62. reabilitare - ansamblul de operațiuni efectuate asupra unor echipamente si/sau instalații care, fara modificarea tehnologiei inițiale, restabilesc starea tehnica si de eficienta a acestora la un nivel apropiat de cel avut la punerea în funcțiune;

 • 4.63. regim de limitare (de restricții) a consumului - situație în care este necesara reducerea la anumite limite a puterii termice absorbite de utilizator, cu asigurarea puterii minime tehnologice, fie ca urmare a lipsei de energie, fie ca urmare a indisponibilității pe o durata mai mare de 6 ore, a unor capacitati de producere sau a unor rețele de transport si distribuție a energiei termice;

 • 4.64. rețea termica - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, si instalații auxiliare cu ajutorul carora energia termica se transporta în regim continuu si controlat între producători si stațiile si/sau punctele termice sau utilizatori;

 • 4.65. repartitor de costuri - aparat cu indicații adimensionale, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării indirecte a:

 • - energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;

 • - energiei termice conținute în apa calda de consum si volumul apei calde de consum care trece prin aparat;

 • 4.66. repartizare a costurilor - totalitatea acțiunilor si activitatilor desfășurate de o persoana juridica, autorizata de autoritatea competenta, în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele tip condominiu;

 • 4.67. retehnologizare - ansamblul de operațiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii modeme, bazate pe concepții tehnice de data recenta, de vârf, în scopul creșterii producției, reducerii consumurilor specifice etc;

 • 4.68. schema normala - ansamblul de scheme termomecanice si hidromecanice a echipamentelor, instalațiilor si ansamblurilor de instalații în care vor funcționa acestea normal si care îndeplinesc condițiile de siguranța maxima, de asigurare a unor parametri normali, de elasticitate si economicitate, în funcție de echipamentele disponibile;

 • 4.69. serviciu public de alimentare cu energie termica - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activitatiilor desfășurate în scopul alimentarii centralizate cu energie termica a cel puțin doi utilizatori racordați la SACET;

 • 4.70. sistem de alimentare centralizata cu energie termica - SACET - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor si construcțiilor, situate într-o zona precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic si funcțional comun, destinate producerii, transportului si distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori;

 • 4.71. sistem pausal - modul de stabilire a consumului de energie termica în funcție de puterea termica si de numărul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare termice, factorul de cerere sau alte elemente derivate din acestea;

 • 4.72. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe repartitoare de costuri, de același fel, armaturile si instalațiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează si este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;

 • 4.73. situație de avarie - situație în care, datorita avarierii unor instalații din sistemul de producere, transport si/sau distribuție a energiei termice, nu se mai pot menține parametrii principali în limitele normale;

 • 4.74. stare operativa - starea normala sau anormala în care se pot găsi la un moment dat echipamentele sau instalațiile în cadrul schemelor tehnologice;

 • 4.75. sonda (senzor) de temperatura - subansamblu al unui contor de energie termica imersata într-un fluid (direct sau prin intermediul unei teci de protec.ie) care emite un semnal prelucrabil, în funcție de temperatura fluidului respectiv;

 • 4.76. statie termica - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea si/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului mai multor utilizatori;

 • 4.77. subconsumator - persoana fizica sau juridica ale cărei instalații de consum a energiei termice sunt racordate în aval de grupul de măsură al utilizatorului;

 • 4.78. suprafața de încălzire (suprafața radiantă) - mărime convenționala care reprezintă suprafața unui radiator spălată de aer, în conformitate cu STAS-urile 7363,7364-86, exprimată în mp.

 • 4.79. tarif binom - tariful a cărui structura se compune dintr-o parte fixa constanta si o parte variabila proporționala cu consumul;

 • 4.80. taxa de putere termica - suma fixa, stabilita prin tarif anual pe unitatea de putere termica (debit) avizata de autoritatea de reglementare competenta;

 • 4.81. traductor de debit - subansamblu al unui contor/grup de măsurare a energiei termice, care, traversat de agentul termic, emite semnale prelucrabile, în funcție de volum sau masa ori în funcție de debitul volumetric sau masic;

 • 4.82. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;

 • 4.83. transportator - operatorul care are si calitatea de a efectua serviciul de transport al energiei termice;

 • 4.84. utilizator de energie termica - unul sau mai multi consumatori de energie termica, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termica; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toti consumatorii din condominiul respectiv;

 • 4.85. utilizator de tip agricol - utilizatorul care folose.te energia termica în sere, pentru creșterea păsărilor si animalelor, pentru fabricile de nutrețuri combinate, pentru stațiile de uscat si granulat furaje verzi, stațiile de sortare oua, fructe si legume, stațiile de uscat cereale si de condiționat semințe, precum si pentru alti utilizatori similari;

 • 4.86. utilizator de tip industrial - utilizatorul, cu excepția celui agricol, care folosește de regula energia termica în scopuri tehnologice;

 • 4.87. utilizator comercial - utilizatorul care utilizează energia termica pentru încălzirea spatiilor comerciale si prepararea apei calde de consum;

 • 4.88. utilizator de tip urban - utilizatorul care utilizează energia termica pentru încălzirea locuinței, a birourilor instituțiilor, a obiectivelor socialculturale si pentru prepararea apei calde de consum. Consumul pentru populație se încadrează în consum de tip urban;

 • 4.89. zona de protectie/siguranta - zona adiacenta construcțiilor si instalațiilor SACET, extinsa si în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor si de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției si a funcționarii normale a obiectivului energetic, precum si în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si a mediului, stabilita prin norme tehnice emise de autoritatea de reglementare competenta;

 • 4.90. zona unitara de încălzire - areal geografic aparținând unei unitati administrativ-teritoriale, în interiorul caruia se poate promova o singura soluție tehnica de încălzire.

 • 4.91. calculator-integrator de energie termică ce preia informațiile de volum și de temperatură în scopul calculării și afișării căldurii consumate în unități de măsură standard (KWh, MWh sau GJ).

ART. 5

Modul de organizare si funcționare a serviciului de alimentare cu energie termica, pe întregul ciclu tehnologic specific activitatilor de producere, transport, transformare, distribuție si furnizare a energiei termice, inclusiv a activitatilor privind dezvoltarea, retehnologizarea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu energie termica, are ca obiectiv:

 • a) asigurarea continuității si calitatii serviciului;

 • b) asigurarea resurselor necesare serviciului pe termen lung;

 • c) accesibilitatea preturilor la consumator;

 • d) asigurarea competiției în producerea si furnizarea energiei termice, în condițiile accesului reglementat al producătorilor si utilizatorilor la rețelele termice de transport si distribuție;

 • e) creșterea eficientei energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distribuția, pana la furnizarea si utilizarea energiei termice, precum si asigurarea viabilității economice durabile a sistemului;

 • f) asigurarea transparentei în stabilirea preturilor si a tarifelor la energia termica;

 • g) instituirea si respectarea regimului de conducere, exploatare si control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

 • h) realizarea obiectivelor locale si naționale privind protecția mediului prin reducerea emisiilor de noxe si a gradului de poluare;

 • i) creșterea siguranței în funcționare a instalațiilor;

 • j) proiectarea, execuția si exploatarea corelata a sistemelor de alimentare cu energie termica.

ART. 6

Energia termica furnizata utilizatorilor prin sistemul de alimentare cu energie termica trebuie sa respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici si programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare si cerințele standardelor de performanta aprobate de autoritatea de reglementare competenta.

ART. 7

 • (1) Masurarea energiei termice preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de alimentare cu energie termica, sub forma de apa fierbinte, apa calda, abur, agent termic pentru încălzire si de apa calda pentru consum, este obligatorie si se realizează prin montarea, de regula, la nivelul punctului de delimitare/separare a instalațiilor, a echipamentelor de măsurare- înregistrare si control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competenta.

 • (2) Punctul de delimitare poate fi reprezentat fizic printr-o armatura de separare montata pe conductele de transport sau de distribuție a energiei termice sau prin locul de trecere a conductelor la limita unei incinte.

 • (3) Instalațiile din amonte de punctul de delimitare aparțin sau sunt în administrarea producătorului ori operatorului serviciului, după caz, iar cele din aval aparțin sau sunt în administrarea operatorului serviciului sau utilizatorului, după caz. Noțiunile de amonte si aval corespund sensului de parcurgere a instalațiilor dinspre producător spre utilizator.

 • (4) Prin excepție de la alin. (1), în cazul amplasării echipamentelor de măsurare în alt punct, cu acordul pârtilor, se stabilește prin contract valoarea corecției datorate pierderilor de căldură si de agent termic între punctul de delimitare si punctul de măsurare.

ART. 8

 • (1) în toate aceste cazuri, armaturile de separare, inclusiv elementele de imbinare cu conductele aferente, sunt exploatate de cel care furnizează energia termica, delimitarea facându-se la perechea de flanse din aval de armatura de separare.

 • (2) Delimitarea instalațiilor la armaturile de separare se face între:

 • a) operatorul serviciului care exploatează rețelele de transport si distribuție si utilizatorul de tip industrial, agricol, urban sau comercial;

 • b) utilizator si subconsumatorul sau.

ART. 9

Delimitarea la limita incintei se face astfel:

 • a) la limita de proprietate a producătorului, în cazul alimentarii în exclusivitate a unui utilizator, direct dintr-o centrala termica sau centrala de producere a energiei electrice în cogenerare, prin conducte care nu fac parte din rețeaua publica de transport a energiei termice si nu trec pe domeniul public sau

privat al unităților administrativ-teritoriale;

 • b) la limita de proprietate a utilizatorului, în cazul alimentarii acestuia prin intermediul unei statii termice amplasate în afara incintei acestuia si din care se alimentează mai multi utilizatori;

 • c) la limita de proprietate a utilizatorului, pe proprietatea acestuia, în cazul alimentarii acestuia prin intermediul unui punct termic, indiferent daca acesta se afla în proprietatea utilizatorului sau în cea a furnizorului;

 • d) la limita stafiei termice aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului sau în proprietatea unui utilizator, la 1 m distanta de zidul stafiei, în afara acesteia;

 • e) la robinetul de pe racordul utilizatorului din conducta de distribuție, în cazul când rețelele termice care alimentează mai multi utilizatori sunt amplasate în subsoluri tehnice sau trec prin incintele utilizatorilor.

SECȚIUNEA 2

Documentație tehnica

ART. 10

 • (1) Prezentul regulament stabilește documentația tehnica minima din unitatea de producere, transport si distribuție a energiei termice.

 • (2) Detalierea prevederilor prezentului regulament privind modul de întocmire, păstrare si reactualizare a evidentei tehnice se va face prin instructiuni/proceduri de exploatare specifice principalelor tipuri de instalații.

 • (3) Personalul de conducere al operatorului răspunde de existenta, corecta completare si păstrare a documentațiilor tehnice conform prevederilor prezentului regulament.

ART. 11

Proiectarea si executarea sistemelor de producere, transport sau distribuție centralizata a energiei termice sau a pârtilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele si prescripțiile tehnice de proiectare si execuție în vigoare avizate, după caz, de autoritatile de reglementare competente.

ART. 12

 • (1) Documentațiile referitoare la construcțiile energetice se vor întocmi, completa si păstră conform normelor legale referitoare la "Cartea tehnica a construcției".

 • (2) Fiecare operator va avea si va actualiza următoarele documente, în măsură în care i-au fost predate sau reconstituirea lor intra în sarcina acestuia:

 • a) actele de proprietate sau contractul prin care s-a făcut delegarea gestiunii;

 • b) planul cadastral si situația terenurilor din aria de deservire;

 • c) planurile generale cu amplasarea construcțiilor si instalațiilor aflate în exploatare, inclusiv cele subterane, actualizate cu toate modificările sau completările;

 • d) planurile clădirilor sau ale construcțiilor speciale, având notate toate modificările sau completările la zi;

 • e) studiile, datele geologice, geotehnice si hidrotehnice cu privire la terenurile pe care sunt amplasate lucrările aflate în exploatare sau conservare, precum si cele privind gospodărirea apelor, cu avizele necesare, actualizate în funcție de modificările efectuate de operator;

 • f) cărțile tehnice ale construcțiilor;

 • g) documentația tehnica a utilajelor si instalațiilor si, după caz, autorizațiile de punere în funcțiune a acestora;

 • h) procesele-verbale de constatare în timpul execuției si planurile de execuție ale pârtilor de lucrări sau ale lucrărilor ascunse;

 • i) proiectele de execuție ale lucrărilor, cuprinzând memoriile tehnice, breviarele de calcul, devizele pe obiecte, devizul general, planurile si schemele instalațiilor si rețelelor etc.;

 • j) documentele de recepție, preluare si terminare a lucrărilor, cu:

 • - procese-verbale de măsurători cantitative de execuție;

 • - procese-verbale de verificări si probe, inclusiv probele de performanta si garanție, buletinele de verificări, analiza si încercări;

 • - procese-verbale de realizare a indicatorilor tehnico-economici;

 • - procese-verbale de punere în funcțiune si, dup. caz, de dare în exploatare;

 • - lista echipamentelor montate în instalații cu caracteristicile tehnice;

 • - procese-verbale de preluare ca mijloc fix, în care se consemnează rezolvarea neconformitatilor si a remedierilor;

 • k) schemele de funcționare a instalațiilor, planurile de ansamblu, desenele de detaliu actualizate conform situației de pe teren, planurile de ansamblu si de detaliu ale fiecărui agregat si/sau ale fiecărei instalații, inclusiv planurile si cataloagele pieselor de schimb;

 • l) instrucțiunile furnizorilor de echipament sau ale organizației de montaj privind manipularea, exploatarea, întreținerea si repararea echipamentelor si instalațiilor, precum si cartile/fisele tehnice ale echipamentelor principale ale instalațiilor;

 • m) normele generale si specifice de protecție a muncii aferente fiecărui echipament, fiecărei instalații sau fiecărei activitati;

 • n) planurile de dotare cu mijloace de stingere a incendiilor si amplasarea acestora, planul de aparare a obiectivului în caz de incendiu, calamitati sau alte situații excepționale;

 • o) regulamentul de organizare si funcționare si atribuțiile de serviciu, trecute în fisele de post, pentru întreg personalul;

 • p) avizele si autorizațiile legale de funcționare pentru clădiri, laboratoare, instalații de măsură, inclusiv cele de protecție a mediului, obținute în condițiile legii;

 • q) inventarul instalațiilor si liniilor electrice conform instrucțiunilor în vigoare;

 • r) instrucțiuni privind accesul în incinta si instalații;

 • s) documentele referitoare la instruirea, examinarea si autorizarea personalului;

 • t) registre de control, de sesizări si reclamatii, de dare si retragere din exploatare, de manevre, de admitere la lucru etc.;

 • u) bilanțul de proiect și rezultatele bilanțurilor/măsurătorilor periodice întocmite/efectuate conform prevederilor legale, inclusiv bilanțurile de mediu;

 • (3) Documentele se vor păstră la sediul operatorului, pe raza sa de operare, sau la punctele de lucru.

ART. 13

 • (1) Documentația de baza a lucrărilor cu datele generale necesare exploatării, întocmită de agenti economici specializați în proiectare, se preda titularului de investiție odata cu proiectul lucrării respective.

 • (2) Agenții economici care au întocmit proiectele au obligația de a corecta toate planurile de execuție în toate exemplarele în care s-au operat modificări pe parcursul execuției si, în final, sa înlocuiască aceste planuri cu altele noi, originale, actualizate conform situației reale de pe teren, si sa predea proiectul, inclusiv în format optoelectronic, împreuna cu instrucțiunile necesare exploatării, întreținerii si reparării instalațiilor proiectate.

 • (3) Organizațiile de execuție si/sau montaj au obligația ca, odata cu predarea lucrărilor, sa predea si schemele, planurile de situații si de execuție, modificate conform situației de pe teren. In cazul în care nu s-au făcut modificări fata de planurile inițiale, se va preda câte un exemplar din aceste planuri, având pe ele confirmarea ca nu s-au făcut modificări în timpul execuției.

 • (4) în timpul execuției lucrărilor se interzic abaterile de la documentația întocmită de proiectant fara avizul acestuia.

ART. 14

 • (1) Autoritatea administrației publice locale, precum si operatorul/operatorii care au primit în gestiune delegata serviciul energetic de interes local, în totalitate sau numai unele activitati componente ale acestuia, au obligația sa-si organizeze o arhiva tehnica pentru pastrarea documentelor de baza prevăzute la art. 12 alin. (1), organizata astfel încât sa poata fi găsit orice document cu ușurința.

 • (2) Pentru nevoile curente de exploatare se vor folosi numai copii de pe planurile, schemele si documentele aflate în arhiva.

 • (3) înstrăinarea sub orice forma a planurilor, schemelor sau documentelor aflate în arhiva este interzisa.

 • (4) La încheierea activitatii, operatorul va preda, pe baza de proces-verbal, întreaga arhiva pe care si-a constituit-o, fiind interzisa pastrarea de către acesta a vreunui document original sau în copie.

 • (5) Fiecare document va avea anexat un borderou în care se vor menționa:

 • a) data întocmirii documentului;

 • b) numărul de exemplare originale;

 • c) calitatea celui care a întocmit documentul;

 • d) numărul de copii executate;

 • e) necesitatea copierii, numele, prenumele si calitatea celui care a primit copii ale documentului, numărul de copii primite si calitatea celui care a aprobat copierea;

 • f) data fiecărei revizii sau actualizări;

 • g) calitatea celui care a întocmit revizia/actualizarea si calitatea celui care a aprobat;

 • h) data de la care documentul revizuit/actualizat a intrat în vigoare;

 • i) lista persoanelor carora li s-au distribuit copii după documentul revizuit/actualizat si a celor care le-au restituit;

ART. 15

 • (1) Pentru echipamentele aflate in exploatare trebuie sa existe fise tehnice, care vor conține toate datele din proiect, din documentațiile tehnice predate de furnizori sau de executanti si din datele de exploatare luate de pe teren, certificate prin acte de recepție care trebuie sa confirme corespondenta lor cu realitatea.

 • (2) Pe durata exploatării, în fisele tehnice se vor trece date privind:

 • a) incidentele sau avariile;

 • b) echipamentele care au fost afectate ca urmare a incidentului sau avariei;

 • c) incidentele sau avariile altor echipamente produse de incidentul sau avaria în cauza;

 • d) reparațiile planificate sau pentru înlăturarea incidentelor/avariilor;

 • e) costul reparațiilor accidentale sau planificate;

 • f) lista de piese si/sau subansambluri înlocuite cu ocazia reparației accidentale sau planificate;

 • g) agentul economic/compartimentul intern care a realizat reparația accidentala sau planificata;

 • h) perioada cat a durat reparația, planificata sau accidentala;

 • i) comportarea neconforma în exploatare între doua reparații planificate;

 • j) data scadenta si tipul următoarei reparații planificate (lucrări de întreținere curenta, revizii tehnice, reparații curente si capitale);

 • k) data scadenta a următoarei verificări periodice;

 • l) buletinele de încercări periodice si după reparații.

 • (3) Fisele tehnice se întocmesc pentru agregatele de baza, pentru fundațiile utilajelor si echipamentelor, pentru instalațiile de legare la pământ.

 • (4) Pentru clădiri, coșuri de fum si altele asemenea, precum si pentru instalațiile de ridicat, cazane si recipiente sub presiune se va întocmi si folosi documentația ceruta de normele legale în vigoare.

 • (5) Separat de fisele tehnice, pentru agregatele de baza (echipament sau aparataj) se va tine o evidenta a lucrărilor de întreținere curenta, revizii tehnice, reparații curente si capitale.

 • (6) în activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, operatorii care sunt licentiati de A.N.R.E. pentru aceasta activitate au obligația sa aplice Regulamentul de conducere si organizare a activitatii de mentenanta, aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 96/2017.

 • (1) Agregatele de baza, echipamentele auxiliare (pompe, motoare, etc.), precum si principalele instalații mecanice (rezervoare, macarale etc.) trebuie sa fie prevăzute cu plăcute indicatoare cuprinzând datele de identificare ale echipamentului respectiv, în conformitate cu normele în vigoare.

 • (2) Toate echipamentele menționate la alin. (1), precum si conductele, barele electrice, instalațiile independente trebuie sa fie numerotate si inscripționate după un sistem care sa permită identificarea rapida si ușor vizibila în timpul exploatării.

 • (3) La punctele de conducere operativa a exploatării trebuie sa se gaseasca atât schemele generale ale instalațiilor (schemele normale de funcționare electrice si termomecanice), cat si, după caz, cele al instalațiilor auxiliare (combustibil, alimentarea cu apa a instalațiilor fixe de stins incendiul, iluminatul principal si de siguranța etc.), potrivit specificului activitatii si atribuțiilor.

 • (4) Schemele trebuie actualizate astfel încât sa corespunda situației reale din teren, iar numerotarea si notarea din scheme trebuie sa corespunda identificării reale a instalațiilor conform alin. (2).

 • (5) Schemele normale de funcționare vor fi afișate la loc vizibil.

ART. 17

 • (1) Instructiunile/procedurile tehnice interne pe baza carora se realizează conducerea operativa a instalațiilor trebuie sa fie clare, exacte, sa nu permită interpretări diferite pentru o aceeași situație, sa fie concise si sa conțină date asupra echipamentului, metodelor pentru controlul stării acestuia, asupra regimului normal si anormal de funcționare si asupra modului de acționare pentru prevenirea incidentelor/avariilor.

 • (2) Instructiunile/procedurile tehnice interne trebuie sa delimiteze exact îndatoririle personalului cu diferite specialități care concura la exploatarea, întreținerea sau repararea echipamentului si trebuie sa cuprindă cel puțin:

 • a) îndatoririle, responsabilitățile si competentele personalului de operare;

 • b) descrierea construcției si funcționarii echipamentului, inclusiv scheme si schite explicative;

 • c) reguli referitoare la exploatarea echipamentelor în condiții normale (manevre de pornire/oprire, manevre în timpul exploatării, manevre de scoatere si punere sub tensiune etc.);

 • d) reguli privind controlul echipamentului în timpul funcționarii în exploatare normala;

 • e) parametrii normali, limita si de avarie ai echipamentului;

 • f) reguli de prevenire si lichidare a avariilor;

 • g) reguli de prevenire si stingere a incendiilor;

 • h) reguli de anunțare si adresare;

 • i) enumerarea functiilor/meseriilor pentru care este obligatorie însușirea instructiunii/procedurii si promovarea unui examen sau autorizarea;

 • j) masuri pentru asigurarea protecției muncii.

 • (3) Instructiunile/procedurile tehnice interne se semnează de către coordonatorul locului de munca si sunt aprobate de persoana din cadrul personalului de conducere al operatorului desemnata în acest sens, mentionându-se data intrării în vigoare.

 • (4) Instructiunile/procedurile tehnice interne se revizuiesc anual sau ori de câte ori este nevoie,

certificându-se prin aplicarea sub semnătură a unei mențiuni "valabil pe anul .....", Modificările si

completările se aduc la cunoștința sub semnătură personalului obligat sa le cunoască si sa aplice instructiunea/procedura respectiva.

ART. 18

 • (1) Fiecare operator care desfasoara una sau mai multe activitati specifice serviciului de alimentare cu energie termica trebuie sa elaboreze, sa revizuiască si sa aplice instructiuni/proceduri tehnice interne.

 • (2) în vederea aplicării prevederilor alin. (1), toti operatorii vor întocmi liste cu instructiunile/procedurile tehnice interne necesare, cu care vor fi dotate locurile de munca. Lista instructiunilor/procedurilor tehnice interne va cuprinde, după caz, cel puțin:

 • a) instructiuni/proceduri tehnice interne generale;

 • b) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru exploatarea instalațiilor principale, după caz:

 • - alimentarea cu combustibil;

 • - tratarea chimica a apei;

 • - cazane de apa calda;

 • - rețelele de transport si distribuție a energiei termice;

 • - instalații de control, măsură si automatizare;

 • - instalațiile de comanda, semnalizări blocaje si protecții;

 • - alte instalații definitorii pentru procesul tehnologic;

 • c) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru principalele agregate si instalații auxiliare, după caz:

 • - pompe de alimentare;

 • - pompe de circulație;

 • - alte agregate si instalații auxiliare componente ale procesului tehnologic;

 • d) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea manevrelor curente;

 • e) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru lichidarea avariilor;

 • f) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru protecții si automatizări;

 • g) instructiuni/proceduri tehnice interne pentru executarea lucrărilor de întreținere.

ART. 19

 • (1) în instructiunile/procedurile tehnice interne va fi descrisa schema normala de funcționare a fiecărui echipament si pentru fiecare instalație, mentionându-se si celelalte scheme admise de funcționare a instalației, diferite de cea normala, precum si modul de trecere de la o schema normala la alta varianta.

 • (2) Pe scheme se va figura simbolic starea normala de funcționare a elementelor componente.

 • (3) Abaterile de la funcționarea în schema normala se aproba de conducerea tehnica a operatorului si se consemnează în evidentele operative ale personalului de operare si de conducere operativa.

ART. 20

 • (1) Personalul operativ va întocmi zilnic situații cu datele de exploatare, daca acestea nu sunt înregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic. Datele memorate în sistemul informatic sau cele întocmite de personalul operativ reprezintă forma primara a evidentei tehnice.

 • (2) Documentația operativa si evidentele tehnice trebuie examinate zilnic de personalul tehnic ierarhic superior, care va dispune masurile necesare pentru eliminarea eventualelor defecte si deranjamente constatate în funcționarea instalațiilor sau pentru creșterea eficientei si siguranței în exploatare.

SECȚIUNEA 3

îndatoririle personalului operativ

ART. 21

 • (1) Personalul de operare se compune din toti salariatii care deservesc instalațiile de producere, transport si distribuție a energiei termice, având ca sarcina de serviciu principala supravegherea funcționarii si executarea de manevre în mod nemijlocit la un echipament, într-o instalație sau într-un ansamblu de instalații.

 • (2) Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, precum si obligațiile, competentele si responsabilitățile personalului operativ se trec în fisa postului si în regulamentele/procedurile tehnice interne.

 • (3) Locurile de munca în care este necesara desfasurarea activitatii se stabilesc de operator în procedurile proprii, în funcție de:

 • a) gradul de periculozitate a instalațiilor si a procesului tehnologic;

 • b) gradul de automatizare a instalațiilor;

 • c) gradul de siguranța necesar în asigurarea serviciului;

 • d) necesitatea supravegherii instalațiilor si procesului tehnologic;

 • e) existenta teletransmisiei datelor si a posibilităților de executare a manevrelor de la distanta;

 • f) posibilitatea intervenției rapide pentru prevenirea si lichidarea incidentelor, avariilor si incendiilor.

 • (4) în funcție de condițiile specifice de realizare a serviciului, operatorul poate stabili ca personalul sa-si îndeplinească atribuțiile de serviciu prin supravegherea mai multor instalații, amplasate în locuri diferite. ART. 22

Principalele lucrări ce trebuie cuprinse în fisa postului personalului de operare, privitor la exploatare si execuție operativa, constau în:

 • a) supravegherea instalațiilor;

 • b) controlul curent al instalațiilor;

 • c) executarea de manevre;

 • d) lucrări de întreținere periodica;

 • e) lucrări de întreținere neprogramate;

 • f) lucrări de intervenții accidentale.

 • (1) Lucrările de întreținere periodice sunt cele prevăzute în instrucțiunile furnizorilor de echipamente, regulamente de exploatare tehnica si în instructiunile/procedurile tehnice interne si se executa de regula fara oprirea agregatelor de baza.

 • (2) Lucrările de întreținere curenta neprogramate se executa în scopul prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor si vor fi definite în fisa postului si în instrucțiunile de exploatare. ART. 24

 • (1) în timpul prestării serviciului, personalul trebuie sa mențină regimul cel mai sigur si economic în funcționarea instalațiilor, în conformitate cu regulamentele de exploatare, instructiunile/procedurile tehnice interne, graficele/diagramele de regim si dispozițiile personalului ierarhic superior pe linie operativa sau tehnico-administrativa.

 • (2) Instalațiile, echipamentele sau agregatele trebuie supravegheate conform sistemului de supraveghere stabilit, daca este în funcțiune sau izolat sub presiune.

 • (3) înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalul de timp stabilit în proceduri si începe odata cu manevrele de aducere a echipamentului respectiv din starea "în rezerva rece" în starea "în rezerva calda" si se face pe toata perioada cat acesta este "în rezerva calda" sau "în funcționare", în condițiile stabilite la art. 25.

 • (4) în cazul opririi echipamentului, înregistrarea datelor trebuie realizata pana la stabilizarea temperaturilor la nivelul celor ale mediului, conform instrucțiunilor proiectantului sau ale furnizorului de echipament.

 • (5) în cazul pornirii unor echipamente la care, conform instrucțiunilor, trebuie asigurata o anumita viteza de încărcare sau paliere, înregistrarea datelor de exploatare se face la intervalele de timp stabilite, pana la stabilizarea parametrilor normali de funcționare.

SECȚIUNEA 4

Analiza si evidenta incidentelor si avariilor

ART. 25

 • (1) în scopul creșterii siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termica si al continuității alimentarii cu energie termica a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri de analiza operativa si sistematica a tuturor evenimentelor nedorite care au loc în instalațiile aparținând SACET, stabilindu-se masuri privind creșterea fiabilității echipamentelor si schemelor tehnologice, îmbunatatirea activitatii de exploatare, întreținere si reparații si creșterea nivelului de pregătire si disciplina a personalului.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

 • (3) Modul de analiza si evidenta a evenimentelor accidentale care au loc exclusiv în instalațiile de producere a energiei termice în cogenerare se va realiza conform NTE 004/2005, aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 8/2005.

 • (4) în cazul în care evenimentele produc consecințe în SACET, acestea vor fi analizate conform dispozițiilor prezentului regulament de serviciu.

ART. 26

Evenimentele ce se analizeaza se refera în principal la:

 • a) defecțiuni curente;

 • b) deranjamente din centralele termice, rețelele de transport si de distribuție;

 • c) incidente si avarii;

 • d) abaterile sistematice ale parametrilor energiei termice;

 • e) limitările de consum impuse de anumite situații existente la un moment dat în sistem.

ART. 27

 • (1) Defecțiunile curente sunt caracterizate ca o abatere de la starea normala sau ca o deficienta a echipamentelor sau a instalațiilor, care nu duce la oprirea acestora.

 • (2) Defecțiunile se constata de către personalul de operare în timpul supravegherii si controlului instalațiilor si se remediază în conformitate cu procedurile aprobate.

 • (3) Defecțiunile pentru a căror remediere este necesara intervenția altui personal decât cel operativ sau oprirea utilajului/instalatiei se înscriu în registrul de defecțiuni.

Deranjamentele din rețelele de transport si distribuție sunt acele defecțiuni care conduc la întreruperea serviciului pentru utilizatorii alimentați de la o ramura a rețelei de transport sau dintr-o rețea de distribuție aferenta unei statii termice sau a unei centrale termice de cartier.

ART. 29

Deranjamentele din centralele termice constau în declanșarea voita sau oprirea fortata a unui echipament sau instalație, care nu influențează în mod direct producerea de energie termica a centralei termice de cvartal, fiind anclansata automat rezerva respectivului echipament. Se considera deranjament si declanșările agregatelor auxiliare care au determinat intrarea automata în funcțiune a agregatului de rezerva.

ART. 30

Se considera incidente următoarele evenimente:

 • a) declanșarea sau oprirea fortata a tuturor instalațiilor de producere a energiei termice dintr-o centrala termica de cvartal, indiferent de durata, dar care nu îndeplinesc condițiile de avarie;

 • b) declanșarea sau oprirea fortata a agregatelor auxiliare, fara ca acestea sa fie înlocuite prin anclansarea automata a rezervei si care conduce la reducerea cantitatii de energie termica produsa, transportata sau furnizata;

 • c) reducerea puterii termice sau a parametrilor de livrare a agentului termic sub limitele stabilite prin reglementari, pe o durata mai mare de 15 minute, ca urmare a defecțiunilor din instalațiile proprii.

ART. 31

Nu se considera incidente următoarele evenimente:

 • a) ieșirea din funcțiune a unei instalații ca urmare a acționarii corecte a elementelor de protecție si automatizare, în cazul unor evenimente care au avut loc într-o alta instalație, ieșirea din funcțiune fiind consecința unui incident localizat si înregistrat în acea instalație;

 • b) ieșirea din funcțiune sau retragerea din exploatare a unei instalații sau parti a acesteia, datorita unor defecțiuni ce pot sa aparea în timpul încercărilor profilactice, corespunzătoare scopului acestora;

 • c) ieșirea din funcțiune a unei instalații auxiliare sau a unui element al acesteia, daca a fost înlocuit automat cu rezerva, prin funcționarea corecta a anclansarii automate a rezervei, si nu a avut ca efect reducerea puterii termice livrate utilizatorului;

 • d) retragerea accidentala din funcțiune a unei instalații sau a unui element al acesteia în scopul eliminării unor defecțiuni, daca a fost înlocuit cu rezerva si nu a afectat alimentarea cu energie termica a utilizatorilor;

 • e) retragerea din exploatare în mod voit a unei instalații pentru prevenirea unor eventuale accidente umane sau calamitati;

 • f) oprirea unor instalații care generează întreruperi sau reduceri în livrarea energiei termice astfel cum au fost convenite în scris cu utilizatorii.

ART. 32

Se considera avarii următoarele evenimente:

 • a) întreruperea accidentala, totala sau parțiala, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip urban pe o perioada mai mare de 4 ore;

 • b) întreruperea accidentala, totala sau parțiala, a livrării agentului termic către utilizatorii de tip industrial, comercial sau agricol pe o perioada mai mare decât limitele prevăzute în contracte;

 • c) defectarea sau ieșirea accidentala din funcțiune a agregatelor auxiliare sau a unor instalații sau subansambluri din instalațiile de producere a energiei termice, care conduce la reducerea puterii termice utilizabile cu mai mult de 10%, pe o durata mai mare de 72 de ore;

 • d) defectarea sau ieșirea accidentala din funcțiune a unor instalații de producere a energiei termice, indiferent de efectul asupra utilizatorilor, daca face ca acestea sa rămână indisponibile pe o durata mai mare de 72 de ore;

 • e) defectarea sau ieșirea accidentala din funcțiune a instalațiilor de producere si transport a energiei termice care conduce la reducerea energiei termice livrate cu mai mult de 50% pe o durata mai mare de o ora;

 • f) întreruperea parțiala sau totala a alimentarii cu energie termica a localităților pe o durata mai mare de 30 de minute.

ART. 33

Daca pe durata desfășurării evenimentului, ca urmare a consecințelor avute, acesta isi schimba categoria de încadrare, respectiv din incident devine avarie, evenimentul se va încadra pe toata durata desfășurării lui în categoria avariei.

ART. 34

 • (1) Analizele incidentelor sau avariilor vor fi efectuate imediat după producerea evenimentelor respective de către factorii de răspundere ai operatorului, de regula, împreuna cu cei ai autoritatilor administrației publice locale.

 • (2) Trimestrial, operatorii vor informa autoritatile de reglementare competente asupra tuturor avariilor care au avut loc, despre concluziile analizelor si masurile care s-au luat.

ART. 35

Analiza fiecărui incident sau avarie va trebui sa aiba următorul conținut:

 • a) locul si momentul apariției incidentului sau avariei;

 • b) situația înainte de incident sau avarie, daca se funcționa sau nu în schema normala, cu indicarea abaterilor de la aceasta;

 • c) condițiile care au favorizat apariția si dezvoltarea evenimentelor;

 • d) reconstituirea cronologica a tuturor evenimentelor pe baza diagramelor, rapoartelor înregistrărilor computerizate si declarațiilor personalului;

 • e) manevrele efectuate de personal în timpul desfășurării si lichidării evenimentului;

 • f) situația funcționarii semnalizărilor, protecțiilor si automatizărilor;

 • g) efectele produse asupra instalațiilor, daca au rezultat deteriorări ale echipamentelor, cu descrierea deteriorării;

 • h) efectele asupra utilizatorilor de energie termica, utilitățile nelivrate, durata de întrerupere, valoarea pagubelor estimate sau alte efecte;

 • i) stadiul verificărilor profilactice, reviziile si reparațiile pentru echipamentul sau protecțiile care nu au funcționat corespunzător;

 • j) cauzele tehnice si factorii care au provocat fiecare eveniment din succesiunea de evenimente;

 • k) modul de comportare a personalului cu ocazia evenimentului si modul de respectare a instrucțiunilor;

 • l) influenta schemei tehnologice sau de funcționare în care sunt cuprinse instalațiile afectate de incident sau avarie;

 • m) situația procedurilor/instructiunilor de exploatare si reparații si a cunoașterii lor, cu menționarea lipsurilor constatate si a eventualelor încălcări ale celor existente;

 • n) masuri tehnice si organizatorice de prevenire a unor evenimente asemanatoare cu stabilirea termenelor si responsabilităților.

ART. 36

 • (1) Analiza incidentelor si avariilor trebuie finalizata în cel mult 5 zile de la lichidarea acestora.

 • (2) în cazul în care pentru lămurirea cauzelor si consecințelor sunt necesare probe, încercări, analize de laborator sau obținerea unor date tehnice suplimentare, termenul de finalizare a analizei incidentului sau avariei va fi de 10 zile de la lichidarea acesteia.

 • (3) în cazul în care în urma analizei rezulta ca evenimentul a avut loc ca urmare a proiectării sau montării instalației, a deficientelor echipamentului, a calitatii slabe a materialelor sau datorita acțiunii sau inacțiunii altor persoane fizice sau juridice asupra ori în legătură cu instalația sau echipamentul analizat, rezultatele analizei se vor transmite factorilor implicați pentru un punct de vedere.

 • (4) Analiza avariei sau incidentului se face la nivelul operatorului care are în gestiune instalațiile respective, cu participarea proiectantului, furnizorului de echipament si/sau a executantului, după caz, participarea acestora fiind obligatorie la solicitarea operatorului sau a autoritatii administrației publice locale.

 • (5) Daca avaria sau incidentul afecteaza sau influențează funcționarea instalațiilor aflate în administrarea altor operatori sau agenti economici, operatorul care efectuează analiza va solicita de la aceștia transmiterea în maximum 48 de ore a tuturor datelor si informațiilor necesare analizării avariei

sau incidentului.

ART. 37

 • (1) Rezultatele analizei incidentului sau avariei se consemnează într-un formular-tip denumit "fisa de incident", iar la exemplarul care rămâne la operator se vor anexa documentele primare legate de analiza evenimentului.

 • (2) Conținutul minim al fisei de incident va fi în conformitate cu prevederile art. 35.

ART. 38

 • (1) în vederea satisfacerii în condiții optime a necesităților de alimentare continua cu energie termica, operatorii vor urmări evidențierea distincta a intreruperilor si limitărilor, a duratei si a cauzelor de întrerupere a utilizatorilor, inclusiv a celor cu cauze în instalațiile acestora, daca au afectat funcționarea instalațiilor proprii.

ART. 39

 • (1) Analiza deteriorării echipamentelor se face în scopul determinării indicatorilor de fiabilitate a acestora în condiții de exploatare.

 • (2) Pentru evidențierea deteriorărilor de echipament care au avut loc cu ocazia incidentelor sau avariilor, analiza se face concomitent cu analiza incidentului sau avariei pentru fiecare echipament în parte, rezultatele consemnându-se într-un formular-tip denumit "fisa pentru echipament deteriorat" care se anexeaza la fisa incidentului.

 • (3) Pentru evidențierea deteriorării echipamentelor ca urmare a încercărilor profilactice, manipulării, reparaților sau întreținerii necorespunzatoare, neefectuarii la timp a reparațiilor sau reviziilor planificate, a scoaterii din funcțiune a acestor echipamente sau a instalației din care fac parte si care au fost înlocuite cu rezerva (indiferent de modul cum s-a făcut aceasta înlocuire) si care au avut loc în afara evenimentelor încadrate ca incidente sau avarii, operatorul va tine o evidenta separata pe tipuri de echipamente si cauze.

 • (4) Evidențierea defecțiunilor si deteriorărilor se face si în perioada de probe de garanție si punere în funcțiune după montare, înlocuire sau reparație capitala.

ART. 40

 • (1) Fisele de incidente si de echipament deteriorat reprezintă documente primare pentru evidenta statistica si aprecierea realizării indicatorilor de performanta.

 • (2) Pastrarea evidentei se face la operator pe toata perioada cat acesta operează.

 • (3) La încheierea activitatii de operare se aplica prevederile art. 14 alin. (4).

SECȚIUNEA 5

Asigurarea siguranței de funcționare a instalațiilor

ART. 41

 • (1) Pentru creșterea siguranței în funcționare a serviciului de alimentare cu energie termica si a continuității alimentarii cu energie termica a utilizatorilor, operatorii vor întocmi proceduri prin care se instituie reguli de efectuare a manevrelor în instalațiile aparținând SACET.

 • (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) se vor întocmi pe baza prevederilor prezentului regulament.

ART. 42

Manevrele în instalații se executa pentru:

 • a) modificarea regimului de funcționare a instalațiilor sau ansamblului de instalații, fiind determinate de necesitățile obiective de adaptare a funcționarii la cerințele utilizatorilor, realizarea unor regimuri optime de funcționare, reducerea pierderilor etc., având un caracter frecvent si executandu-se mereu la

fel, denumite manevre curente;

 • b) modificarea configurației instalațiilor sau grupurilor de instalații, fara ca acestea sa aiba un caracter frecvent sau periodic, precum si cele care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe si redarea lor în exploatare, denumite manevre programate;

 • c) izolarea echipamentului defect si restabilirea circuitului funcțional tehnologic al instalației sau ansamblului de instalații, executate cu ocazia apariției unui incident, denumite manevre de lichidare a incidentelor.

ART. 43

în sensul prezentului regulament, nu sunt considerate manevre în instalații modificările regimurilor de funcționare care au loc ca urmare a acțiunii sistemelor de automatizare si protecție sau executate curent de personalul operativ asupra sistemelor de reglaj, pe baza instrucțiunilor de exploatare, fara modificarea schemei de funcționare aprobate.

ART. 44

Manevrele trebuie concepute astfel încât:

 • a) succesiunea operațiilor în cadrul manevrelor sa asigure desfasurarea normala a acestora;

 • b) trecerea de la starea inițiala la starea finala dorita sa se faca printr-un număr minim de operații;

 • c) ordinea de succesiune a operațiilor trebuie sa aiba în vedere respectarea procesului tehnologic stabilit prin instrucțiunile de exploatare a echipamentului sau a instalației la care se executa manevra;

 • d) sa fie analizate toate implicațiile pe care fiecare operație le poate avea atât asupra instalației în care se executa manevra, cat si asupra restului instalațiilor legate tehnologic de aceasta, în special din punct de vedere al siguranței în exploatare;

 • e) manevra sa se efectueze într-un interval de timp cat mai scurt, stabilinduse operațiile care se pot executa simultan fara a se condiționa una pe alta, în funcție de numărul de executanti si de posibilitatea supravegherii directe de către responsabilul de manevra;

 • f) sa se tina seama de respectarea obligatorie a normelor de protecție a muncii;

 • g) fiecare operație de acționare asupra unui element prin comanda de la distanta sa fie urmata de verificarea realizării acestei comenzi sau verificarea realizării efectului corespunzător.

ART. 45

Persoana care concepe manevra trebuie sa cunoască instalația în care se vor executa operațiile cerute de manevra, sa dispună de schema detaliata corespunzătoare situației din teren si schema tehnologica de executare a manevrei.

ART. 46

Manevrele în instalații se efectuează numai pe baza unui document scris, numit foaie de manevra( pentru circuitul primar) si instrucțiuni tehnice interne si de protecția muncii- I.T.I-S.M( pentru circuitul secundar), care trebuie sa conțină:

 • a) tema manevrei;

 • b) scopul manevrei;

 • c) succesiunea operațiilor;

 • d) notatii în legătură cu dispunerea si îndeplinirea operațiilor;

 • e) persoanele care executa sau au legătură cu manevra si responsabilitățile lor.

ART. 47

După scopul manevrei, foaia de manevra poate fi:

 • a) foaie de manevra permanenta al cărei conținut este prestabilit în instructiunile/procedurile tehnice interne, putându-se folosi la:

 • - manevre curente;

 • - anumite manevre programate, cu caracter curent;

 • - anumite manevre în caz de incident, având un caracter curent;

 • b) foaie de manevra pentru manevre programate al cărei conținut se întocmește pentru efectuarea de lucrări programate sau accidentale si care prin caracterul sau necesita o succesiune de operații ce nu se încadrează în foile de manevra permanente.

ART. 48

Manevrele cauzate de accidente se executa fara foaie de manevra, iar cele de lichidare a incidentelor se executa pe baza procedurilor/instructiunilor de lichidare a incidentelor.

ART. 49

 • (1) întocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra se fac de către persoanele desemnate de operator, care au pregătirea necesara si asigura executarea serviciului operativ si tehnico-administrativ.

 • (2) Nu se admite verificarea si aprobarea foilor de manevra telefonic.

 • (3) în funcție de necesitate, la foaia de manevra se anexeaza o schema de principiu referitoare la manevra care se efectuează.

 • (4) Foaia de manevra întocmită, verificata si aprobata se pune în aplicare numai în momentul în care exista aprobarea pentru efectuarea manevrei la echipamentul, instalația sau ansamblul de instalații în cauza conform procedurilor aprobate.

ART. 50

Manevrele curente, programate sau accidentale pot fi inițiate de persoane prevăzute în procedurile aprobate si care răspund de necesitatea efectuării lor.

ART. 51


Executarea manevrelor în cazul lucrărilor normale, programate, probelor profilactice trebuie realizata astfel încât echipamentul sa nu fie retras din exploatare mai vreme decât este necesar si nici sa nu se întârzie admiterea la lucru.

ART. 52                                     T

(1) Manevra începută de personalul nominalizat îți foaia de i  același personal chiar daca prin aceasta se depasest^ oța|'dc tei condițiile legii.

r5 îfebuie terminata, de regula, de  ire) a pogromului normal de munca, în

Zj? -

c____

X £ tuiART. 53

Fiecare operator va stabili prin decizie si procedura interna nomenclatorul cu manevrele ce se executa pe baza de foi de manevra permanente sau pe baza de instructiuni/proceduri tehnice interne.

ART. 54

 • (1) Darea în exploatare a echipamentelor nou-montate se face conform instrucțiunilor de proiectare si/sau ale furnizorului de echipament cu privire la probele mecanice, rodajul mecanic, probe tehnologice si punere în funcțiune.

 • (2) în perioadele de probe mecanice ale echipamentelor, manevrele si operațiile respective cad în sarcina organizației care executa montajul cu participarea personalului de exploatare.

 • (3) După terminarea probelor mecanice si eventual a rodajului în gol se face recepția preliminară a lucrărilor de constructii-montaj sau lucrările se preiau de către beneficiar cu proces-verbal de preluare-primire, după care rodajul în sarcina si probele tehnologice cad în sarcina beneficiarului.

ART. 55

 • (1) Constatările, informațiile si anunțările operative legate de manevre, funcționarea echipamentelor, incidente, accidente se vor înscrie în evidentele operative, atât de persoana care le comunica, cat si de persoana care le primește, notandu-se ora constatării, comunicării sau primirii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit, precum si numele si funcția acestuia.

 • (2) Dispozițiile si aprobările operative se vor înscrie în evidentele operative atât de persoana care le da, cat si de persoana care le primește, notandu-se datele de identificare si ora.

ART. 56

 • (1) în cazul executării manevrelor pe baza unor foi de manevra, nu este necesara înscrierea în evidentele operative a dispozițiilor sau aprobărilor primite, a operațiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operandu-se în foaia de manevra.

 • (2) După terminarea manevrei se vor înscrie în evidentele operative ale instalației executarea acestora conform foii de manevra, ora începerii si terminării manevrei, starea operativa, configurația etc., în care s-au adus echipamentele respective, precum si orele la care s-au executat operațiile care prezintă importanta în funcționare a echipamentelor, instalațiilor sau ansamblurilor de instalații.

 • (3) Este obligatorie înscrierea tuturor montărilor si demontărilor de flanse oarbe folosite pentru blindarea circuitelor, precum si admiterile la lucru, respectiv terminarea lucrărilor.

ART. 57

 • (1) Trecerea de la schema normala la o schema varianta se admite numai în cazurile de prevenire de incidente, accidente si incendii, precum si în cazurile de indisponibilitate a unor echipamente componente ale instalațiilor respective, personalul de deservire operativa si de comanda operativa răspunzând de manevra făcută.

 • (2) Trecerea de la schema normala la una din schemele varianta se va face pe baza foii de manevra si cu asistenta tehnica.

ART. 58

Orice persoana care executa, coordonează, conduce, dispune, aproba sau participa la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalațiile termomecanice din SACET trebuie sa cunoască prevederile privind executarea manevrelor în instalații si sa le aplice.

CAP. II

Producerea energiei termice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

ART. 59

 • (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizata prin care se realizează în instalațiile din centralele termice sau centralele electrice în cogenerare agent termic sub forma de abur, apa fierbinte sau apa calda, necesar asigurării încălzirii si preparării apei calde de consum pentru locuințe,

instituții publice, agenti economici etc.

 • (2) Activitatea de producere a energiei termice se desfasoara în condiții de tratament egal pentru toti producătorii, fiind interzise orice discriminări.

ART. 60

Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice se va realiza avându-se în vedere următoarele:

 • a) funcționarea de durata, fara avarii, cu disponibilitate maxima, în scopul asigurării continuității în alimentarea cu energie termica a utilizatorilor;

 • b) asigurarea sarcinii termice necesare utilizatorilor, a parametrilor si calitatii agentului termic, precum si a domeniului de reglare a sarcinii;

 • c) asigurarea regimului economic de funcționare, având la baza instrucțiunile furnizorului de echipament si probele la punerea în funcțiune a instalației.

ART. 61

în fisa postului personalului de exploatare si întreținere a instalațiilor de producere a energiei termice se vor introduce obligatoriu următoarele atribuții:

 • a) asigurarea funcționarii sigure si continue a instalațiilor astfel încât alimentarea cu energie termica a utilizatorilor sa se faca fara întreruperi;

 • b) cunoașterea instalațiilor pe care le are în exploatare si a instrucțiunilor de exploatare;

 • c) asigurarea unei exploatări conform instrucțiunilor si diagramelor de reglaj;

 • d) menținerea echipamentelor si a instalațiilor în stare de funcționare perfecta în scopul evitării degradării în sau deteriorărilor;

 • e) menținerea în limitele prescrise a parametrilor agentilor termici, conform regimurilor de funcționare stabilite;

 • f) cunoașterea si respectarea prevederilor referitoare la instalațiile pe care le deserveste/întretine.

SECȚIUNEA 2

Exploatarea instalațiilor de producere a energiei termice

ART. 62

Instalațiile de producere a energiei termice vor fi exploatate corespunzător instrucțiunilor tehnice interne specifice fiecărui agregat, în conformitate cu instrucțiunile furnizorului si proiectantului, privitor la:

 • a) regimurile de pornire, de încărcare, de descărcare si de oprire, în corelație cu agregatele care îl deservesc si pe care le deservește;

 • b) parametrii limita la care se interzice exploatarea;

 • c) cazurile în care instalația trebuie oprita imediat;

 • d) parametrii de funcționare economica pentru asigurarea consumului specific si propriu tehnologic minim, în funcție de sarcina;

 • e) parametrii de control privind funcționarea sigura, inclusiv a instalațiilor auxiliare.

ART. 63

Instalarea, exploatarea si verificarea agregatelor de cazane si schimbătoarelor de căldură pentru prepararea agentilor termici, inclusiv a transformatoarelor de abur, trebuie sa corespunda proiectelor si condițiilor tehnice de calitate conform normelor si prescripțiilor în vigoare.

ART. 64

La locurile de munca specifice vor fi afișate instrucțiuni privind atribuțiile si responsabilitstile personalului de exploatare, tabele cu valorile maxime si minime ale parametrilor admiși ale instalației de producere a energiei termice, valorile parametrilor pentru realizarea consumului specific si propriu tehnologic, diagrama de reglaj în funcție de condițiile meteorologice, modul de intervenție a personalului de exploatare în caz de incendii sau avarii.

ART. 65

 • (1) Cazanele, precum si alte recipiente sub presiune aflate sub incidența prezentului regulament se exploatează si se verifica conform prescripțiilor Inspectoratului de Stat pentru Cazane si Instalații de Ridicat.

 • (2) Pentru punerea în funcțiune si în timpul funcționarii se vor executa verificări funcționale, de siguranța si probe profilactice conform instrucțiunilor de punere în funcțiune si exploatare, inclusiv pentru instalația de alimentare cu combustibil, de evacuare a gazelor de ardere etc.

 • (3) La instalațiile cu agent termic apa calda controlul si verificarea masurilor de siguranța sunt cele prevăzute în STAS 7132:86.

ART. 66

Instalațiile de cazan vor funcționa numai cu apa tratata care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 124. ART. 67

Fiecare centrala termica va avea un registru în care se vor consemna distinct pentru fiecare cazan evenimentele si datele aparute în timpul exploatării:

 • a) defecțiunile importante aparute la agregatele de baza si auxiliare;

 • b) descrierea cronologica a manevrelor efectuate în cazuri de avarii;

 • c) descrierea avariilor si deranjamentelor intervenite în timpul exploatării;

 • d) elementele suprafețelor de încălzire deteriorate si înlocuite, cu schite pentru identificarea locurilor;

 • e) dispozițiile operative primite pe scara ierarhica;

 • f) manevre de porniri, opriri, încărcări si descărcări;

 • g) funcționarea sau nefunctionarea protecțiilor si supapelor de siguranța;

ART. 68

Lista datelor si evenimentelor menționate la art. 67 nu este limitativa, iar acele date care sunt arhivate electronic pot sa nu fie cuprinse în registru.

ART. 69

 • (1) Regimul de exploatare a unui cazan trebuie sa corespunda indicațiilor fisei sale de regim, elaborata conform instrucțiunilor date de furnizor, bazate pe măsurătorile si încercările la punerea în funcțiune efectuate în vederea verificării performantelor garantate.

 • (2) încercările pentru stabilirea regimurilor de exploatare a cazanului trebuie efectuate si în următoarele cazuri, când vor fi elaborate noi fise de regim:

 • a) după o reparație capitala;

 • b) după introducerea unor modificări constructive;

 • c) la trecerea pe un nou combustibil;

 • d) daca apar abateri permanente de la valorile normale ale parametrilor nominali când este necesara clarificarea cauzelor acestora.

 • (3) Fisa de regim trebuie sa conțină, în funcție de sarcina cazanului, parametrii care trebuie urmăriți în funcționare pentru a se asigura o ardere completa a combustibilului si încadrarea temperaturilor gazelor de ardere si ale apei/aburului în fasciculele de țevi în limitele prescrise de furnizorul de echipament.

ART. 70

Instalațiile de cazane trebuie exploatate astfel încât excesul de aer în gazele de ardere, temperatura gazelor de ardere la ieșirea din cazan, cantitatea de particule necombustibile în gazele de ardere sa fie cele stabilite de furnizorul de echipament, în fisa de regim si sa nu depaseasca valorile stabilite de normele de mediu în vigoare, iar pierderile de particule gazoase combustibile în gazele de ardere sa fie nule.                            - —................... .....

ART. 71

 • (1) Producătorii vor elabora instrucțiuni tehnice interne specifice fiecărei centrale termice si pentru fiecare utilaj, în care trebuie sa detalieze în amanunt toate operațiunile necesare unei corecte exploatări si conservări în cazul opririlor pe o durata mai mare de timp.

 • (2) Perioada de timp va fi cea stabilita de furnizorul echipamentului.

ART. 72

In centralele termice se va urmări cu prioritate siguranța instalației, prin asigurarea funcționarii:

 • a) dispozitivelor si armaturilor de siguranța, în vederea opririi focului si a alimentarii cu combustibil la cazane, în cazul depășirii valorilor limita de presiune si temperatura ale agentului termic;

 • b) dispozitivelor si armaturilor de siguranța, în vederea opririi alimentarii cu agent termic primar la schimbătoarele de căldură, în cazul depășirii valorilor limita de presiune si temperatura ale agentului termic secundar;

 • c) dispozitivelor si armaturilor de siguranța si oprirea alimentarii cu combustibil, în cazul depășirii valorilor limita la vasele de expansiune;

 • d) întregului ansamblu de protecții si instalații de automatizare.

ART. 73

 • (1) Agentul termic livrat sub forma de apa, la ieșirea din centrala termica sau centrala electrica în cogenerare, trebuie sa aiba temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

 • (2) Abaterea temperaturii apei la ieșirea din centrala termica poate fi de maximum +2% fata de temperatura prevăzută în diagrama de reglaj.

 • (3) Controlul temperaturilor trebuie sa reprezinte o operație permanenta în exploatarea centralei termice, prin înregistrarea continua a acesteia, sau consemnându-se orar în registrul de exploatare temperaturile tur si retur ale agentului termic pana la asigurarea înregistrării si memorării prin intermediul unui sistem informatic.

ART. 74

In cazul unor situații neprevăzute ca: schimbarea brusca a climatului exterior, oprirea sau schimbarea programului de furnizare la unii utilizatori, avarii locale, care pot modifica necesarul de energie termica, se face corectarea regimului de exploatare prin reglarea parametrilor agentului termic.

ART. 75

în scopul stabilirii unui echilibru între energia termica necesara si cea produsa se vor folosi, după caz:

 • a) mijloace de reglare automate sau manuale de variație a cantitatii de căldură produsa în cazane;

 • b) alegerea numărului de cazane în funcțiune;

 • c) variația temperaturii agentului termic la ieșirea din cazane;

 • d) variația debitului în circuitele centralei si pe rețelele de agent termic primar prin utilizarea exclusiva a pompelor cu turatie variabila.

ART. 76

Abaterea valorii presiunii apei în rețelele de apa fierbinte la ieșirea din centrala termica si la întoarcere, fata de graficul de repartizare a presiunilor si a sistemului de reglare adoptat, va fi stabilita în contractul de furnizare.

ART. 77

Creșterea sau scăderea temperaturii apei în rețea trebuie sa se execute treptat si uniform, cu viteza de variație stabilita de proiectant.

ART. 78

Pentru buna funcționare a instalațiilor de producere a energiei termice se va asigura activitatea de mentenanta preventiva conform instructiunilor/procedurilor tehnice interne întocmite pe baza recomandărilor furnizorilor de echipamente si a instrucțiunilor de exploatare ale proiectantului.

SECȚIUNEA 3

Indicatori de performanta ai serviciului de producere a energiei termice

ART. 79

Indicatorii de performanta pentru serviciul de producție a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea unor noi utilizatori la centralele de producere a energiei termice;

 • b) întreruperea serviciului de producere a energiei termice;

 • c) calitatea energiei termice;

 • d) soluționarea sesizărilor si reclamatiilor utilizatorilor.

ART. 80

Indicatorii de performanta se aplica în relațiile dintre producători si utilizatorii racordați la centralele termice, care respecta condițiile prevăzute în contract, fara a produce perturbatii în alimentarea altor utilizatori din zona.

ART. 81

Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca aproba valorile indicatorilor de performanta ai serviciului.

ART. 82

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, producătorii trebuie sa asigure:

 • a) evidenta reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor;

 • b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice a unor noi consumatori, în concordanta cu capacitatile de producere, si a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidenta rezultatelor activitatilor privind calitatea energiei termice produse si livrate utilizatorilor rețelelor termice;

 • d) programarea lucrărilor de întreținere si mentenanta;

 • e) continuitatea serviciului de producere a energiei termice prestat utilizatorilor rețelelor termice.

ART. 83

 • (1) La solicitarea scrisa a oricărui utilizator al serviciului de producere a energiei termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent care are implicații asupra cantitatilor de energie termica produsa sau asupra parametrilor ori a tipurilor de agent termic produs, producătorul din zona respectiva este obligat sa analizeze cererea si, daca este tehnic posibil, sa emită un aviz tehnic în acest sens.

 • (2) Răspunderea producătorului este pana la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia si cele ale utilizatorului, specificat în contract.

I         ART. 84

Indicatorii anuali de performanta ai serviciului de alimentare cu energie termica a utilizatorilor la centralele de producere a energiei termice sunt:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru asigurarea alimentarii cu energie termica a unor noi consumatori sau pentru modificarea parametrilor agentului termic produs, diferențiat pe tipuri de agenti termici;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului pana la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

ART. 85

 • (1) Producătorul trebuie sa anunțe utilizatorii, în scris, cu 10 zile lucratoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, altele decât cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data si durata întreruperilor respective.

 • (2) în cazul întreruperilor accidentale, producătorul trebuie sa realizeze realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați.

 • (3) Producătorul va inregistra toate reclamatiile, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele si funcția persoanei care a preluat reclamatia/sesizarea. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numărul de înregistrare.

 • (4) Personalul producătorului va indica reclamantului, pe cat posibil, durata aproximativa pana la restabilirea alimentarii. Pentru aceasta, personalul din centrul de preluare a reclamatiilor va trebui sa se informeze permanent de mersul lucrărilor de remediere.

 • (5) Producătorul va asigura permanenta unor echipe specializate care sa restabilească alimentarea cu energie termica într-un timp minim posibil.

 • (6) Producătorul asigura sosirea echipei de intervenție în maximum 60 minute din momentul anunțării întreruperii în alimentare.

 • (7) După efectuarea remedierilor, producătorul are obligația de a se interesa, la fiecare dintre utilizatori, de buna funcționare în alimentarea cu energie termica.

ART. 86

Indicatorii anuali de performanta pentru întreruperi neprogramate sunt:

 • a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 85 alin. (1);

 • b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate prevăzute la art. 85 alin. (1), pe tipuri de utilizatori;

 • c) numărul de întreruperi accidentale;

 • d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori;

 • e) durata medie a intreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori.

ART. 87 întreruperea producerii energiei termice, necesara pentru lucrări planificate de reparații si întreținere stabilite prin contract, va fi anunțata utilizatorilor cu cel puțin 7 zile lucratoare înainte.

ART. 88

Indicatorii anuali de performanta pentru întreruperi programate sunt:

 • a) numărul de întreruperi programate;

 • b) durata medie a intreruperilor programate;

 • c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi, pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită.

ART. 89

Cu excepția cazurilor de forța majora, producătorul are obligația sa asigure agentul termic la utilizator la parametrii de calitate, presiune, temperatura, debit si indici chimici prevazuti în contract si în prezentul regulament.

ART. 90

Abaterile maxime ale parametrilor de calitate ai agentului termic sunt cele prevăzute în prezentul regulament, iar regimurile intermitente se stabilesc de comun acord între producător si utilizatori, prin contract.

ART. 91

Pentru asigurarea confortului termic în spatiile de locuit, spatiile cu alta destinație din condominii si instituții publice si a temperaturii apei calde de consum, parametrii de calitate ai energiei termice trebuie stabiliți astfel încât la punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/fumizorului si

cele ale utilizatorilor menționați sa aiba valorile necesare astfel încât sa fie satisfăcute cerințele din prezentul regulament. în funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau a mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componenta a indicatorilor de performanta locali pentru serviciile de producere a energiei termice.

ART. 92

La reclamatia scrisa privind un parametru de calitate al energiei termice, producătorul va verifica parametrul în punctul de delimitare si va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate si de masurile luate.

ART. 93

Termenul maxim pentru răspuns la reclamatii referitoare la unul sau mai multi parametri de calitate ai agentului termic este de 30 zile calendaristice.

ART. 94

Fiecare reclamatie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele si funcția persoanei care a preluat reclamatia/sesizarea. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numărul de înregistrare.

ART. 95

Indicatorii anuali de performanta privind calitatea energiei termice produse sunt:

 • a) numărul de reclamatii privind calitatea energiei termice pe tipuri de agent termic;

 • b) numărul de reclamatii care sunt din vina producătorului;

 • c) numărul intervalelor de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu valoare mai mica decât limita inferioara, respectiv mai mare decât limita superioara a abaterii prevăzut. în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

 • d) durata medie de funcționare a centralelor de producere a energiei termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit cu o valoare mai mica decât limita inferioara, respectiv mai mare decât limita superioara a abaterii prevăzută în prezentul regulament sau contract, pe tipuri de agent termic;

 • e) numărul de ore de funcționare a centralelor termice, inclusiv cele în cogenerare, cu agent termic impurificat, din vina utilizatorului;

 • f) numărul de reclamatii care nu au putut fi rezolvate.

ART. 96

Producătorul este obligat sa asigure alimentarea cu energie termica a oricărui utilizator în condițiile în care acesta se afla în aria teritorial-administrativ. a SACET, este racordat la acesta si se încadrează în condițiile prevăzute prin contract.

ART. 97

Operatorul de producere a energiei termice va permite utilizatorilor accesul în instalațiile sale în vederea citirii sistemelor de măsurare utilizate la decontare.

ART. 98

Producătorul este obligat sa instituie si sa răspundă printr-un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamatiile făcute la adresa sa de către utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor. ART. 99

Indicatorii anuali de performanta garantați pentru serviciul de producere a energiei termice sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, dovedite ca fiind justificate, privind nerespectarea de către producător a obligațiilor prevăzute în licența;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor producătorului rezultate din analizele efectuate de autoritatea competenta si modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

ART. 100

Producătorul va urmări si înregistra indicatorii de performanta pe baza unei proceduri proprii, aprobata de Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca.

ART. 101

Pentru înregistrarea sesizărilor si reclamatiilor, producătorul va organiza:

 • a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu acces la registratura;


 • b) un serviciu telefonic pe toata durata de livrare a energiei termice (de preferat permanent);

 • c) un compartiment specializat pentru înregistrarea si sinteza datelor.

ART. 102

Pentru ceilalți indicatori, producătorul va garanta urmărirea acestora prin compartimentele sale specializate.

ART. 103

Informațiile privind indicatorii de performanta prevazuti în prezentul regulament vor fi transmise anual pentru analiza autoritatii competente, fiind incluse în "Raportul de activitate anual".

SECȚIUNEA 4

Drepturile si obligațiile producătorilor de energie termica

ART. 104

Producătorii de energie termica au următoarele obligații principale:

 • a) sa livreze energia termica oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care are licența pentru alimentarea cu energie termica sau care este utilizator de energie termica, în limita capacitatii instalațiilor si cu respectarea reglementarilor legale în vigoare si a condițiilor tehnice impuse prin licența si prin clauzele contractuale;

 • b) sa asigure livrarea energiei termice în rețelele de transport, de distribuție sau în instalațiile utilizatorului, potrivit standardelor si/sau normelor tehnice în vigoare si contractelor încheiate, precum si controlul calitativ si cantitativ al acestor parametri;

 • c) sa se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor dispecerului coordonator si sa înființeze, după caz, trepte proprii de dispecerat;

 • d) sa asigure eficienta energetica si economia de combustibil în producerea energiei termice, sa întocmească anual si sa urmareasca bilanțul energiei termice produse si al celei livrate, sa monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cat si la livrare;

 • e) sa exploateze instalațiile de producere racordate la sistemele de transport, distribuție sau la instalațiile utilizatorului, astfel încât sa nu inducă în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescripțiile tehnice în vigoare;

 • f) sa intervină operativ la obiectivele pe care le dețin în cazul unui pericol potențial de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în funcționare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal si zona tehnica de lucru, în condițiile legii;

 • g) sa obțină acordurile si/sau autorizațiile prevăzute de lege pentru instalații si personal;

 • h) sa schimbe combustibilii utilizați pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice si a aprobărilor legale, când aceasta schimbare asigura funcționarea instalațiilor în condiții de siguranța si conduce la creșterea randamentului, a eficientei energetice si la reducerea costurilor de producție, cu condiția respectării reglementarilor în vigoare privind protecția mediului;

 • i) sa furnizeze autoritatilor administrației publice locale si autoritatii naționale de reglementare din domeniul de competenta informații privind activitatea de producere a energiei termice;

 • j) sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute de la terti în cursul desfășurării activitatii;

 • k) sa colaboreze, la cererea autoritatilor de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementarilor din domeniu;

 • l) sa respecte regulamentul de serviciu si celelalte reglementari;

 • m) sa asigure posibilitatea încărcării unităților de producere a energiei termice la nivelul de putere termica nominala si sa livreze cantitatile de căldură stabilite prin contractele încheiate;

 • n) sa mențină capacitatile de producție si exploatarea eficienta a unităților de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice si a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor curente;

 • o) sa întocmească planuri multianuale prin care sa se asigure reabilitarea si retehnologizarea unităților de producere a energiei termice, în vederea creșterii eficientei în exploatarea acestora, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante si a asigurării calitatii energiei termice;

 • p)   sa realizeze numai în condițiile stabilite de legislația privind achizițiile publice reparatiile/reviziile/extinderile/modificarile instalatiilor/echipamentelor, în cazul în care acestea se executa cu terti;

r) sa masoare energia termica produsa/livrata, precum si exploatarea,întreținerea, repararea si verificarea contoarelor de energie termica, în conformitate cu cerințele normelor si reglementtrile metrologice în vigoare;

s) sa asigure, pe toata durata de executare a serviciului, personal calificat si în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv necesarul de personal autorizat I.S.C.I.R.;

t) sa asigure reglarea furnizării energiei termice în funcție de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii;

u) sa asigure la punctul de separare parametrii agentului termic necesari asigurării unui serviciu de calitate;

 • v) sa aiba capacitatile de producție necesare pentru asigurarea:

 • - puterii termice minime de avarie;

 • - puterii minime termice tehnologice;

 • - producerii energiei termice în regim continuu pentru a putea fi îndeplinite condițiile prevăzute la art. 195 lit. t).

x) sa furnizeze în rețelele de transport si distribuție energia termica necesara pentru asigurarea căldurii in conformitate cu următoarea diagrama de reglaj: Tmcaizire = 50°C - Texterioara •

ART. 105

Producătorii de energie termica au următoarele drepturi:

 • a) sa desfasoare activitati comerciale legate de vânzarea energiei termice, prin exploatarea capacitatilor de producere a energiei termice;

 • b) sa aiba acces la rețelele termice de transport si distribuție în condițiile legii;

 • c) sa furnizeze energia termica în rețelele de transport, de distribuție si/sau în instalațiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate, în limita capacitatii acestora si cu respectarea diagramei de reglaj prevăzute la art. 195 a);

 • d) sa stabilească condițiile tehnice de bransare sau de debransare a utilizatorilor de energie termica la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementarilor emise de A.N.R.S.C.;

 • e) sa utilizeze terenurile si alte bunuri aflate în proprietatea unui tert, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) si (4) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, pentru a asigura funcționarea normala a instalațiilor pe care le administrează si le exploatează, iar producătorii de energie termica în cogenerare vor respecta si prevederile art. 14 din Legea energiei electrice si a-gazelor naturale nr. 123/2012;

 • g) sa solicite desființarea construcțiilor si a obiectivelor amplasate ilegal în zona de protecție, precum si a celor care nu respecta distantele de siguranța fata de instalațiile si construcțiile proprii;

 • h) sa solicite ajustarea nivelului preturilor în funcție de influentele intervenite în elementele de cost pentru energia termica si sa încaseze contravaloarea energiei termice livrate la preturile si tarifele legal stabilite.

SECȚIUNEA 5

Reglementarea producătorilor de energie termica

ART. 106

 • (1) Autoritățile de reglementare competente pentru serviciul de alimentare cu energie termica sunt A.N.R.S.C. si/sau A.N.R.E., dup. caz.

 • (2) A.N.R.S.C./A.N.R.E. elaborează, stabilește si urmsreste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel național, necesar funcționarii pieței de energie termica, în condiții de eficienta, concurenta, transparenta si protecție a consumatorilor si reglementează activitatile de producere a energiei termice,

transportul, distribuția si furnizarea energiei termice, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare.

 • (3) A.N.R.E. acorda licențe si aproba reglementari tehnice si comerciale conform atribuțiilor stabilite prin Legea energiei electrice, pentru activitatea de producere a energiei termice în cogenerare, destinata serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat.

 • (4) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare se desfasoara pe baza de licența acordata de A.N.R.E., în conformitate cu legislația în vigoare.

 • (5) Preturile energiei termice produse din surse regenerabile, destinata serviciului de alimentare cu energie termica prin SACET, se aproba de A.N.R.S.C./A.N.R.E.

 • (6) Prețul energiei termice produse în cogenerare se aproba prin decizie a președintelui A.N.R.E., pe baza metodologiei proprii, cu excepția cazurilor în care prin contracte de delegare a gestiunii s-au negociat metode de stabilire/ajustare a prețului energiei termice.

cap. ni

Transportul si distribuția energiei termice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

ART. 107

 • (1) Transportul si distribuția energiei termice reprezintă activitatea organizata prin care energia termica ajunge din instalațiile de producere în instalațiile de distribuție si/sau la instalațiile utilizatorilor suferind sau nu transformări sau procesări.

 • (2) Instalațiile de transport si distribuție a energiei termice se delimitează fizic de instalațiile de producere sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între parti, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

 • (3) Transportatorii/distribuitorii sunt persoane juridice care desfasoara activitati specifice pe baza de licențe acordate de autoritatea de reglementare competenta.

 • (4) Activitatea de transport si distribuție a energiei termice se desfasoara în condiții de tratament egal pentru toti utilizatorii racordați la rețelele de transport si/sau distribuție a energiei termice, fiind interzise orice discriminări.

ART. 108

 • (1) Dezvoltarea rețelelor termice trebuie sa asigure economisirea energiei si se va face cu respectarea normelor si normativelor tehnice de proiectare, execuție si exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, a reglementarilor în vigoare privind protecția mediului, sanatatea si igiena publica si a dreptului de proprietate.

 • (2) Pentru protecția instalațiilor de transport si distribuție se interzice terților, persoane fizice sau juridice, sa:

 • a) amplaseze construcții sau sa efectueze săpături de orice fel în zona de protecție a acestora, fara avizul operatorului;

 • b) depoziteze materiale în zona de protecție a instalațiilor;

 • c) intervină în orice mod asupra rețelelor termice.

 • (3) Extinderea rețelelor de gaze naturale pe străzile pe care exista rețele termice cu apa fierbinte/calda va fi supusa avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil coroborat cu prevederile legale legate de zonele unitare de încălzire.

ART. 109

 • (1) Transportatorii/distribuitorii răspund de exploatarea economica si în condiții de protecție a mediului a instalațiilor din administrarea si exploatarea lor, având obligația sa ia masurile necesare pentru întreținerea si menținerea în stare buna a izolației termice a conductelor si instalațiilor, menținerea în stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum si de reglarea corecta a parametrilor agentilor termici.

 • (2) Aceștia trebuie sa asigure desfasurarea tuturor activităților necesare asigurării continuității serviciului în condiții de eficienta economica si siguranța.

 • (3) în cadrul exploatării rețelelor de transport/distributie a energiei termice transportatorii/distribuitorii au obligația executării următoarelor activitati de baza:

 • a) supravegherea funcționarii;

 • b) întreținere si reparații;

 • c) controlul coroziunii si al curentilor de dispersie;

 • d) controlul parametrilor chimici ai fluidului transportat;

 • e) intervenții în caz de incidente;

 • f) conducerea operativa a funcționarii.

 • (4) Activitățile tehnico-administrative ale transportatorilor/distribuitorilor trebuie sa asigure planificarea, gospodărirea, aprovizionarea, conducerea întregii activitati de exploatare, precum si relațiile cu utilizatorii.

ART. 110

Transportatorii/distribuitorii isi vor asigura necesarul de personal de specialitate, dotarea cu mijloacele de exploatare si intervenții, materialele si piesele de schimb necesare în funcție de:

 • a) tipul, marimea si modul de exploatare ale rețelelor de transport si distribuție;

 • b) dispersia teritoriala a rețelelor;

 • c) gradul de continuitate în alimentarea utilizatorilor;

 • d) modul de organizare a exploatării, dotarea si automatizarea sistemului.

SECȚIUNEA 2

Exploatarea rețelelor de transport si distribuție

ART. 111

Transportatorul/distribuitorul, prin personalul sau, are obligația supravegherii funcționarii rețelelor de transport/distributie pentru:

 • a) menținerea în stare de funcționare a întregului echipament al rețelelor;

 • b) înlăturarea pierderilor anormale de căldură;

 • c) înlăturarea pierderilor anormale de presiune;

 • d) controlul pierderilor si al sustragerii de agent termic si înlăturarea pierderilor ale căror valori sunt situate peste valorile normate;

 • e) controlul sistemelor de blocare a armaturilor impotriva manevrării si a capacelor de cămin impotriva deschiderii de către persoane neautorizate;

 • f) controlul compensatoarelor de dilatatie, al suporturilor, al armaturilor si al integrității izolației rețelelor;

 • g) evacuarea apelor si curatarea căminelor si a canalelor vizitabile;

 • h) controlul instalațiilor de iluminat si de forța din canale si cămine;

 • i) urmărirea aparatelor de măsură si control aflate în rețea;

ART. 112

Vizitarea rețelei de transport/distributie se face conform unui grafic, iar rezultatele se trec în evidentele operative, pe baza lor intocmindu-se foile de manevra si lucrările de reparații.

ART. 113

 • (1) Pentru rețelele de transport/distributie a energiei termice amplasate subteran, fara preizolatie, controlul conductelor, precum si al izolațiilor termice si construcțiilor se face prin verificări având periodicitatea cuprinsa între 2 si 5 ani, în funcție de condițiile specifice din teren care pot favoriza coroziunile, prin sondajul diferitelor porțiuni cu îndepărtarea izolației termice. Distanta între sondaje va fi aleasa între 1-8 km, astfel încât sa se asigure o probabilitate satisfacatoare depistării coroziunilor aparute sau a tasarii izolației.

 • (2) Pentru conductele subterane cu preizolatie, verificarea se va face conform specificațiilor tehnice date de furnizorul de echipament.

 • (3) Rețelele de transport/distributie a energiei termice subterane, nevizitabile, fara instalație de semnalizare a spargerilor, amplasate în zone în care apa freatica are un nivel ridicat si/sau agresiv, împreuna cu conductele de apa potabila, precum si la intersecții cu canalizări vor fi supuse controlului cel puțin o data pe an.

 • (4) Rezultatele controlului se înscriu în fisa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de rețea.

 • (5) Elaborarea planurilor de reparații curente si capitale ale rețelelor de transport/distributie a energiei termice se face pe baza datelor obținute în urma controalelor.

ART. 114

 • (1) Controlul regimului hidraulic al rețelei se face prin verificări sistematice ale presiunii în nodurile rețelei, inclusiv la stațiile termice.

 • (2) Cu ocazia vizitărilor rețelelor si a controlului regimului hidraulic se va efectua evacuarea aerului din punctele superioare ale conductelor si ale instalațiilor utilizatorilor.

 • (3) Daca diferența de presiune între doua puncte de pe conducte este mai mare decât cea de calcul se va depista cauza si se vor elimina strangulările.

ART. 115

 • (1) Pierderea masica de agent termic, medie anuala orara, în condiții normale de funcționare, nu trebuie sa fie mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune. în limitele acestei norme, anual, transportatorul/distribuitorul va stabili norma sezoniera de pierderi pentru fiecare rețea pe baza măsurătorilor efectuate, a bilanțurilor si a datelor statistice înregistrate anterior, transmițând aceasta norma sezoniera autoritatii publice locale.

 • (2)  Daca pierderea masica de agent termic depășește norma stabilita la alin. (1), transportatorul/distribuitorul va lua masuri pentru depistarea cauzelor si înlăturarea neetanseitatilor.

 • (3) Pierderea de apa datorata purjarii rețelei, cea necesara pentru spalarea unei conducte sau pentru umplerea instalațiilor utilizatorilor, după reparațiile programate, se stabilește pe baza debitului de apa de adaos consumata si nu este cuprinsa în pierderea masica admisibila stabilita la alin. (1).

 • (4) Cantitatea de apa de adaos consumata pentru reumplerea rețelelor si a instalațiilor utilizatorilor, în timpul exploatării, datorita golirii lor, indiferent de cauza, se considera cuprinsa în pierderea masica admisibila stabilita la alin. (1).

 • (5) Pierderile efective, medii orare de agent termic, pentru o anumita perioada se determina prin împărțirea cantitatii totale de apa de adaos, provenita din toate sursele, în perioada respectiva la numărul de ore de funcționare a rețelei în perioada luata în calcul.

ART. 116

 • (1) Controlul coroziunii exterioare a conductelor, se face prin verificarea tuturor conductelor subterane .

 • (2) Rezultatele controlului se înscriu în fisa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de rețea.

 • (3) Pentru prevenirea coroziunilor interioare este obligatorie menținerea unui nivel al conținutului de oxigen din apa sub 0,05 mg/1, atât în rețelele de transport, cat si în rețelele de distribuție.

ART. 117

 • (1) Toate vanele si robinetele montate pe conductele rețelelor de transport si distribuție a energiei termice vor fi prevăzute cu numere de ordine înscrise pe plăcute metalice, care sa corespunda cu numerotarea lor din schema operativa a rețelei, si vor avea trasate săgeți care sa indice sensul de curgere al agentului termic.

 • (2) Toate armaturile de închidere trebuie astfel întreținute, încât sa asigure o manevrare ușoara, fara eforturi, închiderea etanșa a rețelei si fara scurgeri de fluid la imbinari sau presetupe.

 • (3) Lucrările de întreținere se vor realiza periodic, conform unui grafic prestabilit, iar executarea lucrărilor de întreținere se va trece în evidentele operative.

ART. 118

în timpul funcționarii rețelelor de transport/distributie se va verifica periodic exactitatea si integritatea aparatelor de măsură, realizandu-se în acest sens toate lucrările de întreținere si revizie stabilite în instructiunile/procedurile tehnice interne.

ART. 119

La instalațiile auxiliare se vor realiza lucrări de întreținere si verificări, astfel:

 • a) la instalațiile de golire se va urmări ca racordul la instalația de canalizare sa nu fie infundat sau deteriorat, luându-se masuri de remediere astfel încât radierul canalelor si căminelor sa nu stea sub apa, iar clapetele de reținere sa funcționeze corect astfel încât sa nu se producă refulări din canalizare în cămine sau canale;

 • b) la instalațiile electrice si de automatizare se va asigura pastrarea în perfecta stare a tablourilor electrice, a panourilor de comanda, a racordului electric, cu verificarea periodica a acționarilor, protecțiilor, aparatelor de măsură si a teletransmisiilor;

 • c) la instalațiile de ventilație se va urmări buna funcționare a acestora împreuna cu tuburile si canalele de aer, precum si a gurilor de evacuare si refulare, astfel încât sa se poata asigura o temperatura, la intrarea personalului în cămine, sub 40°C.

ART. 120

 • (1) în timpul exploatării se va verifica periodic starea izolațiilor termice, astfel încât acestea sa-.i păstreze proprietățile mecanice si termice inițiale si sa se ia masuri operative pentru repararea porțiunilor deteriorate.

 • (2) Cu ocazia reparațiilor la conductele rețelei se va reface izolația termica în zona afectata de reparație fiind interzisa utilizarea vechii izolații.

 • (3) La înlocuirea izolației deteriorate, izolarea conductelor noi si a armaturilor se vor respecta următoarele grosimi minime ale stratului izolant, în funcție de diametrul nominal sau cel exterior, daca nu este definit diametrul nominal (DN), raportata la un coeficient de conductibilitate a izolației de 0,035 WmA-lKA-l:

120.1.       DN < 20 20 mm

120.2       20<DN<35 30 mm

 • 120.3.       40<DN<100 = DN

 • 120.4.           DN> 100 100mm

 • (4) în cazul în care se utilizează materiale izolante cu alt coeficient de conductibilitate decât cel indicat la alin. (3), grosimea izolației se recalculează corespunzător.

 • (5) Anual se va face verificarea pierderilor masice de agent termic si a celor prin transfer de căldură pe baza de bilanț.

 • (6) Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de căldură prin transfer termic nu trebuie sa fie mai mare de 0,5 K/km, iar randamentul izolației termice trebuie sa fie mai mare de 80%.

 • (7) în cazul în care pierderea de căldură pe tronsonul respectiv este mai mare decât cea din proiect, scăderea de temperatura este mai mare de 0,5 K/km sau randamentul izolației este mai mic de 80%, se trece la verificarea stării izolației pe acel tronson.

 • (8) Verificarea stării izolației conductelor, cu excepția conductele preizolate la care verificarea stării izolației se face cu ajutorul firelor de control, conform specificațiilor fabricantului, se face:

 • a) în condițiile stabilite la art. 113 alin. (1), pentru cele montate în canale nevizitabile;

 • b) anual, pentru cele utilizate la transportul apei fierbinți.

 • (9) La verificarea izolației se urmărește:

 • a) aderenta sau incovoierea izolației fata de suprafața aplicata;

 • b) temperatura la suprafața izolației si a conductei;

 • c) daca caracteristicile materialului termoizolant corespund celor din fisa tehnica.

 • (10) Rezultatele controlului se înscriu în fisa tehnica a tronsonului controlat, iar locurile controlate se noteaza pe schema tronsonului de rețea.

ART. 121

Pentru prevenirea coroziunilor, construcțiile metalice aferente rețelelor termice se vor vopsi anticoroziv cu ocazia fiecărei intervenții efectuate la cele subterane si de câte ori este necesar la cele supraterane. ART. 122

 • (1) Toate căminele si canalele care prezintă pericolul pătrunderii gazelor nocive sau explozibile se vor marca distinct pe schema rețelei, iar pe teren vor fi prevăzute cu semne speciale.

 • (2) Se considera periculoase, din punctul de vedere al pătrunderii gazelor explozibile, cele care se găsesc la o distanta mai mica de 3 m de traseul conductelor de gaze naturale.

ART. 123

 • (1) Reparațiile planificate se vor face numai în perioada de întrerupere a alimentarii cu căldură.

 • (2) întreruperea alimentarii cu energie termica pe diferite sectoare ale rețelei de transport/distributie sau ale instalațiilor utilizatorilor în vederea executării reparațiilor accidentale este permisa numai pentru perioade de maximum 8 ore si daca temperatura exterioara este mai mare de -5°C.

 • (3) Prin excepție de la alin. (2), oprirea alimentarii cu energie termica pentru temperaturi mai mici de -5°C este permisa numai în situații de avarie.

 • (4) în vederea depistării punctelor slabe, anual, la terminarea perioadei de încălzire se face o proba cu presiune crescută cu 25% fata de presiunea de lucru.

 • (5) Se interzice golirea tronsoanelor de rețea daca nu se fac reparații care necesita golirea acestora. După terminarea reparațiilor la un tronson de conducta acesta va fi umplut cu apa pentru conservare si reducerea coroziunilor.

 • (6) în cazul în care armaturile de închidere nu asigura etanșeitatea, tronsonul de rețea care se repara va fi separat de rețeaua care este în funcțiune sau la care nu se fac reparații prin utilizarea de flanse oarbe, fiind interzisa executarea de lucrări cu instalația sub presiune.

 • (7) Vanele si robinetele care separa sectorul supus reparației de restul rețelei se leaga cu lanț si lacat, impotriva deschiderii accidentale, cheile se predau responsabilului de manevra care este singurul care va deschide lăcățele la terminarea reparației, utilizându-se si plăcute avertizoare montate la organele de închidere.

 • (8) După terminarea reparației, conducta reparata se spala pana la limpezirea completa a apei de spalare si se incearca la o presiune cu 25% mai mare decât cea de regim normal de lucru, dar nu mai puțin de 16 bari pentru rețelele de transport a energiei termice si 8 bari pentru rețelele de distribuție a energiei termice.

ART. 124

Apa de adaos introdusa în rețelele de transport/distributie trebuie sa fie aiba următoarele caracteristici:

 • a) pentru agentul termic care trece prin cazanele de apa fierbinte si schimbătoarele de căldură:

 • - pH la 20°C min. 7,0

 • - pH la 20°C max. 9,5

 • - duritate total, mval/1 max. 0,05

 • - oxigen mg/1 max. 0,05

 • - CO(2) total mg/1 max. 20

 • b) pentru agentul termic care trece numai prin schimbătoarele de căldură si corpurile de încălzire ale utilizatorilor (rețea de distribuție)

 • - oxigen mg/1 max. 0,1

 • - suspensii mg/1 max. 5

 • - duritate totala mval/1 max. 0,64

ART. 125

în scopul realizării unei exploatări economice, transportatorii/distribuitorii vor tine o evidenta corecta a caracteristicilor principale ale agentului termic transportat. Evidenta se tine atât sub forma tabelara, cat si ca reprezentări grafice, astfel:

 • a) curba de variație zilnica pentru:

 • - debitul de apa fierbinte vehiculat;

 • - debitul de apa de adaos în rețelele de transport;

 • - consumul de căldură si parametrii.

 • b) valorile medii zilnice pentru:

 • - debitul de apa fierbinte vehiculat;

 • - debitul de apa de adaos în rețele;

 • - consumul de căldură si parametrii;

 • - temperatura apei în conductele de tur si retur din rețeaua de apa fierbinte.

 • c) variația valorilor medii lunare ale consumului de căldură cu parametrii lor, si variația durității agentului termic.

 • d) curba trasata anuala pentru:

 • - consumul de căldură cu parametrii lor;

 • - temperatura orara a aerului exterior;

 • - temperatura apei fierbinți pe conducta de tur si retur, atât pentru perioada de încălzire, cat si pentru perioada de vara.

ART. 126

 • (1) Transportatorii/distribuitorii trebuie sa asigure agentul termic pentru încălzire si apa calda de consum la parametrii necesari satisfacerii cerințelor utilizatorilor.

 • (2) Reglarea în punctele termice are drept scop asigurarea parametrilor necesari ai agentului termic pentru încălzire si ai apei calde de consum, astfel încât sa se asigure gradul de confort si condițiile igienico-sanitare necesare satisfacerii cerințelor utilizatorilor la locul de consum.

ART. 127

Distribuția energiei termice trebuie sa se realizeze corespunzător condițiilor climatice si temperaturilor interioare necesare în încăperile construcțiilor,ținând seama de regimul de utilizare orar.

ART. 128

 • (1) Reglarea cantitatii de căldură furnizata pentru încălzire se poate face prin:

 • a) reglaj cantitativ;

 • b) reglaj calitativ;

 • c) reglaj mixt.

 • (2)  Diagrama de reglaj pentru energia termica destinata căldurii, produsa de punctele termice, va fi similara cu cea stabilita pentru producerea de energie termica pentru căldură produsa in centralele termice de cvartal.

ART. 129

 • (1) Reglarea cantitatii de energie termica pentru încălzire se va face pe baza diagramei de reglaj.

 • (2) Diagrama de reglaj va stabili temperatura agentului termic pe conducta de tur pentru un debit variabil al agentului termic astfel încât utilizatorului sa i se furnizeze cantitatea de căldură necesara asigurării confortului termic solicitat de orice consumator, reglajul temperaturii în spatiile de locuit realizandu-se cu robinetele termostatice montate pe corpurile de încălzire, împreuna cu repartitoarele de costuri.

 • (3) în cazul furnizării energiei termice în regim discontinuu, diagrama de reglaj va tine cont si de pierderile suplimentare produse pe perioada în care nu se furnizează energie termica.

 • (4) în cazul furnizării agentului termic cu o temperatura mai mica decât cea stabilita prin contract, utilizatorul are dreptul sa solicite o compensație echivalenta cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi intreaga, corespunzătoare abaterii maxime de temperatura din acea zi, indiferent de perioada de timp cat s-a produs abaterea în acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curenta.

 • (5) Diagramele de reglaj vor fi întocmite astfel încât sa asigure costurile de producție cele mai mici, luându-se în calcul consumurile de combustibil, energia de pompare necesara, corelate cu pierderile de presiune pe rețeaua de distribuție, în funcție de debitul vehiculat, pierderile de căldură prin transfer termic în rețeaua de distribuție, în funcție de temperatura agentului termic, viteza acestuia prin conducte si gradul de izolare al conductelor, precum si influenta asupra costurilor erorilor de măsurare ale contoarelor de energie termica în domeniul diferentelor de temperatura mici.

ART. 130

Manevrele de reglare a parametrilor agentului termic de încălzire se vor consemna în evidentele operative.

ART. 131

Rețeaua de distribuție va fi echilibrata hidraulic, de operator, cu regulatoare care sa asigure o diferența de presiune constanta între conducta de tur si de retur, la punctul de delimitare, în condițiile unui debit de agent termic foarte variabil.

ART. 132

 • (1) Regimul chimic al apei din instalațiile de încălzire va fi stabilit astfel încât sa nu duca la avarierea sau reducerea eficientei în exploatare a instalațiilor. Indicii de calitate ai apei folosite în rețelele de distribuție si în instalațiile interioare ale utilizatorilor sunt cei prevazuti la art. 124.

 • (2) Se interzice umplerea instalațiilor sau completarea apei din circuitul de distribuție al energiei termice pentru încălzire cu apa potabila sau apa care nu respecta indicii chimici stabiliți în prezentul regulament.

 • (3) Distribuitorul va lua toate masurile necesare pentru utilizarea numai a apei tratate chimic în rețeaua de distribuție a agentului termic pentru încălzire, la parametrii de calitate impuși si va urmări zilnic respectarea acestor parametri.

 • (4) Prevederile alin. (2) si (3) vor fi respectate si în cazul producerii agentului termic pentru încălzire în centrale termice de cvartal sau de bloc.

ART. 133

Distribuitorul va asigura controlul chimic al agentului termic permanent prin:

 • a) determinarea calităților apei, a reactivilor si a compoziției depunerilor;

 • b) punerea în evidenta a stării utilajelor de tratare a apei si a utilajelor termomecanice privind coroziunea si depunerile de crusta;

 • c) punerea în evidenta a nerespectaarii regimului chimic al apei rezultate din instalațiile de tratare, în scopul prevenirii depunerilor si a coroziunii;

 • d) determinarea compoziției apei uzate evacuate în laboratoare autorizate.

ART. 134

 • (1) Controlul si supravegherea regimului chimic se fac prin analize periodice în cadrul laboratoarelor dotate corespunzător cu aparatura si personal de specialitate, conform normelor în vigoare.

 • (2) Rezultatele controlului si supravegherii regimului chimic se trec în evidentele operative, iar în cazul nerespectarii indicilor de calitate se vor lua masurile necesare pentru depistarea cauzelor si remedierea eventualelor defecțiuni.

SECȚIUNEA 3

Exploatarea punctelor termice

ART. 135

 • (1) La punerea în funcțiune a punctelor termice, după perioada de revizii, reparații capitale si la începutul sezonului de încălzire, se vor face probe prealabile punerii în funcțiune atât la instalațiile noi, cat si la instalațiile la care s-au făcut reparații capitale, pentru intreaga instalație sau pentru parii ale acesteia.

 • (2) înaintea efectuării probelor se vor verifica:

 • a) concordanta dintre proiectul de execuție si realitatea din teren;

 • b) caracteristicile tehnice ale echipamentelor si concordanta acestora cu documentația tehnica din proiecte;

 • c) starea operaționala a echipamentelor si instalațiilor;

 • d) suporturi, poziția conductelor, corespondenta cu schemele si planurile instalațiilor;

 • e) calitatea sudurilor.

ART. 136

 • (1) După terminarea verificărilor se vor efectua obligatoriu probe la rece si la cald, precum si probe de performante pe intreaga instalație sau, daca este necesar, la parii de instalație si echipamente.

 • (2) în cadrul probei la rece se vor verifica etanșeitatea si rezistenta mecanica ale echipamentelor si ale instalației.

 • (3) Proba la rece se va face:

 • a) după curatarea instalațiilor prin spalare cu apa potabila atât în sensul normal de circulație a fluidelor, cat si în sens invers;

 • b) obligatoriu pentru intreaga instalație, având racordate echipamentele din statia termica, rețeaua de distribuție si aparatele consumatoare de căldură ale utilizatorilor, în scopul verific.fii rezistentelor mecanice, a etanseitatii elementelor instalației proprii si ale utilizatorilor;

 • c) înaintea efectuării vopsirilor, izolărilor termice, aplicării protecției anticorozive, închiderii acestora în canale nevizitabile, înglobării lor în elemente de construcții, precum si executării finisajelor de construcții;

 • d) în schema normala de funcționare;

 • e) prin masurarea presiunii în instalație după cel puțin 3 ore de la punerea instalației sub presiune timp de cel puțin 3 ore.

 • (4) în cadrul probei la cald se va verifica etanșeitatea, modul de comportare a elementelor din instalație la dilatări si contractări, a circulației agentului termic la parametrii nominali.

 • (5) în cadrul probei de performanta se va verifica realizarea, de către instalație, a parametrilor de proiect.

 • (6) Rezultatele probei la rece si la cald, ale probelor de performanta, precum si ale eventualelor defecțiuni se înscriu atât în evidentele operative, cat si îndocumentatia utilajelor si a instalațiilor.

ART. 137

 • (1) în vederea punerii în funcțiune a punctelor termice se vor executa manevrele prevăzute în procedurile/instructiunile tehnice aprobate.

 • (2) în timpul punerii în funcțiune a punctelor termice care utilizează ca agent termic primar apa fierbinte sau apa calda se va avea în vedere, în principal, ca:

 • a) umplerea instalației sa se realizeze cu apa tratata din circuitul primar sau de la statia de tratare a apei proprii;

 • b) timpul de umplere nu trebuie sa depasească valoarea înscrisa în procedura;

 • c) după umplere si atingerea presiunii nominale în instalație, conform schemei de funcționare normale, se verifica etanșeitatea circuitului urmarindu-se ca presiunea în instalație sa nu scada mai mult decât cea indicata în instrucțiunea tehnica pe durata de timp prestabilita;

 • d) sa se regleze debitul de agent termic astfel încât sa se asigure încălzirea circuitului printr-o creștere uniforma cu 30 K/h pana la atingerea parametrilor dictati de diagrama de reglaj, urmarindu-se ca pierderile de presiune pe diversele ramuri sa corespunda indicațiilor din proiectul de reglaj hidraulic al rețelei de distribuție;

ART. 138

ice sa efectueze reviziile si i'țermtc *pen\u încălzire si pentru apa igherca si urmărirea stalatiilor, menținerea • (1) Distribuitorul are obligația ca în exploatarea curenta a pu reparațiile necesare, sa asigurare permanent parametrii age calda de consum, corespunzători standardelor de perf/rtn funcționarii, efectuarea manevrelor de corectare a regimului de parametrilor chimici ai agentului termic primar si secundar.


 • (2) Pentru apa calda de consum se vor asigura:

 • a) condițiile de potabilitate prevăzute în normele în vigoare;

 • b) pentru asigurarea condițiilor de sanatate si igiena publica temperatura va fi cuprinsa între 55°C si 60°C la punctul de separație;

 • c) spalarea si dezinfectarea conductelor după reparații pentru asigurarea condițiilor de potabilitate a apei, daca este cazul;

 • d) menținerea constanta a temperaturii, în limitele prevăzute la lit. b), indiferent de consumul instantaneu de apa calda de consum;

 • e) valorile debitelor si a presiunii de serviciu necesare, indiferent de poziția utilizatorului în schema de funcționare;

 • f) funcționarea într-o schema adecvata si flexibila în vederea realizării parametrilor ceruti;

 • g) temperatura apei calde de consum nu trebuie sa aiba, la punctul de delimitare, o abatere mai mare de -5K.

 • (3) în cazul în care temperatura apei calde de consum are o abatere mai mare decât cea prevăzută la alin. (2) lit. g), utilizatorul are dreptul sa solicite o compensație echivalenta cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru perioada respectiva, determinata pe baza înregistrărilor de la statia/punctul termic, corectate cu reducerea de temperatura pana la punctul de delimitare sau dovedite de utilizator.

 • (4) în exploatarea curenta distribuitorul:

 • a)  va verifica daca pierderea de sarcina în organele de laminare este cea stabilita pentru reglarea hidraulica a rețelei;

 • b) va verifica permanent etanșeitatea organelor de închidere, îmbinărilor cu flanse etc.;

 • c) va supraveghea si verifica dispozitivele de siguranța si protecție a elementelor în mișcare ale echipamentelor;

 • d) va controla periodic aparatele de măsură si le va supune controlului metrologic;

 • e) va verifica permanent starea schimbătoarelor de căldură, a filtrelor de impurități, a separatoarelor de nămol, curatandu-le în cazul în care caderea de presiune pe acestea a atins valoarea maxima admisibila;

 • f) va verifica starea izolației termice a schimbătoarelor de căldură, a conductelor, colectoarelor, distribuitoarelor etc.;

 • g) va controla permanent indicațiile si înregistrările aparatelor de măsurare a debitului si energiei termice primite si livrate;

 • h) va tine sub control pierderile masice de agent termic;

 • i) va verifica si reduce nivelul de zgomot produs de echipamente astfel încât sa nu dăuneze personalului propriu sau sa deranjeze persoanele care locuiesc în zona în care se afla stafia termica;

 • j) va asigura circulația apei în conducte prin aerisirea în punctele cele mai de sus ale conductelor, echipamentelor si coloanelor la utilizatori;

 • k) va asigura presiunea necesară în instalații prin umplerea pana la nivelul necesar al apei în vasul de expansiune deschis, realizarea presiunii în vasul de expansiune închis, corecta egalizare a presiunii în butelii si realizarea presiunii diferențiale la pompele de circulație;

 • l) va urmări funcționarea elementelor de siguranța a instalațiilor, inclusiv semnalizările;

 • m) va utiliza si întreține mijloacele de automatizare.

SECȚIUNEA 4

Indicatori de performanta ai serviciului de transport si distribuție a energiei termice

ART. 139

Indicatorii de performanta pentru serviciile de transport si distribuție a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea utilizatorilor la rețelele termice;

 • b) întreruperea serviciului de transport/distributie a energiei termice;

 • c) calitatea energiei termice;

 • d) soluționarea sesizărilor si reclamatiilor utilizatorilor.

ART. 140

Indicatorii de performanta se aplica în relațiile dintre transportatori/distribuitori si utilizatorii racordați la rețele termice în baza avizului tehnic de racordare, care respecta condițiile prevăzute în contract.

ART. 141

Având în vedere caracteristicile fiecărui SACET, ale utilizatorilor racordați si particularitățile climaterice ale fiecărei localitati, autoritatea administrației publice locale sau asociația de dezvoltare comunitara trebuie sa aprobe valorile indicatorilor de performanta ai serviciului.

ART. 142

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, transportatorii/distribuitorii trebuie sa asigure:

 • a) evidenta reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor rețelelor termice;

 • b) evidenta solicitărilor de racordare la rețelele termice si a avizelor tehnice de racordare emise;

 • c) evidenta rezultatelor activitatilor privind calitatea energiei termice tranzitate către utilizatorii rețelelor termice;

 • d) programarea lucrărilor de exploatare si mentenanta;

 • e) continuitatea serviciului de transport/distributie prestat utilizatorilor rețelelor termice.

ART. 143

 • (1) La solicitarea scrisa a oricărui utilizator al rețelelor termice, existent sau potențial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent, transportatorul/distribuitorul este obligat sa analizeze soluția de racordare propusa si, daca este tehnic posibila, sa emită aviz tehnic de racordare.

 • (2) Răspunderea transportatorului/distribuitorului este pana la punctul de delimitare dintre instalațiile acestuia si cele ale utilizatorului, specificat în contract.

ART. 144

Indicatorii anuali de performanta de bransare/racordare a utilizatorilor la rețelele de transport/distributie constau în:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament termic sau pentru modificarea racordului/bransamentului termic existent la rețelele termice, diferențiat pe tipuri de agenti termici si pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului pana la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile.

ART. 145

Prevederile art. 85, 86, 87, 88, 89 si 90 sunt aplicabile corespunzător.

ART. 146

Anunțarea întreruperilor planificate se va realiza de către transportator/distribuitor, în funcție de marimea zonei afectate, prin afișare la utilizatori sau prin mass-media locala, indicandu-se intervalul de întrerupere.

ART. 147

în cazul rețelelor termice de transport si distribuție a energiei termice la utilizatorii de tip urban, parametrii de calitate ai energiei termice în punctele de delimitare dintre instalațiile transportatorului/distribuitorului si cele ale utilizatorilor se stabilesc în condițiile asigurării, la utilizator, a confortului termic, conform prezentului regulament. în funcție de tipul de reglaj adoptat, modul de variație a unuia sau mai multor parametri de calitate se stabilește prin diagrama de reglaj, parte componenta a standardului local de performanta pentru serviciile de transport si distribuție a energiei termice.

ART. 148

Transportatorul/distribuitorul este tinut răspunzător de respectarea prevederilor art. 145 chiar în cazul în care producătorul nu se încadrează în valorile-limita stabilite prin contract pentru parametrii presiune, temperatura si debit ai agentului termic livrat, respectiv pentru valorile indicilor chimici de calitate.

ART. 149

 • (1) La reclamația scrisa privind un parametru de calitate al energiei termice, transportatorul/distribuitorul va verifica parametrul în punctul de delimitare si va informa utilizatorul despre rezultatele analizei efectuate si despre masurile luate.

 • (2) Termenul standard pentru răspuns la reclamatiile referitoare la unul sau mai multi parametri de calitate ai agentului termic este de 15 zile calendaristice.

ART. 150

Prevederile art. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 si 103 se aplica corespunzător.

SECȚIUNEA 5

Indicatori de performanta ai serviciului de furnizare a energiei termice

ART. 151

Indicatorii de performanta pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei termice se stabilesc avându-se în vedere:

 • a) adaptarea permanenta la cerințele utilizatorului;

 • b) realizarea în orice moment cel puțin a confortului termic standard;

 • c) asigurarea continuității serviciului;

 • d) asigurarea calitatii;

 • e) excluderea oricărui fel de discriminare privind racordarea si servirea utilizatorilor.

ART. 152

Indicatorii de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice se stabilesc pentru:

 • a) racordarea utilizatorilor la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica;

 • b) contractarea energiei termice;

 • c) masurarea, facturarea si încasarea contravalorii energiei termice vândute;

 • d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea energiei termice livrate;

 • e) menținerea unor relații echitabile între furnizor si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligațiilor ce revin flecarei parti;

 • f) soluționarea reclamatiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;

 • g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanta etc.).

ART. 153

Indicatorii de performanta se aplica în relațiile dintre furnizor si utilizatorii racordați la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica.

ART. 154

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanta, furnizorul trebuie sa asigure:

 • a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor contractuale;

 • b) evidenta utilizatorilor;

 • c) înregistrarea activitatilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea si încasarea contravalorii energiei termice vândute; -

 • d) înregistrarea reclamatiilor si sesizărilor utilizatorilor.

ART. 155

Efectele indicatorilor de performanta nu se aplica în condiții de:

 • a) forța majora;

 • b) condiții meteorologice deosebite (inundații, inzapeziri, alunecări de teren, viscole majore);

 • c) nepermiterea accesului la locul de furnizare.

ART. 156

Indicatorii generali anuali de performanta privind bransarea utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru racordarea la sistemul energetic de interes local, diferențiat pe tipuri de agent termic si pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de bransare din partea utilizatorului pana la primirea de către acesta a ofertei de bransare este mai mic de 15/30/60 de zile.

ART. 157

Contractarea energiei termice cuprinde activitati de:

 • a) analiza tehnica si economica a documentațiilor depuse de către utilizatori în vederea emiterii acordurilor si avizelor conform reglementarilor în vigoare;

 • b) emiterea avizelor de bransare a utilizatorilor;

 • c) stabilirea de comun acord între furnizor si utilizatori a graficelor de consum, condițiilor tehnice ale furnizării, a punctelor de delimitare, a scopului utilizării energiei termice (tehnologic, încălzire, prepararea apei calde), a modalităților de măsurare si de plata, a prețului de furnizare, a programului de executare a reparațiilor si a transelor de limitări în caz de indisponibilități în instalațiile de alimentare;

 • d) stabilirea gradului de asigurare în furnizare;

 • e) stabilirea de comun acord între furnizor si utilizatori a energiei termice contractate pe tipuri de agent termic, precizându-se debitele orare maxime si minime preluate în regim de iama si de vara, parametrii de calitate ai agentului termic, indicii de calitate pentru condensat si pentru apa calda retumat.;

 • f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu utilizatorii.

ART. 158

Termenul standard pentru încheierea contractului este de 15 zile calendaristice de la depunerea completa a documentației.

ART. 159

Indicatorii generali anuali de performanta privind contractarea sunt:

 • a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de contracte menționate la lit. a) încheiate în mai puțin de 15 zile calendaristice;

 • c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale;

 • d) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în mai puțin de 15 zile calendaristice.

ART. 160

Echipamentele de măsurare pentru decontare, în cazul consumului de apa fierbinte, trebuie sa asigure pe perioada de facturare masurarea:

 • a) energiei termice livrate;

 • b)  cantitatii de apa fierbinte livrate la utilizator si a cantitatii de apa calda returnate la transportator/distribuitor;

 • c) temperaturii si presiunii apei fierbinți la intrarea si ieșirea din statia termica.

ART. 161

în prestarea serviciului furnizorul este obligat sa asigure:

 • a) masurarea energiei termice vândute conform procedurii proprii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica, aprobata conform reglementarilor în vigoare;

 • b) gestiunea echipamentelor de măsurare;

 • c) întreținerea, reparația, verificarea periodica conform normelor sau, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de măsurare;

 • d) gestiunea pierderilor masice de agent termic în rețelele de distribuție si în punctele termice, gestiunea condensatului neretumat si gestiunea energiei termice pentru menținerea în stare calda a rețelei de distribuție;

 • e) exploatarea economica si în condiții de protecția mediului a instalațiilor pentru care deține licența de exploatare;

 • f) reglarea corecta a parametrilor agentilor termici.

ART. 162

La sesizarea scrisa a utilizatorului privind exactitatea funcționarii echipamentelor de măsurare, furnizorul serviciului de alimentare cu energie termica are obligația, în cazurile justificate, sa repare sau sa înlocuiască echipamentul de măsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrări eronate, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data înregistrării sesizării scrise.

ART. 163

în cazul în care se constata defecțiuni ale echipamentului de măsurare, din culpa utilizatorului, consumul de energie termica se recalculează conform prevederilor stabilite în prezentul regulament sau din contractul de furnizare.

ART. 164

Indicatorii generali anuali de performanta privind masurarea energiei termice sunt:

 • a) numărul anual de reclamatii privind precizia echipamentelor de măsurare pe tipuri de agent termic si pe categorii de utilizatori;

 • b) ponderea din numărul de reclamatii menționate la lit. a) care sunt justificate;

 • c) procentul de solicitări de la lit. a) care au fost rezolvate în mai puțin de 5 zile lucratoare, care nu includ si durata verificării metrologice în laboratorul autorizat;

 • d) numărul anual de sesizări din partea agențiilor de protecție a mediului sau de protecția consumatorului. ART. 165

în relația contractuala furnizorul este obligat sa asigure:

 • a) stabilirea la contractare, de comun acord cu utilizatorul, altul decât cel de tip urban, a modului si periodicității de citire a echipamentelor de măsurare pentru decontare;

 • b) respectarea perioadei si a modului de verificare a valorilor facturate, specificate în contract;

 • c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza facturilor emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

 • - prin cont bancar;

 • - direct prin casieriile furnizorului sau delegatului acestuia, daca sumele care trebuie achitate sunt mai mici decât limita stabilita prin regulamentul operațiunilor de casa conform Hotărârii Guvernului nr. 2.185/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare;

 • - alte modalitati stabilite de lege sau convenite între furnizor si utilizator.

ART. 166

în cazul unor reclamatii privind factura emisa, furnizorul va efectua în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii reclamatiei:

 • a) verificarea corectitudinii si legalității facturii emise;

 • b) corectarea erorilor la următoarea facturare;

 • c) informarea utilizatorului asupra rezultatului verificării, baza legala de calcul cu toate amănuntele necesare (parametrii care au stat la baza calculului, modul de calcul, baza legala cu textele articolelor etc.).

ART. 167

Indicatorii generali anuali de performanta privind citirea, facturarea si încasarea contravalorii energiei termice furnizate sunt:

 • a) numărul de reclamatii privind facturarea;

 • b) numărul de reclamatii de la lit. a) rezolvate în termenul de 10 zile;

 • c) numărul de reclamatii de la lit. a) ce s-au dovedit a fi justificate;

 • d) numărul de acțiuni aflate pe rol în instanța privind facturarea;

 • e) numărul de acțiuni pierdute în instanța privind facturarea;

 • f) numărul de acțiuni câștigate în instanța privind facturarea.

ART. 168

Furnizorul este obligat sa anunțe utilizatorul, altul decât cel de tip urban, în scris, cu 10 zile lucratoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu excepția celor accidentale, pentru a stabili de comun acord data si durata întreruperilor respective.

ART. 169

Furnizorul trebuie sa urmareasca realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu energie termica. în acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice.

ART. 170

 • (1) Fiecare reclamatie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele si funcția persoanei care a preluat reclamatia/sesizarea. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numărul de înregistrare.

 • (2) Furnizorul va indica pe cat posibil reclamantului durata aproximativă pana la restabilirea alimentarii. Pentru aceasta personalul din centrele de preluare a reclamatiilor va trebui sa se informeze permanent despre mersul lucrărilor de remediere.

ART. 171

Furnizorul va asigura condițiile necesare astfel încât sa existe în permanenta echipe de intervenție specializate care sa restabilească alimentarea cu energie termica si sa verifice la fiecare utilizator afectat buna funcționare a instalației într-un timp minim posibil.

ART. 172

Indicatorii generali anuali de performanta privind întreruperile neprogramate sunt:

 • a) numărul de întreruperi neprogramate prevăzute la art. 168;

 • b) numărul de utilizatori afectați de întreruperile prevăzute la art. 168, pe categorii de utilizatori;

 • c) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe categorii de utilizatori;

 • e) durata medie a întreruperilor pe categorii de utilizatori.

ART. 173

întreruperea furnizării energiei termice necesare pentru lucrări planificate de reparații si întreținere stabilite prin contract va fi anunțata cu cel puțin 5 zile lucratoare înainte, indicandu-se intervalul de întrerupere. Anunțarea se va face, în funcție de marimea zonei afectate, direct la utilizatori sau prin presa, radio si televiziune.

ART. 174

Indicatorii generali anuali de performanta privind întreruperile programate sunt:

 • a) numărul de întreruperi programate;

 • b) durata medie a întreruperilor programate;

 • c) numărul de utilizatori afectați de aceste întreruperi pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi cu durata programata depășită.

ART. 175

Furnizorul serviciului de alimentare cu energie termica este în drept sa intrerupa furnizarea în cazul nerespectarii de către utilizator a următoarelor prevederi contractuale:

 • a) folosirea agentului termic în alte scopuri decât cele stabilite prin contract;

 • b) neachitarea facturii pentru energia termică consumată;

 • c) nu aplică reducerea debitului absorbit la valoarea stabilită, la cererea furnizorului sau dispecerului în condiții de restricții, cu excepția utilizatorilor de tip urban;

 • d) depășește sistematic cantitatea de căldură absorbită și debitele agenților termici, utilizatorilor de tip urban;

 • e) nu asigură calitatea și cantitatea agentului termic restituit - condensatul și apă caldă;

 • f) schimbarea fără acordul furnizorului a caracteristicilor termice și a puterii termice a instalațiilor termice racordate la SACET și prin aceasta afectează instalațiile furnizorului sau prejudiciază alți utilizatori ori schimbarea parametrilor regulatoarelor utilizate pentru echilibrarea hidraulică;

 • g) debitul de abur absorbit de utilizator este mai mic decât debitul minim tehnologic al sistemului de transport sau al capacității de producție.

ART. 176

întreruperile specificate la art. 175 se fac după un preaviz de 7 zile lucratoare,.

ART. 177

Furnizorul este obligat sa efectueze si sa soluționeze împreuna cu utilizatorul analiza întreruperilor menționate la art. 175, în termen de 10 zile calendaristice.

ART. 178

Furnizorul este obligat sa realimenteze cu energie termica utilizatorul caruia i s-a întrerupt furnizarea pentru neplata, în termen de maximum 3 zile lucratoare de la data la care utilizatorul .i-a onorat în totalitate obligațiile de plata.

ART. 179

Pentru utilizatorii care nu isi achita integral obligațiile financiare, furnizorul nu are obligația realimentării acestora la sistemul energetic de interes local decât în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare. ART. 180

Furnizorul poate suspenda execuția contractului de furnizare daca utilizatorul nu .i-a achitat integral obligațiile de plata în termenele stabilite prin contract. Recuperarea debitelor se face conform legii.

ART. 181

Indicatorii generali anuali de performanta privind întreruperile datorita nerespectarii clauzelor contractuale sunt:

 • a) numărul de utilizatori carora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii pe categorii de utilizatori;

 • b) numărul de utilizatori carora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice, realimentați în mai puțin de 3 zile calendaristice;

 • c) numărul de contracte suspendate parțial sau total pentru neplata energiei termice pe categorii de utilizatori;

 • d) numărul de întreruperi datorate nerespectarii prevederilor contractuale;

 • e) numărul de utilizatori care au fost alimentați în regim de restricții.

ART. 182

 • (1) Furnizorii sunt obligați sa răspundă adecvat, prin rezolvarea solicitării sau prin răspuns explicativ scris, la toate solicitările efectuate în scris de către utilizatori.

 • (2) Furnizorii organizează în acest scop centre de relații cu clientii si pun la dispoziția utilizatorilor o lista cu centrele de relații cu clientii, indicând adresa, numerele de telefon, persoanele de contact si programul de lucru cu utilizatorii.

 • (3) Fiecare sesizare sau reclamatie se va înregistra, iar reclamantul va fi informat privind numărul de înregistrare, numele si funcția persoanei care a preluat reclamatia/sesizarea. Orice reclamatie ulterioara se va referi la numărul de înregistrare.

ART. 183

Indicatorii generali anuali de performanta privind răspunsurile la solicitările, sesizările sau reclamatiile utilizatorilor sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele la care se refera explicit prezentul regulament;

 • b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice. ART. 184

Furnizorul are ca obligații:

 • a) sa răspundă la orice solicitare de racordare formulate în scris de orice potențial utilizator. Oferta va tine cont si de acordul de furnizare de energie termica a producătorului;

 • b) sa asigure alimentarea cu energie termica a utilizatorilor, în condițiile în care aceștia se afla pe raza teritorial-administrativ. stabilita de autoritatea administrației publice locale ca zona unitara de încălzire, sa fie racordat la SACET si sa se încadreze în prevederile contractului de furnizare;

 • c) sa asigure masurarea energiei termice vândute utilizatorilor si sa o factureze corespunzător tarifului tipului de agent termic si categoriei de utilizator;

 • d) sa emită utilizatorilor facturi pentru energia termica consumată, în care sa fie specificate locul de consum, cantitatea de energie termica consumata, cantitatea de energie termica facturata, tariful aprobat, baza legala a tarifului, suma totala de plata, data emiterii, termenul scadent, valoarea penalizărilor curente si soldul acestora, soldul facturilor neachitate si celelalte elemente stabilite de legislația în vigoare. în cazul în care se stabilește facturarea energiei termice în transe egale lunare, conform prevederilor legale în vigoare, în facturile emise de furnizori se va trece si energia termica efectiv consumata în luna curenta si cantitatea totala de energie termica furnizata si neachitata;

 • e) sa analizeze sesizările scrise privind sistemele de măsurare a energiei termice, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data înregistrării acestora;

 • f) sa instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare privind reclamatiile făcute la adresa sa de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor;

 • g) sa asigure la utilizator, în punctul de delimitare, energia termica la parametrii presiune, temperatura si debite prevazuti în prezentul regulament si/sau în contract, cu excepția situațiilor în care utilizatorii nu se încadrează în valorile-limita stabilite prin contract privind parametrii agentului termic retumat. Limitele maxime de variație ale parametrilor presiune, temperatura si debite pe care furnizorul trebuie sa le asigure sunt cei prevazuti în prezentul regulament si/sau se stabilesc de comun acord între utilizatori, alții decât cei de tip urban, si furnizor;

 • h) sa furnizeze energia termica la gradul de asigurare stabilit prin contract si în condițiile de licențiere;

 • i) sa despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termica care depasesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h).

ART. 185

Indicatorii garantați anuali de performanta privind serviciul de furnizare a energiei termice sunt:

 • a) numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către furnizori a obligațiilor din licența;

 • b) numărul de încălcări ale obligațiilor furnizorului rezultate din analizele autoritatii de reglementare competente si modul de soluționare pentru fiecare caz în parte.

ART. 186

Indicatorii garantați anuali de performanta privind calitatea energiei termice furnizate sunt:

 • a) numărul de reclamatii privind calitatea energiei termice furnizate pe categorii de utilizatori si tipuri de agent termic;

 • b) numărul de reclamatii de la lit. a) care s-au dovedit întemeiate;

 • c) numărul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depasesc limitele parametrilor de calitate prevăzute în prezentul regulament sau în contractele încheiate cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban;

 • d) numărul de reclamatii privind nerespectarea gradului de asigurare în furnizare;

 • e) valoarea pagubelor plătite utilizatorilor, de furnizor, pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare.

ART. 187

Furnizorul are obligația de a lua toate masurile pentru realizarea gradului de asigurare în furnizare, prevăzut în contract. Pentru energia termica furnizata unui utilizator la parametrii calitativi în afara limitelor precizate în prezentul regulament sau în contractul încheiat cu utilizatorii, alții decât cei de tip urban, utilizatorul beneficiază de reduceri la factura pentru energia termica în condițiile precizate în prezentul regulament sau în anexele la contract.

ART. 188

 • (1) Furnizorul este obligat sa plateasca despăgubiri utilizatorului în cazul deteriorării unor instalații de utilizare a energiei termice, afectării sau punerii în pericol a sanatatii, în situația în care parametrii agentului termic au înregistrat abateri mai mari decât cei admiși în prezentul regulament, în normele tehnice în vigoare, în punctul de delimitare.

 • (2) Plata despăgubirilor se face cu respectarea condițiilor prevăzute în contractul de furnizare pe baza documentației economice întocmite de agenții economici de specialitate, a unor expertize sau a documentelor justificative prezentate de utilizator.

ART. 189

Indicatorii garantați anuali de performanta, a căror nerespectare atrage sancțiuni sau reduceri tarifare, sunt:

 • a) numărul de cereri pentru acordarea de reduceri ale facturilor;

 • b) numărul de cereri de la lit. a) pentru care s-au acordat reduceri;

 • c) valoarea reducerilor acordate.

ART. 190

Pentru înregistrarea sesizărilor si reclamatiilor utilizatorilor, furnizorii vor organiza:

 • a) un centru de relații cu utilizatorii prevăzut cu registratura;

 • b) un serviciu telefonic pe toata durata de furnizare a energiei termice, de regula permanent;

 • c) un compartiment specializat de înregistrare si sinteza a datelor.

ART. 191

Pentru ceilalți indicatori prevazuti în prezentul regulament, furnizorul va garanta urmărirea prin compartimentele de specialitate.

ART. 192

Informațiile privind îndeplinirea indicatorilor de performanta prevazuti în prezentul regulament vor fi transmise anual la autoritatea de reglementare competenta pana la data de 31 ianuarie a anului următor si la orice solicitare a autoritatii publice locale.

ART. 193

La solicitarea autoritatii de reglementare competente, furnizorul va asigura accesul si/sau va transmite acestuia datele privind calitatea serviciului de furnizare, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data solicitării.

ART. 194

Autoritatea de reglementare competenta poate revizui prevederile Regulamentului-cadru referitoare la indicatorii de performanta pentru serviciile de alimentare cu energie termica.

SECȚIUNEA 6

Drepturile si obligațiile operatorilor serviciului de alimentare cu energie termica

ART. 195

Operatorii serviciului au, în legătură cu activitatea de transport, distribuție si furnizare, pe lângă celelalte obligații precizate în prezentul regulament si următoarele obligații principale:

 • a) sa asigure pornirea livrărilor de agent termic pentru incalzire la inceputul sezonului friguros atunci când sunt îndeplinite condițiile privind temperaturile exterioare, respectiv:

 • b) sa exploateze si sa administreze rețelele de transport si distribuție a energiei termice, în condiții de siguranța, eficienta si de protecție a mediului, si sa contribuie, în conformitate cu planurile multianuale, la reabilitarea si dezvoltarea acestora;

 • c) sa asigure, în condiții egale si nediscriminatorii, accesul producătorilor la rețeaua de transport energie termica, în limitele capacitatii de transport si cu respectarea regimurilor de funcționare a acestora;

 • d) sa asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul si analiza funcționarii, echilibrul funcțional al rețelelor de transport/distributie energie termica;

 • e) sa asigure regimurile optime de transport/distributie si livrare a energiei termice, notificate de producători si/sau de utilizatori;

 • f) sa elaboreze convențiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele condiții tehnice care trebuie îndeplinite de producători si utilizatori, în vederea executării în bune condiții a contractelor de vânzare-cumparare a energiei termice;

 • g) sa întocmească si sa urmareasca realizarea bilanțurilor energiei termice la intrarea si la ieșirea din sistem;

 • h) sa elaboreze si sa supună spre aprobare autoritatilor administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitara, cu informarea autoritatilor de reglementare competente, planurile de perspectiva privind dezvoltarea si/sau modernizarea, în condiții de eficienta energetica si economica, a rețelelor de transport/distributie energie termica, în concordanta cu stadiul actual si evoluția viitoare a consumului de energie termica; planurile vor conține modalitati de finanțare si realizare a investițiilor cu luarea în considerare a planurilor de organizare si amenajare a teritoriului, în condițiile respectării întocmai a cerințelor legale privind protecția mediului;

 • i) sa organizeze supravegherea stricta a modului de funcționare a rețelelor de transport/distributie energie termica si sa prevină sustragerile de energie termica, deteriorarea rețelelor, racordarea si/sau bransarea clandestina la acestea;

 • j) sa pună la dispoziție autoritatii administrației publice locale si A.N.R.S.C. informații privind activitatea de transport, distribuție si furnizare a energiei termice, la cererea acestora;

 • k) sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul activitatii;

 • l) sa racordeze/branseze la rețelele de distribuție aflate în administrarea sa, în condițiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoana fizica sau juridica, prin intermediul unei instalații prevăzute cu sisteme de masurare-înregistrare a energiei termice fumizate/consumate ;

 • m) sa efectueze revizia si reglarea periodica a instalațiilor de încălzire si de alimentare cu apa calda de consum pana la punctul de delimitare;

 • n) sa acționeze pentru depistarea pierderilor de căldură prin transfer termic si prin pierderi masice de agent termic din rețelele de distribuție a energiei termice si, cu precădere, pentru remedierea defecțiunilor si a avariilor;

 • o) sa asigure achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea periodica si verificarea metrologica a sistemelor proprii de înregistrare-masurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementarilor în vigoare;

 • p) sa monitorizeze si sa evalueze starea tehnica si siguranța în funcționare a instalațiilor aflate în gestiunea si administrarea sa, precum si a indicatorilor specificați în reglementările tehnice în vigoare si în regulamentul de serviciu;

 • q) sa anunțe utilizatorii afectați de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, si sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întreținere si reparații;

 • r) sa asigure instruirea profesionala si specializarea personalului propriu;

 • s) sa păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale obținute în cursul desfășurării activitatii;

 • t) sa asigure furnizarea continua a energiei termice către următoarele instituții publice:

 • - spitale;

 • - policlinici;

 • - statii de salvare;

 • - cămine de bătrâni;

 • - leagane de copii;

 • - grădinițe;

 • - crese;

 • - cămine pentru persoane cu handicap;

 • - centre de resocializare minori;

 • - scoli;

 • - alte obiective de interes social deosebit aflate în administrarea autoritatii administrației publice locale si stabilite de aceasta.

ART. 196

Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor din culpa sa, în condițiile stabilite prin contract, si, în special, daca:

 • a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termica în condițiile stabilite în contract;

 • b) nu anunța utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;

 • c) după sistarea furnizării energiei termice ceruta de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucratoare după primirea în scris a înștiințării privind încetarea motivului sistării;

 • d) nu respecta parametrii de calitate contractați pentru energia termica furnizata, sau pentru regimul chimic al agentului termic.

ART. 197

Operatorii serviciului au următoarele drepturi principale:

 • a) sa desfasoare activitati comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea SACET;

 • b) sa solicite stabilirea si/sau ajustarea nivelului tarifelor si sa încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

 • c) sa avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, daca în urma realizării unei analize de specialitate rezulta ca operațiunea este posibila din punct de vedere tehnic;

 • d) sa stabilească condițiile tehnice de racordare/bransare a utilizatorilor la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementarilor emise sau aprobate de autoritatea naționala de reglementare competenta;

 • e) sa întrerupă, total sau parțial, funcționarea rețelei de distribuție pe durata strict necesara executării lucrărilor de întreținere si de reparații programate, cu anunțarea prealabila a producătorului si a utilizatorilor;

 • f) sa întrerupă sau sa limiteze transportul si/sau distribuția energiei termice, în condițiile în care sunt periclitate siguranța si integritatea rețelelor de transport/distributie energie termica;

 • g) sa intrerupa alimentarea cu energie termica pentru încălzire pe perioada sezonului rece, pe perioadele in care temperaturile exterioare înregistrate pe timpul zilei sunt mai mari de 10°C.

 • h) sa intrerupa alimentarea cu energie termica pentru încălzire la sfârșitul sezonului de iama atunci când sunt îndeplinite condițiile privind temperaturile exterioare, respectiv atunci când perioadele din timpul nopții in care temperaturile scad sub 9 grade sunt mai mici de 4 ore.

 • i) sa utilizeze terenurile si alte bunuri aflate în proprietatea unui tert, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura funcționarea normala a instalațiilor pe care le administrează si le exploatează;

 • j) sa aiba culoar de trecere pentru conductele de transport/distributie a energiei termice între unitatea de producție si utilizatori si sa aiba drept de servitute în condițiile legii;

 • k) sa supravegheze si sa prevină sustragerea de energie termica, racordurile sau bransarile clandestine si/sau deteriorările rețelelor de transport energie termica;

 • l) sa folosească cu titlu gratuit, cu acordul autoritatilor administrației publice locale si cu respectarea condițiilor legale, terenurile aparținând domeniului public si/sau privat al unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întreținere si reparații pe care le executa la construcțiile si instalaiile de distribuție;

 • m) sa aiba acces, în condițiile legii, la instalațiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;

 • n) sa furnizeze energia termica în regim de limitare, asigurând puterea termica minima tehnologic în cazul nerespectarii clauzelor contractuale, inclusiv în perioada de încălzire;

 • o) sa intrerupa furnizarea energiei termice în cazul nerespectarii clauzelor contractuale, cu un preaviz de 5 zile lucratoare;

 • p) sa presteze activitati de informare, consultanta, finanțare sau sa execute lucrări de reparații si reabilitări la instalațiile utilizatorilor, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficientei si utilizării raționale a energiei termice;

r) sa solicite daune/despagubiri în situația în care constata ca pe amplasamentul rețelelor de transport/distributie sau în zonele de protecție s-au realizat, fara avizul operatorului, instalatii/cladiri/împrejmuiri s.a.

ART. 198

Operatorii serviciului au dreptul sa limiteze sau sa intrerupa, pentru un grup cat mai restrâns de utilizatori si pe o durata cat mai scurta, furnizarea energiei termice în următoarele situații:

 • a) când este periclitata viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

 • b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;

 • c) pentru executarea unor manevre si lucrări care nu se pot efectua fara întreruperi.

ART. 199

Distribuitorii/fumizorii de energie termica stabilesc programul lucrărilor de reparații si mentenanta planificate la rețelele termice si la instalațiile de distributie/fumizare, corelat cu programele similare ale producatorilor/transportatorilor cu care au interfața; realizarea lucrărilor se va programa, de regula, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire sa se asigure continuitatea serviciului.

CAP. IV

Masurarea energiei termice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

ART. 200

Masurarea, obligațiile si principiile de măsurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/fumizate în sistemul de alimentare cu energie termica sub forma de apa fierbinte, apa calda, abur si apa calda de consum trebuie sa respecte prevederile prezentului regulament astfel încât regulile stabilite sa conducă la:

 • a) masurarea corecta a energiei termice;

 • b) crearea premiselor pentru facturarea corecta a consumurilor de energie termica;

 • c) asigurarea posibilității de a verifica permanent calitatea serviciului de furnizare a energiei termice;

 • d) asigurarea transparentei în ceea ce privește cantitatea de energie termica livrata;

 • e) eliminarea oricărei discriminări între consumatori;

 • f) eficientizarea utilizării energiei termice;

 • g) alinierea la practicile Uniunii Europene în acest domeniu.

ART. 201

Regulile de măsurare a energiei termice se aplica pentru:

 • a) masurarea energiei termice livrate în rețelele termice de transport/distributie de către producătorii de energie termica;

 • b) masurarea energiei termice livrate, în punctul de separație, dintre rețelele termice de transport si rețelele termice de distribuție;

 • c) masurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, persoane fizice si/sau juridice.

ART. 202

Masurarea energiei termice transmise sub forma de apa fierbinte, apa calda sau abur se face cu contoare/grupuri de măsurare a energiei termice care îndeplinesc următoarele cerințe:

 • a) sunt alese si montate în baza unei documentații avizate de către operatorul serviciului, după caz, care conține:

 • - proiectul de montaj, întocmit de agenti economici autorizați, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului;

 • - documentația stabilita de Biroul Roman de Metrologie Legala;

 • b) sunt montate de către unitati autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala.

ART. 203

Soluțiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:

 • a) sa nu introducă erori de măsură;

 • b) sa înregistreze energia pentru fiecare utilizator sau, acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic, pe grupuri cat mai mici de utilizatori;

 • c) sa nu se înregistreze la utilizatori pierderile de energie termica si agent termic din rețelele termice de transport/distributie;

 • d) sa furnizeze date pentru calculul energiei termice livrate suplimentar, aferenta pierderilor de agent termic;

 • e) sa nu se înregistreze la utilizatori energia termica aferenta recircularilor sau retururilor de agent termic;

 • f) sa asigure utilizarea aparatelor si grupurilor de măsurare a energiei termice în condițiile prevăzute de fabricantul acestora si în conformitate cu normele metrologice si reglementările în vigoare;

 • g) sa nu afecteze buna funcționare a instalațiilor si parametrii de furnizare.

AR I . 204

Indiferent daca serviciul de producere sau de alimentare cu energie termica este prestat de operatori diferiți sau de același operator, energia termica se masoara pentru fiecare agent termic la:

 • a) interfața dintre instalațiile producătorului si rețeaua termica de transport;

 • b) interfața dintre rețeaua termica de transport si cea de distribuție;

 • c) interfața dintre rețeaua termica de distribuție si instalațiile utilizatorului.

ART. 205

 • (1) în cazul în care activitatea este prestata de operatori diferiți, obligativitatea de montare a contoarelor/grupurilor de măsurare aparține celui care vinde energia termica.

 • (2) Prin excepție de la alin. (1), operatorul care cumpără energia termica poate monta contoare/grupuri de măsurare a energiei termice, stabilind în contract modalitatea de decontare a energiei termice cumpărate.

 • (3) în cazul subconsumatorilor, energia termica se masoara la interfața dintre instalațiile acestora si cele ale consumatorilor principali la care sunt racordați.

ART. 206

 • (1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante.

 • (2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății, sau al dreptului de administrare, ori în alte puncte convenite între părțile contractante si fac parte din rețelele termice ale SACET.

 • (3) Achiziționarea si montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizarii la nivel de branșament termic într-un SACET revin autoritatilor administrației publice locale.

 • (4) Se interzice orice intervenție neautorizata asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.

SECȚIUNEA 2

Masurarea energiei termice pe rețelele termice de apa fierbinte si apa calda

ART. 207

Masurarea energiei termice livrate sub forma de apa fierbinte/calda se va face în fiecare punct de delimitare, pe toate ramurile.

ART. 208

Masurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub forma de apa fierbinte, respectiv apa calda pentru încălzire, se va face cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe tur sau retur si o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe tur si cealalta pe retur. în instalațiile producătorului sonda de temperatura de pe retur va fi amplasata:

 • a) în amonte de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos se consuma energie termica. în acest caz se va măsura și energia termica aferentă preparării apei de adaos, conform art. 213;

 • b) în aval de punctul de intrare a apei de adaos, dacă pentru prepararea apei de adaos nu se consuma energie termica.

ART. 209

La producător si în statia termica, masurarea energiei termice utilizate pentru prepararea agentului termic din circuitul de încălzire se realizează cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe tur si o pereche de sonde de temperatura, amplasate una pe tur si cea de-a doua pe retur, în amonte de punctul de injecție a apei de adaos. Se vor măsură, de asemenea:

 • a) cantitatea apei de adaos în circuitul de încălzire;

 • b) presiunea si temperatura apei calde livrate;

ART. 210

La producător si în punctele termice masurarea energiei termice utilizate pentru prepararea apei calde de consum se face cu contoare de energie termica montate în funcție de posibilitățile tehnice si de punctul de injecție a apei din circuitul de recirculare într-una din următoarele soluții:

 • a) Se montează doua contoare de energie termica, astfel:

un contor de energie termica, având traductorul de debit amplasat pe conducta de ieșire a apei calde din instalația de preparare a apei calde de consum, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa calda de consum, la ieșirea din instalația de preparare, iar cea de-a doua pe conducta de intrare a apei reci

un contor de energie termica, având traductorul de debit montat pe conducta de apa recirculata, iar sondele de temperatura amplasate: una pe conducta de apa recirculata, la intrarea în instalație, iar cea de-a doua pe conducta de apa calda de consum, la ieșirea din instalația de preparare a acesteia.

ART. 211

 • (1) Se vor măsură, de asemenea, cantitatea de apa rece la intrarea în instalația de preparare, precum si presiunea si temperatura apei calde de consum livrate.

 • (2) Pe fiecare ramura de ieșire se vor prevedea puncte pentru prelevarea apei calde de consum în vederea determinării potabilitatii acesteia.

ART. 212

 • (1) Pentru apa calda de consum masurarea energiei termice la utilizatori se va face folosindu-se contoare de energie termica.

 • (2) Contoarele de energie termica vor avea traductorul de debit si una din sondele de temperatura amplasate pe conducta de apa calda de consum, pe racordul de alimentare al utilizatorului (astfel încât traductorul de debit sa masoare numai debitul efectiv consumat). Determinarea celei de-a doua temperaturi se face:

 • a) prin montarea unei sonde de temperatura, plasata pe conducta de apa rece, într-o zona în care circulația apei este asigurata în permanenta;

 • b) presetarea în calculator (integrator de putere termica) a unei valori a temperaturii apei reci, care va fi stabilita si modificata periodic conform unei metodologii convenite între parti, prin contract, daca nu se poate asigura o măsurătoare corecta a temperaturii apei reci, sau daca se constata ca aceasta diferă cu mai mult de ±2 K fata de temperatura apei reci utilizate pentru prepararea apei calde de consum în instalație, în acest caz se va presta aceeași valoare pentru toti consumatorii alimentați de un furnizor, utilizându-se aceeași sursa de apa rece.

ART. 213

Energia termica consumata pentru prepararea apei de adaos ( apa rece tratata), acolo unde este cazul, se va determina prin măsurare directa, cu contoare de energie termica având traductorul de debit amplasat pe racordul de injecție a apei de adaos în conducta de retur si o pereche de sonde de temperatura, amplasate: una pe conducta de retur, în amonte de punctul de amestec cu apa de adaos, cea de-a doua pe conducta de apa de adaos.

ART. 214

 • (1) Pentru controlul pierderilor de agent termic, la interfața dintre instalațiile producătorilor si rețeaua termica de transport si la interfața dintre rețeaua termica de transport si cea de distribuție se vor măsură debitul si cantitatea de agent termic de pe retur, cu ajutorul unor traductori de debit care sa faca corecția cu diferența dintre densitatea agentului termic pe tur si retur.

 • (2) în cazul în care nu se poate monta un astfel de traductor de debit, calculatorul contorului de energie termica montat pe circuitul de tur va fi de tipul cu doua intrări de debit, iar pe circuitul de retur se va monta un traductor de debit identic ca tip cu cel montat pe circuitul de tur si cu o calibrare apropiata de acesta.

ART. 215

 • (1) Toate contoarele de energie termica amplasate pe o ramura a rețelei termice vor avea aceeași clasa de exactitate, în toate punctele de delimitare fiind în concordanta cu prevederile metrologice, iar pentru rețelele termice de apa fierbinte/apa calda se vor utiliza contoare de energie termica si traductoare de debit cu clasa de exactitate 2.

 • (2) Pentru contoarele de energie termica care au clasa de exactitate 3 si au fost montate în instalații înainte de 1.05.2001, se va întocmi un plan de înlocuire a acestora, eșalonat în concordanta durata normala de funcționare stabilita de Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

ART. 216

Calitatea chimica a apei fierbinti/calde pe tur si retur va fi urmărită la interfața dintre instalațiile producătorului si rețeaua termica de transport, la interfața dintre rețeaua termica de transport/distributie si utilizatorii industriali si la ieșirea din stafiile termice.

ART. 217

La interfața dintre instalațiile producătorului si rețelele termice de transport se masoara:

 • a) energia termica livrata;

 • b) debitul si cantitatea de agent termic livrat si retumat;

 • c) presiunea si temperatura agentului termic livrat, precum si temperatura agentului termic retumat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital);

 • d) debitul de apa de adaos;

 • e) energia termica necesara pentru prepararea apei de adaos, acolo unde este cazul.

ART. 218

Producătorul de energie termică va determina, de asemenea:

 • a) indicii chimici ai apei fierbinți livrate;

 • b) indicii chimici ai agentului termic returnat.

ART. 219

La interfața dintre rețelele termice de transport si cele de distribuție se masoara:

 • a) energia termica livrata;

 • b) debitul si cantitatea de agent termic livrat;

 • c) presiunea si temperatura agentului termic livrat, precum si temperatura agentului termic retumat (acești parametri pot fi înregistrați grafic sau digital).

ART. 220

Operatorul serviciului va determina, de asemenea, indicii chimici ai agentului termic retumat.

ART. 221

 • (1) Masurarea energiei termice la interfața dintre rețelele termice de distribuție si instalațiile utilizatorilor de tip urban în cazul condominiilor având distribuția pe verticala se va face pe intreaga clădire, pe circuitul de încălzire, respectiv pe circuitul de apa calda de consum.

 • (2) Acolo unde condițiile tehnologice permit (exista branșamente pentru parti de clădire atât pentru circuitul de încălzire, cat si pentru apa calda de consum),se poate face masurarea energiei termice pe parti ale condominiului.

 • (3) Pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori prevazuti la alin. (1) si (2), masurarea energiei termice se va face astfel:

 • a) daca utilizatorul este alimentat prin circuite separate de încălzire, respectiv de apa calda de consum, se va utiliza câte un contor de energie termica pentru fiecare circuit în parte;

 • b) daca utilizatorul este alimentat în sistem bitubular, având punct termic local pentru producerea locala a apei calde de consum si a agentului termic pentru încălzire, se va utiliza un singur contor de energie termica, ce va înregistra consumul total.

 • (4) La utilizatorii care se găsesc în situația alin. (3) lit. b) se va utiliza un contor de energie termica pe circuitul de apa calda de consum.

ART. 222

în cazul în care un utilizator de tip industrial este racordat direct la rețeaua termica de transport, atunci masurarea energiei termice se face la interfața dintre instalațiile producătorului si rețeaua termica de transport.

CAP. V

Utilizatorii energiei termice

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

ART. 223

 • (1) Branșamentele pana la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de masurare-înregistrare a energiei termice montate la interfața dintre rețelele publice de transport si/sau distribuție si instalațiile utilizatorilor, fac parte, impreuna cu rețelele publice de transport si distribuție, din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, iar operatorii serviciului care exploatează SACET sunt obligați sa le întrețină, sa le verifice metrologic si sa le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.

 • (2) Rețelele de transport si distribuție care alimentează mai multi utilizatori aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale, chiar daca sunt amplasate în subsoluri tehnice ale unor imobile sau pe terenuri proprietate a unor utilizatori. Deținătorii imobilelor sau ai terenurilor prin care trec aceste rețele sunt obligați sa păstreze integritatea acestora si sa permită furnizorului executarea lucrărilor de întreținere, reparații si înlocuirea conductelor, având dreptul la despăgubiri în cazul provocării unor pagube.

ART. 224

 • (1) Dreptul de acces si utilizare a serviciului de alimentare cu energie termica este garantat tuturor utilizatorilor.

 • (2) Fiecare utilizator trebuie sa aiba un branșament termic.

 • (3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuințe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul teimic poate fi individual pentru fiecare scara sau tronson în parte.

 • (4) Prin excepție de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru, în cazul în care instalațiile interioare de apa calda de consum sau instalațiile interioare de încălzire sunt comune sau au parti comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, branșamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul.

 • (5) în situațiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociațiilor de proprietari/locatari de a avea câte un branșament termic pentru fiecare scara sau tronson a/al condominiului, furnizorul serviciilor de distribuție a energiei termice este obligat sa dea curs solicitării numai pe baza unei documentații depuse de utilizator împreuna cu solicitarea, documentație care va conține: condițiile tehnice de realizare, modificările necesare si costurile aferente realizării.

Documentația se va întocmi, prin grija si cheltuiala solicitantului, de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor si rețelelor interioare de alimentare cu apa calda de consum si de încălzire.

Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de bransare/racordare si contorizare vor fi suportate de solicitant.

ART. 225

 • (1) Utilizatorii pot avea unul sau mai multe locuri de consum.

 • (2) Prevederile prezentului regulament se aplica în raport cu fiecare loc de consum luat separat.

 • (3) Utilizatorii care au atât consum tehnologic, cat si consum pentru încălzire si/sau apa calda de consum se încadrează în categoria utilizatorilor de tip industrial, de tip agricol sau utilizatori comerciali.

 • (4) în cazul în care încălzirea spațiului de lucru este impusa si de condițiile în care trebuie sa se desfasoare procesul tehnologic, consumul respectiv de energie termica se considera ca se realizează în scopuri tehnologice.

ART. 226

Proiectarea, executarea si receptionarea instalațiilor de alimentare si utilizare a energiei termice, racordate la sistemul energetic de interes local, precum si exploatarea, întreținerea, repararea, extinderea sau modificarea instalațiilor si a destinației energiei termice consumate se vor efectua în conformitate cu prescripțiile, normativele si reglementările în vigoare.

ART. 227

Toți utilizatorii de energie termica au obligația de a obține, înainte de a începe proiectarea instalației de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta având obligația de a obține acordul de furnizare a energiei termice de la producător, înainte de emiterea avizului propriu.

ART. 228

 • (1) Pentru executarea instalațiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afara de celelalte avize legale, sa se obțină, în prealabil, avizul de racordare.

 • (2) Avizul isi pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, daca execuția nu a început în acest interval de timp.

ART. 229

 • (1) Soluția de alimentare cu energie termica se Stabilește de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluția stabilita se precizează în avizul de racordare.

 • (2) Soluția precizata este obligatorie în proiectare, execuție si exploatare. Pentru marii consumatori, aceasta soluție trebuie sa asigure posibilitatea limitării consumului de energie termica în situații de indisponibilități în instalații.

ART. 230

(1) Proiectarea si executarea racordurilor si branșamentelor termice se fac de către proiectând si executanti de specialitate autorizați conform prevederilor legale, care au obligația sa respecte prescripțiile si normativele tehnice în vigoare.

 • (2) Toate cheltuielile de proiectare, avizare, execuție, asistenta tehnica, consultanta, recepție si punere în funcțiune pana la punctul de delimitare/separatie revin în sarcina autoritarii administrației publice locale sau a operatorului serviciului conform legii.

 • (3) Cheltuielile pentru eventualele amenajari sau dezvoltări speciale ale instalațiilor de alimentare, cerute de utilizatori, revin în sarcina acestora.

 • (4) în cazul gestiunii delegate, în care autoritatile administrației publice locale transfera, în totalitate sau numai în parte, sarcinile si responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea si exploatarea SACET, unuia sau mai multor operatori, în cadrul contractului de delegare a gestiunii sau prin acte adiționale la cele existente, se vor stabili condițiile de realizare a racordurilor termice noi si modul de decontare, de către autoritatea administrației publice locale, a contravalorii acestora în condițiile aplicării prevederilor alin. (2) si (3).

ART.231

 • (1) înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalații termice de utilizare, utilizatorul este obligat sa prezinte furnizorului, spre avizare, dosarul instalației, din care un exemplar se pastreaza la distribuitor.

 • (2) Dosarul instalației va fi actualizat de către utilizator si va cuprinde:

 • a) memoriul justificativ;

 • b) copie după avizul de racordare;

 • c) schema termica în detaliu a circuitului cu agent primar si schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsură si control, a automatizărilor si protecțiilor;

 • d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;

 • e) graficele de consum;

 • f) exigentele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termica.

 • (3) Punerea în funcțiune a instalațiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalației, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum si a celor solicitate suplimentar de distribuitor.

 • (4) Bransarea la rețelele de distribuție se va face în prezenta furnizorului sau în prezenta deținătorului instalațiilor si numai după ce s-a încheiat actul de recepție a branșamentului si a instalațiilor de utilizare.

 • (5) Alimentarea cu energie termica a utilizatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.

ART. 232

 • (1) Furnizorii vor încheia convenții de exploatare cu marii consumatori, care sa cuprindă obligații reciproce cu privire la executarea manevrelor, exploatarea si întreținerea instalațiilor termice si urmărirea regimurilor de consum. Convenția face parte integranta-din contract, iar prevederile cuprinse în aceasta trebuie respectate de ambele parti.

 • (2) Operatorul serviciului si utilizatorul răspund de exploatarea economica si în condiții de protecție a mediului a instalațiilor termice din administrarea si exploatarea lor, având obligația sa ia masurile necesare pentru întreținerea si pastrarea în bune condiții a izolației termice a conductelor si instalațiilor, menținerea în buna stare de funcționare a dispozitivelor de reglaj automat, eliminarea pierderilor prin neetanseitati, precum si de reglarea corecta a parametrilor agentilor termici.

 • (3) Utilizatorii sunt obligați sa păstreze în buna stare utilaj ul/instalatia aparținând operatorului serviciului, care se afla în incinta lor, fîindu-le interzis sa faca vreo intervenție asupra acestuia.

 • (4) Lucrările de revizii si reparații la instalațiile de alimentare, exploatate de operatorul serviciului, precum si la instalațiile utilizatorului, în cazul în care prin aceasta este influențat regimul de funcționare al sistemului, inclusiv durata acestora, se stabilesc de comun acord de părțile contractante.

 • (5) Furnizorul este obligat sa anunțe în scris utilizatorul, altul decât cel de tip urban, cu 10 zile lucratoare înainte, despre necesitatea efectuării lucrărilor de reparații necuprinse în programul inițial, cu precizarea graficului de execuție a acestora, pentru a se stabili de comun acord data si durata intreruperilor respective.

 • (6) Daca în 5 zile lucratoare de la data primirii comunicării părțile nu cad de acord, iar urgenta lucrărilor impune oprirea furnizării energiei termice, furnizorul Stabilește data si ora întreruperii, pe care le aduce la cunoștința utilizatorului, împreuna cu motivațiile necesare, cu cel puțin 24 de ore înainte de a trece la aplicare.

ART. 233

 • (1) Utilizatorii, consumatori de energie termică, au obligația de a permite accesul delegatului împuternicit al furnizorului la echipamentele de măsurare, când acestea se află montate în incinta sa, precum și la instalațiile de consum, pentru controlul acestora, numai în prezența sa.

 • (2) Apa caldă returnată de utilizator trebuie să aibă aceiași indici de calitate cu apa fierbinte primită de la distribuitor.

 • (3) în cazul în care apa caldă returnată nu respectă indicii de calitate stabiliți prin contract, iar utilizatorul nu are posibilități de tratare, acesta va plăti operatorului serviciului majorări la factura de energie termică, conform prevederilor contractuale.

 • (4) Utilizatorul care impurifică condensatul din conducta de returnare va suporta costul întregii cantități de condensat impurificat din rețeaua colectoare comună și din rezervoarele distribuitorului. în cazul în care distribuitorul nu are posibilitatea să-l trateze.

 • (5) Operatorul serviciului poate accepta primirea condensatului cu alți indici de calitate decât cei normați, în limitele posibilităților sale de utilizare și de tratare, caz în care utilizatorul este obligat să suporte cheltuielile suplimentare determinate de diferența de calitate a condensatului returnat.

ART. 234

Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termica din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiții cumulative:

 • a) sa se modifice contractul de furnizare al energiei termice, prin act adițional, la solicitarea reprezentantului legal al asociației de proprietari/locatari, ca urmare a modificării puterii termice instalate în condominiu, cu acordul furnizorului;

 • b) sa existe acceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinație de locuința sau cu alta destinație cu care cel care dorește debransarea are pereți comuni sau plansee comune, din care sa rezulte ca sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransarii asupra condițiilor de confort si de mediu din

spatiile pe care le dețin în proprietate;

b) să existe acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire;

ART. 235

în situația în care deconectarea se face cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un alt sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire individual se va face numai in condițiile impuse de lege.

ART. 236

Furnizorul are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 234 si 235 înainte de a emite avizul de deconectare.

(2) în cazul în care deconectarea se face fara îndeplinirea condițiilor legale, furnizorul este îndreptățit sa aplice penalizări la factura, reprezentând cheltuielile suplimentare de exploatare datorate deconectării. ART. 237

Debransarea totala a instalațiilor interioare de încălzire si/sau pentru apa calda de consum ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiții cumulative:

 • a) condominiul sa nu se afle în zona unitara de încălzire pentru care autoritatea administrației publice locale a stabilit ca încălzirea se realizează exclusiv în sistem centralizat;

 • b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

 • c) anunțarea furnizorului si a autoritatii administrației publice locale cu 30 de zile calendaristice înainte de debransare.

ART. 238

Deconectarea unui consumator de energie termica dintr-un condominiu este interzisa în următoarele situații:

 • a) se intenționează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spațiului cu destinație de locuința si nu sunt montate repartitoare de costuri;

 • b) deconectarea totala fara asigurarea încălzirii spațiului cu destinație de locuința sau alta destinație cu o sursa alternativa de producere a energiei termice.

ART. 239

 • (1) Deconectarea corpurilor de încălzire aflate în părțile comune se poate realiza numai pe baza hotărârii adunării generale a asociației de proprietari/locatari si cu acordul proprietarilor direct afectați.

 • (2) în procesul-verbal al adunării generale se va consemna faptul ca aceștia au înțeles ca deconectarea corpurilor de încălzire conduce la scăderea confortului termic în acel apartament, iar costurile de încălzire pentru apartament vor creste.

 • (3) Proprietarii direct afectați sunt:

 • a) proprietarii apartamentelor care au pereții comuni cu casa scării în zona de intrare în condominiu sau la fiecare etaj;

 • b) proprietarii care au pereți comuni cu uscatoriile sau spălătoriile în care sunt montate, conform proiectului, corpuri de încălzire.

SECȚIUNEA 2

Drepturile si îndatoririle utilizatorilor

ART. 240

Utilizatorii de energie termica au următoarele drepturi:

 • a) sa preia energia termica din instalațiile de transport sau distribuție, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

 • b) sa aiba acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar daca acestea se afla în incinta operatorului serviciului, în prezenta împuternicitului acestuia;

 • c) sa racordeze la instalațiile proprii, în condițiile legii, alti utilizatori de energie termica, denumiți subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al furnizorului;

 • d) sa solicite furnizorului remedierea defecțiunilor si a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;

 • e) sa solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiția achitării tuturor obligațiilor de plata.

 • f) sa recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;

 • g) de a fi anuntat despre întreruperea furnizării de energie termica, conform prevederilor prezentului regulament;

 • h) sa sesizeze autoritatilor administrației publice locale si autoritatii de reglementare competente orice deficiente constatate în sfera serviciilor de utilitati publice si sa faca propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunatatirea activitatii si creșterea calitatii serviciilor;

 • i) de a avea acces-ori de a primi, la cerere, informații cu privire la structura eosturilor/tarifelor percepute de furnizor.

ART. 241

Utilizatorii de energie termica au următoarele obligații:

 • a) sa achite integral si la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regularizări ale acestora urmând sa fie efectuate ulterior;

 • b) sa comunice în scris furnizorului orice modificare a condițiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce privește modificările suprafețelor de încălzire;

 • c) sa respecte normele si prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calitatii energiei termice furnizate;

 • d) sa exploateze si sa întrețină instalațiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;

 • e) sa suporte în totalitate consecințele care îi afecteaza pe subconsumatori, determinate de restrictionarea sau întreruperea furnizării energiei termice către aceștia, ca urmare a nerespectarii prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplății energiei termice;

 • f) sa permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programata a alimentarii cu energie termica pentru întreținere, revizii si reparații executate la instalațiile acestuia;

 • g) sa nu modifice instalațiile de încălzire centrala, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentații tehnice care reconsidera ansamblul instalațiilor termice, aprobata de către furnizor;

 • h) sa suporte costul remedierilor si a pagubelor produse furnizorului si altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrarii energiei termice atunci când s-au produs defecțiuni datorate culpei sale;

 • i) sa permită accesul furnizorului la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosința sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționarii si integrității acestora ori pentru debransarea/deconectarea instalațiilor în caz de neplata sau avarie;

 • j) sa nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

 • k) sa nu execute lucrări de reparație capitala a instalațiilor de încălzire centrala sau modificarea acestora fara documentație tehnica legal aprobata;

 • l) sa nu golească instalațiile în vederea executării unor modificări sau reparații fara acceptul furnizorului, decât în caz de avarii;

 • m) sa se îngrijească de umplerea instalațiilor imediat după terminarea reparațiilor;

 • n) sa nu consume energie termica ocolind sau afectând mijloacele de măsură;

 • o) sa suporte cheltuielile de verificare, montare si demontare a contorului de energie termica, daca a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiata;

 • p) sa suporte costurile aferente umplerii instalațiilor cu apa tratata, daca acestea au fost golite din vina sa exclusiva;

 • q) sa returneze intreaga cantitate de agent termic intrata în instalațiile sale de utilizare, operatorul fiind în drept de a percepe penalizări la contract si de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat.

 • r) sa suporte costurile necesare repunerii în funcțiune a contoarelor de energie termica predate de furnizor cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deteriorează ca urmare a unor intervenții neautorizate.

CAP. VI

Stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica pentru încălzire si apa calda de consum

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

ART. 242

 • (1) Operatorii, titularii de licențe a căror activitate este supusa reglementarii autoritatii competente, vor întocmi proceduri proprii pentru stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica si apa calda de consum.

 • (2) Pe baza prevederilor prezentului regulament, furnizorul va întocmi proceduri proprii, în funcție de condițiile specifice în care isi desfasoara activitatea (tipurile de sisteme alimentare cu energie termica si utilizatori racordați, structura organizatorica a operatorului etc.).

 • (3) Procedurile vor include si regulile care trebuie respectate la stabilirea consumului de apa rece pentru prepararea apei calde de consum pentru a putea transmite furnizorului serviciului de apa si de canalizare cantitatile de apa calda ce urmeaza a le factura, pe fiecare utilizator în parte. Furnizorul va trata aspectele cu privire la stabilirea consumului de apa rece pentru prepararea apei calde de consum în propria procedura, elaborata pe baza prezentului regulament.

ART. 243

 • (1) Prezentele prevederi sunt obligatorii pentru toti furnizorii, a căror activitate este supusa reglementarii autoritatii competente, si se aplica la întocmirea procedurilor proprii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatorii cu care se afla în relații contractuale.

 • (2) Procedurile vor fi aprobate de autoritatea de reglementare competenta.

 • (3) Inexistenta, utilizarea unei proceduri proprii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica neaprobata sau neaplicarea celei aprobate conduce la retragerea licenței de operare.

ART. 244

Pentru organizarea procesului de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica, furnizorul va defini:

 • a) activitatile principale presupuse de acest proces;

 • b) fluxul informațional aferent activitatilor precizate la lit. a);

 • c) responsabilitățile compartimentelor implicate în realizarea activitatilor respective.

ART. 245

Pe baza elementelor definite la art. 245, furnizorul va întocmi si va include în procedura proprie prezentarea schematica a procesului de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica.

ART. 246

Furnizorii vor identifica tipurile de utilizatori carora le asigura alimentarea cu energie termica si apa calda de consum.

ART. 247

Stabilirea consumurilor de energie termica în vederea facturării la utilizatori se efectuează pe baza aparaturii de măsurare instalate la aceștia.

ART. 248

 • (1) Facturarea consumurilor de energie termica se va face lunar, iar perioada de facturare va fi esalonata astfel încât factura sa se emită pana în data de 15 a lunii pentru consumul lunii anterioare. Furnizorul va defini în procedura proprie modul de stabilire si data de facturare pentru fiecare statie/centrala termica în intervalul de timp respectiv.

 • (2) Prin excepție de la alin. (1), în perioada de încălzire datele de emitere ale facturilor vor fi în conformitate cu legislația care reglementează acordarea ajutoarelor pentru încălzire.

ART. 249

(1) în cazul în care citirea grupurilor de măsură nu se face de la distanta, furnizorul este obligat sa comunice în scris delegatilor împuterniciți ai utilizatorilor data si intervalul orar la care se vor efectua citirile aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea si facturarea consumurilor. Orice abatere de la data si ora stabilita va fi comunicata acestora, în timp util.

(2) în cazul utilizatorilor contorizati, la care citirea contoarelor de energie termica presupune accesul într-o incinta aparținând utilizatorului, furnizorul va conveni cu acesta condițiile de acces.

ART. 250

 • (1) Atât la demontarea pentru reparare sau verificare metrologica periodica, cat si la reinstalarea aparaturii de măsurare precizate mai jos, producătorul sau furnizorul trebuie sa anunțe delegații împuterniciți ai utilizatorilor în vederea verificării integrității sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare, înaintea demontării aparaturii, si, respectiv, sa asiste la operațiunea de sigilare la instalare a aparaturii.

 • (2) Prevederile alin. (1) se aplica oricărui contor de energie termica ori contor de apa de adaos instalat în statia/centrala termica sau în instalațiile utilizatorilor si utilizat pentru stabilirea consumurilor ce urmeaza a fi facturate utilizatorilor.

 • (3) în procesul-verbal ce se încheie la demontarea/montarea unui contor din categoria celor precizate la alin. (1) se consemnează indexul si starea sigiliilor metrologice si a celor aplicate la instalare.

 • (4) Furnizorul va anunța delegații împuterniciți ai utilizatorilor în scris sau telefonic, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora la care este programata operațiunea respectiva.

SECȚIUNEA 2

Citirea indicațiilor aparaturii de măsurare si înregistrarea datelor

ART. 251

Furnizorul va asigura:

 • a) citirea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate pentru stabilirea si facturarea consumurilor, instalate în statiile/centralele termice si la utilizatori, cu frecventa precizata la art. 253;

 • b) înregistrarea si arhivarea datelor utilizate în procesul de facturare.

ART. 252

în vederea determinării consumurilor, frecventa efectuării citirilor si înregistrarea indicațiilor aparaturii de măsurare utilizate în stabilirea consumurilor de energie termica si apa calda de consum, în cazul în care acestea nu sunt înregistrate si memorate prin intermediul unui sistem informatic, sunt următoarele:

 • a) la predarea serviciului de tură - pentru contoarele de energie termică;

 • b) orar - pentru termometre, manometre, contoare de apă rece și, respectiv, apă de adaos instalate în stațiile/centralele termice, în cazul în care parametrii de furnizare ai agentului termic și ai apei calde de consum nu sunt menținuți în limitele stabilite prin condițiile de furnizare cu instalații de automatizare;

 • c) cel puțin o data pe luna, pentru contoarele de energie termica montate la utilizatori.

ART. 253

Informațiile cu privire la temperaturile agentului termic primar, ale agentilor termici secundari si ale apei reci din statiile/centralele termice pot fi incluse în fisa de urmărire a contorului de energie termica de pe circuitul primar al statiei/centralei termice sau pot constitui obiectul unei fise separate.

ART. 254

în procedura proprie, furnizorul va prezenta câte un model de conținut pentru fiecare dintre documentele utilizate.

ART. 255

în concordanta cu elementele definite la art. 245, furnizorul va prezenta în procedura proprie succesiunea de desfășurare a activitatilor de citire si înregistrare a datelor pe categorii de utilizatori, precizând durata acestora.

ART. 256

Citirea aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica din centralele si stațiile termice de către personalul desemnat de furnizor se realizează cu frecventa precizata la art. 253.

ART. 257

în cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturării nu se realizează de la distanta, citirea efectuata în ultima zi a perioadei de facturare stabilite conform art. 249 se realizează în prezenta delegatilor împuterniciți ai utilizatorilor. în cazul în care delegații împuterniciți ai utilizatorilor nu pot participa, furnizorul se obligă să asigure accesul la contoarele de energie termică pentru verificarea indecșilor citiți dar și pentru ca utilizatorii să-și urmărească statusul consumurilor zilnice/periodice.

ART. 258

Personalul cu sarcini de citire a aparaturii de măsurare utilizate la stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica de la utilizatorii cu puncte termice proprii racordate la rețeaua termica de transport citește cu frecventa precizata la art. 253 indicațiile contorului de energie termica de pe racordul punctului termic la rețeaua termica de transport, asigurându-se totodată de înregistrarea datelor.

ART. 259

 • (1) în cazul în care citirea contoarelor utilizate pentru stabilirea consumurilor în vederea facturării nu se realizează de la distanta, operatorul va acorda dreptul utilizatorilor de verificare a indicațiilor aparatelor de măsură.

SECȚIUNEA 3

Stabilirea consumurilor

ART. 260

Procesarea datelor obținute în urma citirii aparatelor de măsură si efectuarea calculelor în vederea stabilirii consumurilor de energie termica aferente perioadei de facturare finalizate se vor realiza într-un interval de timp pe care furnizorul îl va preciza în procedura proprie.

ART. 261

 • (1) Stabilirea consumurilor de energie termică la utilizatorii necontorizati, se face în funcție de statia/centrala-termica la care este racordat fiecare, prin înmulțirea coeficienților medii - Gcal/mp și Gcal/persoană realizați la stația/centrala termică în luna de referință - cu suprafața de încălzire a radiatoarelor, respectiv numărul de persoane aferent fiecărui utilizator necontorizat.

 • (2) Procedura de stabilire a consumurilor pentru utilizatori necontorizați prezentată mai sus, are la bază consumul mediu contorizat, nu dezavantajează acești utilizatori și este cea mai apropiată de consumurile reale, din fiecare perioadă de facturare. Ea se aplică atât utilizatorilor casnici cât și celor comerciali.

Fac excepție utilizatorii comerciali necontorizați, pentru care stabilirea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum se face în conformitate cu haremurile vară/iamă prevăzute de acte normative sau standarde.

 • (3) Evidența suprafețelor de încălzire respectiv a numărului de personae este ținută de către furnizor pentru fiecare statie/centrala—termică, fără a fi tinut răspunzător pentru modificările realizate de utilizatori si necomunicate de aceștia. Utilizatorii au obligația a comunica furnizorului orice modificare aparuta in legătură cu aceste elemente.

ART. 262

 • (1) Procedura proprie va include schema logica a programului de calcul - în cazul în care furnizorul decide utilizarea unui astfel de program - si formularul/formularele propuse pentru centralizarea rezultatelor intermediare, daca este cazul.

 • (2) Furnizorul va prezenta în clar succesiunea operațiunilor presupuse de stabilirea consumurilor aferente statiilor/centralelor termice, personalul care urmeaza a le desfasura si formularele utilizate.

ART. 263

 • (1) Pe baza consumurilor la nivel de statii/puncte termice determinate conform precizărilor din cadrul secțiunilor anterioare se stabilesc consumurile de energie termica, aferente fiecărui utilizator necontorizat (asociație de proprietari/locatari, agent economic, instituție publica etc.). Defalcarea consumurilor se realizează conform art. 265.

 • (2) în cazul în care nu sunt montate repartitoare de costuri în condominiu, defalcarea consumurilor între 2 sau mai multi utilizatori alimentați prin intermediul unui branșament comun, la care contorizarea este realizata la nivelul respectivului branșament, se realizează conform prevederilor art. 265.

ART. 264

Defalcarea consumurilor pe utilizatorii necontorizati alimentați din rețelele termice de distribuție (utilizatori casnici, agenti comerciali, instituții publice/social-culturale) se realizează, astfel:

 • - pentru încălzire, defalcarea se face proporțional cu suprafața de încălzire;

 • - pentru apa calda de consum livrata:

 • - utilizatorilor casnici, defalcarea se face proporțional cu numărul de persoane;

 • - agentilor comerciali si instituțiilor publice/social-culturale, defalcarea se face după haremuri stabilite prin acte normative sau standarde.

ART. 265

în procedura proprie, furnizorul va preciza circuitul documentelor (cu indicarea formularelor implicate) în cadrul compartimentelor si durata de timp alocata pentru analizarea si avizarea consumurilor de către fiecare compartiment/persoana implicata.

SECȚIUNEA 4

Emiterea facturilor

ART. 266

 • (1) în procedura proprie de emitere a facturilor furnizorul va prezenta conținutul facturii si va preciza durata de timp alocata acestei activitati.

 • (2) în funcție de modalitățile adoptate pentru distribuirea facturilor conform art. 269, furnizorul va decide asupra necesității întocmirii unor centralizatoare/borderouri în vederea simplificării si eficientizarii acestei activitati.

ART. 267

 • (1) La solicitarea utilizatorilor necontorizați, furnizorul le va prezenta un formular conținând toate datele necesare înțelegerii și verificării modului în care s-au determinat energia termică precizată în factura emisă acestora și volumul de apă rece pentru apa caldă de consum facturat de furnizorul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aferente perioadei de facturare anterioare, pentru fiecare stație/centrală termică.

 • (2) Datele incluse în acest formular vor fi cel puțin următoarele:

 • a) energia termică intrată în stația termică, inclusiv indexul vechi și cel nou ale contoarelor de energie termică;

 • b) energia termică produsă în centrala termică, inclusiv indexul vechi și nou al contoarelor de energie termică;

 • c) consumul propriu de apă al stației/central ei termice;

 • d) pierderile de energie termică în stația/centrala termică;

 • e) pierderile de energie termică prin transfer termic în rețelele termice de distribuție aferente stației/centralei termice, defalcate pe destinații (încălzire și apă caldă de consum);

 • f) pierderile de energie termică prin pierderile masice de agent termic în rețelele termice de distribuție aferente stației/centralei termice (aferente atât circuitelor de încălzire, cât și celor de apă caldă de consum);

 • g) temperatura medie lunară pentru agentul termic de încălzire furnizat din stația/centrala termică;

 • h) temperatura medie lunară pentru apa caldă de consum furnizată din stația/centrala termică;

 • i) temperatura medie lunară pentru apa rece intrată în stația/centrala termică;

 • j) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată din stația/centrala termică;

 • k) energia termică pentru încălzire furnizată din stația/centrala termică;

 • l) energia termică pentru apă caldă de consum furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din stația/centrala termică;

 • m) energia termică pentru încălzire furnizată utilizatorilor contorizați, alimentați din stația/centrala termică;

 • n) energia termică pentru apa caldă de consum furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice/social-culturale alimentate din stația/centrala termică (determinată pe bază de haremuri);

 • o) energia termică pentru încălzire furnizată agenților comerciali, instituțiilor publice și social-culturale alimentate din stația/centrala termică;

 • p) suprafața echivalentă termic, totală și defalcată pe condominii, a instalațiilor alimentate din stația/centrala termică;

 • q) numărul total de persoane alimentate din stația/centrala termică și defalcat pe condominii;

 • r) volumul de apă de adaos aferent stației/centralei termice;

 • s) volumul de apă rece intrat în stația/centrala termică;

 • t) volumul total de apă caldă de consum furnizat din stația/centrala termică;

 • u) dacă s-au efectuat diminuări ale energiei termice furnizate în funcție de parametrii reali de livrare ai energiei termice față de cei din contract.

ART. 268

Distribuirea facturilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

ART. 269

Procedura proprie de facturare va cuprinde capitole distincte privind modul de calcul al cantităților de energie termică facturate pentru utilizatori:

 • a) urbani necontorizați, alimentați din centrale sau stații termice;

 • b) urbani contorizați și necontorizați, alimentați din aceeași centrală sau stație termică;

 • c) urbani contorizați, alimentați din aceeași centrală sau stație termică;

 • d) alimentați direct din rețeaua termică de transport;

 • e) alte situații specifice existente sau previzibile.

ART. 270

Pentru stațiile termice echipate cu contoare de energie termica pe circuitul/circuitele secundare de încălzire si/sau pe circuitul/circuitele de apa calda de consum, stabilirea consumurilor se va face utilizându-se indicațiile acestor contoare. Furnizorii care înregistrează astfel de situații în instalațiile pe care le exploatează vor detalia în procedura proprie si modul de calcul aferent acestor situații, particularizând modelul de calcul.

ART. 271

în toate cazurile se vor factura:

 • a) consumul de energie termica pentru încălzire;

 • b) consumul de energie termica înglobata în apa calda de consum.

ART. 272

în procedura proprie furnizorul va prezenta si modul în care realizează corectarea consumurilor - energia termica pentru încălzire, energia termica pentru apa calda de consum si/sau acorda despăgubiri, pentru utilizatorii fata de care nu si-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate si la continuitatea serviciului în condițiile prezentului regulament.

ART. 273

în corelare cu prevederile art. 245, furnizorul va defini în procedura proprie responsabilitățile personalului/compartimentelor implicat/implicate în activitatile de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica la utilizatori, precizând în clar personalul caruia îi revin următoarele sarcini/responsabilitati:

 • a) implementarea procedurii;

 • b) verificarea periodica a modului de aplicare a prevederilor procedurii;

 • c) inițierea modificării procedurii în funcție de rezultatele obținute în aplicarea acesteia;

 • d) instruirea si verificarea personalului implicat cu privire la însușirea si modul de aplicare a procedurii;

 • e) comunicarea în scris, către toti utilizatorii, a datei si intervalului orar la care se efectuează citirile aparaturii de măsurare în vederea facturării, precum si a eventualelor abateri de la programul prestabilit;

 • f) citirea periodica a indicațiilor aparaturii de mas urare t

 • g) verificarea si avizarea fiselor de urmărire a consumurilor;

 • h) efectuarea calculelor de stabilire a consumurilor de energie termica

 • i) analizarea consumurilor de energie termica, corespunzătoare fiecărei statii/centrale termice;

 • j) defalcarea consumurilor pe utilizatori;

 • k) operațiuni preliminare defalcarii consumurilor pe utilizatori - pentru situațiile în care masurarea consumurilor se face pe grupuri de utilizatori - daca este cazul;

 • l) introducerea datelor în baza de date a aplicațiilor informatice utilizate pentru stabilirea consumurilor pentru fiecare utilizator si/sau emiterea facturilor - daca este cazul;

 • m) inițierea rulării aplicației informatice utilizate pentru facturare;

 • n) stabilirea consumurilor de energie termica în perioadele de indisponibilitate a aparaturii de măsurare;

 • o) verificarea rezultatelor obținute prin rularea eventualelor aplicații informatice utilizate;

q) analizarea consumurilor de energie termica-corespunzatoare utilizatorilor;

 • s) pregătirea facturilor în vederea transmiterii acestora la utilizatori;

 • t) înregistrarea si arhivarea documentelor referitoare la stabilirea si facturarea consumurilor de energie termica la utilizatori.

SECȚIUNEA 5

Continutul-cadru al procedurii proprii de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori

ART. 274

Furnizorii de energie termica au obligația de a-si întocmi propria procedura de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori.

ART. 275

Procedura proprie de stabilire si facturare a consumurilor de energie termica pentru utilizatori, întocmită de furnizor conform prevederilor art. 243 alin. (2), va respecta următorul cuprins-cadru:

 • a) definiții si abrevieri;

 • b) documente de referința;

 • c) etape de stabilire a consumurilor de energie termica si emiterea facturilor;

 • d) responsabilitățile personalului în activitatile de stabilire si facturare a consumurilor;

 • e) anexe.

CAP. VII

Relația contractuala

ART. 276

 • (1) Furnizarea energiei termice se face numai pe baza de contract încheiat între furnizor si utilizator, între producător si operatorul serviciului, precum si între utilizator si subconsumator, ale cărui prevederi trebuie respectate de fiecare parte.

 • (2) Contractele încheiate în condițiile alin. (1) vor avea clauzele minime stabilite de către autoritatea de reglementare competenta în contractele-cadru.

 • (3) Consumul de energie termica fara contract este considerat consum fraudulos, constituie contravenție sau infracțiune, după caz, si se pedepsește conform legilor în vigoare.

 • (4) încheierea contractului de furnizare a energiei termice cu un nou utilizator sau modificarea contractului încheiat cu un consumator existent care dorește modificarea consumului se face numai după obținerea acordului de furnizare a energiei termice potrivit reglementarilor în vigoare si după prezentarea dosarului instalației, conform prevederilor art. 231 din prezentul regulament.

ART. 277

 • (1) Energia termica furnizata utilizatorilor prin sistemele de alimentare cu energie termica trebuie sa respecte, în punctele de delimitare/separare a instalațiilor, parametrii tehnologici si programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare si cerințele standardelor de performanta.

 • (2) Conținutul contractului de furnizare a energiei termice se convine între părțile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, a dispozițiilor Codului comercial roman, având la baza contractul-cadru elaborat si aprobat de autoritatea de reglementare competenta, care va cuprinde, în principal, următoarele clauzele minime:

 • a) părțile contractante si reprezentanții lor legali;

 • b) graficele de consum, daca este cazul;

 • c) condițiile tehnice ale furnizării;

 • d) drepturile si obligațiile pârtilor contractante;

 • e) delimitarea instalațiilor dintre furnizor si consumator;

 • f) convenția de exploatare si de reglare a instalațiilor, daca este cazul;

 • g) scopul în care se consuma energia termica, daca este cazul;

 • h) prețul reglementat, conform legislației în vigoare, de furnizare a energiei termice;

 • i) modul de măsurare si plata a energiei termice furnizate, a energiei termice primite de la utilizatorul autoproducator sau independent si a agentilor termici nerestituiti, după caz;

 • j) programul de executare a reparațiilor, daca este cazul;

 • k) transele de limitări în caz de indisponibilități în instalațiile de alimentare;

 • l) posibilitatea livrării energiei termice pentru asigurarea puterii termice minime tehnologic ca măsură anterioara suspendării contractului, în cazul neachitarii facturilor pentru energia termica, în perioada de încălzire;

 • m) clauze speciale.

 • (3) Contractele de furnizare a energiei termice se vor întocmi, în funcție de tipul utilizatorilor, conform contractelor-cadru întocmite si aprobate de autoritatea de reglementare competenta pentru utilizatorii de tip urban, de tip comercial si utilizatorii de tip agricol si industrial.

ART. 278

 • (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie pe o durata convenita între parti, cu anexe pentru fiecare loc de consum si cu prevederi pentru furnizarea de abur si, separat, pentru furnizarea de apa fierbinte sau calda, cu excepția contractului dintre producător si operatorul serviciului, la care nu se

fac anexe pe fiecare loc de consum.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), contractele încheiate între furnizorii de energie termica si utilizatorii de tip urban pentru furnizarea energiei termice pentru încălzire si prepararea apei calde de consum au caracter permanent.

 • (3) în cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinație, având branșamente si instalații interioare de utilizare comune, calitatea de titular de contract revine asociației de proprietari legal constituite.

ART. 279

 • (1) în contract se va evidenția, daca este cazul, separat consumul de energie termica pentru scopuri tehnologice, cel pentru încălzire si cel pentru prepararea apei calde de consum.

 • (2) Cantitatile de căldură se vor defalca pe tipurile de agent termic furnizat, precizându-se parametrii de calitate ai energiei termice si ai agentului termic si, daca este cazul, pentru fiecare, debitele minime si maxime orare preluate în regim de iama si de vara, procentul de condensat si apa calda retumate, indicii de calitate ai condensatului si ai apei calde retumate.

 • (3) Pentru apa fierbinte se va înscrie în contract si debitul hidraulic maxim orar ce poate fi livrat si regimul de consum (continuu sau cu intermitenta).

ART. 280

 • (1) Prevederile din contractul de furnizare a energiei termice pot fi completate si modificate prin acte adiționale, cu acordul scris al pârtilor.

 • (2) Clauzele contractuale variabile în timp fac obiectul anexelor la contract si constituie parti integrante ale acestuia.

 • (3) Pe parcursul executării contractului, condițiile tehnice se pot modifica numai cu acordul pârtilor. ART. 281

 • (1) Puterea termica precizata în contractul dintre producător si distribuitor trebuie sa fie egala cu suma puterilor termice contractate de distribuitor cu consumatorii sai, aplicându-se coeficienții de simultaneitate, la care se adauga consumul tehnologic, pe structuri, pentru transportul si distribuția agentului termic de la punctul de producere la instalațiile de utilizare.

 • (2) Consumul tehnologic de energie termica pentru transport si distribuție se determina prin măsurători si prin studii de regim hidraulic si termic elaborate de unitati de proiectare de specialitate si autorizate, iar, în cazul în care consumurile tehnologice determinate depasesc valorile normate prevăzute în prezentul regulament, se vor lua masuri pentru remedierea deficientelor.

ART. 282

 • (1) Relația contractuala fumizor-utilizator se materializează la nivelul branșamentului, în punctul de delimitare a instalațiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având branșamente si instalații interioare comune, indiferent de destinație.

 • (2) Furnizorul nu are competenta de a se implica în defalcarea si repartizarea pe deținătorii spatiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termica si apa calda de consum, în cazul în care în condominiu sunt montate repartitoare de costuri.

 • (3) Deținătorii cu orice titlu ai spatiilor locative, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la rețelele publice de distribuție a energiei termice, având branșamente si instalații interioare comune, vor încheia contracte de furnizare astfel:

 • a) contract de furnizare pentru spatiile cu destinație de locuința sau alta destinație în care calitatea de titular de contract o are asociația de proprietari/locatari legal constituit.;

 • b) contracte de furnizare în nume propriu cu furnizorul, daca asigura pe propria cheltuiala condițiile tehnice necesare individualizării consumurilor, indiferent de destinația spațiului locativ detinut.

ART. 283

 • (1) Contravaloarea serviciilor de alimentare cu energie termica furnizate utilizatorilor se încaseaza de la aceștia pe baza de factura; factura reprezintă documentul de plata emis în conformitate cu legislația fiscala în vigoare de furnizor.

 • (2) Facturarea si încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, daca părțile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul de furnizare. Facturarea si plata consumului de energie termica livrata numai pentru încălzire se pot eșalona, cu acordul pârtilor, pe parcursul întregului an, regularizările facându-se semestrial, urmând ca în factura sa se treaca consumul real al cantitatii de căldură consumata în condițiile legislației în vigoare.

CAP. VIII

Preturi si tarife

ART. 284

 • (1) Operatorul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat va practica tarifele aprobate potrivit normelor în vigoare.

 • (2) Facturarea se face în baza preturilor si tarifelor aprobate si a cantitatilor efective, determinate potrivit prevederilor din prezentul regulament.

 • (3) Stabilirea, ajustarea si modificarea preturilor si tarifelor se realizează conform actelor normative în vigoare.

CAP. IX

Dispoziții finale si tranzitorii

ART. 285

 • (1) Regulamentul serviciului de alimentare cu energie termica va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca, intrând în vigoare la 30 de zile de la aprobarea lui de către acesta.

 • (2) Contravențiile în domeniul serviciului de alimentare cu energie termica atât pentru utilizatori, cat si pentru operatori, sunt cele prevăzute de reglementările legale în vigoare.

ART. 286

 • (1) Activitatea de organizare ai funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termica produsa centralizat si respectarea prevederilor prezentului regulament sunt supuse controlului de specialitate.

 • (2) Autoritățile de reglementare competente vor controla aplicarea prevederilor prezentului regulament sau a Regulamentului-cadru, după caz.


ART. 287

Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul re

ANEXA 1 - la Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica din municipiul Cluj Napoca


INDICATORI DE PERFORMANTA


Indicatori de performanta ai serviciului de alimentare cu energie termica


Nr. crt

Indicatori de performanta Denumire

Valoare de realizat/an

1

Numărul de solicitări ale utilizatorilor pentru un nou racord/bransament sau pentru modificarea racordului/ branșamentului existent

Abur

-

Apa fierbinte

0

Apa calda

1

Producători

0

Alți operatori de transport/distribuție

-

Utilizatori de tip industrial

-

Utilizatori de tip urban

1

Numărul de solicitări la care intervalul de timp dintre momentul înregistrării cererii de racordare din partea utilizatorului pana la primirea de către acesta a avizului tehnic de racordare este mai mic de:

15 zile calendaristice

0

30 de zile calendaristice

0

60 de zile calendaristice

1

2

Numărul de întreruperi neprogramate, altele c

ecât cele accidentale

1000

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile neprogramate, altele decât cele accidentale, pe tipuri de utilizatori

Producători

1

Alți operatori de transport/distribuție

-

Utilizatori de tip industrial

-

Utilizatori de tip urban

2500

Numărul de întreruperi accidentale

1000

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile accidentale, pe tipuri de utilizatori

Producători

1

Alți operatori de transport/distribuție

-

Utilizatori de tip industrial

-

Utilizatori de tip urban

2500

3

Durata medie (ore) a întreruperilor accidentale, pe tipuri de utilizatori

Producători

12

Alți operatori de transport/distribuție

24

Utilizatori de tip industrial

-

Utilizatori de tip urban

12

4

Numărul de întreruperi programate

1000

Durata medie (ore) a intreruperilor programate

24

Numărul de utilizatori afectați de întreruperile programate

Producători

1

Alți operatori de transport/distribuție

10

Utilizatori de tip industrial

-

Utilizatori de tip urban

2500

Numărul de întreruperi cu durata programata depășită

0

5

Numărul de reclamații privind calitatea energiei termice

Abur

-

Apa fierbinte

10
Apa calda

1000

Producători

5

Alți operatori de transport/distribuție

-

Utilizatori de tip industrial

-

Utilizatori de tip urban

1000

6

Numărul de reclamații care s-au dovedit a fi c distribuție a energiei termice

in vina operatorului de transport și/sau

200

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii debit, presiune, temperatura, de valoare mai mica decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/sau distribuție

Abur

-

Apa fierbinte

50

Apa calda

500

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit de valoare mai mica decât limita inferioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/sau distribuție

Abur

-

Apa fierbinte

20 ore

Apa calda

20 ore

7

Numărul intervalelor de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/sau distribuție

Abur

-

Apa fierbinte

50

Apa calda

500

Durata medie de funcționare a rețelelor termice având cel puțin unul dintre parametrii presiune, temperatura de valoare mai mare decât limita superioară prevăzută în contract, care s-au dovedit a fi din vina operatorului de transport și/sau distribuție

Abur

-

Apa fierbinte

18 ore

Apa calda

18 ore

8

Numărul de ore de funcționare a rețelelor termice cu agent termic impurificat din vina operatorului de transport și/sau distribuție

Abur

-

Apa fierbinte

500

Apa calda

2000

Numărul de reclamații care nu au putut fi rezolvate

10

9

Numărul de sesizări scrise privind nerespectarea de către operatorul de transport și/sau distribuție a energiei termice a obligațiilor prevăzute în licența

50

Numărul de încălcări ale obligațiilor operatorului de transport și/sau distribuție a energiei termice, rezultate din analizele efectuate de către autoritatea competenta, și modul de soluționare

10

Operatorul va cenraliza si raporta anual modul de indeplinire.

Indicatori privind disponibilitatea :

lundicator

2019

2020

2021

2022

2023

1

Număr mediu zilnic de ore de furnizare apa caldă de consum

Ore de furnizar e

20,1

20,2

20,3

20,4

20,4

2

Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru încălzire

%

93,1

93,2

93,3

93,4

93,4

3

Disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru apă caldă

%

93

93,1

93,2

93,3

93,3

Modul de monitorizare si evaluare a indicatorilor privind disponibilitattea :

1. Operatorul va lua toate masurile pentru indeplinirea indicatorului - număr mediu zilic de ore de furnizare apa caldă.

1.1. Operatorul va urmări 24 /24 de ore, prin dispeceratul propriu orele de furnizare a apei calde menajere livrata utilizatorilor; va intocmi fise zilnice/lunare în care sunt consemnate orele de furnizare si va pune la dispoziția Autorității contractante informațiile necesare in vederea evaluării indeplinii indicatorului - ore de furnizare apa caldă.

2. Operatorul va lua toate masurile necesare (prin programe de investiții, reparații si intretinere) in vederea asigurării disponibilității instalațiilor de furnizare a energiei termice pentru incalzire si apa caldă.

2.1. Operatorul va urmări permanent (24/24 ore), prin dispeceratul propriu, modul de funcționare a instalațiilor de producere, distribuție si furnizare a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum; prin intermediul fiselor zilnice (fisa sinteză pe 24 de ore) vor fi consemnate - data si durata intreruperilor echipamentelor/instalațiilor; Datele consemnate în fișele zilnice sunt prelucrate lunar de compartimentul energetic al Operatorului, fiind astfel calculați indicatorii pentru disponibilitatea instalațiilor de furnizare a energiei termice pentru încălzire și apă caldă. Operatorul va pune la dispoziția Autorității contractante datele centralizate, prelucrate lunar, in vederea verificării indeplinirii indicatorilor - disponibilitate instalații de furnizare energie termică pentru incalzire si apa caldă.

3. în cazul neindeplinirii indicatorilor : ore de furnizare apa caldă, disponibilitate instalații de


furnizare energie termică pentru incalzire si apa caldă, opgrăfi^pl^v Autorității contractante o redeventa majorata cu indicatori.tora si plăti la cerereaoâdeJ de neincadrare in
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA Anexa 3 la Hotărârea nr.CAIET DE SARCINI

al serviciului public de alimentare cu energie termică din Municipiul Cluj Napoca

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat din Municipiul Cluj Napoca, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționarii acestui serviciu în condiții de eficienta și siguranța.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnica și de referința în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Cluj Napoca, indiferent de tipul de gestiune.

ART. 3

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in municipiul Cluj Napoca și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază in prestarea acestor activitati.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanta, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la prescripții de proiectare și de calcul, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la tehnici, procedee și metode de exploatare, reparare și întreținere, precum și la alte condiții cu caracter tehnic, în funcție de actele normative și reglementările, în legătură cu desfășurarea serviciului.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii serviciului respectiv și care sunt în vigoare.

ART. 5

Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorii de servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat vor asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărire omportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;


 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor cu per^bna^ț^d^^ț, instalației și specificul locului de muncă;

 • c) personal de intervenție operativă;

 • d) conducerea operativă prin dispecer;

 • e) înregistrarea datelor de exploatare și evidența lor;

 • f) analiza zilnică a modului în care se respectă parametrii, încărcările agregatelor din punct de vedere termic și electric, realizarea normelor de consum, stabilirea operativă a măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor față de cele de proiect sau din actele normative în vigoare, încadrarea în norme și evitarea oricărei forme de risipă;

 • g) elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de combustibil și energie electrică și pentru raționalizarea acestor consumuri;

 • h) realizarea condițiilor pentru prelucrarea automată a datelor referitoare la funcționarea economică a centralelor termice;

 • i) statistica incidentelor, avariilor și analiza acestora;

 • j) lichidarea avariilor în maximum 72 de ore de la producerea evenimentului;

 • k) cel puțin puterea termică minimă tehnologică pentru încălzire, la utilizatorii de tip urban, cu excepția celor prevăzuți ia art. 31 lit. i), în cazul neachitării facturilor de către aceștia și după un preaviz dat în condițiile legii;

 • l) evidența orelor de funcționare a obiectivelor de producere a energiei termice;

 • m) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • n) executarea în bune condiții și la termenele prevăzute a lucrărilor de reparații care vizează funcționarea economică și siguranța în exploatare;

 • o) elaborarea planurilor anuale de investiții pe categorii de surse de finanțare și aprobarea acestora de către administrația publică locală;

 • p) corelarea perioadelor și termenelor de execuție a investițiilor și reparațiilor cu planurile de investiții și reparații ale tuturor furnizorilor de utilități, inclusiv cu programele de reabilitare și dezvoltare urbanistică ale administrației publice locale;

 • q) inițierea și avizarea lucrărilor de modernizări și de introducere a tehnicii noi pentru îmbunătățirea performanțelor tehnico-economice ale agregatelor;

 • r) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de alimentare cu energie termică a municipiului Cluj Napoca.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat

SECȚIUNEA 1

Producerea energiei termice

ART. 8

Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, a unităților de producere a energiei termice cuprinse în anexa nr. 1.

ART. 9

Caracteristicile agregatelor de producere a energiei termice sunt cele din anexele nr. 2.1 - 2.72 .

ART. 10

Principalele caracteristici: Cantitatea totală estimată de energie termică anuală livrată către populație și agenți economici [Gcal] și vârful de putere ce trebuie asigurat [MW] sunt cele din anexa nr. 7.1.

ART. 11.

Curba clasată anuală estimată a cererii de energie termică este conform anexei 7.2.

ART. 12

_______ în vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, la data elaborării prezentului caiet de sarcini, se cuantifică următoarele:

 • a) Principalele instalații de producere a energiei termice sunt descries în anexele 2.1. - 2.72. Starea fizică și tehnică a acestora este corespunzăroare din punct de vedere al autorității desemnate pentru autorizarea funcționării lor (ISCIR/CNCIR). Cele câteva cazane care nu au fost autorizate datorită vechimii și stării necorespunzătore sunt oprite din funcționare (în anexe figurează cu mențiunea ”OPRIT”). Funcționarea instalațiilor este automatizată 100% și este coordonată din dispeceratul central;

 • b) lista aparatelor de măsura pentru determinarea energiei termice produse și a energiei termice livrate și caracteristicile acestora este prezentată în anexa 8 ;

 • c) aparatele de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din unitatățile de producere a energiei termice sunt proprietatea SC Electrica Distribuție Transmilvania Nord, sunt montate în posturile de transformare ale distribuitorului de energie electrică (accesul consumatorului fiind restricționat) și sunt aparate fiscale pe baza cărora se face decontarea cantităților de energie electrică consummate;

 • d) aparatele de măsura pentru receptionarea combustibililor intrati în centralele termice sunt proprietatea SC Delgaz Grid SRL, sunt montate în stațiile de reglare ale distribuitorului de gaz (accesul consumatorului fiind restricționat) și sunt aparate fiscale pe baza cărora se face decontarea cantităților de gaze naturale consummate.

 • e) schemele termomecanice standard ale centralelor termice sunt prezentate în anexele 11 , iar cele pentru punctele termice sunt prezentate în anexa 1;

 • f) schema tehnologică standard pentru instalațiile de dedurizare a apei este prezentată în anexa 20

 • g) schemele tehnologice, inclusiv partea de automatizări, ale instalațiilor pentru producerea energiei termice sunt prezentate în anexele 11 , iar cele pentru punctele termice sunt prezentate în anexa 14

 • h) schema electrică monofilară a unei centrale termice este prezentată în anexa 18

 • i) diagrama de reglaj în funcție de temperatura exterioară conform anexei 10;

 • j) planurile de amplasare a instalațiilor în incinta centralei sunt prezente în anexa 19.

ART. 13

Prestarea activității de producere a energiei termice se va executa astfel încât sa se realizeze:

 • a) asigurarea continua a parametrilor de livrare a agentului termic în conformitate cu diagrama de reglaj;

 • b) supravegherea continua și verificarea funcționarii instalațiilor;

 • c) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • d) controlul calității agentului termic;

 • e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranța;

 • f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • g) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne;

 • h) actualizarea documentației;

 • i) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

 • j) încărcarea optima a unităților de producere a energiei termice pentru livrarea cantităților de energie termica stabilite prin contractele încheiate;

 • k) contractarea necesarului de combustibil pentru producerea energiei termice pe o perioadă de minimum 3 luni de funcționare pentru producția contractată;

 • l) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de producere a energiei termice;

 • m) menținerea capacităților de producție și exploatarea eficienta a unităților de producere a energiei termice, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor,

întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;                      ................................. _.............................

 • n) reabilitarea și retehnologizarea unităților de producere a energiei termice, în vederea creșterii eficientei în exploatarea acestora, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării cantității și calității energiei termice;

 • o) executarea numai pe baza de proceduri prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, a acelor reparații/revizii/extinderi/modificări, ale instalațiilor/echipamentelor care se executa cu terți;

 • p) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;

 • q) măsurarea energiei termice produse/livrate, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • r) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de producere a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

 • s) reglarea furnizării energiei termice în funcție de graficul de sarcina convenit, de comun acord cu utilizatorii.

SECȚIUNEA a 2-a

Transportul energiei termice

ART. 14

Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, respectiv de asigurare a activității de transport de energie termica prin rețelele prevăzute în anexa nr.3.

ART. 15

Principalele date aferente agenților termici transportați sunt cele din anexa nr. 4.

ART. 16

Utilizatorii energiei termice transportate prin rețeaua de transport sunt cele 30 de puncte termice enumerate în anexa 5.1.

ART. 17

In vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, la data elaborării prezentului caiet de sarcini se cuantifică următoarele:

 • a) lista aparatelor de măsura pentru determinarea energiei termice intrate în rețeaua de apă fierbinte, precum și caracteristicile acestora sunt prezentate în anexa 12 (Notă - aparatele de măsură la intrarea in rețeaua de apă fierbinte nu sunt componenta SACET, ele aparțin producătorului, acestea putând fi actualizate prin înțelegerea pârtilor - vanzator - comparator, in conformitate cu reglementările aplicabile aparatelor de măsură destinate decontării);

 • b) schema rețelei de transport este prezentată în anexa 13.

ART. 18

Prestarea activității de transport a energiei termice se va executa astfel încât sa se realizeze:

 • a) verificarea și supravegherea continua a funcționarii instalațiilor;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calității agentului termic;

 • d) întreținerea rețelelor termice;

 • e) determinarea pierderilor de agent termic;

 • f) menținerea în stare uscata a căminelor și canalelor termice prin eliminarea infiltrațiilor și a pierderilor de agent termic;

 • g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare și exterioare a conductelor din rețeaua de transport;

 • h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranța;

 • i) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • j) funcționarea instalațiilor de iluminat, forța și ventilație din căminele și canalele termice;

 • k) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • 1) respectarea regulamentului serviciului de alimentare cu energie termica, aprobat în condițiile legii;

m) desfășurarea activităților pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de transport a energiei termice;

 • n) menținerea capacităților de transport și exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

 • o) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare;

 • p) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerințele noianelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • q) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

 • r) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice de produse și servicii;

 • s) dezvoltarea/modemizarea, în condiții de eficienta și costuri rezonabile, a rețelei termice de transport în conformitate cu programele de dezvoltare/modemizare elaborate de către consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • t) informarea, în cel mult 24 de ore de la constatare, a proprietarului contoarelor de energie termica instalate în rețeaua termica de transport despre orice incident care, în opinia sa:

 • - a produs deteriorarea acestora;

 • - constituie o intervenție făcută cu scopul de a întrerupe sau afecta contorizarea energiei termice;

 • u) un sistem prin care sa poată primi informații sau sa ofere consultanța și informații privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanta ai serviciului public de transport energie termica;

 • v) convenții de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relațiile, atribuțiile și competentele dispeceratelor.

SECȚIUNEA a 3-a

Distribuția energiei termice

ART. 19

Operatorul are permisiunea de exploatare comercială, în condițiile legii, respectiv de asigurare a activității de distribuție de energie termica prin instalațiile prevăzute în anexele nr. 5.1 și 5.2 cu punctele termice precum și anexa 6 cu rețelele de distribuție,

ART. 20

Principalele date aferente agenților termici distribuiti sunt cele din anexa nr. 7.1 .

ART. 21

Lista utilizatorilor, cu indicarea caracteristicilor consumului de energie termica pentru încălzire și pentru apa calda de consum defalcata pe utilizatori, este prezentată în anexa 7.1 .

ART. 22

în vederea determinării costurilor de exploatare și a personalului necesar, la data elaborării prezentului caiet de sarcini se cuantifică următoarele:

 • a) lista aparatelor de măsura pentru determinarea energiei termice livrate sunt prezentate în anexa 8;

 • b) schema termomecanica standard a punctelor termice este prezentata în anexa 14;

 • c) schemele rețelelor de distribuție sunt prezentate în anexele 15.1 - 15.90.

AR I . 23 ......... „ .                  ............................................................... _......................

Prestarea activității de distribuție a energiei termice se va efectua astfel încât sa se realizeze:

 • a) verificarea și supravegherea continua a funcționarii instalațiilor;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului, inclusiv reglarea parametrilor energiei termice în baza diagramei de reglaj;

 • c) controlul calității agentului termic și a apei calde de consum;

 • d) întreținerea punctelor și stațiilor termice și a rețelelor de distribuție;

 • e) determinarea pierderilor de agent termic;

 • f) menținerea în stare uscata a căminelor și canalelor termice prin eliminarea infiltrațiilor și a pierderilor de agent termic;

 • g) măsurile necesare pentru prevenirea coroziunii interioare și exterioare a conductelor aferente rețelei de distribuție, respectarea regimului chimic al agentului termic și a condițiilor de potabilitate pentru apa calda de consum;

 • h) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice și în condiții de siguranța;

 • i) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • j) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

 • l) funcționarea pe baza principiilor de eficienta economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de distribuție a energiei termice;

 • m) urmărirea permanenta a debitelor, temperaturilor și presiunilor atât pentru agentul termic din circuitul primar, cat și pentru apa calda de consum și agentul termic de încălzire;

 • n) menținerea regimului hidraulic și termic de funcționare, asigurând reglarea distribuirii energiei termice în funcție de graficul de sarcina convenit de comun acord cu utilizatorii;

 • o) menținerea capacităților de distribuție și exploatarea eficienta a acestora, prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor energetice și a construcțiilor, întreținerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativă și cu costuri minime a reviziilor/reparațiilor curente;

 • p) măsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termica în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • q) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de transport a energiei termice inclusiv a personalului de specialitate autorizat ISCIR;

 • r) încheierea contractelor cu furnizorii de utilități, servicii, materiale și piese de schimb, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice de produse și servicii;

 • s) dezvoltarea/modernizarea, în condiții de eficienta și costuri rezonabile, a stațiilor și punctelor termice și a rețelei termice de distribuție în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate de către consiliul local sau cu programele proprii aprobate de autoritatea administrației publice locale;

 • t) accesul producătorilor de energie termica în instalațiile sale în vederea montării și citirii contoarelor de energie termica utilizate la decontare;

 • u) un sistem prin care sa poată primi informații sau sa ofere consultanța și informații privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanta ai serviciului public de distribuție a energie termice;

 • v) convenții de exploatare cu dispecerii coordonatori ai surselor de energie termica, prin care se vor stabili relațiile, atribuțiile și competentele dispeceratelor;

x) va informa operatorii cu care se afla în relații contractuale referitor la planificarea anuala a reparațiilor/reviziilor ce trebuie efectuate în stațiile termice și rețelele termice de distribuție.

SECȚIUNEA a 4-a Furnizarea energiei termice .  ________ . .   ..........

ART. 24

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de furnizare a energiei termice, în condițiile legii, la tarife reglementate, utilizatorilor de energie termica de tip casnic și comerciali, amplasați pe teritoriul Municipiului Cluj-Napoca.

ART. 25

 • (1) Principalele date aferente agenților termici ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice sunt cele din anexa nr. 7 .

 • (2) Datele aferente grupurilor de măsura pe baza cărora se face facturarea energiei termice furnizate sunt cele din anexa nr. 8.

 • (3) Centralele și punctele termice din care se face distribuția de agent sunt cele cuprinse în anexele 1 (centrale termice de cvartal) 5.1 și 5.2 (puncte termice).

ART. 26

In vederea determinării costurilor de furnizare și a personalului necesar, la data elaborării prezentului caiet de sarcini, se cuantifică următoarele:

 • a) graficul de variație a consumatorilor deconectați în ultimii 5 ani este prezentat în anexa 9;

 • b) situația acordării subvențiilor și cuantumul acestora în ultimii 5 ani sunt prezentate în anexa 16;

 • c) prețul de vânzare a energiei termice - anexa 17.

ART. 27

Prestarea activității de furnizare a energiei termice se va efectua astfel încât sa se realizeze:

 • a) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei furnizări corecte a energiei termice;

 • b) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne și actualizarea documentației;

 • c) respectarea contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv de furnizare, aprobate de autoritatea competenta;

 • d) respectarea regulamentului de serviciu aprobat în condițiile legii;

 • e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare a energiei termice;

 • f) îndeplinirea indicatorilor de calitate a energiei termice specificați în normativele în vigoare; gjmăsurarea energiei termice intrate/livrate din aria de deservire, precum și exploatarea,

întreținerea, repararea și verificarea contoarelor de energie termica, în conformitate cu cerințele normelor și reglementările metrologice în vigoare;

 • h) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient pentru îndeplinirea activităților ce fac obiectul serviciului de furnizare a energiei termice, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic;

 • i) furnizarea continua a energiei termice către următoarele categorii de consumatori, dacă se afla în administrarea autorității administrației publice locale:

 • - spitale;

 • - policlinici;

 • - cămine de bătrâni;

 • - leagane de copii;

 • - grădinițe;

 • - erese;

 • - cămine pentru persoane cu handicap;

 • - centre de resocializare minori;

 • - școli;

 • j) urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice aprobați. Urmărirea și înregistrarea indicatorilor de performanta se va face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

 • k) un sistem prin care sa poată primi informații sau sa ofere consultanța și informații privind orice problema sau incidente care afectează sau pot afecta siguranța, disponibilitatea și/sau alți indicatori de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie termica;

 • 1) ca factura emisă utilizatorului de către furnizor, în vederea încasării contravalorii energiei termice furnizate, sa conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum și pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucțiune/cerinta aplicabilă, emisă de autoritățile competente. în mod obligatoriu, factura emisă unui utilizator de către furnizor, în vederea încasării energiei termice furnizate, va evidenția separat cantitățile de energie pe tipuri de consum (încălzire, respectiv apa calda de consum), precum și prețul cu baza legală. Factura nu va conține contravaloarea altor servicii prestate de furnizor sau terți; acestea se vor factura separat;

m) instituirea și aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc energia termica și modificările survenite la actele normative din domeniu;

n) informarea utilizatorilor cu care se afla în relații contractuale despre:

- planificarea anuala a reparațiilor/reviziilor ce se vor efectua la instalațiile de producere/transport/distribuție a energiei termice;

 • - data întreruperii furnizării energiei termice pentru încălzire și apa calda de consum;

 • - data reluării furnizării energiei termice pentru încălzire și apa calda de consum.

o) trebuie sa instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluționare și raportare privind reclamațiile făcute de utilizatori în legătură cu calitatea serviciilor, calcularea și/sau facturarea consumului;

 • p) realimentarea în cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectați de incidentele care au produs întreruperea alimentarii cu energie termica. în acest scop furnizorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;

 • q) bilanțul energiei termice la intrarea și la ieșirea din sistemul de distribuție pentru care realizează serviciul de furnizare;

 • r) reducerea debransarilor și deconectărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice.

ART. 28

La solicitarea făcută de orice persoana fizica sau juridică cu privire la realizarea unui nou branșament termic sau modificarea unui racord existent la rețeaua termica, furnizorul va proceda astfel:

a) va analiza cererea de racordare și va întocmi documentația tehnica necesară, pe baza unei proceduri proprii. Procedura va include precizări cu privire la modalitatea și termenul pentru emiterea avizului;

 • b) va verifica dacă lucrarea este cuprinsă în planul de urbanism al localității și/sau are asigurata finanțarea, după caz;

 • c) va obține avizul producătorului pentru realizarea branșamentului termic la puterea termica solicitată;

 • d) va realiza lucrarea dacă sunt îndeplinite condițiile de la lit. b) și c) sau va amana executarea, solicitând autorității administrației publice locale trecerea în planul de urbanism și în buget a acestei lucrări.

CAPITOLUL IV          ... _.......... ........... ............ .        ................................

Dispoziții finale

ART. 29

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică al Municipiului Cluj Napoca.

ART. 30

In cazul în care orice prevederi ale caietului de sarcini devijydigeĂfeait^tNreglemetările în domeniu și legislația națională sau comunitară, caietul de sarcini pi


Anexa 4 la Hotărârea nr

CONTRACT

de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiului Cluj-Napoca

nr............/ ...............2019

CAPITOLUL I

Părți contractante

Municipiul Cluj-Napoca reprezentat prin primar, Emil Boc, cu sediul în Cluj Napoca str. Moților, nr. 1-3, județul Cluj, cont bancar...................deschis la Trezoreria Cluj-Napoca,

codul fiscal nr. 4305857, în calitate de Autoritate contractanta, pe de o parte

Și

________________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj cu numărul_____________codul unic de înregistrare_____________, cu sediul

principal în__________________, reprezentată prin________________, în calitate de Operator, pe

de altă parte,

AVÂND ÎN VEDERE:

Hotărârea nr.____a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca privind aprobarea

Studiului de oportunitate, a modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca, a Regulamentului, a Caietului de sarcini, precum și a proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului;

■ Dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare; Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006; Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică; Ordinului Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică; Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 - privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și a celorlalte acte normative aplicabile în materie;

Părțile au convenit încheierea prezentului contract, conform termenilor si condițiilor prevăzute in cele ce urmează:

CAPITOLUL II

Definiții

 • 2.1. în măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresj următorul înțeles :                                         / 1 f /


Autoritate de reglementare

înseamnă Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sau orice altă instituție similară care este imputernicită și autorizată conform prevederilor legale in vigoare la un moment dat să monitorizeze si să reglementeze activitatea de prestare a serviciului de alimentare cu energie termică și/sau regimul tarifelor in acest domeniu

Autoritatea Contractantă

înseamnă autoritatea locală competentă: Municipiul Cluj Napoca, autoritate care are competența legală de a decide modul de gestiune a Serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, prin modalitatea de gestiune directă și capacitatea de a pune la dispoziție infrastructura aferentă.

Aria delegării

înseamnă zona reprezentând jurisdicția teritorială a Autorității contractante - aria administrativ teritorială a Municipiului Cluj Napoca.

Autorizații

înseamnă toate acordurile, aprobările, avizele, permisele, licențele și autorizațiile emise de o Autoritate/Instituție competente, impuse prin lege și necesare operatorului pentru desfășurarea activităților de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sau pentru îndeplinirea oricăror obligații zivorate din lege sau contract.

Bunuri de retur

Bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 1, bunurile de natura domeniului public/ privat nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante;

Bunuri de preluare

Bunurile care se află în proprietatea Operatorului, prevăzute in Anexa 7, pe care acesta le utilizează în scopul executării Contractului si pe care Autoritatea Contractantă are posibilitatea de a le prelua, în totalitate sau parțial, la incetarea din orice motiv a Contractului, în schimbul plății către Operator în termen de 60 de zile de la încetarea contractului a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare.

Bunuri proprii

Bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa 6. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

Contract

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv toate anexele sale, așa cum pot fi modificate acestea sau caontractul la un moment dat cu acordul părților prin acte adiționale.

Compensație

Orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorului direct

sau indirect din resurse de stat in perioada de punrere in aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau in legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente indeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil.

Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

înseamnă documentul care stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, stabilind nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționării serviciului in condiții de eficiență si siguranță, care poate fi completat /modificat de Autoritatea contractantă cu consultarea Operatorului.

Investiții

înseamnă toate cheltuielile de construcție, reabilitare, modernizare sau refacere (altele decât cheltuielile curente pentru întreținere, exploatare si reparații) suportate si capitalizate de Operator sau de Autoritatea Contractantă în legătură cu sistemul de alimentare a energie termică al Municipiului Cluj Napoca.

Operator

Inseamna persoana juridică de drept privat cu capital public, înregistrata in Romania, care va asigura nemijlocit fumizarea/prestarea serviciului de alimentare cu energie termică, in condițiile prezentului contract si a reglementarilor legale in vigoare.

Obligații de serviciu public

Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații /cerințe definite sau stabilite de către o autoritate competentă, pentru a asigura serviciul alimentare cu energie termică in sistem centralizat -serviciu de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

Prețul

Inseamna prețul de producere a energiei termice astfel cum acesta este stabilit si poate fi modificat ori ajustat potrivit procedurilor prevăzute de Lege.

Redevență

înseamnă plățile datorate de Operator către Autoritatea Contractantă în schimbul gestiunii servicului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică

înseamnă documentul care reglementează în detaliu desfășurarea activităților specifice sistemului de alimentare cu energie termică, în condiții de eficiență și la standardele de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protecție a mediului.

Sistem de alimentare centralizata cu energie termică (SACET)

Ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor și construcțiilor, situate într-o zonă precis delimitată, legate printr-un proces tehnologic și funcțional comun, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori.

Subvenție

înseamnă orice formă de sprijin financiar acordată de Autoritatea contractantă sau de orice altă Autoritate competentă, Operatorului, la orice moment, în măsura permisă și în condițiile

stabilite de reglementările legale incidente, in vederea acoperirii in tot sau in parte a costurilor cu serviciul public incredințat.

Valoarea bunurilor de preluare

înseamnă valoarea neamortizată a bunurilor de preluare.

Utilizator de energie termică

Unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv;

Zi

înseamnă orice zi calendaristică atunci când nu se face referire expresă la ”zi lucrătoare”.

 • 2.2 în vederea indeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile vor acționa intotdeauna cu bună credință.

  • 2.3. Termenii utilizați si nedefîniti în prezentul contract si care sunt definiți de o reglementare legală, în special de legislația aplicabilă in domeniul serviciului de alimentare cu energie termică, vor avea intelesul prevăzut de aceste dispoziții legale.

CAPITOLUL III

Obiectul contractului

 • 3.1. Obiectul contractului constă în dreptul și obligația operatorului de a presta serviciul public de alimentare cu energie termică prin sistemul de alimentare centralizata cu energie termica (SACET), inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului public de alimentare cu energie termică în aria administrativ-teritorială - municipiul Cluj Napoca.

 • 3.2. Operatorul are obligația de a presta serviciul public de alimentare cu energie termică și de a exploata bunurile ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică al municipiului Cluj Napoca, inclusiv de a realiza investiții in SACET, din fonduri proprii si/sau fonduri alocate de Autoritatea contractanta, ori alte surse, cu respectarea prezentului contract, a Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului de alimentare cu energie termică al Municipiului Cluj Napoca si a indicatorilor de performantă.

 • 3.3.  Prin acordarea gestiunii sistemului de alimentare cu energie termică al municipiului Cluj-Napoca, Autoritatea contractantă acordă Operatorului dreptul de a lua toate măsurile si de a intreprinde toate acțiunile și activitățile necesare, în măsura permisă și în condițiile stabilite de reglementările legale, pentru a asigura funcționarea în mod corespunzător a serviciului si de exploatare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, inclusiv de a efectua lucrări, de a instala sau indepărta utilaje, echipamente sau conducte, în scopul prestării serviciului de alimentare cu energie termică si al reparării, intretinerii, îmbunătățirii și/sau înlocuirii bunurilor ce compun sistemul de alimentare cu energie termică in sistem centralizat al municipiului Cluj-Napoca.

 • 3.4. Acordarea de către autoritatea contractanta si exercitarea de către operator a drepturilor descrise la alineatul 3.3 de mai sus, se face sub condiția respectării de către Operator a tuturor reglementărilor si procedurilor in domeniul protecției mediului, sănătății si siguranței publice sau in orice alte domenii incidente si a solicitării si obținerii oricăror Autorizații, atunci când

este cazul, precum si cu condiția respectării de către Operator a oricăror obligații legate de exercițiul unor astfel de drepturi, incluzând dar fără a se limita la obligația de a repara si inlatura toate urmările acestor acțiuni potrivit reglementărilor legale incidente.

 • 3.5. Obiectivele Autorității contractante sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor, prin promovarea calității și eficienței serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • b) dezvoltarea durabilă a serviciului de alimentare cu energie termică;

 • c) protecția mediului înconjurător;

 • d) menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemelor publice de alimentare cu energie termică, ținând cont de starea tehnică actuală a sistemelor;

 • e) îmbunătățirea serviciului public de alimentare cu energie termică.

 • 3.6. Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al mun. Cluj Napoca, denumit în continuare SACET.

 • 3.6.1. Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur, respectiv bunurile concesionate de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 1, bunurile de natura domeniului public/privat nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante;

 • b) bunuri proprii - respectiv bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa 6 La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

 • c) bunuri de preluare - sunt bunurile care se află în proprietatea Operatorului, prevăzute in Anexa 7, pe care acesta le utilizează în scopul executării Contractului si pe care Autoritatea Contractantă are posibilitatea de a le prelua, în totalitate sau parțial, la incetarea din orice motiv a Contractului, în schimbul plății către Operator în termen de 60 de zile de la încetarea contractului a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare.

CAPITOLUL IV

Aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile

 • 4.1. Aria teritoriala pe care vor fi prestate serviciile de alimentare cu energie termică obiect al contractului de gestiune este Municipiul Cluj-Napoca.

CAPITOLUL V.

Anexele Contractului

 • 5.1. Din prezentul contract fac parte integrantă următoarele anexe: Anexa 1 Lista bunurilor concesionate;

Anexa 2 Proces verbal de predare - primire a bunurilor care alcătuiesc sistemul de alimentare cu energie termică al Municipiului Cluj-Napoca, aparținând domeniului public sau privat al Autorității publice locale, predate în administrarea operatorului, în scopul îndeplinirii obiectivelor gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică;

Anexa 3 Indicatorii tehnici de performanță ai serviciului de alimentare cu energie termică;

Anexa 4 Decont subvenție- Calculul subvenției pentru diferența de preț la energia termică livrată populației în luna...

Anexa 5.1 Proiecte de investiții pentru sistemul centralizat de furnizare a energiei termice al municipiului Cluj-Napoca ce vor fi realizate de Operator;

Anexa 5.2 Proiecte de investiții pentru sistemul centralizat de furnizare a energiei termice al municipiului Cluj-Napoca realizate din fonduri alocate din bugetul autorității publice locale; Anexa 6 Bunuri proprii ale Operatorului (lista indicativă);

Anexa 7 Lista indicativă a bunurilor de preluare.;

Anexa 8 Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca;

Anexa 9 Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Cluj-Napoca.

CAPITOLUL VI

Durata contractului

 • 6.1. Durata prezentului contract este de 5 ani și intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții legali ai părților semnatare.

 • 6.2. Părțile pot conveni asupra prelungirii duratei contractului cu respectarea regulilor privind ajutorul de stat si a oricăror reglementări legale aplicabile la data prelungirii.

 • 6.3. Prelungirea va fi convenită prin act adițional la contract nu mai târziu de 60 (șaizeci) de zile inainte de data expirării contractului.

CAPITOLUL VII

Drepturile și obligațiile părților

 • 7.1 Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Operatorul și Autoritatea Contractantă vor avea următoarele drepturi:

 • 7.1.1 Drepturile Operatorului:

 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciul public care fac obiectul prezentului contract;

 • b) să încaseze contravaloarea serviciului public de alimentare cu energie termică conform prețurilor/tarifelor aprobate de Autoritatea contractantă, determinate conform legislației în vigoare;

 • c) să aplice la facturare prețul/tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • d) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activității cu toți utilizatorii;

 • e) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor aprobate, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;

 • f) să beneficieze de toate informațiile necesare pentru buna desfășurare a activității din partea Autorității Contractante;

 • g) oricare alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare;

 • 7.1.2 Drepturile Autorității Contractante:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu consultarea Operatorului;

 • b) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor existente aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • d) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public;

 • e) de a solicita informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor proprietatea publică sau privată a Autorității Contractante, concesionate pentru realizarea serviciului;

 • f) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și Operator, la cerere uneia dintre părți, să invite Operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciului;

 • g) de a monitoriza respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a operatorului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului;

 • h) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita Operatorului încheierea contractului de vânzare-cumpărare și/sau a oricăror alte documente necesare cu privire la aceste bunuri;

 • i) de a aproba stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului publice de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, propuse de către Operator, în baza metodologiei elaborate și a avizului autorității de reglementare și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • j) să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de Operator;

 • k) să sancționeze Operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat prin prezentul contract și nu asigură continuitatea serviciilor;

 • l) de a denunța unilateral contractul din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • m) de a rezilia contractul în condițiile prevederilor contractuale, în cazul în care Operatorul nu respectă obligațiile asumate prin prezentul contract;

 • n) oricare alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

 • 7.2 Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Operatorul și Autoritatea Contractantă vor avea următoarele obligații:

 • 7.2.1 Obligațiile Operatorului:

 • a) să asigure activitățile de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică al Municipiului Cluj Napoca și a Caietului de sarcini al serviciului, ce se constituie anexe la contract; a prescripțiilor, normelor si normativelor tehnice in vigoare, intr-o manieră eficientă;

 • b) să obțină de la autoritățile competente toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/fumizării serviciului/activității care fac obiectul contractului;

 • c) să respecte angajamentele luate prin prezentul contract;

 • d) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului gestionat;

 • e) să servească utilizatorii serviciului centralizat de alimentare cu energie termica din unitatea administrativ teritorială unde i-a fost incredintat serviciul/activitatea in raza sistemului de alimentare centralizat cu energie termica;

 • f) să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa 3 la contract;

 • g) să furnizeze Autorității Contractante informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului public gestionat în conformitate cu clauzele contractului de gestiune și cu prevederile legale în vigoare;

 • h) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • i) să preia de la AutoritateaContractantă, pe baza procesului-verbal de predare-primire prevăzut în Anexa 2 la contract, bunurile aferente realizării serviciului;

 • j) să efectueze serviciul public gestionat conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

 • k) să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul gestionat in conformitate cu reglementările legale incidente;

 • l) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții;

 • m) să propună Autorității Contractante scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului public gestionat, în baza legislației în vigoare;

 • n) să transmită Autorității Contractante modificările de patrimoniu propriu apărute în cursul anului, ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și/sau intrărilor de bunuri prin investiții;

 • o) la încetarea contractului prin ajungerea la termen, să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, in condițiile prevăzute in prezentul contract;

 • p) la încetarea contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, Operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către Autoritatea Contractantă;

 • q) în cazul în care Operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității, va notifica de îndată acest fapt Autorității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului;

 • r) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • s) să predea la încheierea contractului toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat si bunurile ce compun sistemul de alimentare centralizata cu energie termică a municipiului Cluj Napoca;

 • t) să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciului public (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

 • u) în cazul în care Operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt Autorității contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • v) să nu subdelege gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat al municipiului Cluj Napoca;

 • w) să nu cesioneze drepturile si obligațiile sale prevăzute in prezentul contract;

 • x) să plătească redeventa si orice sume datorate către Autoritatea contractantă, la valorile si termenele stabilite in prezentul contract;

 • y) să ia toate masurile necesare, impreuna cu Autoritatea contractantă, privind bunurile de retur, astfel incat la incetarea contractului acestea sa fie restituite Autorității contractante in buna stare de funcționare, in vederea continuării serviciului, în limita unei uzuri normale ca urmare a utilizării acestora in vederea prestării serviciului;

 • z)  să efectueze intretinerea, reparațiile curente planificate si accidentale ce se impun asupra bunurilor ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, in conformitate cu programele de revizii reparații si de investiții aprobate, in vederea exploatării in condiții de siguranța si eficienta a servciului gestionat;

aa) să fundamenteze si să intocmească programele de investiții in sistemul de alimentare cu energie termică și să le transmită spre aprobare conform prevederilor legale;

bb) să respecte indicatorii de performanță și să prezinte anual autorității contractante un raport în acest sens, în vederea evaluării realizate de către Autoritatea contractantă;

cc) oricare alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

 • 7.2.2. Obligații referitoare Ia Calitatea Serviciului, Reclamațiile Utilizatorilor

 • 7.2.3.  Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Autoritatea Contractantă sunt cei prezentați în Anexa 3 la contract. Evaluarea indicatorilor de performanță se va realiza anual, în urma analizării raportului anual al Operatorului.

 • 7.2.4. Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa 3 la contract.

 • 7.2.5.  Penalitățile pot fi reținute din diferentele de pret/subventia datorata de Autoritatea contractanta Operatorului. în cazul în care sumele nu acoperă totalitatea penalităților, suma rămasă de plată va fi reținută din Compensația datorată de Autoritatea Contractantă.

 • 7.2.6.  în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator, Autoritatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 60 de zile.

 • 7.2.7.  Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamație pe site-ul propriu ori prin panouri amplasate la sediul acestuia - Biroul Relații cu Clientii.

 • 7.2.8.  Operatorul va înregistra toate reclamațiile utilizatorilor indiferent de calea de primire a acestora (direct, poșta, poșta electronică). Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la reclamațiile inregistrate luna anterioară.

 • 7.2.9.  Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale utilizatorilor primite direct, în termen de 30 de zile de la primirea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

7.3.0 Autoritatea Contractanta va transmite Operatorului reclamațiile cu privire la activitatea acestuia si la activitatea de alimentare cu energie termică in sistem centralizat primite prin sistemele proprii de inregistrare a reclamatiilor pentru a-si exprima punctul de vedere asupra acestora si spre soluționare, după caz.

 • 8.1. Obligațiile Autorității Contractante:

 • a) să predea Operatorului la data intrării în vigoare a contractului toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • b) să notifice părților interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului contract;

 • c) să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • d) să își asume pe perioada derulării contractului de gestiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz

 • f) să asigure finanțarea programelor de investiții de interes public, în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • g) să nu îl tulbure pe Operator în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

 • h) să nu modifice în mod unilateral contractul de gestiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege și de prezentul contract;

 • i) să notifice Operatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • j) să verifice periodic serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat prestat în baza prezentului contract și nivelul de calitate al acestuia, îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestuia, menținerea echilibrului contractual, asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Operator și utilizatori

 • k) . oricare alte obligații prevăzute de legislația în vigoare.

CAPITOLUL IX

Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora.

 • 9.1. Prețurile/tarifele pentru energia termică furnizată prin sistemul de alimentare cu energie termică aplicabile la data semnării prezentului contract sunt cele prevăzute în Hotararea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 653/01.08.2018.

 • 9.2. Stabilirea, modificarea și ajustarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifică serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, aprobata de autoritatile competente și cu respectarea prevederilor legilor speciale.

CAPITOLUL X

Facturarea serviciilor către utilizatori

 • 10.1. In vederea furnizării /prestării serviciilor către utilizatori, Operatorul va încheia cu aceștia contracte de furnizare a energiei termice.

 • 10.2. Contractul de furnizare sau de prestare a serviciului constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre operator și utilizatori cu privire la fumizarea/prestarea, utilizarea, facturarea și plata serviciului de utilități publice - alimentare cu energie termică.

 • 10.3. Facturarea și plata contravalorii energiei termice furnizate de către Operator către beneficiarii-utilizatori ai serviciului public de alimentare cu energie termică, se va face pe baza consumului lunar și a prețurilor aprobate pentru energia termică, in conformitate cu prevederile contractelor de furnizare perfectate cu utilizatorii și a prevederilor legale .

 • 10.4. Potrivit prevederilor art. 42 alin. (9) al Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, la data perfectării prezentului contract, modul de facturare si plata contravalorii energiei termice la/de către utilizatori este reglementat astfel : "Factura pentru serviciile fumizate/prestate se emite cel mai târziu pana la data de 15 a lunii următoare celei in care prestația a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor fumizate/prestate in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se inscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia in calcul începând cu data emiterii facturii.”

 • 10.5. Orice modificare a condițiilor de facturare si plata a contravalorii energiei termice va fi implemenată de Operator intocmai reglementarilor incidente.

CAPITOLUL XI

Diferentele de tarif/Subventii

 • 11.1 Operatorul se obligă să furnizeze serviciul public de alimentare cu energie termică, în baza contractelor de furnizare perfectate cu utilizatorii, la prețurile pentru energia termică aprobate în conformitate cu prevederile legale.

 • 11.2. Autoritatea publică poate decide, în condițiile legii, aprobarea unor preturi pentru energia termică livrată populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție si furnizare, situație în care asigură din bugetul local sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.

 • 11.3. Acoperirea Diferențelor de tarif acordate se va face potrivit prevederilor legale, pana la valoarea integrala a prețului enegiei termice aprobat, în baza cantitatilor de energie termică vanduta lunar populației.

 • 11.4.  Plata către Operator pentru Diferențele de tarif acordate se va face lunar de către Autoritatea Contractantă, în baza facturii emise de către Operator și a documentației justificative. Operatorul are obligația de a emite factura până la data de 15 a lunii următoare a celei pentru care se face decontarea, la care va atașa documentația justificativă privind cantitatile de energie termică vândute populației.

 • 11.5. Autoritatea Contractantă este obligată să facă plata subvenției în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii. Modelul de decont este prevăzut în Anexa 4.

 • 11.6. In situația în care părțile vor decide sa utilizeze metoda compensării, suma reprezentând Diferența de tarif pentru luna respectiva facturata intra in calculul compensării, indiferent de stadiul plății facturii pentru Diferența de tarif.

CAPITOLUL XII

Compensație

 • 12.1. La data încheierii prezentului contract metoda folosită este aceea a stabilirii compensației constând in acoperirea cheltuielilor si a cotei de profit rezonabil din venituri realizate prin incasarea contravalorii prețului energiei termice inclusiv subvenția.

Părțile prezentului contract stabilesc sa utilizeze metoda compensației. în acest sens Consiliul local va plăti Operatorului Compensația pentru prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice, după următoarea formulă:

Compensația pentru efectuarea Obligațiilor de serviciu public = Cheltuielile de exploatare + Profit rezonabil-Venituri ale Operatorului asociate prestării serviciului public.

C=CE+Pr-V

C - reprezintă Compensația

CE - reprezintă cheltuielile de exploatare eligibile efectiv realizate , aferente obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

Unde Ci reprezintă cost specific i.

Pentru fiecare an din contract rata profitului rezonabil va fi de 5%.

V - reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului de furnizare a energiei termice de către operator, pentru care se acordă compensația, respectiv:

a        venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este indreptatit din

furnizarea energiei termice aferentă CT cvartal,

®        venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este indreptatit din

furnizarea energiei termice aferentă centralei termice de zonă - CTZ

 • •        venituri din activitatea de prestare a serviciului la care operatorul este indreptatit din furnizarea energiei termice aferentă CCNE Gheorgheni

 • •        subvenția reprezentând diferența între prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate și prețul local al energiei termice facturate populației aprobat de Consiliul local.

o        orice alte venituri obținute de către operator în legătură cu prestarea serviciului

furnizare a energiei termice

 • 12.2.  Compensația se calculează și se plătește cumulat pentru activitatea de furnizare a energiei termice

 • 12.3   Compensația va fi plătită de Consiliul local, în baza raportului trimestrial de constatare întocmit de către operator până la data de 10 a lunii următoare trimestrului pentru care se plătește compensația și a facturii emise. Raportul trimestrial de constatare întocmit de operator va fi agreat și semnat de Consiliul local până la data de 15 a lunii următoare trimestrului pentru care se plătește compensația.

 • 12.4   în cazul în care sumele înscrise în raportul trimestrial de constatare sunt contestate de către părți, acest lucru va fi menționat în raportul trimestrial de constatare , iar Autoritatea contractanta va plăti partea necontestată în termenul prevăzut la art. 12.5 de mai jos,urmând ca pentru partea contestată, părțile să concilieze punctele de vedere intr-un termen de 10 zile lucratoare.

 • 12.5   Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata compensației în termen de 5 zile de la semnarea raportului trimestrial de constatare. Consiliul local are obligația de a plăti compensația operatorului în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii de către aceasta din urmă

 • 12.6  Compensația nu poate depăși efectul financiar net.

 • 12.7   în vederea evitării supracompensării, în termen de 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul compensației anuale. Compensația anuală reprezintă cea mai mică valoare dintre: " valoarea totală anuală a compensației calculate potrivit rapoartelor trimestriale de constatare aprobate pentru anul respectiv; și " valoarea totală anuală a compensației, calculate potrivit art. 12.1 de mai sus, în care CE va reprezenta valoarea cheltuielilor efective suportate de operator pentru prestarea serviciului public, conform situațiilor financiare anuale auditate.

 • 12.8  In cazul în care compensația acordată operatorului pentru anul anterior este mai mare decât compensația anuală calculată potrivit art. 12.7 de mai sus, operatorul va vira în contul Consiliului local diferența rezultată, în termen de 15 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale.

 • 12.9 Părțile vor datora penalități de întârziere în cuantum de 0.1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate în baza prezentului Capitol.

 • 12.10 Acordarea compensației potrivit prezentului contract se realizează în considerarea Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensații pentru obligația de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, coroborată cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.121 din 1 iulie 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație.

CAPITOLUL XIII

Redevența

 • 13.1. In schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute în Anexa 1 la contract, Operatorul se obligă să plătească anual redevența Autorității Contractante, calculata prin aplicarea procentului de 0,05% asupra valorii bunurilor aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, concesionate Operatorului.

 • 13.2 Redevența datorată Autorității Contractante este de 63.795,72 lei, sumă fixă/an reprezentând 0,05% din valoarea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, concesionate Operatorului, egală cu 127.591.443,71 lei.

 • 13.2.1. Pentru anul 2019, redevența se va calcula raportat la suma prevăzută la art. 13.2 din contract, corespunzător lunilor rămase de la data intrării în vigoare a contractului și până la sfârșitul anului 2019.

 • 13.2.2. Redevența aferentă anului 2019 va fi împărțită în tranșe lunare egale, Operatorul plătind lunar, până cel târziu la data de 15 a următoarei luni, în contul indicat la pct. 13.4 din prezentul contract.

 • 13.3. începând cu anul 2020, Operatorul va achita trimestrial proprietarului bunurilor valoarea redevenței anuale datorate, împărțită în tranșe egale, până cel târziu la data de 15 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevența este datorată.

 • 13.4.  Plata redevenței se va face în contul...............................deschis la..............................

Codul de înregistrare fiscală al Unitatii Administrativ Teritoriale este..................................

 • 13.5. Pentru nerespectarea termenului de plata a redevenței, Operatorul datorează Autorității Contractante penalități de întârziere, calculate din prima zi de scadență prin aplicarea procentului de 0,01% pe zi de intarziere asupra sumei neachitate, până la îndeplinirea efectivă a obligației de plată.

 • 13.6. Operatorul va transmite Autorității Contractante o copie a dovezii virării sumelor datorate.

CAPITOLUL XIV

Investiții

 • 14.1.1. Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa 5.1 la contract.

 • 14.1.2. Autoritatea contractantă are obligația de a finaliza investițiile din programul de investiții al Autorității Contractante prevăzut în Anexa 5.2. la contract.

 • 14.2. în conformitate cu prevederile art. 44 al Legii nr. 51/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, părțile vor defini anual, prin bugetele de venituri și cheltuieli, programele de investiții anuale in corelare cu programul de investiții in sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

 • 14.3. Finanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor de utilități publice se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.

 • 14.4. Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale Autorității Contractante, aferente sistemului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, se asigura din următoarele surse:

 • a) fonduri proprii ale Operatorului și/sau fonduri de la bugetul local al Autorității Contractante;

 • b) credite bancare, ce pot fi garantate de Operator și/sau de Autoritatea Contractanta, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;

 • c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

 • d) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofînanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat;

 • e) alte surse, constituite potrivit prevederilor legale.

 • 14.5. Bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale Autorității Contractante aparțin domeniului public alacestuia, dacă sunt finanțate din fonduri publice, sau revin în proprietatea publică a acestuia, ca bunuri de retur, dacă au fost realizate cu finanțare privată în cadrul unor programe de investiții asumate de Operator prin prezentul contract, la expirarea acestuia.

 • 14.6.  Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, ce implică fonduri de la bugetul local, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de Autoritatea Contractantă, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetul local și se aprobă odată cu acestea prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 14.7. Obiectivele de investiții menționate la pct. 14.6 se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

CAPITOLUL XV.

Menținerea echilibrului contractual

 • 15.1. Raporturile contractuale dintre Autoritatea Contractantă și Operator se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • 15.2. în vederea menținerii echilibrului contractual, în cazul în care pe parcursul executării Contractului, apare o situație caracterizată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor următoare:

 • a) schimbarea excepțională a împrejurărilor existente la data încheierii Contractului;

 • a)  schimbarea împrejurărilor nu a fost și nici nu putea fi, în mod rezonabil, avută în vedere de către Parte la data încheierii Contractului;

 • b)  Partea nu și-a asumat riscul schimbării împrejurărilor și nici nu putea fi în mod rezonabil considerată că și-ar fi asumat acest risc, care duce la crearea unui dezechilibru contractual prin îngreunarea semnificativă a obligațiilor uneia dintre Părți, la solicitarea oricărei Părți se va proceda la renegocierea Contractului.

 • 15.3. Dacă renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil, disputa urmeaza să fie soluționată de instanțele judecătorești, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între părți a pierderilor și beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanțelor.

CAPITOLUL XVI

Condițiile de revizuire ale contractului

 • 16.1 Contractul poate fi modificat sau completat cu condiția ca modificarea sau completarea să fie făcută în scris și semnată de către reprezentanții părților sub forma unui act adițional la contract.

 • 16.2 Modificări Unilaterale efectuate de Autoritatea Contractantă

 • 16.2.1 Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 15 zile înainte către Operator.

 • 16.2.2 In cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu, Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 30 de zile de la dovedirea prejudiciului. In cazul dezacordului între Părți cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

16.3 Modificări solicitate de Operator privind Capacitatea Serviciului

 • 16.3.1 Schimbarea, anularea sau adăugarea de noi capacitati pot fi solicitate Autorității Contractante de către Operator, care va iniția dacă va considera necesar aprobarea administrării pentru noi capacitati.

 • 16.4. Alte modificări

 • 16.4.1 .în cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația sau regulamentele din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contract.

 • 16.4.2 Orice deficiențe sau contradicții din Contract pot fi rectificate ca urmare a negocierii de către Părți a modificărilor necesare, în cel mai scurt timp posibil, în conformitate cu scopul Contractului.

 • 16.4.3. Orice modificare a legislației va conduce la modificarea de drept a prezentului contract.

CAPITOLUL XVII

Cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului.

 • 17.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului. Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.

 • 17.2 Autoritatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 30 de zile și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către Operator, în cazul în care interesul național sau local o impune.

 • 17.3   Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la pct. 17.6 din contract:

 • a)  Neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de minim 3 luni de la scadență;

 • b)  Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și care să asigure atingerea indicatorilor de performanță asumați prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;

 • c)  Nerespectarea indicatorilor de performanță cu efecte negative asupra calității, siguranței și continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • d)  Operatorul totalizează un număr de 5 încălcări majore ale indicatorilor de performanță, în decursul unui an;

 • e)  Operatorul nu asigură prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu vinovăție sau din culpă, în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă de cel puțin 24 de ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;

 • f)  încetarea valabilității uneia sau mai multor autorizații sau licențe;

 • g)  Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și

obligațiilor izvorâte din Contract;

 • h) Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;

 • 17.4   Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Autorității Contractante dau dreptul Operatorului sa rezilieze Contractul cu respectarea procedurii menționate la pct. 17.6 de mai jos

 • a) Autoritatea Contractanta nu plătește compensația sau Diferentele de tarif/subventiile prevăzute in prezentul contract pentru o perioada mai mare de 90 de zile;

 • b) Orice alte incalcari semnificative ale obligațiilor contractuale savarsite de către Autoritatea Contractanta, care au un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Operatorului în baza prezentului contract și a cărei încălcare nu a fost remediată de către Autoritatea contractantă.

 • 17.5  Cu excepța cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea unei notificări în acest scop celeilalte Părți (“Notificarea de încetare”)

 • 17.6   înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări (“Notificarea de negociere”), în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

i. Data și locul unde vor avea loc negocierile;

 • i.   Obligațiile pretinse neîndeplinite;

 • ii.  Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate (termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte).

 • 17.7 Daca (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi îndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpa Notificarea de încetare.

 • 17.8 Dacă (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere, Partea prejudiciată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la pct. 17.6 din contract.

 • 17.9   In situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părții în culpa Notificarea de încetare și se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și stabilirea cuantumului prejudiciului.

 • 17.10 La încetarea Contractului, indiferent de motiv:

i. Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel;

 • i.   Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Autorității Contractante bunurile de retur;

 • ii.  Autoritatea Contractantă va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator, în termen de 60 de zile de la încetarea contractului a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare.

 • 17.11 In cazul încetării Contractului din culpa Autorității Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract:

 • i.  Autoritatea Contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în temeiul prezentului contract;

 • ii.  Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care Autoritatea Contractantă l-a cauzat în mod direct Operatorului.

 • 17.12 Operatorul trebuie ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului de transport public local, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Contractantă sau de către un alt operator.

CAPITOLUL XVIII

Forța majoră

 • 18.1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • 18.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 10 zile producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 18.3. Dacă în termen de 90 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XIX

Administrarea patrimoniului public și privat

 • 19.1. Evidența și gestiunea bunurilor de retur care reprezintă patrimoniul public și privat aflat în administrarea Operatorului se face de către acesta conform reglementărilor contabile în vigoare.

 • 19.2. Anual acesta va prezenta Autorității Contractante, spre aprobare, programul de investiții necesar pentru păstrarea și modernizarea serviciului public de alimentare cu energie termică, precum și modificările (intrări - ieșiri) care au avut loc în componența patrimoniului public și privat, urmare realizării programelor de investiții.

 • 19.3. La incetarea din orice cauză a contractului, bunurile de retur, respectiv, bunurile aflate in proprietatea publica sau privata a autoritatii contractante, concesionate operatorului, inclusiv cele realizate pe durata contractului din fonduri publice, pentru modemizarea/intretinerea/inlocuirea bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al Autorității contractante concesionate operatorului, în scopul îndeplinirii obiectivelor gestiunii, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații, Autoritatii Contractante.

 • 19.4. La incetarea din orice cauză a contractului, Autoritatea contractanta poate decide dobândirea bunurilor de preluare, in condițiile prezentului contract.

CAPITOLUL XX

Forță de muncă

 • 20.1. Operatorul va asigura forța de munca necesara pentru îndeplinirea contractului si se va asigura că toti angajatii sai implicați in prestarea activitatilor serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat vor fi instruiri corespunzător in ceea ce privește :

 • a)  Sarcina sau sarcinile pe care angajatul le executa;

 • b) Prevederile importante ale Contractului, Regulamentului si Caietului de Sarcini ale serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • c) Procedurile si standardele convenite intre parti la anumite intervale de timp;

 • d) Procedurile, regulile, regulamentele si reglementările legale aplicabile in domeniul prestării serviciului de alimentare cu energie termică, inclusiv regulile de sănătate si securitate in muncă, riscul de incendiu si prevederile legale in caz de incendiu.

 • 20.2. Operatorul este răspunzător de angajarea si de condițiile de lucru ale angajaților sai.

 • 20.3. Operatorul este răspunzător si va suporta toate costurile si cheltuielile legate de angajarea personalului, instrurea acestuia si achitarea la timp a salariilor.

CAPITOLUL XXI

Răspunderea contractuală

 • 21.1. Nerespectarea dovedită de către oricare dintre părți a obligațiilor contractuale ce îi incumbă în temeiul prezentului contract, atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 21.2. In situația rezilierii contractului din vina unei părți, această parte va datora despăgubiri celeilalte părți, în cuantumul stabilit de părți, de un expert independent desemnat de acestea sau de către instanța de judecată competentă.

 • 21.3. încetarea prezentului contract nu va avea ca efect degrevarea de obligații a părților în cazul în care, prin natura lor, obligațiile respective rămân în vigoare și după data încetării contractului. De asemenea, părțile rămân răspunzătoare pentru orice fapte/ acte întreprinse de către o parte pe perioada desfășurării contractului dacă rezultatele s-ar ivi după data încetării și ar avea efecte prejudiciabile pentru cealaltă parte.

 • 21.4. Autoritatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului.

 • 21.5. Nerespectarea indicatorilor de performanță cu efecte negative asupra calității, siguranței și continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat poate determina rezilierea contractului de către Autoritatea Contractantă, conform pct. 17.3 lit. c din prezentul contract.

 • 21.6. Prin excepție de la pct. 21.5. al prezentului contract, nerespectarea de către Operator a indicatorilor de performanță stabiliți și detaliați în Anexa 3 la contract, va atrage obligația Operatorului de a plăti penalități contractuale. Pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în Anexa 3 la contract, Operatorul datorează Autorității Contractante o redevență majorată cu 1% aferentă perioadei de neîncadrare în indicatori.

21.7 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în contract partea în culpă este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.

21.8. Evaluarea indicatorilor de performanță se va realiza anual, în urma analizării raportului anual al Operatorului,

CAPITOLUL XXII

Litigii

 • 22.1 Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 22.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea de conciliere directă.

 • 22.3 în cazul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

 • 22.4 în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea oficiala a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL XXIII

Dispoziții finale și tranzitorii

 • 23.1 Limba care guvernează Contractul este limba română. în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare.

 • 23.2 Anexele de la 1 la 7 fac parte integrantă din prezentul Contract.

 • 23.3 Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile părților se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii care prestează servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,________la Cluj-Napoca în________exemplare

originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.


Operator,


Anexa 1 la Contract


I. TERENURI - RÂT LÂ DATA DE 31.12.2018

Nr. Cri.

Denumire bunuri

Nr. de inv.

Buc.

Valoarea de inventar

1

TEREN AT.MECANIC+MAGAZIE -SOBARILOR- 1520 MP

804184

1,00

476.162,45

2

TEREN AT.METROLOGIE - A.VLAICU 60 - 220 MP

804182

1,00

68.918,25

3

TEREN C.T.Z. - PLEVNEI - 14875 MP

804181

1,00

4.659.816,59

4

TEREN CT 1 GHEORGHENI - UNIRII 17-387 MP

804126

1,00

121.233,46

5

TEREN CT 1 GRIGORESCU - AL.VLAHUTA 6 - 275,1 MP

804141

1,00

86.179,13

6

TEREN CT 1 MANASTUR - GR.ALEXANDRESCU 8 - 464,6MP

804078

1,00

145.542,81

7

TEREN CT 1 ZORILOR - VIILOR 23 - 244,72 MP

804119

1,00

76.662,16

8

TEREN CT 10 GHEORGHENI - RASINARI 2-428,38 MP

804135

1,00

134.196,36

9

TEREN CT 10 GRIGORESCU - AL.VLAHUTA 26 - 701,55 MP

804149

1,00

219.770,89

10

TEREN CT 10 MANASTUR - PARANG 17 - 436,3 MP

804087

1,00

136.677,42

11

TEREN CT 11 GHEORGHENI - ALBAC 7 - 322 MP

804136

1,00

100.871,26

12

TEREN CT 11 GRIGORESCU -FANTANELE 38-40- 967.54MP

804150

1,00

303.096,20

13

TEREN CT 11 MANASTUR - CLABUCET 6 - 469,6 MP

804088

1,00

147.109,13

14

TEREN CT 12 GHEORGHENI - BRANCOVEANU 61 - 301,8 MP

804137

1,00

94.543,31

15

TEREN CT 12 MANASTUR - RETEZAT 5 - 501,9 MP

804089

1,00

157.227,60

16

TEREN CT 13 GHEORGHENI - BRANCUSI 184 - 483,26 MP

804138

1,00

151.388,34

17

TEREN CT 13 MANASTUR - MEHEDINȚI 43-45 - 645,9 MP

804090

1,00

202.337,72

18

TEREN CT 14 GHEORGHENI - ALVERNA 69 - 472,9 MP

804139

1,00

148.142,91

19

TEREN CT 14 MANASTUR - MOLDOVEANU 6 - 680,7 MP

804091

1,00

213.239,34

20

TEREN CT 15 A.FRANCE - MUSCEL 18 -179,41 MP

804140

1,00

56.202,83

21

TEREN CT 15 MANASTUR - VIDRARU 8-461,5 MP

804092

1,00

144.571,69

22

TEREN CT 16 MANASTUR - BUCEGI 17 - 450,8 MP

804093

1,00

141.219,75

23

TEREN CT 17 MANASTUR - MEHEDINȚI 30-32 - 472,2 MP

804094

1,00

147.923,62

24

TEREN CT 18 MANASTUR - CIOPLEA 2 - 558,9 MP

804095

1,00

175.083,68

25

TEREN CT 19 MANASTUR -MAREȘAL I.ANTONESCU-849,8 MP

804096

1,00

266.212,40

26

TEREN CT 2 GHEORGHENI - UNIRII 7 - 397,42 MP

804127

1,00

124.497,69

27

TEREN CT 2 MANASTUR - PEANA 6 - 564,95 MP

804079

1,00

176.978,92

28

TEREN CT 2 ZORILOR - TRASCAULUI 2 - 469 MP

804120

1,00

146.921,18

29

TEREN CT 20 MANASTUR - FLORESTI 81 - 798,8 MP

804097

1,00

250.235,90

30

TEREN CT 22 MANASTUR - MOGOSOAIA 4 - 799,3 MP

804098

1,00

250.392,52

31

TEREN CT 23 MANASTUR - IZLAZULUI 18 - 632,3 MP

804099

1,00

198.077,31

32

TEREN CT 24 MANASTUR - ION MEȘTER - 782,3 MP

804100

1,00

245.067,02

33

TEREN CT 26 MANASTUR - BRATES 2 - 819,4 MP

804102

1,00

256.689,14

34

TEREN CT 27 MANASTUR - ARINILOR -1371,9 MP

804103

1,00

429.767,95

35

TEREN CT 28 GR.MANASTUR - TARNITA 3 - 456,8 MP

804104

1,00

143.099,34

36

TEREN CT 29 PLOPILOR - PLOPILOR 36 - 496,8 MP

804105

1,00

155.629,92

37

TEREN CT 3 GHEORGHENI - HERCULANE 4 - 389,15 MP

804128

1,00

121.906,98

38

TEREN CT 3 GRIGORESCU - HAȚEG - 387,45 MP

804142

1,00

121.374,43

39

TEREN CT 3 MANASTUR - GR.ALEXANDRESCU 18-489,3 MP

804080

1,00

153.280,44

40

TEREN CT 3 ZORILOR - TATRA 4 - 725,53 MP

804121

1,00

227.283,00

41

TEREN CT 30 AL.TINERET.-SPL.INDEPENDENTEI-77,5 MP

804106

1,00

24.278,02

42

TEREN CT 35 GOVORA - GOVORA 2 - 1825,1 MP

804110

1,00

571.739,53

43

TEREN CT 36 TABEREI - TABEREI 4 - 284,5 MP

804111

1,00

89.123,83

44

TEREN CT 4 CRAIOVA - CRAIOVA 28-30 - 133,08 MP

804115

1,00

42.585,81

45

TEREN CT 4 GHEORGHENI - DETUNATA 11 - 367,4 MP

804129

1,00

115.093,48

46

TEREN CT 4 GRIGORESCU - VLAHUTA LAMA F - 507,73 MP

§04143

1,00

159.053,92

47

TEREN CT 4 MANASTUR - RĂVAȘULUI 1 - 313,2 MP

V-co

1,00

98.114,52

48

TEREN CT 4 ZORILOR - LUCEAFĂRULUI 4 - 744,65 MP

8Q4f^\

1,00

233.272,61

49

TEREN CT 5 CARAGIALE -I.LUCA CARAGIALE 2-4 -172 MP/ ‘

804^6 * )

1,00

55.040,26

50

TEREN CT 5 GHEORGHENI - BAISOARA 13- 346 MP

804130

1,00

108.389,62

51

TEREN CT 5 GRIGORESCU -FANTANELE LAMA E- 435,16 MP

804144

1,00

136.320,28

52

TEREN CT 5 MANASTUR - GR.ALEXANDRESCU 30-484,7 MP

804082

1,00

151.839,44

53

TEREN CT 5 ZORILOR - RAPSODIEI 10 - 802,1 MP

804123

1,00

251.269,68

54

TEREN CT 6 CUZA VODA-HALA AGOALIM.M.VITEAZU-147 MP

804117

1,00

47.040,24

55

TEREN CT 6 GHEORGHENI - BIZUSA 6 - 404,7 MP

804131

1,00

126.778,26

56

TEREN CT 6 GRIGORESCU - MIRASLAU - 481,95MP

804145

1,00

150.977,96

57

TEREN CT 6 MANASTUR - BUCIUM 13 - 518,8 MP

804083

1,00

162.521,76

58

TEREN CT 6 ZORILOR - PĂDURII 4 - 792,96 MP

804124

1,00

248.406,44

59

TEREN CT 7 GHEORGHENI - SCARISOARA 4 - 477 MP

804132

1,00

149.427,30

60

TEREN CT 7 GRIGORESCU - FANTANELE BL.O3 - 534.65MP

804146

1,00

167.487,00

61

TEREN CT 7 MANASTUR - BUCEGI 10 - 458,8 MP

804084

1,00

143.725,88

62

TEREN CT 7 ZORILOR - SPUTNICULUI 6 - 737,05 MP

804125

1,00

230.891,80

63

TEREN CT 8 GHEORGHENI - SLANIC 13-238 MP

804133

1,00

74.557,01

64

TEREN CT 8 GRIGORESCU - DONATH BLOC A7 - 164,92 MP

804147

1,00

51.663,64

65

TEREN CT 8 MANASTUR - CIUCAS 5 - 486 MP

804191

1,00

152.247,19

66

TEREN CT 9 GHEORGHENI - PADIS 1 - 426,43 MP

804134

1,00

133.585,50

67

TEREN CT 9 GRIGORESCU - TIBLESULUI 1 - 859,5 MP

804148

1,00

269.251,07

68

TEREN CT 9 MANASTUR - PUTNA 5 - 477,3 MP

804086

1,00

149.521,28

69

TEREN CT ABATOR - P-TA ABATOR 1 - 238,75 MP

804113

1,00

74.791,95

70

TEREN CT DRAGALINA - DRAGALINA 75 - 192,35 MP

804114

1,00

61.552,30

71

TEREN CT P-TA M.VITEAZU-P-TA M.VITEAZU 11-379,5 MP

804112

1,00

121.440,59

72

TEREN POMPA DE CĂLDURĂ - BERĂRIEI - 80 MP

804183

1,00

25.061,18

73

TEREN PT 1 AVN - TELEORMAN - 334,36 MP

804166

1,00

104.743,20

74

TEREN PT 1 CALVARIA - ALMASULUI 4 - 476,51 MP

804101

1,00

149.273,79

75

TEREN PT 1 MARASTI - ANINA 11 - 232,09 MP

804151

1,00

72.705,62

76

TEREN PT 1 PATA - GODEANU 6 - 272,83 MP

804175

1,00

85.468,03

77

TEREN PT 10 MARASTI - FABRICII 11 -334 MP

804157

1,00

104.630,42

78

TEREN PT 11 MARASTI - NASAUDULUI 4 - 337,73 MP

804158

1,00

105.798,91

79

TEREN PT 12 MARASTI-CEHOSLOVAC.5-T.MIHLY-342.85MP

804159

1,00

107.402,83

80

TEREN PT 13 AVS - NIRAJULUI 9 - 355,8 MP

804171

1,00

111.459,61

81

TEREN PT 14 AVS - TULCEA 11 - 317,6 MP

804172

1,00

99.492,89

82

TEREN PT 15 AVS - TULCEA 27 - 400,3 MP

804173

1,00

125.399,89

83

TEREN PT 16 CERNEI - CERNEI 1 - 303 MP

804174

1,00

94.919,23

84

TEREN PT 16 MARASTI - BUCUREȘTI 64 - 378,95 MP

804160

1,00

118.711,67

85

TEREN PT 17 MARASTI - GORUNULUI 5 - 414 MP

804161

1,00

129.691,61

86

TEREN PT 18 MARASTI - SCORTARILOR 34 - 335,55 MP

804162

1,00

105.116,00

87

TEREN PT 2 AVN - DAMBOVITEI - 350 MP

804167

1,00

109.642,66

88

TEREN PT 2 CALVARIA - GOVORA - 540,65 MP

804109

1,00

169.366,60

89

TEREN PT 2 MARASTI - FABRICII 2 - 545,44 MP

804152

1,00

170.867,13

90

TEREN PT 2 PATA - TITULESCU 41 - 212,53 MP

804176

1,00

66.578,16

91

TEREN PT 26 MARASTI - DOROBANȚILOR 20 - 342,31 MP

804163

1,00

107.233,66

92

TEREN PT 27 MARASTI - DOROBANȚILOR 98 - 243,81 MP

804164

1,00

76.377,08

93

TEREN PT 28 MARASTI - DOROBANȚILOR 119 - 320,76 MP

804165

1,00

100.482,79

94

TEREN PT 3 AVN - RĂSĂRITULUI 103 - 380 MP

804168

1,00

119.040,60

95

TEREN PT 3 MARASTI - TROTUSULUI 4 - 364,28 MP

804153

1,00

114.116,09

96

TEREN PT 3 PATA-PLUGARILOR-DOSTOIEVSKI-342,4 MP

804177

1,00

107.261,85

97

TEREN PT 33 TABEREI - TASNAD 5 - 341,81 MP

804107

1,00

107.077,03

98

TEREN PT 34 SESULU! - SESULUI 4 - 608,93 MP

804108

1,00

190.756,32

99

TEREN PT 4 AVN - COJOCNEI 21 - 272,24 MP

804169

1,00

85.283,19

100

TEREN PT 4 PATA - IUGOSLAVIEI - 339,68 MP

804178

1,00

106.409,76

101

TEREN PT 5 AVS - SLATINA 6 - 287,12 MP

804170

1,00

89.944,58

102

TEREN PT 5 CIPARIU - BRANCUSI 3 - 385,8 MP

804179

1,00

120.857,54

103

TEREN PT 7 CUZA VODA-B-DUL 21 DECEMBRIE 25-129 MP

804118

1,00

41.280,21

104

TEREN PT 7 MARASTI - 21 DECEMBRIE 131 - 346,73 MP

804154

1,00

108.618,30

105

TEREN PT 8 MARASTI - 21 DECEMBRIE 135 - 340,8 MP

804155

1,00

106.760,63

106

TEREN PT 9 MARASTI - LACUL ROȘU 7 - 383,66 MP

804156

1,00

120.187,16

107

TEREN PT BABA NOVAC - BABA NOVAC - 184,84 MP

804180

1,00

59.149,09

108

TEREN SEDIU ADMINISTRATIV -21 DEC. NR.79- 4558 MP

804186

1,00

1.427.860,85

Valoare Totala

21.372.545,37

II. REȚELE -TERMOFICARE LA DATA DE 31.12.2018

»

Nr. Crt.

Denumire bunuri

Nr. de inv.

Buc.

Valoarea de inventar

1

CĂMIN VANA - PT 1 MARASTI

167672

1,00

57.607,22

2

CĂMIN VANA - PT 16 MARASTI

167680

1,00

24.978,99

3

CĂMIN VANA - PT 17 MARASTI

167675

1,00

14.017,62

4

CĂMIN VANA - PT 18 MARASTI

167681

1,00

49.240,91

5

CĂMIN VANA - PT 2 AVN

167677

1,00

14.321,40

6

CĂMIN VANA - PT 2 MARASTI

167682

1,00

10.666,49

7

CĂMIN VANA - PT 27 MARASTI

167676

1,00

100.712,71

8

CĂMIN VANA - PT 3 MARASTI

167673

1,00

94.487,63

9

CĂMIN VANA - PT 3 MARASTI - KAUFLAND

167674

1,00

91.732,98

10

CĂMIN VANA - PT 4 PATA

167678

1,00

54.569,45

11

CĂMIN VANA - PT 5 AVS

167679

1,00

43.069,43

12

CĂMIN VANE RAF - PT 11 MARASTI

2413412

1,00

18.201,88

13

CĂMIN VANE RAF - P-TA FRATERNITATII

2413413

1,00

30.236,83

14

CĂMIN VANE RAF - STR.FABRICII DE ZAHAR

2413411

1,00

45.746,27

15

CANAL T. MEHEDINȚI 30-32 - CT 17 MANASTUR

159524

1,00

6.376,30

16

CANAL TERM. BUCEGI 5 - CT 7 MANASTUR

159581

1,00

6.040,76

17

CANAL TERM. BUCIUM 13 - CT 6 MANASTUR

159570

1,00

10.775,41

18

CANAL TERM. CIUCAS 5 - CT 8 MANASTUR

159589

1,00

201.647,53

19

CANAL TERM. CLABUCET 5 - CT 11 MANASTUR

159512

1,00

6.746,66

20

CANAL TERM. GIRBAU 1 - CT 4 MANASTUR

159557

1,00

151.578,50

21

CANAL TERM. PARANG 17 - CT 10 MANASTUR

159503

1,00

12.091,11

22

CANAL TERM. PEANA 6 - CT 2 MANASTUR

159527

1,00

5.840,72

23

CANAL TERM. PUTNA 6 - CT 9 MANASTUR

159592

1,00

5.554,66

24

CANAL TERM.GR.ALEX.30 - CT 5 MANASTUR

159562

1,00

7.002,17

25

CANAL TERM.GR.ALEX.8 - CT 1 MANASTUR

159499

1,00

50.214,58

26

CANAL TERMIC ALVERNA 69 - CT 14 GHEORGHENI

159520

1,00

1.762,69

27

CANAL TERMIC BAISOARA 13 - CT 5 GHEORGHENI

159560

1,00

36.358,73

28

CANAL TERMIC BAITA 3-8 - CT 6 GHEORGHENI

167667

1,00

183.772,00

29

CANAL TERMIC BIZUSA 6 - CT 6 GHEORGHENI

159568

1,00

56.119,37

30

CANAL TERMIC BRANCOVEANU 61 - CT 12 GHEORGHENI

159513

1,00

12,27

31

CANAL TERMIC DETUNATA 11 - CT 4 GHEORGHENi

159555

1,00

66.111,29

32

CANAL TERMIC HERCULANE 4 - CT 3 GHEORGHENI

159549

1,00

112.003,40

33

CANAL TERMIC LĂCRĂMIOARELOR 3 - CT 13 GHEORGHENI

159517

1,00

3.442,26

34

CANAL TERMIC PADIS 1 GHEORGHENI - CT 9 GHEORGHENI

159590

1,00

3.281,80

35

CANAL TERMIC RASINARI 2 - CT 10 GHEORGHENI

159501

1,00

39.344,11

36

CANAL TERMIC SCARISOARA 4 - CT 4 GHEORGHENI

159859

1,00

12.737,88

37

CANAL TERMIC SCARISOARA 4 - CT 7 GHEORGHENI

159579

1,00

139.479,62

38

CANAL TERMIC SLANIC 13 - CT 8 GHEORGHENI

159587

1,00

1.804,29

39

CANAL TERMIC UNIRII 17 - CT 1 GHEORGHENI

159497

1,00

1.533,81

40

CANAL TERMIC UNIRII 7 - CT 2 GHEORGHENI

159526

1,00

31.725,17

41

COND. TERM. AL.TINERETULUI 2-4 - CT AL.TINERETULUI

159594

1,00

131,00

42

COND.TERM.AL. TINERETULUI 2-4 - CT AL.TINERETULUI

159597

1,00

134,47

43

COND.TERM.AL.TINERET. 2-4 - CT AL. TINERETULUI

159599

1,00

119,28

44

COND.TERM.AL.TINERETULUI 2-4 - CT AL. TINERETULUI

159595

1,00

147,91

45

COND.TERM.AL.TINERETULUI 2-4 - CT AL.TINERETULUI

159596

1,00

201,60

46

COND.TERM.PLOPILOR - CT PLOPILOR

159621

1,00

45.647,59

47

COND.TERM.UZINA TERMICA - CT AL. TINERETULUI

159598

1,00

121,99

48

CONDUCTA APA FIERBINTE 800MM - CTZ - TR.VLADUTIU

159865

1,00

633.748,53

49

CONDUCTA TERMICA CRAIOVA - CT CRAIOVA

159602

1,00

120,51

50

CONDUCTA TERMICA CARAGIALE - CT CARAGIALE

159600

1,00

220,70

51

CONDUCTA TERMICA CRAIOVA - CT CRAIOVA

159601

1,00

34,01

52

CONDUCTA TERMICA GRIGORESCU V - CT 7 GRIGORESCU

159580

1,00

14.939,35

53

DEVIERE REȚEA APA FIERBINTE - STR.VENUS,BALADEI

159910

1,00

149.729,62

54

DEVIERE REȚEA TERMICA INCINTA CT - CT 13 MANASTUR

159519

1,00

252.126,84

55

MOD.CANAL TERM.LĂCRIMIOARELOR 3 - CT 13 GHEORGHENI

167668

1,00

58.825,56

56

MODERN.RET.TERM.ALVERNA 63-64 - CT 14 GHEORGHENI

159854

1,00

82.348,92

57

MODERN.RET.TERM.AZUGA 2-4 - CT 9 GHEORGHENI

159863

1,00

100.107,51

58

MODERN.RET.TERM.DONATH 174 - CT 7 GRIGORESCU

159862

1,00

22.984,22

59

MODERNIZ.RET.TERM.G.ALEXAND. - CT 3 MANASTUR

159857

1,00

62.057,83

60

MODERNIZ.RET.TERM.REBREANU 23 - CT 7 GHEORGHENI

159861

1,00

8.105,02

61

MODERNIZ.RET.TERM.TITULESCU - PT CIPARIU

159870

1,00

3.844,09

62

MODERNIZ.RETEA RAF VENUS 20-22 - PT VENUS

159872

1,00

8.662,89

63

RACORD TERMIC BL. C34-C35 - PT CALVARIA

159747

1,00

212.793,12

64

RACORD TERMIC BL.B1 MANASTUR - CT 10 MANASTUR

159506

1,00

59.242,91

65

RACORD TERMIC BL.B1-B10 MANASTUR - PT TABEREI

159762

1,00

237.245,73

66

RACORD TERMIC BL.B9-B12 - PT TABEREI

159763

1,00

77.687,60

67

RACORD TERMIC BL.L MANASTUR - CT 24 MANASTUR

159541

1,00

60.328,84

68

RACORD TERMIC BL.OM1-OM3 MANASTUR - CT 22 MANASTUR

159538

1,00

80.329,70

69

RACORD TERMIC BL.OM3 MANASTUR - CT 22 MANASTUR

159536

1,00

11.736,80

70

RACORD TERMIC BL.OM4 MANASTUR - CT 22 MANASTUR

159537

1,00

17.558,72

71

RACORD TERMIC BL.OS1,2,3 ZORILOR - CT 7 ZORILOR

159586

1,00

207.031,59

72

RACORD TERMIC BL.P1 ZORILOR - CT 5 ZORILOR

159565

1,00

41.142,60

73

RACORD TERMIC BL.V2 ZORILOR - CT 5 ZORILOR

159563

1,00

13.136,04

74

RACORD TERMIC BL.X3 MANASTUR - CT 10 MANASTUR

159507

1,00

32.683,64

75

RACORD TERMIC BL.X4 MANASTUR - CT 10 MANASTUR

159508

1,00

14.647,58

76

RACORD TERMIC BL.X5 MANASTUR - CT 10 MANASTUR

159509

1,00

14.291,46

77

RACORD TERMIC CERNEI 3 - PT CERNEI

159750

1,00

15.736,34

78

RACORD TERMIC LUCEAFĂRULUI - CT 4 ZORILOR

159559

1,00

69.859,82

79

RACORD TERMIC MANASTUR - CT 26 MANASTUR

159546

1,00

857.322,83

80

RACORD TERMIC MANASTUR - CT 6 MANASTUR

159571

1,00

158.190,94

81

RACORD TERMIC MANASTUR BL.B1 U - CT 10 MANASTUR

159505

1,00

56.644,87

82

RACORD TERMIC MANASTUR BL.B1 Y - CT 10 MANASTUR

159504

1,00

18.782,99

83

RACORD TERMIC MANASTUR EL 1-2 - CT 12 MANASTUR

159514

1,00

2.679,43

84

RACORD TERMIC MANASTUR R10-R15 - CT 2 MANASTUR

159530

1,00

167.186,31

85

RACORD TERMIC P3,P5,P7,O5,O6,7 - CT 5 ZORILOR

159566

1,00

49.095,13

86

RACORD TERMIC PĂDURII 4 - CT 6 ZORILOR

159575

1,00

147.290,80

87

RACORD TERMIC RAPSODIEI 10 - CT 5 ZORILOR

159567

1,00

291.072,24

88

RACORD TERMIC SESULUI 4 - RAF CT-PT SESULUI

159772

1,00

4.466.261,22

89

RACORD TERMIC TULCEA 11 - PT 14 AVS RAF

159669

1,00

1.268.465,90

90

RACORD TERMIC V1 ZORILOR - CT 5 ZORILOR

159564

1,00

13.379,85

91

RACORD TERMIC ZORILOR - CT 3 ZORILOR

159553

1,00

24.012,46

92

RACORD TERMIC ZORILOR BL.H9 - CT 6 ZORILOR

159573

1,00

1.034.683,88

93

RACORD TERMIC ZORILOR BL.OS10 - CT 7 ZORILOR

159583

1,00

71.574,00

94

RACORD TERMIC ZORILOR OS11-13 - CT 6 ZORILOR

159574

1,00

165.490,45

95

RACORD TERMIC ZORILOR TATRA 4 - CT 3 ZORILOR

159554

1,00

90.053,98

96

RET. TERM. MANASTUR BL.OJCVL - PT TABEREI

159761

1,00

21.175,96

97

RET.TERMICE GR.ALEX. 18 - CT 3 MANASTUR

159551

1,00

2.284,37

98

REȚEA APA CALDA MENAJERA B1-B2 - PT 4 PATA

159722

1,00

410.731,84

99

REȚEA APA CALDA MENAJERA B3-B8 - PT 4 PATA

159724

1,00

127.307,94

100

REȚEA APA CALDA MENAJERA BL.MP - PT 3 PATA

159715

1,00

559.244,18

101

REȚEA APA CALDA PATA - PT 4 PATA

159719

1,00

42.684,69

102

REȚEA APA FIERB. AXAE-V BL.V21 - PT 3 AVN

159710

1,00

200.279,85

103

REȚEA APA FIERB. CRINULUI - PT 18 MARASTI RAF

159688

1,00

1.254.232,11

104

REȚEA APA FIERB.CT 6-PT7 ZORILOR - CT 6 ZORILOR

159576

1,00

1.184.251,77

105

REȚEA APA HIDROFOR PĂDURII 4 - CT 6 ZORILOR

159577

1,00

14.846,12

106

REȚEA APA RECE E2-E4 MANASTUR - CT 7 MANASTUR

159582

1,00

83.330,61

107

REȚEA APA RECE SPUTNICULUI 6 - CT 7 ZORILOR

159585

1,00

19.072,75

108

REȚEA APA SUB HIDRANT CALVARIA - CT 24 MANASTUR

159542

1,00

37.883,16

109

REȚEA EXTERIOARA VENUS 22 - PT VENUS

167670

1,00

84.833,69

110

REȚEA HIDROFOR FLORESTI 87 - CT 20 MANASTUR

159534

1,00

11.456,35

111

REȚEA HIDROFOR RUCAR 2-4 - CT 2 MANASTUR

159529

1,00

11.133,26

112

REȚEA T. F2 MARASTI - PT 9 MARASTI

159743

1,00

42.197,76

113

REȚEA TERM.AG.PR.RĂSĂRITULUI - PT 3 AVN

159868

1,00

152.074,47

114

REȚEA TERM.AG.SEC.21DEC.135 - PT 7 MARASTI

159869

1,00

274.465,07

115

REȚEA TERM.AG.SEC.CALAN - PT 10 MARASTI

159867

1,00

18.426,55

116

REȚEA TERM.AG.SEC.MEHEDINȚI 2-4 - CT 16 MANASTUR

159855

1,00

105.533,84

117

REȚEA TERM.AG.SEC.PADIN 20-SG. - CT 3 MANASTUR

159858

1,00

206.893,44

118

REȚEA TERM.AG.SEC.PASTEUR 70 - CT 4 ZORILOR

159860

1,00

75.744,89

119

REȚEA TERM.AG.SEC.ZAMBILEI - CT 12 GHEORGHENI

159853

1,00

18.603,99

120

REȚEA TERM.EXT.STR.BABA NOVAC - CT BABA NOVAC

167671

1,00

303.006,56

121

REȚEA TERMICA - CT 1 GRIGORESCU

159873

1,00

558.985,03

122

REȚEA TERMICA - CT 1 ZORILOR

159874

1,00

336.365,24

123

REȚEA TERMICA - CT 11 GHEORGHENI

159876

1,00

317.291,10

124

REȚEA TERMICA - CT 2 ZORILOR

159879

1,00

1.219.525,77

125

REȚEA TERMICA - CT 24 MANASTUR

159880

1,00

195.078,58

126

REȚEA TERMICA - CT 3 GRIGORESCU

159881

1,00

489.986,02

127

REȚEA TERMICA - CT 8 GRIGORESCU

159883

1,00

189.952,99

128

REȚEA TERMICA - CT 9 GRIGORESCU

159884

1,00

762.703,27

129

REȚEA TERMICA CT13 GHEORGHENI - CT 13 GHEORGHENI

169006

1,00

8.787,24

130

REȚEA TERMICA CT4 GHEORGHENI DETUNATA 9 - CT 4 GHEORGHENI

169005

1,00

22.523,97

131

REȚEA TERMICA CT7 GRIGORESCU - CT 7 GRIGORESCU

169004

1,00

22.798,20

132

REȚEA TERMICA GR.ALEXANDRESCU 47-33 - CT5 MANASTUR

169009

1,00

26.263,04

133

REȚEA TERMICA - L.ROMULUS LADEA - DOROB.72 - PT 11 MARASTI

168893

1,00

116.349,61

134

REȚEA TERMICA MARASTI ll/l,INULUI - PT 1 MARASTI

169007

1,00

3.661,11

135

REȚEA TERMICA - PT 1 MARASTI

159886

1,00

325.153,54

136

REȚEA TERMICA - PT 28 MARASTI

159899

1,00

51.937,11

137

REȚEA TERMICA PT VENUS-PT VENUS

169008

1,00

5.715,03

138

REȚEA TERMICA A.VLAICU - PT 2 AVN

159690

1,00

86.893,71

139

REȚEA TERMICA ALEEA PEANA - CT 2 MANASTUR

168661

1,00

103.021,38

140

REȚEA TERMICA BL. F GOVORA - CT GOVORA

159613

1,00

255.531,47

141

REȚEA TERMICA BL.9B MARASTI - PT 7 MARASTI

159737

1,00

171.985,76

142

REȚEA TERMICA BL.B1-B2 MANASTUR - PT TABEREI

159764

1,00

73.204,63

143

REȚEA TERMICA BL.B3-B8 - PT 4 PATA

159905

1,00

25.367,06

144

REȚEA TERMICA BL.B5-B8 MANASTUR - CT 27 MANASTUR

159548

1,00

370.206,28

145

REȚEA TERMICA BL.D13 - PT 16 MARASTI

159675

1,00

58.668,84

146

REȚEA TERMICA BL.D8-D10 MANASTUR - CT GOVORA

159614

1,00

50.197,46

147

REȚEA TERMICA BL.DONATH 182 - CT 8 GRIGORESCU

167669

1,00

56.297,88

148

REȚEA TERMICA BL.E11 MANASTUR - CT GOVORA

159615

1,00

109.293,58

149

REȚEA TERMICA BL.E9-E10 MANASTUR - CT GOVORA

159616

1,00

949.568,67

150

REȚEA TERMICA BL.G7-G8 MANASTUR - PT CALVARIA

159749

1,00

60.655,26

151

REȚEA TERMICA BL.P12-P16 MANASTUR - PT SESULUI

159760

1,00

125.493,65

152

REȚEA TERMICA BL.P1-P4 MANASTUR - PT TABEREI

159765

1,00

299.093,21

153

REȚEA TERMICA BL.P21 - PT 4 PATA

159732

1,00

160,29

154

REȚEA TERMICA BL.P4-P8 MANASTUR - PT SESULUI

159759

1,00

102.486,49

155

REȚEA TERMICA BLOC 27 MARASTI - PT 27 MARASTI

159705

1,00

63.230,58

156

REȚEA TERMICA BLOC VENUS 22 -PTVENUS

159766

1,00

5.766,10

157

REȚEA TERMICA COLEG.G.COSBUC - CT BABA NOVAC

159864

1,00

90.699,28

158

REȚEA TERMICA CRINULUI - PT 18 MARASTI

159685

1,00

144.832,11

159

REȚEA TERMICA CRINULUI I - PT 18 MARASTI

159686

1,00

220.351,57

160

REȚEA TERMICA CRINULUI II - PT 18 MARASTI

159895

1,00

15.269,55

161

REȚEA TERMICA CT14 MANASTUR MOLDOVEANU 8 - CT 14 MANASTUR

169002

1,00

14.331,08

162

REȚEA TERMICA CU REȚEA HIDROF. - CT 7 ZORILOR

159882

1,00

75.285,29

163

REȚEA TERMICA L.ROMULUS LADEA - DOROB.56 - PT 11 MARASTI

168894

1,00

392,63

164

REȚEA TERMICA MARASTI VEST - PT 16 MARASTI

159676

1,00

133.785,87

165

REȚEA TERMICA MEHEDINȚI 73 - CT 13 MANASTUR

169003

1,00

8.919,87

166

REȚEA TERMICA MOLDOVEANU 6 - CT 14 MANASTUR

167666

1,00

204.669,98

167

REȚEA TERMICA PADIN - CT 3 MANASTUR

159856

1,00

100.712,04

168

REȚEA TERMICA PATA - PT 1 PATA

159888

1,00

23.623,35

169

REȚEA TERMICA PATA BL.A1-A5 - PT 4 PATA

159725

1,00

27.024,71

170

REȚEA TERMICA PATA S BL.M.P - PT 3 PATA

159902

1,00

99.845,87

171

REȚEA TERMICA PATA SUD - PT 3 PATA

159904

1,00

154.485,70

172

REȚEA TERMICA SALA SPORT COLEG.COSBUC - CT BABA NOVAC

168665

1,00

121.774,23

173

REȚEA TERMICA STR.BISTRIȚEI - PT SESULUI

168664

1,00

141.003,66

174

REȚEA TERMICA STR.CIUCAS-PARANG - CT 8 MANASTUR

168662

1,00

457.618,65

175

REȚEA TERMICA STR.PĂDURII - CT 6 ZORILOR

159578

1,00

1.777.121,12

176

REȚEA TERMICA STR.PLOPILOR - PT 1 PATA

168663

1,00

776.949,21

177

REȚEA TERMICA STR.TASNAD-TABEREI - CT TABEREI

159885

1,00

62.679,18

178

REȚEA TERMICA TRAV.PARKING AL.NEGOIU - CT 12 MANASTUR

168660

1,00

102.600,97

179

REȚEA TERMICA TULCEA 11 - PT 14 AVS

159665

1,00

237.173,48

180

REȚEA TERMOF. PT3-PT4 GHE.-PROGRESULUI-TINERETULUI

159774

1,00

1.334.941,86

181

REȚELE APA CALDA MARASTI - PT 2 MARASTI

159693

1,00

7.509,05

182

REȚELE APA CALDA P16.P17 - PT 4 PATA

159728

1,00

100.042,97

183

REȚELE APA FIERB. AVN - PT 1 AVN

159629

1,00

591.727,00

184

REȚELE APA FIERB. NIRAJULUI 9 - PT 13 AVS

159658

1,00

413.915,32

185

REȚELE APA FIERBINTE - PT 12 MARASTI

159655

1,00

1.245.347,00

186

REȚELE APA FIERBINTE BL.Y1 - PT 17 MARASTI

159683

1,00

1.342.954,21

187

REȚELE APA FIERBINTE C2.C10- PT 17 MARASTI

159680

1,00

701.515,78

188

REȚELE APA FIERBINTE TULCEA 11 - PT 14 AVS

159889

1,00

34.634,90

189

REȚELE T. MARASTI II BL.R3,4,7 - PT 14 AVS

159663

1,00

54.873,81

190

REȚELE T.A.VLAICU N BL.C2-6 - PT 2 MARASTI

159695

1,00

28.066,46

191

REȚELE T.AFER.BL.V1.V2 MARAS - PT 1 AVN

159628

1,00

51.868,66

192

REȚELE T.GHEORGHENI 1V.BL.I-V - PT 1 PATA

159635

1,00

132.644,91

193

REȚELE T.PT GHEORGHENI IV - PT 1 PATA

159887

1,00

9.450,44

194

REȚELE TERM. BL.III A CIPARIU - PT CIPARIU

159757

1,00

459,75

195

REȚELE TERM.AFER.CT GR.MANAST -CT GRĂDINI MANASTUR

159617

1,00

394.313,68

196

REȚELE TERM.AXAE-V MARASTI RT1 - PT 2 AVN

159896

1,00

33.064,96

197

REȚELE TERM.BL.R1-R2 - PT 3 AVN

159708

1,00

79.336,26

198

REȚELE TERM.E-V MARASTI V2-V22 - PT 3 AVN

159900

1,00

66.842,69

199

REȚELE TERM.IA-IC.IIIA-IIIC - PT CIPARIU

159758

1,00

311.403,46

200

REȚELE TERM.MARASTI ll/l AF. - PT 1 MARASTI RAF

159634

1,00

651.769,89

201

REȚELE TERM.MARASTI ll/l,INULUI - PT 1 MARASTI

159632

1,00

558.922,94

202

REȚELE TERM.PATA 21,31 - PT 1 PATA

159638

1,00

171.345,65

203

REȚELE TERM.PT 7-PT 9 MARASTI - PT 9 MARASTI

159742

1,00

134.087,28

204

REȚELE TERMICE MARASTI - PT 12 MARASTI

159656

1,00

263.764,51

205

REȚELE TERMICE 9A MARASTI - PT 8 MARASTI

159741

1,00

122.331,31

206

REȚELE TERMICE ARINILOR - CT 27 MANASTUR

159547

1,00

179.591,13

207

REȚELE TERMICE AVN TELEORMAN - PT 1 AVN

159630

1,00

799.124,33

208

REȚELE TERMICE AVS - PT 14 AVS

159890

1,00

91.504,52

209

REȚELE TERMICE B1-B6 AVS - PT 14 AVS

159668

1,00

370.490,93

210

REȚELE TERMICE BL.20A - PT 11 MARASTI

159644

1,00

780.692,05

211

REȚELE TERMICE BL.30 MARASTI - PT 12 MARASTI

159653

1,00

62.509,45

212

REȚELE TERMICE BL.5B.Y7 - PT 11 MARASTI

159646

1,00

580.393,03

213

REȚELE TERMICE BL.6 MARASTI - PT 12 MARASTI

159649

1,00

637.008,48

214

REȚELE TERMICE BL.9B MARASTI - PT 8 MARASTI

159740

1,00

37.029,91

215

REȚELE TERMICE BL.A1 MANASTUR - CT 6 MANASTUR

159572

1,00

17.678,59

216

REȚELE TERMICE BL.AP1-AP3 - PT 9 MARASTI

159745

1,00

98.933,17

217

REȚELE TERMICE BL.B1 ,B2,P13,P14 - PT 4 PATA

159721

1,00

506.446,06

218

REȚELE TERMICE BL.C10 - PT 17 MARASTI

159682

1,00

166.182,69

219

REȚELE TERMICE BL.D3-D12 - PT 16 MARASTI

159677

1,00

410.325,48

220

REȚELE TERMICE BL.G1 M.VITEAZ - CT P-TA M.VITEAZUL

159620

1,00

18.444,53

221

REȚELE TERMICE BL.M3-M5 MARASTI - PT 7 MARASTI

159735

1,00

237.148,26

222

REȚELE TERMICE BL.P16.P17 PATA - PT 4 PATA

159726

1,00

165.288,51

223

REȚELE TERMICE BL.P6-P9 MANAS-CT PLOPILOR-PT SESUL

159622

1,00

377,45

224

REȚELE TERMICE BL.V17 - PT 2 AVN

159692

1,00

192.958,44

225

REȚELE TERMICE BL.X9 MARASTI - PT 26 MARASTI

159703

1,00

87.300,88

226

REȚELE TERMICE BL.Y13 MARASTI - PT 11 MARASTI

159648

1,00

28.400,03

227

REȚELE TERMICE BL.Y3-Y6 - PT 11 MARASTI

159641

1,00

321.405,64

228

REȚELE TERMICE BL.Y9 MARASTI - PT 11 MARASTI

159647

1,00

168.378,29

229

REȚELE TERMICE BRATES 2 - CT 26 MANASTUR

159544

1,00

103.524,51

230

REȚELE TERMICE BUCEGI 17 - CT 16 MANASTUR

159523

1,00

32.996,27

231

REȚELE TERMICE C1 AVN - PT 4 AVN

159718

1,00

49.643,67

232

REȚELE TERMICE C10 MARASTI - PT 17 MARASTI

159684

1,00

140.042,37

233

REȚELE TERMICE C1-D1-D3 - PT 2 PATA

159898

1,00

56.961,37

234

REȚELE TERMICE C2-C10 - PT 17 MARASTI

159681

1,00

797.947,71

235

REȚELE TERMICE CALVARIA M1-M6 - PT CALVARIA

159748

1,00

330.126,37

236

REȚELE TERMICE CERNEI - PT CERNEI

159907

1,00

4.572,47

237

REȚELE TERMICE CIORTEA 2 - CT 18 MANASTUR

159525

1,00

12.431,69

238

REȚELE TERMICE CIPARIU - PT CIPARIU

159754

1,00

858.364,69

239

REȚELE TERMICE CIPARIU BL.IA.B - PT CIPARIU

159755

1,00

355.934,19

240

REȚELE TERMICE COJOCNEI 21 - PT 4 AVN

159716

1,00

126.848,40

241

REȚELE TERMICE CRINULUI L7-L3 - PT 8 MARASTI

159906

1,00

150.706,63

242

REȚELE TERMICE CUZA VODĂ - CT CUZA VODĂ

159603

1,00

336.268,24

243

REȚELE TERMICE D20 MARASTI - PT 16 MARASTI

159678

1,00

88,53

244

REȚELE TERMICE D3-D18 - PT 16 MARASTI

159894

1,00

956.894,50

245

REȚELE TERMICE DONATH BL.P1 - CT 6 GRIGORESCU

159569

1,00

221.216,25

246

REȚELE TERMICE FINTINELE - CT 5 GRIGORESCU

159561

1,00

123.399,70

247

REȚELE TERMICE FLORESTI 87 - CT 20 MANASTUR

159533

1,00

149.882,94

248

REȚELE TERMICE GOVORA - CT GOVORA

159612

1,00

22.712,36

249

REȚELE TERMICE GRIGORESCU - CT 11 GRIGORESCU

159877

1,00

221.785,17

250

REȚELE TERMICE GRIGORESCU - CT 4 GRIGORESCU

159556

1,00

241.493,57

251

REȚELE TERMICE l-J-K-L AVS - PT 15 AVS

159891

1,00

152.547,22

252

REȚELE TERMICE INCINTA CTZ - CTZ

159626

1,00

114.935,82

253

REȚELE TERMICE ION MEȘTER 6 - CT 24 MANASTUR

159540

1,00

204.965,82

254

REȚELE TERMICE ISLAZULUI 18 - CT 23 MANASTUR

159539

1,00

101.491,61

255

REȚELE TERMICE LA BLOC 2B MARASTI - PT 9 MARASTI

159744

1,00

161.082,88

256

REȚELE TERMICE LUCEAFĂRULUI 6 - CT 4 ZORILOR

159558

1,00

953.863,74

257

REȚELE TERMICE M.VITEAZUL 11 - CT P-TA M.VITEAZUL

159619

1,00

235,54

258

REȚELE TERMICE MANASTUR EL 1-2 - CT 12 MANASTUR

159515

1,00

2.658,55

259

REȚELE TERMICE MANASTUR MN 1-2 - CT 26 MANASTUR

159545

1,00

81.635,89

260

REȚELE TERMICE MARASTI - PT 2 MARASTI

159897

1,00

9.252,74

261

REȚELE TERMICE MARASTI - PT 12 MARASTI

159651

1,00

166.200,74

262

REȚELE TERMICE MARASTI - PT 2 MARASTI

159694

1,00

54.184,05

263

REȚELE TERMICE MARASTI II - PT 2 MARASTI

159696

1,00

177.090,89

264

REȚELE TERMICE MARASTI II/3C - PT 10 MARASTI

159640

1,00

509.881,64

265

REȚELE TERMICE MARASTI ll/lll C - PT 10 MARASTI

159639

1,00

327.916,29

266

REȚELE TERMICE MEHEDINȚI 73 - CT 13 MANASTUR

159518

1,00

46.710,54

267

REȚELE TERMICE MOGOSOAIA 4 - CT 22 MANASTUR

159535

1,00

293.409,99

268

REȚELE TERMICE MOLDOVEANU 6 - CT 14 MANASTUR

159878

1,00

53.144,36

269

REȚELE TERMICE MUSCEL 18 - CT A. FRANCE

159593

1,00

64.398,06

270

REȚELE TERMICE NIRAJULUI - PT 13 AVS

159660

1,00

753.829,53

271

REȚELE TERMICE P18-P20 PATA - PT 4 PATA

159730

1,00

228.998,97

272

REȚELE TERMICE PLOPILOR - CT PLOPILOR-PT SESULUI

159623

1,00

111.247,53

273

REȚELE TERMICE P-TA ABATOR - CT P-TA ABATOR

159618

1,00

676,36

274

REȚELE TERMICE RETEZAT 5 - CT 12 MANASTUR

159516

1,00

38.947,76

275

REȚELE TERMICE RUCAR 2-4 - CT 2 MANASTUR

159528

1,00

118.324,62

276

REȚELE TERMICE S11-S23 - PT 15 AVS

159893

1,00

56.499,95

277

REȚELE TERMICE S2,S3 PATA - PT 4 PATA

159731

1,00

56.666,95

278

REȚELE TERMICE S3 AVS - PT 14 AVS

159666

1,00

39.991,60

279

REȚELE TERMICE TABEREI - CT TABEREI

159624

1,00

190.408,48

280

REȚELE TERMICE TRASCAULUI 2 - CT 2 ZORILOR

159531

1,00

201.643,90

281

REȚELE TERMICE TROTUSULUI 4 - PT 3 MARASTI

159901

1,00

281.681,48

282

REȚELE TERMICE TULCEA 27- PT15AVS

159672

1,00

12.651,09

283

REȚELE TERMICE TULCEA 27- PT15AVS

159892

1,00

414.493,91

284

REȚELE TERMICE VIDRARU 8 - CT 15 MANASTUR

159522

1,00

88.177,60

285

REȚELE TERMICE VLAHUTA 26 - CT 10 GRIGORESCU

159875

1,00

53.836,08

286

REȚELE TERMICE X1 MARASTI - PT 26 MARASTI

159704

1,00

219.948,96

287

REȚELE TERMICE X2 , X3 MARASTI - PT 26 MARASTI

159702

1,00

189.333,64

288

REȚELE TERMICE Y1 MARASTI - PT 2 MARASTI

159698

1,00

203.362,97

289

REȚELE TERMICE Y5 MARASTI - PT 2 MARASTI

159699

1,00

122.206,31

290

REȚELE TERMICE ZORILOR TATRA 4 - CT 3 ZORILOR

159552

1,00

314.714,80

291

REȚELE TERMOFICARE V2-V22 - PT 5 AVS

159734

1,00

298.504,26

292

REȚELE TERMOFICARE V2-V22 - PT 5 AVS

159733

1,00

789.288,61

293

TERMOFICARE AUREL VLAICU NORD - PT 4 AVN

159717

1,00

761.682,45

294

TERMOFICARE MARASTI - RAF

159909

1,00

733.513,00

295

VANA REGLAJ RAF DN200 L.ROSU 5 - PT 9 MARASTI

2411702

1,00

12.589,48

296

VANA REGLAJ RAF DN200 L.ROSU 5 - PT 9 MARASTI

2411701

1,00

12.589,48

297

VANA REGLAJ RAF DN250 CG.TRANSP. - PT VENUS

2411704

1,00

20.522,28

298

VANA REGLAJ RAF DN250 CG.TRANSP. - PT VENUS

2411703

1,00

20.522,27

299

VANA REGLAJ RAF DN500 C.PAINII - CTZ

2411700

1,00

75.339,13

Valoare Totala

61.154.377,90

 • III. PUNCTE TERMICE - RAT LA DATA DE 31.12.2018

  Nr. Crt.

  Denumire bunuri

  Nr. de inv.

  Buc.

  Valoarea de inventar

  1

  ALEE DIN BETON - 225MP - CT GOVORA

  159933

  1,00

  22.794,79

  2

  CABINA CARBID CU SUPORT BUTOI - PT TABEREI

  159816

  1,00

  64,93

  3

  COMPRESOR AER ECR - PT CALVARIA

  2408540

  1,00

  93,23

  4

  COMPRESOR AER ECR - PT GOVORA

  2408602

  1,00

  7,32

  5

  COMPRESOR AER ECR - PT TABEREI

  2408646

  1,00

  95,57

  6

  COMPRESOR AER ECR - PT VENUS

  2408664

  1,00

  11,91

  7

  CONDUCTE GAZ -CT BABA NOVAC

  159932

  1,00

  99.496,29

  8

  CONTAINER PEREȚI DUBLI PIFATI - PT VENUS

  168815

  1,00

  40.645,82

  9

  CONTOR APA ADAOS DN 32(5/4) - PT SESULUI

  2408627

  1,00

  20,08

  10

  CONTOR PT APA RECE DN 100 - PT 28 MARASTI

  2408369

  1,00

  78,06

  11

  CORP CLĂDIRE - PT 1 AVN

  159776

  1,00

  158.222,27

  12

  CORP CLĂDIRE - PT 1 MARASTI

  159777

  1,00

  142.605,36

  13

  CORP CLĂDIRE - PT 1 PATA

  159779

  1,00

  162.701,50

  14

  CORP CLĂDIRE - PT 10 MARASTI

  159780

  1,00

  155.566,42

  15

  CORP CLĂDIRE - PT 11 MARASTI

  159781

  1,00

  275.522,41

  16

  CORP CLĂDIRE - PT 12 MARASTI

  159782

  1,00

  202.500,89

  17

  CORP CLĂDIRE - PT 13 AVS

  159913

  1,00

  590.190,01

  18

  CORP CLĂDIRE - PT 14 AVS

  159784

  1,00

  141.804,72

  19

  CORP CLĂDIRE - PT 15 AVS

  159785

  1,00

  186.584,63

  20

  CORP CLĂDIRE - PT 16 MARASTI

  159786

  1,00

  678.878,74

  21

  CORP CLĂDIRE - PT 17 MARASTI

  159787

  1,00

  678.878,74

  22

  CORP CLĂDIRE - PT 18 MARASTI

  159788

  1,00

  121.331,31

  23

  CORP CLĂDIRE - PT 2 AVN

  159789

  1,00

  136.391,07

  24

  CORP CLĂDIRE - PT 2 MARASTI

  159790

  1,00

  220.800,27

  25

  CORP CLĂDIRE - PT 2 PATA

  159791

  1,00

  175.873,59

  26

  CORP CLĂDIRE - PT 26 MARASTI

  159792

  1,00

  423.013,50

  27

  CORP CLĂDIRE - PT 27 MARASTI

  159793

  1,00

  78.283,11

  28

  CORP CLĂDIRE - PT 28 MARASTI

  159794

  1,00

  265.869,37

  29

  CORP CLĂDIRE - PT 3 AVN

  159795

  1,00

  133.891,06

  30

  CORP CLĂDIRE - PT 3 MARASTI

  159796

  1,00

  142.073,55

  31

  CORP CLĂDIRE - PT 3 PATA

  159800

  1,00

  193.822,97

  32

  CORP CLĂDIRE - PT 4 AVN

  159801

  1,00

  107.976,10

  33

  CORP CLĂDIRE - PT 4 PATA

  159802

  1,00

  202.852,84

  34

  CORP CLĂDIRE - PT 5 AVS

  159804

  1,00

  179.635,92

  35

  CORP CLĂDIRE - PT 7 MARASTI

  159805

  1,00

  142.073,55

  36

  CORP CLĂDIRE - PT 8 MARASTI

  159806

  1,00

  139.470,30

  37

  CORP CLĂDIRE - PT 9 MARASTI

  159807

  1,00

  72.901,39

  38

  CORP CLĂDIRE - PT BABA NOVAC

  159808

  1,00

  530.538,95

  39

  CORP CLĂDIRE - PT CALVARIA

  159809

  1,00

  118.057,94

  40

  CORP CLĂDIRE - PT CERNEI

  159810

  1,00

  108.334,55

  41

  CORP CLĂDIRE - PT CIPARIU

  159811

  1,00

  210.746,36

  42

  CORP CLĂDIRE - PT CUZA VODĂ

  159812

  1,00

  34.449,39

  43

  CORP CLĂDIRE - PT GOVORA

  159813

  1,00

  84.442,31

  44

  CORP CLĂDIRE - PT SESULUI

  159814

  1,00

  698.171,62

  45

  CORP CLĂDIRE - PT TABEREI

  159815

  1,00

  611.712,42

  46

  DEPOZIT CARBURANȚI MARASTI - PT 9 MARASTI

  2408514

  1,00

  952,38

  47

  DRUMURI, ALEI - CT 27 MANASTUR

  159931

  1,00

  19.364,97

  48

  DRUMURI,ALEI - CT 27 MANASTUR

  159930

  1,00

  54.508,51

  49

  ELECTROCOMPRESOR ECR - PT SESULUI

  2408620

  1,00

  198,13

  50

  ELECTROP. GRUNDFOS LP 100 - PT SESULUI

  2408632

  1,00

  1.337,73

  51

  ELECTROP. GRUNDFOS LP 100 - PT SESULUI

  2408633

  1,00

  1.337,73

  52

  ELECTROP. GRUNDFOS LP 65/125 - PT CALVARIA

  2408561

  1,00

  647,81

  53

  ELECTROP. GRUNDFOS UPC 50-120 - PT CALVARIA

  2408563

  1,00

  560,61

  54

  ELECTROP. GRUNDFOS UPC 50-120 - PT CALVARIA

  2408562

  1,00

  560,61

  55

  ELECTROPOMPA CIRC. WILO DL50/110 - PT GOVORA

  2409026

  1,00

  2.930,48

  56

  ELECTROPOMPA CIRC. WILO DL50/110 - PT SESULUI

  2409028

  1,00

  4.382,97

  57

  ELECTROPOMPA CIRC. WILO DPL32/130 - PT SESULUI

  2409029

  1,00

  3.021,64

  58

  ELECTROPOMPA CIRCC. WILO DL40/170 - PT TABEREI

  2409036

  1,00

  3.786,23

  59

  ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC - PT 11 MARASTI

  2408753

  1,00

  12.901,08

  60

  ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC - PT 11 MARASTI

  2408752

  1,00

  12.901,08

  61

  ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC - PT 3 AVN

  2408909

  1,00

  12.779,29

  62

  ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC - PT 3 AVN

  2408908

  1,00

  12.779,29

  63

  ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC - PT 4 AVN

  2408940

  1,00

  13.018,75

  64

  ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC - PT 4 AVN

  2408941

  1,00

  13.018,75

  65

  ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC - PT 5 AVS

  2408961

  1,00

  12.923,34

  66

  ELECTROPOMPA CLME 150-242 INC - PT 5 AVS

  2408962

  1,00

  12.923,34

  67

  ELECTROPOMPA DUBLA REC. UPSD - PT 1 MARASTI

  2408716

  1,00

  2.281,82

  68

  ELECTROPOMPA GRUNDFOS LP 65 - PT CERNEI

  2408575

  1,00

  245,71

  69

  ELECTROPOMPA GRUNDFOS LP 65 - PT CERNEI

  2408574

  1,00

  245,71

  70

  ELECTROPOMPA INC. WILO IL-E 100/5 - PT TABEREI

  2409035

  1,00

  14.358,85

  71

  ELECTROPOMPA INC. WILO IL-E 100/5 - PT TABEREI

  2409034

  1,00

  14.358,85

  72

  ELECTROPOMPA INC. WILO IL-E100/5 - PT CALAVARIA

  2409000

  1,00

  14.652,94

  73

  ELECTROPOMPA INC. WILO IL-E100/5 - PT CALAVARIA

  2408999

  1,00

  14.652,94

  74

  ELECTROPOMPA INJ.WILLO BL 100/200 - PT 2 PATA

  2413463

  1,00

  5.479,21

  75

  ELECTROPOMPA INJ.WILLO DL-50/110 - PT VENUS

  2413466

  1,00

  8.563,00

  76

  ELECTROPOMPA INJ.WILLO IL-E100/5 - PT 26 MARASTI

  2413462

  1,00

  5.479,21

  77

  ELECTROPOMPA INJ.WILLO IL-E150/2-15 - PT VENUS

  2413464

  1,00

  21.297,00

  78

  ELECTROPOMPA INJ.WILLO IL-E150/2-15 - PT VENUS

  2413465

  1,00

  21.297,00

  79

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 16 MARASTI

  2408821

  1,00

  8.093,13

  80

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 16 MARASTI

  2408820

  1,00

  8.093,13

  81

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 16 MARASTI

  2408819

  1,00

  8.093,13

  82

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 18 MARASTI

  2408845

  1,00

  8.065,05

  83

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 18 MARASTI

  2408844

  1,00

  8.065,05

  84

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 2 AVN

  2408851

  1,00

  7.762,04

  85

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 2 AVN

  2408853

  1,00

  7.762,04

  86

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 2 AVN

  2408852

  1,00

  7.762,04

  87

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 8 MARASTI

  2408984

  1,00

  7.836,74

  88

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 8 MARASTI

  2408983

  1,00

  7.836,74

  89

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 8 MARASTI

  2408985

  1,00

  7.836,74

  90

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 9 MARASTI

  2408993

  1,00

  9.088,07

  91

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 9 MARASTI

  2408992

  1,00

  9.088,07

  92

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/180 INC - PT 9 MARASTI

  2408994

  1,00

  9.088,07

  93

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 1 AVN

  2409042

  1,00

  8.182,08

  94

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 1 AVN

  2408710

  1,00

  8.182,08

  95

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 17 MARASTI

  2408831

  1,00

  8.420,17

  96

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 17 MARASTI

  2408830

  1,00

  8.420,17

  97

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 28 MARASTI

  2408900

  1,00

  8.060,02

  98

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 28 MARASTI

  2408899

  1,00

  8.060,02

  99

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 3 MARASTI

  2408916

  1,00

  8.199,61

  100

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 3 MARASTI

  2408915

  1,00

  8.199,61

  101

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 7 MARASTI

  2408970

  1,00

  8.207,34

  102

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 7 MARASTI

  2408971

  1,00

  8.207,34

  103

  ELECTROPOMPA NBE 100-200/200 INC - PT 7 MARASTI

  2408972

  1,00

  8.207,34

  104

  ELECTROPOMPA NBE 50-200/219 INC - PT 27 MARASTI

  2408891

  1,00

  6.231,45

  105

  ELECTROPOMPA NBE 50-200/219 INC - PT 27 MARASTI

  2408892

  1,00

  6.231,45

  106

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/127 INC - PT 14 AVS

  2408792

  1,00

  7.320,86

  107

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/127 INC - PT 14 AVS

  2408793

  1,00

  7.320,86

  108

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/127 INC - PT 14 AVS

  2408794

  1,00

  7.320,86

  109

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC - PT 1 MARASTI

  2408718

  1,00

  7.727,33

  110

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC - PT 1 MARASTI

  2408719

  1,00

  7.727,33

  111

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC - PT 13 AVS

  2408777

  1,00

  7.916,33

  112

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC - PT 13 AVS

  2408778

  1,00

  7.916,33

  113

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC - PT 13 AVS

  2408779

  1,00

  7.916,33

  114

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC - PT 2 MARASTI

  2408862

  1,00

  8.967,64

  115

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC - PT 2 MARASTI

  2408860

  1,00

  8.967,64

  116

  ELECTROPOMPA NBE 65-125/137 INC - PT 2 MARASTI

  2408861

  1,00

  8.967,64

  117

  ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC - PT 26 MARASTI

  2408883

  1,00

  7.847,48

  118

  ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC - PT 26 MARASTI

  2408882

  1,00

  7.847,48

  119

  ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC - PT CERNEI

  2409003

  1,00

  7.431,55

  120

  ELECTROPOMPA NBE 80-200/200 INC - PT CERNEI

  2409004

  1,00

  7.431,55

  121

  ELECTROPOMPA NBE65-125/137 INC - PT 12 MARASTI

  2408766

  1,00

  7.880,13

  122

  ELECTROPOMPA NBE65-125/137 INC - PT 12 MARASTI

  2408767

  1,00

  7.880,13

  123

  ELECTROPOMPA NBE65-125/137 INC - PT 12 MARASTI

  2408765

  1,00

  7.880,13

  124

  ELECTROPOMPA POES 50X4,S 96717 - PT SESULUI

  2408635

  1,00

  387,50

  125

  ELECTROPOMPA POES 50X4,S 96726 - PT SESULUI

  2408636

  1,00

  387,50

  126

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F - PT 13 AVS

  2408776

  1,00

  1.792,37

  127

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F - PT 18 MARASTI

  2408842

  1,00

  1.724,05

  128

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F - PT 27 MARASTI

  2408890

  1,00

  1.778,17

  129

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F - PT 5 AVS

  2408959

  1,00

  1.905,31

  130

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 32-120F - PT 8 MARASTI

  2408982

  1,00

  1.609,89

  131

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F - PT 13 AVS

  2408775

  1,00

  2.019,18

  132

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F - PT 16 MARASTI

  2408817

  1,00

  2.003,39

  133

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F - PT 16 MARASTI

  2408818

  1,00

  2.003,39

  134

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F - PT 18 MARASTI

  2408843

  1,00

  1.937,46

  135

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F - PT 26 MARASTI

  2408881

  1,00

  2.419,35

  136

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 40-120F - PT 9 MARASTI

  2408991

  1,00

  1.912,01

  137

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F - PT 1 AVN

  2408709

  1,00

  2.215,59

  138

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F - PT 17 MARASTI

  2408829

  1,00

  2.629,62

  139

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F - PT 2 AVN

  2408850

  1,00

  2.245,61

  140

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F - PT 28 MARASTI

  2408898

  1,00

  2.434,03

  141

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-120F - PT 5 AVS

  2408960

  1,00

  2.451,10

  142

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 50-180F - PT 9 MARASTI

  2408990

  1,00

  2.497,32

  143

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F - PT 11 MARASTI

  2408751

  1,00

  2.706,49

  144

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F - PT 12 MARASTI

  2408764

  1,00

  2.669,17

  145

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F - PT 14 AVS

  2408791

  1,00

  3.059,54

  146

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F - PT 2 MARASTI

  2408859

  1,00

  2.734,21

  147

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 65-120F - PT 3 MARASTI

  2408914

  1,00

  2.808,48

  148

  ELECTROPOMPA REC. UPSD 80-120F - PT 4 AVN

  2408939

  1,00

  3.838,94

  149

  ELECTROPOMPA REC.UPSD 32-120F - PT 1 AVN

  2408708

  1,00

  1.669,80

  150

  ELECTROPOMPA REC.UPSD 32-120F - PT 3 AVN

  2408907

  1,00

  1.690,64

  151

  ELECTROPOMPA REC.UPSD 32-120F - PT 7 MARASTI

  2408968

  1,00

  1.634,65

  152

  ELECTROPOMPA REC.UPSD 50-120F - PT 2 MARASTI

  2408858

  1,00

  2.334,77

  153

  ELECTROPOMPA REC.UPSD 50-120F - PT 3 AVN

  2408906

  1,00

  2.236,42

  154

  ELECTROPOMPA REC.UPSD 65-120F - PT 7 MARASTI

  2408969

  1,00

  2.660,26

  155

  ELECTROPOMPA WILO DL 40 - PT 2 AVN

  2408849

  1,00

  2.066,04

  156

  ELECTROPOMPA WILO DPL 80 - PT 8 MARASTI

  2408981

  1,00

  2.098,74

  157

  ELECTROPOMPA WILO PN 65/140 - PT SESULUI

  2408639

  1,00

  1.214,01

  158

  ELECTROPOMPA WILO PN 65/140 - PT SESULUI

  2408638

  1,00

  1.214,01

  159

  ELECTROPOMPA WILO PN 80/250 - PT SESULUI

  2408641

  1,00

  2.519,97

  160

  ELECTROPOMPA WILO PN 80/250 - PT SESULUI

  2408640

  1,00

  2.519,97

  161

  ELECTROVANA 2 CAI DN50 DANFOSS - PT VENUS

  2413472

  1,00

  2.667,74

  162

  ELECTROVANA 2 CAI DN50 DANFOSS - PT VENUS

  2413473

  1,00

  2.667,74

  163

  ELECTROVANA 2 CAI DN65+SERVOMOT. - PT VENUS

  2413470

  1,00

  3.201,28

  164

  ELECTROVANA 2 CAI DN65+SERVOMOT. - PT VENUS

  2413471

  1,00

  3.201,28

  165

  FILTRU IMPURITĂȚI DN 150 - PT 27 MARASTI

  2408335

  1,00

  11,42

  166

  FILTRU IMPURITĂȚI FFS DN 250 - PT SESULUI

  2408634

  1,00

  150,12

  167

  FILTRU IMPURITĂȚI PN 16 DN 150 - PT TABEREI

  2408651

  1,00

  12,92

  168

  FILTRU IMPURITĂȚI PN 16 DN 150 - PT TABEREI

  2408652

  1,00

  12,92

  169

  FILTRU IMPURITĂȚI PN 16 DN 300 - PT TABEREI

  2408653

  1,00

  38,03

  170

  INST. COMPENS. A PUTERI REACTIVE - PT CALVARIA

  2408564

  1,00

  678,94

  171

  INST. COMPENS. A PUTERI REACTIVE - PT GOVORA

  2408610

  1,00

  682,65

  172

  INST. COMPENS. A PUTERI REACTIVE - PT SESULUI

  2408642

  1,00

  676,91

  173

  INST. COMPENS. A PUTERI REACTIVE - PT TABEREI

  2408663

  1,00

  669,23

  174

  INST. DE AUTOMATIZ. A PROC. TH. - PT TABEREI

  2408662

  1,00

  1.318,25

  175

  INST. DE AUTOMATIZ. A PROC.TH. - PT 28 MARASTI

  2408370

  1,00

  2.059,24

  176

  INST. DE AUTOMATIZ. A PROCES TH - PT SESULUI

  2408637

  1,00

  350,93

  177

  INST. DE AUTOMATIZARE CT - PT GOVORA

  2408609

  1,00

  2.430,81

  178

  INST.DE AUTOMATIZ. A PROC.TH. - PT CALVARIA

  2408559

  1,00

  1.592,90

  179

  INST.ELECTRICA+AUTOMATIZARE - PT VENUS

  168818

  1,00

  51.013,52

  180

  INST.TERMICA INT.L.ROMULUS LADEA DOROB. 56

  168998

  1,00

  93.358,86

  181

  INST.TERMICA INT.L.ROMULUS LADEA DOROB.72 - PT 11 MARASTI

  168997

  1,00

  859.288,22

  182

  INSTAL. EL. INTER. - PT SESULUI

  2408612

  1,00

  469,34

  183

  INSTALAȚIE AUTOMATIZARE PT - PT 1 AVN

  2408678

  1,00

  17.370,05

  184

  INSTALAȚIE DE ALARMA - PT TABEREI

  3639315

  1,00

  2.352,43

  185

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 1 MARASTI

  2408680

  1,00

  17.482,37

  186

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 1 PATA

  2408129

  1,00

  7.909,49

  187

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 10 MARASTI

  2408682

  1,00

  19.454,65

  188

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 11 MARASTI

  2408683

  1,00

  17.496,61

  189

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 12 MARASTI

  2408169

  1,00

  7.165,32

  190

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 13 AVS

  2408684

  1,00

  19.167,82

  191

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 14 AVS

  2408685

  1,00

  18.324,77

  192

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 15 AVS

  2408686

  1,00

  23.718,83

  193

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 16 MARASTI

  2408234

  1,00

  6.274,75

  194

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 17 MARASTI

  2408244

  1,00

  6.149,73

  195

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 18 MARASTI

  2408687

  1,00

  16.300,60

  196

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 2 AVN

  2408688

  1,00

  19.369,12

  197

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 2 MARASTI

  2408689

  1,00

  20.341,05

  198

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 2 PATA

  2408690

  1,00

  13.425,38

  199

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 26 MARASTI

  2408691

  1,00

  13.808,15

  200

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 27 MARASTI

  2408692

  1,00

  13.272,16

  201

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 28 MARASTI

  2408376

  1,00

  8.780,55

  202

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 3 AVN

  2408693

  1,00

  21.553,49

  203

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 3 MARASTI

  2408694

  1,00

  17.293,25

  204

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 3 PATA

  2408695

  1,00

  19.326,45

  205

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 4 AVN

  2408698

  1,00

  23.891,14

  206

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 4 PATA

  2408700

  1,00

  18.101,56

  207

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 5 AVS

  2408701

  1,00

  17.335,07

  208

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 7 MARASTI

  2408702

  1,00

  21.104,03

  209

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 8 MARASTI

  2408703

  1,00

  21.359,62

  210

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT 9 MARASTI

  2408704

  1,00

  21.147,58

  211

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT CERNEI

  2408705

  1,00

  20.665,23

  212

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT CIPARIU

  2408706

  1,00

  13.430,04

  213

  INSTALAȚIE DE AUTOMATIZARE PT - PT VENUS

  2408665

  1,00

  6.742,14

  214

  INSTALAȚIE ELECTR. INTERIOARA - PT GOVORA

  2408604

  1,00

  35,02

  215

  INSTALAȚIE ELECTR. INTERIOARA - PT TABEREI

  2408648

  1,00

  649,30

  216

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 18 MARASTI

  2408847

  1,00

  9.327,95

  217

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 1 AVN

  2408713

  1,00

  8.787,97

  218

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 1 MARASTI

  2408721

  1,00

  9.114,63

  219

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 1 PATA

  2408735

  1,00

  10.016,43

  220

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 10 MARASTI

  2408746

  1,00

  9.490,49

  221

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 11 MARASTI

  2408758

  1,00

  9.651,31

  222

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 12 MARASTI

  2408772

  1,00

  9.758,10

  223

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 13 AVS

  2408783

  1,00

  9.585,19

  224

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 14 AVS

  2408796

  1,00

  9.783,44

  225

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 15 AVS

  2408811

  1,00

  10.100,86

  226

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 16 MARASTI

  2408827

  1,00

  10.000,33

  227

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 17 MARASTI

  2408835

  1,00

  8.233,85

  228

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 2 AVN

  2408856

  1,00

  10.054,93

  229

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 2 MARASTI

  2408866

  1,00

  10.309,79

  230

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 2 PATA

  2408876

  1,00

  8.419,07

  231

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 26 MARASTI

  2408886

  1,00

  8.781,93

  232

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 27 MARASTI

  2408894

  1,00

  7.809,82

  233

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 28 MARASTI

  2408902

  1,00

  8.328,18

  234

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 3 AVN

  2408912

  1,00

  9.417,44

  235

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 3 MARASTI

  2408920

  1,00

  9.193,53

  236

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 3 PATA

  2408934

  1,00

  9.872,47

  237

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 4 AVN

  2408944

  1,00

  8.624,90

  238

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 4 PATA

  2408955

  1,00

  9.709,47

  239

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 5 AVS

  2408965

  1,00

  9.110,76

  240

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 7 MARASTI

  2408976

  1,00

  9.909,65

  241

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 8 MARASTI

  2408987

  1,00

  9.770,34

  242

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT 9 MARASTI

  2408996

  1,00

  9.392,98

  243

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT CERNEI

  2409006

  1,00

  2.252,44

  244

  INSTALAȚIE ELECTRICA INT. - PT CIPARIU

  2409016

  1,00

  8.876,36

  245

  INSTALAȚIE ELECTRICA INTERIOARA - PT CALVARIA

  2408543

  1,00

  470,13

  246

  INSTALAȚIE SANITARA - PT VENUS

  168817

  1,00

  22.037,88

  247

  INSTALAȚIE TEH. INTERIOARA - PT SESULUI

  2408611

  1,00

  1.079,51

  248

  INSTALAȚIE TEHN. INTERIOARA - PT CUZA VODĂ

  2408599

  1,00

  4.504,50

  249

  INSTALAȚIE TEHN. INTERIOARA - PT GOVORA

  2408603

  1,00

  257,14

  250

  INSTALAȚIE TEHN. INTERIOARA - PT TABEREI

  2408647

  1,00

  1.668,82

  251

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 1 AVN

  2408712

  1,00

  24.328,56

  252

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 1 MARASTI

  2408720

  1,00

  11.683,52

  253

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 1 PATA

  2408734

  1,00

  31.188,96

  254

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 10 MARASTI

  2408745

  1,00

  28.035,57

  255

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 11 MARASTI

  2408757

  1,00

  40.027,85

  256

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 12 MARASTI

  2408771

  1,00

  39.756,03

  257

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 13 AVS

  2408782

  1,00

  31.643,97

  258

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 14 AVS

  2408795

  1,00

  20.172,71

  259

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 15 AVS

  2408810

  1,00

  59.141,76

  260

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 16 MARASTI

  2408826

  1,00

  15.553,18

  261

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 17 MARASTI

  2408834

  1,00

  12.344,55

  262

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 18 MARASTI

  2408846

  1,00

  15.335,74

  263

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 2 AVN

  2408855

  1,00

  19.043,73

  264

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 2 MARASTI

  2408865

  1,00

  17.030,19

  265

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 2 PATA

  2408875

  1,00

  20.129,81

  266

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 26 MARASTI

  2408885

  1,00

  10.533,14

  267

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 27 MARASTI

  2408893

  1,00

  18.926,59

  268

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 28 MARASTI

  2408901

  1,00

  19.937,42

  269

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 3 AVN

  2408911

  1,00

  32.982,17

  270

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 3 MARASTI

  2408919

  1,00

  12.072,42

  271

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 3 PATA

  2408933

  1,00

  39.105,35

  272

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 4 AVN

  2408943

  1,00

  26.489,45

  273

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 4 PATA

  2408954

  1,00

  25.270,18

  274

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 5 AVS

  2408964

  1,00

  22.810,80

  275

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 7 MARASTI

  2408975

  1,00

  24.571,95

  276

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 8 MARASTI

  2408986

  1,00

  10.186,19

  277

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT 9 MARASTI

  2408995

  1,00

  14.464,50

  278

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT CERNEI

  2409005

  1,00

  14.932,62

  279

  INSTALAȚIE TEHNICA INT. - PT CIPARIU

  2409017

  1,00

  24.477,67

  280

  INSTALAȚIE TEHNICA INTERIOARA - PT CALVARIA

  2408542

  1,00

  1.096,80

  281

  NSTALATIE TERMICA - PT VENUS

  168816

  1,00

  159.838,23

  282

  MODERNIZ. INSTAL TEHN. INTER. - PT SESULUI

  2408626

  1,00

  9.008,99

  283

  MODERNIZARE/AUTOMATIZARE - PT CUZA VODĂ

  2409019

  1,00

  226.081,92

  284

  POMPA CIRC. WILO DL50/110-1,5/2 - PT SESULUI

  2409030

  1,00

  5.084,16

  285

  POMPA GRUNDFOS LP 65/125 - PT CALVARIA

  2408560

  1,00

  647,81

  286

  RECIPIENT ACUM. 5000L- PT SESULUI

  2408624

  1,00

  50,00

  287

  RECIPIENT ACUM. 5000L- PT SESULUI

  2408625

  1,00

  50,00

  288

  RECIPIENT ACUM. 5000L - PT 13 AVS

  2408784

  1,00

  3.816,25

  289

  RECIPIENT ACUM. 5000L - PT SESULUI

  2408623

  1,00

  57,98

  290

  RECIPIENT ACUM. AFL 1000L - PT 7 MARASTI

  2408978

  1,00

  4.519,20

  291

  RECIPIENT ACUM. V 2000 L - PT GOVORA

  2409024

  1,00

  10.585,92

  292

  RECIPIENT ACUM. V 5 MC - PT 9 MARASTI

  2408524

  1,00

  384,35

  293

  RECIPIENT ACUM. V 5 MC - PT 18 MARASTI

  2408251

  1,00

  383,92

  294

  RECIPIENT ACUM. V 5 MC - PT 18 MARASTI

  2408255

  1,00

  383,92

  295

  RECIPIENT ACUM. V 5 MC - PT 8 MARASTI

  2408502

  1,00

  429,36

  296

  RECIPIENT ACUM.AFL 2000 L - PT 2 MARASTI

  2408869

  1,00

  9.438,34

  297

  RECIPIENT ACUM.V 5 MC - PT 1 MARASTI

  2408110

  1,00

  337,12

  298

  RECIPIENT ACUMULARE 5000 L - PT 27 MARASTI

  2408344

  1,00

  9,55

  299

  RECIPIENT ACUMULARE 5000 L - PT 27 MARASTI

  2408343

  1,00

  9,55

  300

  RECIPIENT ACUMULARE 5000/6 - PT 28 MARASTI

  2408365

  1,00

  89,18

  301

  RECIPIENT ACUMULARE 5000/6 - PT 28 MARASTI

  2408364

  1,00

  89,18

  302

  RECIPIENT ACUMULARE 5000/6 - PT 28 MARASTI

  2408366

  1,00

  89,18

  303

  RECIPIENT ACUMULARE 5000/6 - PT 28 MARASTI

  2408361

  1,00

  102,59

  304

  RECIPIENT ACUMULARE 5000L,6BARI - PT GOVORA

  2409025

  1,00

  13.600,38

  305

  RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC - PT 5 AVS

  2408463

  1,00

  198,31

  306

  RECIPIENT ACUMULARE V 5 MC - PT CERNEI

  2408566

  1,00

  434,81

  307

  RECIPIENT HIDROFOR 5000/6 - PT 28 MARASTI

  2408368

  1,00

  142,93

  308

  RECIPIENT HIDROFOR 5000/6 - PT 28 MARASTI

  2408367

  1,00

  128,97

  309

  REZERVOR ACUM. V 5000 L - PT 3 AVN

  2408910

  1,00

  8.757,78

  310

  REZERVOR ACUM. V 5000 L - PT 2 MARASTI

  2408863

  1,00

  8.925,33

  311

  REZERVOR ACUM. V 5000 L - PT 2 MARASTI

  2408864

  1,00

  8.925,33

  312

  REZERVOR ACUM. V 5000 L - PT 26 MARASTI

  2408884

  1,00

  9.309,52

  313

  REZERVOR ACUM. V 5000 L - PT 3 MARASTI

  2408918

  1,00

  8.689,12

  314

  REZERVOR ACUM. V 5000 L - PT 3 MARASTI

  2408917

  1,00

  8.689,12

  315

  REZERVOR ACUM. V 5000 L - PT 7 MARASTI

  2408974

  1,00

  8.809,27

  316

  REZERVOR ACUM. V 5000 L - PT 7 MARASTI

  2408973

  1,00

  8.809,27

  317

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 1 AVN

  2408707

  1,00

  8.689,12

  318

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 11 MARASTI

  2408754

  1,00

  8.993,62

  319

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 11 MARASTI

  2408756

  1,00

  8.993,62

  320

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 11 MARASTI

  2408755

  1,00

  8.993,62

  321

  REZERVOR ACUM. V 5000L- PT 12 MARASTI

  2408768

  1,00

  8.798,38

  322

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 12 MARASTI

  2408769

  1,00

  8.798,38

  323

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 12 MARASTI

  2408770

  1,00

  8.798,38

  324

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 13 AVS

  2408781

  1,00

  9.080,74

  325

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 13 AVS

  2408780

  1,00

  9.080,74

  326

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 16 MARASTI

  2408823

  1,00

  8.876,87

  327

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 16 MARASTI

  2408822

  1,00

  8.876,87

  328

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 16 MARASTI

  2408824

  1,00

  8.876,87

  329

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 16 MARASTI

  2408825

  1,00

  8.876,87

  330

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 17 MARASTI

  2408833

  1,00

  8.992,45

  331

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 17 MARASTI

  2408832

  1,00

  8.992,45

  332

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 2 AVN

  2408854

  1,00

  9.025,39

  333

  REZERVOR ACUM. V 5000L - PT 4 AVN

  2408942

  1,00

  9.373,55

  334

  REZERVOR ACUM. V5000L - PT 1 AVN

  2409043

  1,00

  8.858,54

  335

  REZERVOR ACUMULARE 3150 - PT CALVARIA

  2408557

  1,00

  64,07

  336

  REZERVOR ACUMULARE 5000/6 - PT CALVARIA

  2408558

  1,00

  134,49

  337

  REZERVOR ACUMULARE V 5 MC - PT CALVARIA

  2408550

  1,00

  144,20

  338

  REZERVOR ACUMULARE V 5 MC - PT CALVARIA

  2408549

  1,00

  140,47

  339

  REZERVOR RA 5000/10 - PT TABEREI

  2408660

  1,00

  134,49

  340

  REZERVOR RA 5000/10 - PT TABEREI

  2408661

  1,00

  134,49

  341

  S.C.P SIGMA X 29 SCL 54 PLACI - PT 7 MARASTI

  2408489

  1,00

  934,62

  342

  S.C.P SIGMA X 29 SCL 54 PLACI - PT 7 MARASTI

  2408488

  1,00

  934,62

  343

  S.C.P SIGMA X 29 SCL 54 PLACI - PT 7 MARASTI

  2408490

  1,00

  934,62

  344

  S.C.P SIGMA X 29 SCL 54 PLACI - PT 7 MARASTI

  2408492

  1,00

  934,62

  345

  S.C.P SIGMA X 29 SCL 54 PLACI - PT 7 MARASTI

  2408491

  1,00

  934,62

  346

  S.C.P V 28 CH SST , S 685 - PT SESULUI

  2408628

  1,00

  2.329,59

  347

  S.C.P V 28 CH SST , S 687 - PT SESULUI

  2408630

  1,00

  2.329,59

  348

  S.C.P. PTA.C.M. 1.06 GCAL/H - PT 15 AVS

  2408219

  1,00

  630,57

  349

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI - PT 13 AVS

  2408188

  1,00

  934,62

  350

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI - PT 13 AVS

  2408185

  1,00

  934,62

  351

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI - PT 13 AVS

  2408186

  1,00

  934,62

  352

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 54 PLACI - PT 13 AVS

  2408187

  1,00

  934,62

  353

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 58 PLACI - PT 3 AVN

  2408390

  1,00

  975,76

  354

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 58 PLACI - PT 3 AVN

  2408389

  1,00

  975,76

  355

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 58 PLACI - PT 3 AVN

  2408392

  1,00

  975,76

  356

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 58 PLACI - PT 3 AVN

  2408391

  1,00

  975,76

  357

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 65 PLACI - PT 2 AVN

  2408273

  1,00

  1.045,43

  358

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 65 PLACI - PT 2 AVN

  2408274

  1,00

  1.045,43

  359

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 65 PLACI - PT 2 AVN

  2408276

  1,00

  1.045,43

  360

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 65 PLACI - PT 2 AVN

  2408275

  1,00

  1.045,43

  361

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI - PT 2 MARASTI

  2408302

  1,00

  1.058,05

  362

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI - PT 2 MARASTI

  2408300

  1,00

  1.058,05

  363

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI - PT 2 MARASTI

  2408299

  1,00

  1.058,05

  364

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI - PT 2 MARASTI

  2408298

  1,00

  1.058,05

  365

  S.C.P. SIGMA X 29 SCL 66 PLACI - PT 2 MARASTI

  2408301

  1,00

  693,40

  366

  S.C.P. TLX 150-16-61, S 2762 - PT 26 MARASTI

  2408878

  1,00

  4.009,12

  367

  S.C.P. TLX 150-16-61, S 2763 - PT 26 MARASTI

  2408879

  1,00

  4.009,12

  368

  S.C.P. TLX 150-16-61, S 2764 - PT 26 MARASTI

  2408880

  1,00

  4.009,12

  369

  S.C.P. TLX 250-16-39, S 2759 - PT 18 MARASTI

  2408838

  1,00

  6.494,64

  370

  S.C.P. TLX 250-16-39, S 2760 - PT 18 MARASTI

  2408839

  1,00

  6.494,64

  371

  S.C.P. TLX 250-16-39, S 2761 - PT 18 MARASTI

  2408840

  1,00

  6.494,64

  372

  S.C.P. TLX 250-16-41, S 2758 - PT 28 MARASTI

  2408897

  1,00

  6.407,18

  373

  S.C.P. TLX 250-16-41 ,S 2757 - PT 28 MARASTI

  2408896

  1,00

  6.407,18

  374

  S.C.P. TLX 250-16-45, S 2754 - PT 17 MARASTI

  2408867

  1,00

  6.693,20

  375

  S.C.P. TLX 250-16-45, S 2755 - PT 17 MARASTI

  2408774

  1,00

  6.693,20

  376

  S.C.P. TLX 250-16-45, S 2756 - PT 17 MARASTI

  2408799

  1,00

  6.693,20

  377

  S.C.P. TLX 250-16-54, S 2750 - PT 1 MARASTI

  2408715

  1,00

  7.480,14

  378

  S.C.P. TLX 250-16-67, S 2744 - PT 4 AVN

  2408936

  1,00

  9.402,38

  379

  S.C.P. TLX 250-16-67, S 2745 - PT 4 AVN

  2408937

  1,00

  9.402,38

  380

  S.C.P. TLX 250-16-67, S 2746 - PT 4 AVN

  2408938

  1,00

  9.402,38

  381

  S.C.P. TLX 250-16-67,S 2741 - PT 11 MARASTI

  2408748

  1,00

  8.112,20

  382

  S.C.P. TLX 250-16-67,S 2742 - PT 11 MARASTI

  2408749

  1,00

  8.112,20

  383

  S.C.P. TLX 250-16-67,S 2743 - PT 11 MARASTI

  2408750

  1,00

  8.112,20

  384

  S.C.P. TLX 250-16-95, S 2723 - PT 16 MARASTI

  2408813

  1,00

  9.956,47

  385

  S.C.P. TLX 250-16-95, S 2724 - PT 16 MARASTI

  2408814

  1,00

  9.956,47

  386

  S.C.P. TLX 250-16-95, S 2725 - PT 16 MARASTI

  2408815

  1,00

  9.956,47

  387

  S.C.P. TLX 400-16-41, S 2751 - PT 5 AVS

  2408957

  1,00

  7.022,42

  388

  S.C.P. TLX 400-16-41, S 2752 - PT 5 AVS

  2408958

  1,00

  7.022,42

  389

  S.C.P. TLX 400-16-41, S 2753-PT 4 AVN

  2408945

  1,00

  7.022,42

  390

  S.C.P. TLX 400-16-59, S2737 - PT 12 MARASTI

  2408760

  1,00

  8.033,54

  391

  S.C.P. TLX 400-16-59, S2738 - PT 12 MARASTI

  2408761

  1,00

  8.033,54

  392

  S.C.P. TLX 400-16-59, S2739 - PT 12 MARASTI

  2408762

  1,00

  8.033,54

  393

  S.C.P. TLX 400-16-59, S2740 - PT 12 MARASTI

  2408763

  1,00

  8.033,54

  394

  S.C.P. TLX 90-16-11, S 2783 - PT 18 MARASTI

  2408841

  1,00

  2.434,64

  395

  S.C.P. TLX 90-16-31, S 2782 - PT 3 AVN

  2408904

  1,00

  1.869,55

  396

  S.C.P. TLX 90-16-33, S 2767 - PT 27 MARASTI

  2408888

  1,00

  2.589,23

  397

  S.C.P. TLX 90-16-33, S 2768 - PT 27 MARASTI

  2408889

  1,00

  2.589,23

  398

  S.C.P. TLX 90-16-35, S 2776 - PT 16 MARASTI

  2408816

  1,00

  2.646,39

  399

  S.C.P. TLX 90-16-43, S 2774 - PT 3 AVN

  2408905

  1,00

  2.848,46

  400

  S.C.P. TLX 90-16-45, S2771 - PT CERNEI

  2409002

  1,00

  2.877,98

  401

  S.C.P. TLX 90-16-47, S 2769 - PT 14 AVS

  2408789

  1,00

  5.174,13

  402

  S.C.P. TLX 90-16-47, S 2770 - PT 14 AVS

  2408790

  1,00

  5.174,13

  403

  S.C.P. TLX 90-16-7, S 2780 - PT 7 MARASTI

  2408967

  1,00

  1.703,06

  404

  SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ CU PLACI - PT TABEREI

  2408654

  1,00

  306,20

  405

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 1 AVN

  2413522

  1,00

  8.122,03

  406

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 1 AVN

  2413523

  1,00

  8.122,03

  407

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 1 MARASTI

  2413559

  1,00

  3.434,71

  408

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 1 MARASTI

  2413558

  1,00

  3.434,71

  409

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 10 MARASTI

  2413504

  1,00

  11.936,17

  410

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 13 AVN

  2413528

  1,00

  10.392,85

  411

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 15 AVN

  2413537

  1,00

  10.254,85

  412

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 15 AVN

  2413539

  1,00

  10.254,85

  413

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 16 MARASTI

  2413507

  1,00

  11.937,25

  414

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 17 MARASTI

  2413509

  1,00

  18.131,59

  415

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 18 MARASTI

  2413510

  1,00

  18.223,57

  416

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 2 AVN

  2413525

  1,00

  11.633,63

  417

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 2 AVN

  2413524

  1,00

  11.633,63

  418

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 2 MARASTI

  2413483

  1,00

  10.685,32

  419

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 2 PATA

  2413479

  1,00

  16.997,07

  420

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 26 MARASTI

  2413511

  1,00

  10.540,18

  421

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 26 MARASTI

  2413512

  1,00

  10.540,18

  422

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 27 MARASTI

  2413513

  1,00

  16.689,11

  423

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 3 MARASTI

  2413488

  1,00

  8.304,49

  424

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 3 MARASTI

  2413489

  1,00

  8.304,49

  425

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 4 AVN

  2413553

  1,00

  4.676,56

  426

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 4 AVN

  2413554

  1,00

  4.676,56

  427

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 4 AVN

  2413552

  1,00

  4.676,56

  428

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 5 AVN

  2413526

  1,00

  10.219,83

  429

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 7 MARASTI

  2413490

  1,00

  12.069,31

  430

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 8 MARASTI

  2413499

  1,00

  7.596,63

  431

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT 9 MARASTI

  2413502

  1,00

  9.261,79

  432

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT CALVARIA

  2413544

  1,00

  12.901,40

  433

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT CIPARIU

  2413478

  1,00

  16.760,86

  434

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT SESULUI

  2413547

  1,00

  15.157,12

  435

  SCP APA CALDA CONSUM P+4 - PT TABEREI

  2413549

  1,00

  15.213,53

  436

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 10 MARASTI

  2413505

  1,00

  10.537,49

  437

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 11 MARASTI

  2413506

  1,00

  18.129,44

  438

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 12 MARASTI

  2413556

  1,00

  3.964,86

  439

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 12 MARASTI

  2413557

  1,00

  3.964,86

  440

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 13 AVN

  2413533

  1,00

  11.603,35

  441

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 15 AVN

  2413538

  1,00

  8.856,16

  442

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 16 MARASTI

  2413508

  1,00

  10.237,47

  443

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 2 MARASTI

  2413484

  1,00

  12.391,09

  444

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 28 MARASTI

  2413517

  1,00

  7.820,75

  445

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 28 MARASTI

  2413518

  1,00

  7.820,75

  446

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 4 AVN

  2413555

  1,00

  3.735,74

  447

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 5 AVN

  2413527

  1,00

  11.602,80

  448

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 7 MARASTI

  2413491

  1,00

  12.166,30

  449

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 8 MARASTI

  2413501

  1,00

  7.446,11

  450

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 8 MARASTI

  2413500

  1,00

  7.446,11

  451

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT 9 MARASTI

  2413503

  1,00

  8.725,77

  452

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT CALVARIA

  2413545

  1,00

  14.732,15

  453

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT CALVARIA

  2413546

  1,00

  14.732,15

  454

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT GOVORA

  2413550

  1,00

  15.097,51

  455

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT GOVORA

  2413551

  1,00

  15.097,51

  456

  SCP APA CALDA CONSUM P+8 - PT SESULUI

  2413548

  1,00

  14.732,15

  457

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 1 AVN

  2413520

  1,00

  9.796,25

  458

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 1 AVN

  2413521

  1,00

  9.796,25

  459

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 1 AVN

  2413519

  1,00

  9.796,25

  460

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 14 AVN

  2413536

  1,00

  11.408,12

  461

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 14 AVN

  2413535

  1,00

  11.408,12

  462

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 14 AVN

  2413534

  1,00

  11.408,12

  463

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 28 MARASTI

  2413514

  1,00

  9.796,03

  464

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 28 MARASTI

  2413515

  1,00

  9.796,03

  465

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 28 MARASTI

  2413516

  1,00

  9.796,03

  466

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 3 MARASTI

  2413487

  1,00

  9.793,67

  467

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 3 MARASTI

  2413485

  1,00

  9.793,67

  468

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 3 MARASTI

  2413486

  1,00

  9.793,67

  469

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 4 PATA

  2413482

  1,00

  10.457,34

  470

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 4 PATA

  2413481

  1,00

  10.457,34

  471

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 4 PATA

  2413480

  1,00

  10.457,34

  472

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 8 MARASTI

  2413493

  1,00

  9.270,85

  473

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 8 MARASTI

  2413492

  1,00

  9.270,85

  474

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 8 MARASTI

  2413494

  1,00

  9.270,85

  475

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 9 MARASTI

  2413496

  1,00

  9.998,59

  476

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 9 MARASTI

  2413498

  1,00

  9.998,59

  477

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 9 MARASTI

  2413495

  1,00

  9.998,59

  478

  SCP APA FIERBINTE INC - PT 9 MARASTI

  2413497

  1,00

  9.998,59

  479

  SCP APA FIERBINTE INC - PT CALVARIA

  2413542

  1,00

  17.725,92

  480

  SCP APA FIERBINTE INC - PT CALVARIA

  2413543

  1,00

  17.725,92

  481

  SCP APA FIERBINTE INC - PT CALVARIA

  2413540

  1,00

  17.725,92

  482

  SCP APA FIERBINTE INC - PT CALVARIA

  2413541

  1,00

  17.725,92

  483

  SCP PREP. SONDEX P730 PMAX 6BAR - PT VENUS

  2413476

  1,00

  4.022,04

  484

  SCP PREP. SONDEX P730 PMAX 6BAR - PT VENUS

  2413477

  1,00

  4.022,04

  485

  SCP SONDEX P1200 PMAX 16BAR - PT VENUS

  2413475

  1,00

  15.613,79

  486

  SCP SONDEX P1200 PMAX 16BAR - PT VENUS

  2413474

  1,00

  15.613,79

  487

  SEPARATOR NĂMOL 600X1000 - PT CALVARIA

  2408541

  1,00

  116,70

  488

  SIST. MONIT. SI DISPECERIZARE PAZA - PT CUZA VODĂ

  2409021

  1,00

  2.606,63

  489

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 1 AVN

  2408714

  1,00

  6.914,56

  490

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 1 MARASTI

  2408722

  1,00

  6.914,56

  491

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 1 PATA

  2408736

  1,00

  6.914,56

  492

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 10 MARASTI

  2408747

  1,00

  6.914,56

  493

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 11 MARASTI

  2408759

  1,00

  6.914,56

  494

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 12 MARASTI

  2408773

  1,00

  6.914,56

  495

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 13 AVS

  2408785

  1,00

  6.914,56

  496

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 14 AVS

  2408798

  1,00

  6.914,56

  497

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 15 AVS

  2408812

  1,00

  6.914,56

  498

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 16 MARASTI

  2408828

  1,00

  6.914,56

  499

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 17 MARASTI

  2408836

  1,00

  6.914,56

  500

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 18 MARASTI

  2408848

  1,00

  6.914,56

  501

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 2 AVN

  2408857

  1,00

  6.914,56

  502

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 2 MARASTI

  2408870

  1,00

  6.914,56

  503

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 2 PATA

  2408877

  1,00

  6.914,56

  504

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 26 MARASTI

  2408887

  1,00

  6.914,56

  505

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 27 MARASTI

  2408895

  1,00

  6.914,56

  506

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 28 MARASTI

  2408903

  1,00

  6.914,56

  507

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 3 AVN

  2408913

  1,00

  6.914,56

  508

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 3 MARASTI

  2408921

  1,00

  6.914,56

  509

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 3 PATA

  2408935

  1,00

  6.914,56

  510

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 4 AVN

  2408946

  1,00

  6.914,56

  511

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 4 PATA

  2408956

  1,00

  6.914,56

  512

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 5 AVS

  2408966

  1,00

  6.914,56

  513

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 7 MARASTI

  2408979

  1,00

  6.914,56

  514

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 8 MARASTI

  2408988

  1,00

  6.914,56

  515

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT 9 MARASTI

  2408997

  1,00

  6.914,56

  516

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT CALAVARIA

  2409001

  1,00

  6.914,56

  517

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT CERNEI

  2409007

  1,00

  6.914,56

  518

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT CIPARIU

  2409018

  1,00

  6.914,56

  519

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT CUZA VODĂ

  2409020

  1,00

  5.122,58

  520

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT SESULUI

  2409031

  1,00

  6.914,56

  521

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT TABEREI

  2409037

  1,00

  6.914,56

  522

  SISTEM TELEGESTIUNE - PT VENUS

  2409041

  1,00

  6.914,46

  523

  ST.HIDROFOR WILLO COR-2MVIE803-2 - PT 2 MARASTI

  2408868

  1,00

  18.778,99

  524

  ST.HIDROFOR WILLO COR-2MVIE803-2 - PT 7 MARASTI

  2408977

  1,00

  17.635,43

  525

  ST.RIDICARE PRES.-2 ELECTROPOMP - PT GOVORA

  2409023

  1,00

  20.869,06

  526

  STATIE DE TRATARE 5,7 MC/H - PT 1 MARASTI

  2408679

  1,00

  9.295,32

  527

  STATIE DEDURIZARE SIMPLEX,CALOR - PT VENUS

  168814

  1,00

  2.205,84

  528

  TABLOU ELECTRIC DE FORȚA - PT CALAVARIA

  2408998

  1,00

  16.567,33

  529

  TABLOU ELECTRIC DE FORȚA - PT GOVORA

  2409022

  1,00

  11.209,33

  530

  TABLOU ELECTRIC DE FORȚA - PT SESULUI

  2409027

  1,00

  17.772,44

  531

  TABLOU ELECTRIC DE FORȚA - PT TABEREI

  2409032

  1,00

  13.539,16

  532

  VAS ADAUS 2X1,25X1,5 - PT TABEREI

  2408645

  1,00

  262,54

  533

  VAS ADAUS 2X1,25X2 - PT CALVARIA

  2408539

  1,00

  287,89

  534

  VAS ADAUS 2X1,25X2 - PT SESULUI

  2408613

  1,00

  197,91

  535

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 1500L PN6 - PT VENUS

  2413468

  1,00

  12.833,10

  536

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 3150/6 - PT 28 MARASTI

  2408360

  1,00

  64,07

  537

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 3150/6 - PT 28 MARASTI

  2408359

  1,00

  64,07

  538

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 5000 L - PT 27 MARASTI

  2408342

  1,00

  9,55

  539

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 3 MC - PT 26 MARASTI

  2408324

  1,00

  318,93

  540

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 3 MC - PT 26 MARASTI

  2408325

  1,00

  318,93

  541

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 1 MARASTI

  2408102

  1,00

  192,65

  542

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 1 MARASTI

  2408100

  1,00

  337,12

  543

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 1 MARASTI

  2408101

  1,00

  337,12

  544

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 12 MARASTI

  2408161

  1,00

  344,50

  545

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 12 MARASTI

  2408162

  1,00

  344,50

  546

  VAS EXPANSIUNE INCHIS V 4 MC - PT 14 AVS

  2408195

  1,00

  308,61

  547

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 14 AVS

  2408196

  1,00

  308,61

  548

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 16 MARASTI

  2408227

  1,00

  328,80

  549

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 16 MARASTI

  2408228

  1,00

  328,80

  550

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 18 MARASTI

  2408248

  1,00

  268,45

  551

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 18 MARASTI

  2408247

  1,00

  268,45

  552

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 5 AVS

  2408457

  1,00

  177,59

  553

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 5 AVS

  2408459

  1,00

  177,59

  554

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 5 AVS

  2408458

  1,00

  177,59

  555

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 9 MARASTI

  2408518

  1,00

  227,43

  556

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 4 MC - PT 9 MARASTI

  2408517

  1,00

  227,43

  557

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC - PT 13 AVS

  2408174

  1,00

  290,76

  558

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC - PT 13 AVS

  2408175

  1,00

  290,76

  559

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V 5 MC - PT CERNEI

  2408568

  1,00

  304,01

  560

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V3,15 MC - PT 17 MARASTI

  2408238

  1,00

  202,98

  561

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V3,15 MC - PT 17 MARASTI

  2408237

  1,00

  202,98

  562

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V5 MC - PT 1 AVN

  2408078

  1,00

  293,15

  563

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V5 MC - PT 11 MARASTI

  2408151

  1,00

  411,60

  564

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS V5 MC - PT 11 MARASTI

  2408150

  1,00

  411,60

  565

  VAS EXPANSIUNE TRANSFERO T4.1 - PT VENUS

  2413467

  1,00

  9.330,62

  566

  VAS EXPANSIUNE V 3,150 MC - PT CALVARIA

  2408537

  1,00

  174,93

  567

  VAS EXPANSIUNE V 3,150 MC - PT CALVARIA

  2408538

  1,00

  174,93

  568

  VAS EXPANSIUNE V 3150 L - PT TABEREI

  2408643

  1,00

  229,36

  569

  VAS EXPANSIUNE V 3150 L - PT TABEREI

  2408644

  1,00

  229,36

  570

  VAS EXPANSIUNE V 4 MC - PT 2 MARASTI

  2408280

  1,00

  232,03

  571

  VAS EXPANSIUNE V 4 MC - PT 2 MARASTI

  2408281

  1,00

  232,03

  572

  VAS EXPANSIUNE V 4 MC - PT 2 MARASTI

  2408282

  1,00

  232,03

  573

  VAS EXPANSIUNE V 4 MC - PT 3 MARASTI

  2408399

  1,00

  233,04

  574

  VAS EXPANSIUNE V 4 MC - PT 3 MARASTI

  2408400

  1,00

  233,04

  575

  VAS EXPANSIUNE V 4 MC - PT 7 MARASTI

  2408475

  1,00

  239,36

  576

  VAS EXPANSIUNE V 4 MC - PT 7 MARASTI

  2408474

  1,00

  239,36

  577

  VAS EXPANSIUNE V 5 MC - PT 4 AVN

  2408428

  1,00

  364,13

  578

  VAS EXPANSIUNE V 5 MC - PT 2 AVN

  2408261

  1,00

  243,01

  579

  VAS EXPANSIUNE V 5 MC - PT 4 AVN

  2408427

  1,00

  308,04

  580

  VAS EXPANSIUNE V 5 MC - PT 8 MARASTI

  2408496

  1,00

  300,29

  581

  VAS EXPANSIUNE V 5 MC - PT 8 MARASTI

  2408495

  1,00

  300,29

  582

  VAS EXPANSIUNE V 5 MC - PT SESULUI

  2408614

  1,00

  182,22

  583

  VAS EXPANSIUNE V 5 MC - PT SESULUI

  2408615

  1,00

  182,22

  584

  VAS STATICO SG 35.10 - PT VENUS

  2413469

  1,00

  387,25

  Valoare Totala

  14.148.613,14

 • IV. CENTRALE TERMICE - RAT LA DATA DE 31.12.2018

  Nr. Crt.

  Denumire bunuri

  Nr. de inv.

  Buc.

  Valoarea de inventar

  1

  ARZATOR AER INS.TBG100LX ME

  2411429

  1,00

  30.124,24

  2

  ARZATOR AER INS.TBG100LX ME

  2411430

  1,00

  30.124,24

  3

  ARZATOR AER INSUF. BALTUR TBG140

  2410248

  1,00

  30.295,87

  4

  ARZATOR AER INSUF. BALTUR TBG140

  2410245

  1,00

  30.295,87

  5

  ARZATOR AER INSUF. BALTUR TBG140

  2410246

  1,00

  30.295,87

  6

  ARZATOR AER INSUF. BALTUR TBG140

  2410247

  1,00

  30.295,87

  7

  ARZATOR AER INSUF.BALTUR TBG140

  2410202

  1,00

  30.373,87

  8

  ARZATOR AER INSUF.BALTUR TBG140

  2410201

  1,00

  30.373,87

  9

  ARZATOR AER INSUF.BALTUR TBG140

  2410200

  1,00

  30.373,87

  10

  ARZATOR AER INSUFLAT TBG140 LX M

  2411563

  1,00

  31.354,54

  11

  ARZATOR AER INSUFLAT TBG140 LX M

  2411564

  1,00

  31.354,54

  12

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411547

  1,00

  31.154,98

  13

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411546

  1,00

  31.154,98

  14

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411545

  1,00

  31.154,98

  15

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411509

  1,00

  31.154,97

  16

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411512

  1,00

  31.154,97

  17

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411511

  1,00

  31.154,97

  18

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411510

  1,00

  31.154,97

  19

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411536

  1,00

  26.921,12

  20

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411534

  1,00

  26.921,12

  21

  ARZATOR BALTUR TBG 140 LX ME

  2411535

  1,00

  26.921,12

  22

  ARZATOR RIELLO RS70/MTC+50/1CT

  2411485

  1,00

  29.451,46

  23

  ARZATOR RIELLO RS70/MTC+50/1CT

  2411484

  1,00

  29.451,46

  24

  ARZATOR RIELLO RS70/MTC+50/1CT

  2411483

  1,00

  29.451,46

  25

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615

  2410197

  1,00

  93.003,09

  26

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615

  2410198

  1,00

  93.003,09

  27

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615

  2410199

  1,00

  93.003,09

  28

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615-

  2410218

  1,00

  92.925,13

  29

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615-

  2410219

  1,00

  92.925,13

  30

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615-

  2410216

  1,00

  92.925,13

  31

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615-

  2410217

  1,00

  92.925,13

  32

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615-

  2410243

  1,00

  92.925,09

  33

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615-

  2410244

  1,00

  92.925,09

  34

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615-

  2410241

  1,00

  92.925,09

  35

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615-

  2410242

  1,00

  92.925,09

  36

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANO G615-

  2410215

  1,00

  92.925,13

  37

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANOG615-

  2410175

  1,00

  88.551,82

  38

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANOG615-

  2410171

  1,00

  88.551,82

  39

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANOG615-

  2410172

  1,00

  88.551,82

  40

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANOG615-

  2410174

  1,00

  88.551,82

  41

  CAZAN FONTA BUDERUS LOGANOG615-

  2410173

  1,00

  88.551,82

  42

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  24100870

  1,00

  69.115,14

  43

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410151

  1,00

  71.659,21

  44

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  24100860

  1,00

  61.670,09

  45

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  24100830

  1,00

  61.670,09

  46

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  24100840

  1,00

  61.670,09

  47

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  24100850

  1,00

  61.670,09

  48

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410124

  1,00

  76.058,07

  49

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410147

  1,00

  64.214,15

  50

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410126

  1,00

  68.613,01

  51

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410125

  1,00

  76.058,07

  52

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410148

  1,00

  64.214,15

  53

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410149

  1,00

  64.214,15

  54

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410150

  1,00

  64.214,15

  55

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410123

  1,00

  68.613,01

  56

  CAZAN FONTA DIETRICH GT530-18

  2410122

  1,00

  68.613,01

  57

  CAZAN GREENOX 120

  2411425

  1,00

  56.991,75

  58

  CAZAN GREENOX 120

  2411426

  1,00

  56.991,75

  59

  CAZAN GREENOX 120

  2411424

  1,00

  56.991,75

  60

  CAZAN GREENOX.3120 1200KW 150L

  2411544

  1,00

  49.435,40

  61

  CAZAN GREENOX.3120 1200KW 150L

  2411543

  1,00

  49.435,40

  62

  CAZAN GREENOX.3120 1200KW 150L

  2411542

  1,00

  49.435,40

  63

  CAZAN GREENOX.E 120 1200KW 150L

  2411449

  1,00

  49.954,11

  64

  CAZAN GREENOX.E 120 1200KW 150L

  2411452

  1,00

  49.954,11

  65

  CAZAN GREENOX.E 120 1200KW 150L

  2411467

  1,00

  50.159,63

  66

  CAZAN GREENOX.E 120 1200KW 150L

  2411469

  1,00

  50.159,63

  67

  CAZAN GREENOX.E 120 1200KW 150L

  2411468

  1,00

  50.159,63

  68

  CAZAN GREENOX.E 120 1200KW 150L

  2411451

  1,00

  49.954,11

  69

  CAZAN GREENOX.E 120 1200KW 150L

  2411496

  1,00

  50.376,66

  70

  CAZAN GREENOX.E 120 1200KW 150L

  2411450

  1,00

  49.954,11

  71

  CAZAN GREENOX.E 120 1200KW 150L

  2411497

  1,00

  50.376,66

  72

  CAZAN GREENOX.E 120VRV150

  2411560

  1,00

  52.333,82

  73

  CAZAN GREENOX.E 120 VRV150

  2411561

  1,00

  52.333,82

  74

  CAZAN GREENOX.E 120 VRV150

  2411559

  1,00

  52.333,82

  75

  CAZAN GREENOX.E 90 VRV 100

  2411562

  1,00

  48.651,05

  76

  CAZAN GREENOX.E120 1200KW 150L

  2411505

  1,00

  50.220,48

  77

  CAZAN GREENOX.E120 1200KW 150L

  2411506

  1,00

  50.220,48

  78

  CAZAN GREENOX.E120 1200KW 150L

  2411508

  1,00

  50.220,48

  79

  CAZAN GREENOX.E120 1200KW 150L

  2411507

  1,00

  50.220,48

  80

  CAZAN GREENOX.E140 1400KW 150L

  2411533

  1,00

  63.275,46

  81

  CAZAN GREENOX.E140 1400KW 150L

  2411531

  1,00

  63.275,46

  82

  CAZAN GREENOX.E140 1400KW 150L

  2411532

  1,00

  63.275,46

  83

  CAZAN GREENOX.E70 VR V 100

  2411427

  1,00

  30.923,21

  84

  CAZAN GREENOX.E70 VR V 100

  2411428

  1,00

  30.923,21

  85

  CAZAN GREENOX.E90 900KW 100L

  2411523

  1,00

  46.170,28

  86

  CAZAN GREENOX.E90 900KW 100L

  2411522

  1,00

  46.170,28

  87

  CAZAN GRENOX.E 120 100L

  2411434

  1,00

  47.939,02

  88

  CAZAN GRENOX.E 120 100L

  2411435

  1,00

  47.939,02

  89

  CAZAN GRENOX.E 120 100L

  2411436

  1,00

  47.939,02

  90

  CAZAN OTELYGNIS-GUILLOT LRR48

  2410108

  1,00

  64.443,41

  91

  CAZAN OTELYGNIS-GUILLOT LRR48

  2410105

  1,00

  64.443,41

  92

  CAZAN OTELYGNIS-GUILLOT LRR48

  2410106

  1,00

  64.443,41

  93

  CAZAN OTELYGNIS-GUILLOT LRR48

  2410107

  1,00

  64.443,41

  94

  CAZAN VIESS VITOPLEX200 100L

  2411480

  1,00

  47.395,22

  95

  CAZAN VIESS VITOPLEX200 100L

  2411482

  1,00

  47.395,22

  96

  CAZAN VIESS VITOPLEX200 100L

  2411481

  1,00

  47.395,22

  97

  E.POMPA W.IL40/170-0.75/4 P+10

  2410220

  1,00

  3.734,70

  98

  E.POMPA W.IL40/170-0.75/4 P+10

  2410249

  1,00

  4.146,87

  99

  E.POMPA W.IL40/170-0.75/4 P+4

  2410221

  1,00

  3.734,70

  100

  E.POMPA W.IL40/170-0.75/4 P+4

  2410250

  1,00

  3.734,67

  101

  E.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410224

  1,00

  7.582,36

  102

  E.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410223

  1,00

  7.582,36

  103

  E.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410222

  1,00

  7.582,36

  104

  E.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410225

  1,00

  7.582,36

  105

  E.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410252

  1,00

  7.583,48

  106

  E.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410251

  1,00

  7.583,48

  107

  E.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410253

  1,00

  7.583,48

  108

  E.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410226

  1,00

  7.582,36

  109

  E.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410254

  1,00

  7.583,48

  110

  EL.POMPAACC P+4 IL50/110-1.5/2

  2411419

  1,00

  5.442,50

  111

  EL.POMPA DB.W. DL40/170-.75/4P+4

  2411524

  1,00

  8.937,35

  112

  EL.POMPA DB.W.DL65/170-1.1/4P+10

  2411525

  1,00

  9.400,00

  113

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410154

  1,00

  4.279,30

  114

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410155

  1,00

  4.279,30

  115

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410156

  1,00

  4.279,30

  116

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410131

  1,00

  6.789,35

  117

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410129

  1,00

  4.272,21

  118

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410128

  1,00

  4.272,21

  119

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410132

  1,00

  6.789,35

  120

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410157

  1,00

  4.279,30

  121

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410158

  1,00

  6.796,43

  122

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-120/2

  2410130

  1,00

  4.272,21

  123

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-90/4

  2410111

  1,00

  4.963,23

  124

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-90/4

  2410113

  1,00

  4.963,23

  125

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-90/4

  2410112

  1,00

  4.963,23

  126

  EL.POMPA GRUNDF.TP100-90/4

  2410114

  1,00

  4.963,23

  127

  EL.POMPA GRUNDF.TP40-180/2 P+10

  2410152

  1,00

  2.422,73

  128

  EL.POMPA GRUNDF.TP50-180/2 P+10

  2410109

  1,00

  2.343,48

  129

  EL.POMPA GRUNDF.TP50-180/2 P+4

  2410153

  1,00

  2.823,27

  130

  EL.POMPA GRUNDF.TP50-180/2 P+4

  2410110

  1,00

  2.890,16

  131

  EL.POMPA GRUNDF.TP65-150/4 P+10

  2410127

  1,00

  3.785,05

  132

  EL.POMPA GRUNDFOS TP100-120/2

  24100890

  1,00

  4.132,69

  133

  EL.POMPA GRUNDFOS TP100-120/2

  24100910

  1,00

  4.132,68

  134

  EL.POMPA GRUNDFOS TP100-120/2

  24100920

  1,00

  6.649,82

  135

  EL.POMPA GRUNDFOS TP100-120/2

  24100900

  1,00

  4.132,69

  136

  EL.POMPA GRUNDFOS TP100-120/2

  24100880

  1,00

  4.132,69

  137

  EL.POMPA SIMPLA IL 80/160-1,5/4

  2411568

  1,00

  5.840,31

  138

  EL.POMPA SIMPLA IL 80/170-2,2/4

  2411565

  1,00

  6.481,63

  139

  EL.POMPA SIMPLA IL 80/170-2,2/4

  2411566

  1,00

  6.481,63

  140

  EL.POMPA SIMPLA IL 80/170-2,2/4

  2411567

  1,00

  6.481,63

  141

  EL.POMPA W. IL40/170-0.75/4 P+10

  2410203

  1,00

  4.224,85

  142

  EL.POMPA W. IL40/170-0.75/4 P+10

  2410176

  1,00

  4.146,88

  143

  EL.POMPA W. IL40/170-0.75/4 P+4

  2410204

  1,00

  4.224,85

  144

  EL.POMPA W. IL50/170-0.75/4 P+4

  2410177

  1,00

  3.734,70

  145

  EL.POMPA W. IPL100/165-2.2/4 D75

  2410180

  1,00

  7.583,49

  146

  EL.POMPA W. IPL100/165-2.2/4 D75

  2410181

  1,00

  7.583,49

  147

  EL.POMPA W. IPL100/165-2.2/4 D75

  2410179

  1,00

  7.583,49

  148

  EL.POMPA W. IPL100/165-2.2/4 D75

  2410182

  1,00

  7.583,49

  149

  EL.POMPA W. IPL100/165-2.2/4 D75

  2410178

  1,00

  7.583,49

  150

  EL.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410205

  1,00

  7.661,50

  151

  EL.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410206

  1,00

  7.661,50

  152

  EL.POMPA W.IPL100/165-2.2/4 D75

  2410207

  1,00

  7.661,50

  153

  EL.POMPA Wl. IL40/170-,75/4 P+10

  2411578

  1,00

  4.493,21

  154

  EL.POMPA WILOACC P+10

  2411418

  1,00

  5.374,70

  155

  EL.POMPA WILO IL40/210-1,1/4 P+4

  2411470

  1,00

  4.892,76

  156

  EL.POMPA WILO IL40/210-1.1/4P+10

  2411454

  1,00

  4.892,76

  157

  EL.POMPA WILO IL50/200-1.5/4

  2411548

  1,00

  5.046,98

  158

  EL.POMPA WILO IL50/220-2.2/4

  2411498

  1,00

  5.516,62

  159

  EL.POMPA WILO IL65/170-1,1/4 P+4

  2411453

  1,00

  5.075,01

  160

  EL.POMPA WILO IL80/160-1.5/4

  2411527

  1,00

  5.523,64

  161

  EL.POMPA WILO IL80/160-1.5/4

  2411526

  1,00

  5.523,64

  162

  EL.POMPA WILO IL80/170-2,2/4

  2411471

  1,00

  6.182,54

  163

  EL.POMPA WILO 1L80/170-2,2/4

  2411473

  1,00

  6.182,54

  164

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411472

  1,00

  6.182,54

  165

  EL.POMPA WILO IL80/170-2,2/4

  2411500

  1,00

  6.182,54

  166

  EL.POMPA WILO IL80/170-2,2/4

  2411499

  1,00

  6.182,54

  167

  EL.POMPA WILO IL80/170-2,2/4

  2411458

  1,00

  6.182,54

  168

  EL.POMPA WILO IL80/170-2,2/4

  2411457

  1,00

  6.182,54

  169

  EL.POMPA WILO IL80/170-2,2/4

  2411455

  1,00

  6.182,54

  170

  EL.POMPA WILO IL80/170-2,2/4

  2411456

  1,00

  6.182,54

  171

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411515

  1,00

  6.182,54

  172

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411551

  1,00

  6.182,54

  173

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411513

  1,00

  6.182,54

  174

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411514

  1,00

  6.182,54

  175

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411537

  1,00

  6.182,54

  176

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411539

  1,00

  6.182,54

  177

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411538

  1,00

  6.182,54

  178

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411550

  1,00

  6.182,54

  179

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411516

  1,00

  6.182,54

  180

  EL.POMPA WILO IL80/170-2.2/4

  2411549

  1,00

  6.182,54

  181

  EL.VANA 3CAI BUD100F200

  2411528

  1,00

  4.163,75

  182

  EL.VANA 3CAI BUD10OF200

  2411519

  1,00

  4.163,75

  183

  EL.VANA 3CAI BUD100F200

  2411520

  1,00

  4.163,75

  184

  EL.VANA 3CAI BUD100F200

  2411529

  1,00

  4.163,75

  185

  EL.VANA 3CAI BUD100F200

  2411518

  1,00

  4.163,75

  186

  EL.VANA 3CAI BUD100F200

  2411517

  1,00

  4.163,75

  187

  EL.VANA 3CAI BUD100F200

  2411423

  1,00

  5.590,51

  188

  EL.VANA 3CAI BUD100F200 P+4

  2411540

  1,00

  4.163,75

  189

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411465

  1,00

  8.124,23

  190

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411502

  1,00

  8.124,23

  191

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411476

  1,00

  8.124,23

  192

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411464

  1,00

  8.124,23

  193

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411503

  1,00

  8.124,23

  194

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411462

  1,00

  8.124,23

  195

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411463

  1,00

  8.124,23

  196

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411478

  1,00

  8.124,23

  197

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411477

  1,00

  8.124,23

  198

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411554

  1,00

  8.124,23

  199

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411556

  1,00

  8.124,23

  200

  EL.VANA 3CAI BUG125F304

  2411555

  1,00

  8.124,23

  201

  EL.VANA 3CAI HONEYWELL XA80-100

  2411422

  1,00

  5.590,51

  202

  EL.VANA 3CAI HONEYWELL XA80-100

  2411421

  1,00

  5.590,51

  203

  EL.VANA 3CAI PN6 AMESTEC

  2411493

  1,00

  1.295,75

  204

  EL.VANA 3CAI PN6 AMESTEC

  2411492

  1,00

  1.295,75

  205

  EL.VANA 3CAI PN6 AMESTEC

  2411491

  1,00

  1.295,75

  206

  EL.VANA 3CAI PN6 BUEI125 F200

  2411439

  1,00

  4.635,18

  207

  EL.VANA 3CAI PN6 BUEI125 F200

  2411437

  1,00

  4.635,18

  208

  EL.VANA 3CAI PN6 BUEI125 F200

  2411438

  1,00

  4.635,18

  209

  EL.VANA 3CAI PN6 HONEYW. DN100

  2410165

  1,00

  6.671,71

  210

  EL.VANA 3CAI PN6 HONEYW. DN100

  2410166

  1,00

  6.671,71

  211

  EL.VANA 3CAI PN6 HONEYW. DN100

  2410167

  1,00

  6.671,71

  212

  EL.VANA 3CAI PN6 HONEYW. DN100

  2410169

  1,00

  7.241,83

  213

  EL.VANA 3CAI PN6 HONEYW. DN100

  2410168

  1,00

  6.671,71

  214

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  24100990

  1,00

  6.429,27

  215

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  2410142

  1,00

  6.664,62

  216

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  2410143

  1,00

  6.664,62

  217

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  2410103

  1,00

  6.999,39

  218

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  2410141

  1,00

  6.664,62

  219

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  2410144

  1,00

  7.234,74

  220

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  24101010

  1,00

  6.429,27

  221

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  24101000

  1,00

  6.429,27

  222

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  2410145

  1,00

  7.234,74

  223

  EL.VANA 3CAI PN6, HONEYW. DN100

  24101020

  1,00

  6.429,27

  224

  EL.VANA 3CAI TOUR AND. PN6 DN100

  2410237

  1,00

  4.107,31

  225

  EL.VANA 3CAI TOUR AND. PN6 DN100

  2410238

  1,00

  4.107,31

  226

  EL.VANA 3CAI TOUR AND. PN6 DN100

  2410235

  1,00

  4.107,31

  227

  EL.VANA 3CAI TOUR AND. PN6 DN100

  2410236

  1,00

  4.107,31

  228

  EL.VANA 3CAI TOUR AND. PN6 DN100

  2410239

  1,00

  4.107,31

  229

  EL.VANA 3CAI TOUR AND. PN6 DN100

  2410264

  1,00

  4.109,45

  230

  EL.VANA 3CAI TOUR AND. PN6 DN100

  2410265

  1,00

  4.109,45

  231

  EL.VANA 3CAI TOUR AND. PN6 DN100

  2410262

  1,00

  4.109,45

  232

  EL.VANA 3CAI TOUR AND. PN6 DN100

  2410263

  1,00

  4.109,45

  233

  EL.VANA 3CAI TOUR AND.PN6 DN100

  2410193

  1,00

  4.109,46

  234

  EL.VANA 3CAI TOUR AND.PN6 DN100

  2410194

  1,00

  4.109,46

  235

  EL.VANA 3CAI TOUR AND.PN6 DN100

  2410191

  1,00

  4.109,46

  236

  EL.VANA 3CAI TOUR AND.PN6 DN100

  2410192

  1,00

  4.109,46

  237

  EL.VANA 3CAI TOUR AND.PN6 DN100

  2410212

  1,00

  4.187,47

  238

  EL.VANA 3CAI TOUR AND.PN6 DN100

  2410213

  1,00

  4.187,47

  239

  EL.VANA 3CAI TOUR AND.PN6 DN100

  2410195

  1,00

  4.109,46

  240

  EL.VANA 3CAI TOUR AND.PN6 DN100

  2410211

  1,00

  4.187,47

  241

  EL.VANA ECAI BUD080F200

  2411433

  1,00

  3.286,69

  242

  EL.VANA ECAI BUD080F200

  2411432

  1,00

  3.286,69

  243

  ELECTROPOMPA DAB PN6

  2411486

  1,00

  2.783,37

  244

  ELECTROPOMPA DAB PN6

  2411488

  1,00

  2.783,37

  245

  ELECTROPOMPA DAB PN6

  2411487

  1,00

  2.783,37

  246

  ELECTROPOMPA DAB PN6 INJECȚIE

  2411489

  1,00

  3.719,05

  247

  ELECTROVANA 3CAI BUD100F200

  2411569

  1,00

  4.413,59

  248

  ELECTROVANA 3CAI BUD100F200

  2411570

  1,00

  4.413,59

  249

  ELECTROVANA 3CAI BUG125F304

  2411572

  1,00

  8.268,31

  250

  ELECTROVANA 3CAI BUG125F304

  2411571

  1,00

  8.268,31

  251

  ELPOMPA IPL 32/110-0.75/2

  2411440

  1,00

  1.587,05

  252

  ELPOMPA REC.IL50/110-1.5/2

  2411441

  1,00

  3.578,91

  253

  ELPOMPA REC.IL65/110-3/2 P+4

  2411442

  1,00

  4.535,77

  254

  ELPOMPA REC.IL65/120-2.2/2 P+10

  2411443

  1,00

  2.225,58

  255

  ELPOMPA REC.IL65/120-2.2/2 P+10

  2411444

  1,00

  2.225,58

  256

  INST. ALIMENARE CU GAZ

  167073

  1,00

  21.332,82

  257

  INST. ALIMENTARE CU GAZ

  167079

  1,00

  23.287,22

  258

  INST. ALIMENTARE CU GAZ

  167085

  1,00

  21.413,06

  259

  INST. ALIMENTARE CU GAZ

  167061

  1,00

  25.565,33

  260

  INST. ALIMENTARE CU GAZ

  167067

  1,00

  24.381,82

  261

  INST. ALIMENTARE CU GAZE

  167504

  1,00

  18.798,61

  262

  INST. ALIMENTARE CU GAZE

  167500

  1,00

  25.955,05

  263

  INST. ALIMENTARE CU GAZE

  167490

  1,00

  27.520,43

  264

  INST. ALIMENTARE CU GAZE

  167509

  1,00

  30.067,61

  265

  INST. ALIMENTARE CU GAZE

  167513

  1,00

  18.729,78

  266

  INST. ALIMENTARE CU GAZE

  167496

  1,00

  24.631,22

  267

  INST. ALIMENTARE CU GAZE

  167480

  1,00

  23.714,76

  268

  INST. EL. SI DE AUTOMATIZARE

  167051

  1,00

  27.576,15

  269

  INST. EL. SI DE AUTOMATIZARE

  167057

  1,00

  38.543,70

  270

  INST. EL. SI DE AUTOMATIZARE

  167069

  1,00

  36.866,70

  271

  INST. EL. SI DE AUTOMATIZARE

  167089

  1,00

  29.736,33

  272

  INST. EL. SI DE AUTOMATIZARE

  167063

  1,00

  42.833,99

  273

  INST. ELECTRICA SI AUTOMATIZARE

  2411558

  1,00

  29.310,91

  274

  INST. ELECTRICA SI AUTOMATIZARE

  2411530

  1,00

  30.933,73

  275

  INST. ELECTRICA SI AUTOMATIZARE

  2411494

  1,00

  25.851,07

  276

  INST. ELECTRICA SI AUTOMATIZARE

  2411479

  1,00

  33.580,13

  277

  INST. ELECTRICA SI AUTOMATIZARE

  2411466

  1,00

  38.850,88

  278

  INST. ELECTRICA SI AUTOMATIZARE

  2411521

  1,00

  45.432,88

  279

  INST. ELECTRICA SI AUTOMATIZARE

  2411504

  1,00

  30.450,49

  280

  INST. EVACUARE GAZE ARSE

  167086

  1,00

  113.373,69

  281

  INST. EVACUARE GAZE ARSE

  167056

  1,00

  136.538,59

  282

  INST. EVACUARE GAZE ARSE

  167043

  1,00

  141.916,24

  283

  INST. EVACUARE GAZE ARSE

  167050

  1,00

  123.961,90

  284

  INST. EVACUARE GAZE ARSE

  167080

  1,00

  138.008,84

  285

  INST. EVACUARE GAZE ARSE

  167074

  1,00

  100.650,61

  286

  INST. EVACUARE GAZE ARSE

  167062

  1,00

  136.944,22

  287

  INST. EVACUARE GAZE ARSE

  167068

  1,00

  130.248,25

  288

  INST.ALIMENTARE CU GAZ

  167042

  1,00

  28.021,66

  289

  INST.ALIMENTARE CU GAZ

  167055

  1,00

  34.156,69

  290

  INST.ALIMENTARE CU GAZ

  167049

  1,00

  22.667,80

  291

  INST.EL. SI DE AUTOMATIZARE

  167087

  1,00

  37.184,90

  292

  INST.EL. SI DE AUTOMATIZARE

  167081

  1,00

  38.101,25

  293

  INST.EL. SI DE AUTOMATIZARE

  167075

  1,00

  31.724,43

  294

  INST.ELECTRICA SI AUTOMATIZARE

  2411448

  1,00

  31.370,12

  295

  INST.ELECTRICA SI AUTOMATIZARE

  2411541

  1,00

  17.767,90

  296

  INSTALAȚIE ALIMENTARE CU COMB.

  167530

  1,00

  24.667,72

  297

  INSTALAȚIE ALIMENTARE CU COMBUST

  167474

  1,00

  11.903,19

  298

  INSTALAȚIE ALIMENTARE CU COMBUST

  167470

  1,00

  15.440,07

  299

  INSTALAȚIE ALIMENTARE CU GAZE

  167519

  1,00

  22.264,41

  300

  INSTALAȚIE ALIMENTARE CU GAZE

  167524

  1,00

  25.260,15

  301

  INSTALAȚIE EL SI AUTOMATIZARE

  2411577

  1,00

  45.038,94

  302

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE

  167492

  1,00

  111.843,76

  303

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE

  167486

  1,00

  164.376,63

  304

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE

  167505

  1,00

  71.143,76

  305

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE

  167525

  1,00

  74.761,84

  306

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE

  167520

  1,00

  84.609,35

  307

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE

  167499

  1,00

  133.309,99

  308

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE

  167481

  1,00

  104.260,39

  309

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE ARSE

  167471

  1,00

  97.926,92

  310

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE ARSE

  167475

  1,00

  55.106,24

  311

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE ARSE

  167510

  1,00

  112.868,96

  312

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE ARSE

  167515

  1,00

  89.193,78

  313

  INSTALAȚIE EVACUARE GAZE ARSE

  167529

  1,00

  125.307,98

  314

  INSTALAȚIE SANITARA

  167045

  1,00

  96.910,92

  315

  INSTALAȚIE SANITARA

  167048

  1,00

  108.604,53

  316

  INSTALAȚIE SANITARA

  167078

  1,00

  68.748,60

  317

  INSTALAȚIE SANITARA

  167066

  1,00

  79.848,23

  318

  INSTALAȚIE SANITARA

  167060

  1,00

  123.155,59

  319

  INSTALAȚIE SANITARA

  167084

  1,00

  95.713,01

  320

  INSTALAȚIE SANITARA

  167054

  1,00

  120.319,14

  321

  INSTALAȚIE SANITARA

  167469

  1,00

  63.353,80

  322

  INSTALAȚIE SANITARA

  167508

  1,00

  99.958,53

  323

  INSTALAȚIE SANITARA

  167484

  1,00

  116.634,35

  324

  INSTALAȚIE SANITARA

  167518

  1,00

  26.382,44

  325

  INSTALAȚIE SANITARA

  167514

  1,00

  62.558,28

  326

  INSTALAȚIE SANITARA

  167495

  1,00

  42.280,52

  327

  INSTALAȚIE SANITARA

  167489

  1,00

  103.013,49

  328

  INSTALAȚIE SANITARA

  167473

  1,00

  22.128,51

  329

  INSTALAȚIE SANITARA

  167503

  1,00

  85.865,81

  330

  INSTALAȚIE SANITARA

  167523

  1,00

  74.177,78

  331

  INSTALAȚIE SANITARA

  167528

  1,00

  96.644,08

  332

  INSTALAȚIE SANITARA

  167479

  1,00

  82.441,41

  333

  INSTALAȚIE SANITARE

  167072

  1,00

  71.446,36

  334

  INSTALAȚIE TERMICA

  167059

  1,00

  184.084,74

  335

  INSTALAȚIE TERMICA

  167512

  1,00

  198.819,32

  336

  INSTALAȚIE TERMICA

  167522

  1,00

  240.097,23

  337

  INSTALAȚIE TERMICA

  167527

  1,00

  129.317,28

  338

  INSTALAȚIE TERMICA

  167053

  1,00

  188.234,20

  339

  INSTALAȚIE TERMICA

  167517

  1,00

  124.129,90

  340

  INSTALAȚIE TERMICA

  167507

  1,00

  257.945,49

  341

  INSTALAȚIE TERMICA

  167083

  1,00

  170.975,79

  342

  INSTALAȚIE TERMICA

  167483

  1,00

  348.640,45

  343

  INSTALAȚIE TERMICA

  167478

  1,00

  183.440,79

  344

  INSTALAȚIE TERMICA

  167468

  1,00

  158.245,75

  345

  INSTALAȚIE TERMICA

  167472

  1,00

  49.458,40

  346

  INSTALAȚIE TERMICA

  167488

  1,00

  226.105,76

  347

  INSTALAȚIE TERMICA

  167502

  1,00

  193.865,26

  348

  INSTALAȚIE TERMICA

  167065

  1,00

  104.807,37

  349

  INSTALAȚIE TERMICA

  167498

  1,00

  133.942,60

  350

  INSTALAȚIE TERMICA

  167077

  1,00

  166.508,90

  351

  INSTALAȚIE TERMICA

  167071

  1,00

  134.686,81

  352

  INSTALAȚIE TERMICA

  167040

  1,00

  143.857,04

  353

  INSTALAȚIE TERMICA

  167047

  1,00

  175.056,09

  354

  RECIPIENT ACC ACS5000F

  2411576

  1,00

  18.622,70

  355

  RECIPIENT ACC ACS5000F

  2411575

  1,00

  18.622,70

  356

  RECIPIENT ACC PN6 ELBI V5000

  24100980

  1,00

  17.680,04

  357

  RECIPIENT ACC PN6 ELBI V5000

  2410164

  1,00

  17.664,36

  358

  RECIPIENT ACC PN6 ELBI V5000

  2410140

  1,00

  17.657,27

  359

  RECIPIENT ACC PN6 ELBI V5000

  2410138

  1,00

  17.657,27

  360

  RECIPIENT ACC PN6 ELBI V5000

  2410139

  1,00

  17.657,27

  361

  RECIPIENT ACC PN6 ELBI V5000

  2410120

  1,00

  17.731,26

  362

  RECIPIENT ACC PN6 ELBI V5000

  2410119

  1,00

  17.731,26

  363

  RECIPIENT ACC PN6 IDROGAS ACS V5

  2410261

  1,00

  17.154,55

  364

  RECIPIENT ACC PN6 IDROGAS ACS V5

  2410233

  1,00

  17.153,41

  365

  RECIPIENT ACC PN6 IDROGAS ACS V5

  2410232

  1,00

  17.153,41

  366

  RECIPIENT ACC PN6 IDROGAS ACS V5

  2410260

  1,00

  17.154,55

  367

  RECIPIENT ACC PN6 IDROGAS ACS V5

  2410259

  1,00

  17.154,55

  368

  RECIPIENT ACC PN6 IDROGAS ACS V5

  2410234

  1,00

  17.153,41

  369

  RECIPIENT ACC PN6 IDROGAS V5000

  2410189

  1,00

  17.154,55

  370

  RECIPIENT ACC PN6 IDROGAS V5000

  2410188

  1,00

  17.154,55

  371

  RECIPIENT ACC PN6 IDROGAS V5000

  2410190

  1,00

  17.154,55

  372

  RECIPIENT ACUM. ACC 3000L

  2411446

  1,00

  11.457,49

  373

  RECIPIENT ACUM. ACC 3000L

  2411445

  1,00

  11.457,49

  374

  RECIPIENT ACUM. ACS5000F 5000L

  2411474

  1,00

  19.458,89

  375

  RECIPIENT ACUM. ACS5000F 5000L

  2411460

  1,00

  19.458,89

  376

  RECIPIENT ACUM. ACS5000F 5000L

  2411475

  1,00

  19.458,89

  377

  RECIPIENT ACUM. ACS5000F 5000L

  2411461

  1,00

  19.458,89

  378

  RECIPIENT ACUM. ACS5000F 5000L

  2411459

  1,00

  19.458,89

  379

  RECIPIENT ACUMULARE ACS300F PN6

  2411553

  1,00

  12.925,86

  380

  RECIPIENT ACUMULARE ACS300F PN6

  2411552

  1,00

  12.925,86

  381

  SEPARATOR COMB. PN6 PNEUMATEX ZE

  2410267

  1,00

  42.657,53

  382

  SEPARATOR COMB. PN6 PNEUMATEX ZE

  2410121

  1,00

  42.708,72

  383

  SEPARATOR COMB. PN6 PNEUMATEX ZE

  2410146

  1,00

  42.634,76

  384

  SEPARATOR COMB.PN6 PNEUMATEX ZEK

  2410170

  1,00

  42.641,85

  385

  SEPARATOR COMB.PN6 ZEPARRO

  2410214

  1,00

  30.320,38

  386

  SEPARATOR COMB.PN6 ZEPARRO

  2410196

  1,00

  53.227,79

  387

  SEPARATOR COMB.PN6 ZEPARRO

  2410266

  1,00

  30.242,35

  388

  SEPARATOR COMB.PN6 ZEPARRO

  2410240

  1,00

  53.227,81

  389

  STATIE TR.APA ADAOS NOBEL DUPLEX

  167070

  1,00

  11.640,05

  390

  STATIE TR.APA ADAOS NOBEL DUPLEX

  167064

  1,00

  13.526,12

  391

  STATIE TR.APA ADAOS NOBEL DUPLEX

  167046

  1,00

  13.585,58

  392

  STATIE TR.APA ADAOS NOBEL DUPLEX

  167052

  1,00

  13.511,22

  393

  STATIE TR.APA ADAOS NOBEL DUPLEX

  167039

  1,00

  13.002,17

  394

  STATIE TR.APA ADAOS NOBEL DUPLEX

  167082

  1,00

  13.525,57

  395

  STATIE TR.APA ADAOS NOBEL DUPLEX

  167058

  1,00

  13.518,34

  396

  STATIE TR.APA ADAOS NOBEL DUPLEX

  167076

  1,00

  13.523,44

  397

  STATIE TRATARE APA AD.DUPLEX PN6

  167477

  1,00

  13.478,20

  398

  STATIE TRATARE APA ADAOS DUPLEX

  167476

  1,00

  12.579,52

  399

  STATIE TRATARE APA ADAOS DUPLEX

  167467

  1,00

  17.426,52

  400

  STATIE TRATARE APA ADAOS PN6

  167516

  1,00

  14.310,72

  401

  STATIE TRATARE APA DUPLEX AS300/

  167526

  1,00

  13.267,42

  402

  STATIE TRATARE APA DUPLEX PN6

  167493

  1,00

  6.952,34

  403

  STATIE TRATARE APA DUPLEX PN6

  167482

  1,00

  14.310,70

  404

  STATIE TRATARE APA DUPLEX PN6

  167487

  1,00

  14.310,70

  405

  STATIE TRATARE APA DUPLEX PN6

  167501

  1,00

  14.310,70

  406

  STATIE TRATARE APA DUPLEX PN6

  167521

  1,00

  14.310,70

  407

  STATIE TRATARE APA DUPLEX PN6

  167511

  1,00

  14.310,70

  408

  STATIE TRATARE APA DUPLEX PN6

  167506

  1,00

  14.310,70

  409

  TABLOU ELECTRIC GENERAL

  2411557

  1,00

  17.131,68

  410

  VAS AXPANSIUNE ÎNCHIS VR V5000

  2411573

  1,00

  28.239,65

  411

  VAS AXPANSIUNE ÎNCHIS VR V5000

  2411574

  1,00

  28.239,65

  412

  VAS EXP. REFLEX N200 PN6 V200

  2410255

  1,00

  1.095,76

  413

  VAS EXP. REFLEX N200 PN6 V200

  2410256

  1,00

  1.095,76

  414

  VAS EXP. REFLEX N200 PN6 V200

  2410258

  1,00

  1.095,76

  415

  VAS EXP. REFLEX N200 PN6 V200

  2410257

  1,00

  1.095,76

  416

  VAS EXP. REFLEX N200 PN6 V200

  2410231

  1,00

  1.101,04

  417

  VAS EXP. REFLEX N200 PN6 V200

  2410227

  1,00

  1.101,04

  418

  VAS EXP. REFLEX N200 PN6 V200

  2410230

  1,00

  1.101,04

  419

  VAS EXP. REFLEX N200 PN6 V200

  2410228

  1,00

  1.101,04

  420

  VAS EXP. REFLEX N200 PN6 V200

  2410229

  1,00

  1.101,04

  421

  VAS EXP. REFLEX N200PN6 V150

  2410208

  1,00

  1.173,78

  422

  VAS EXP. REFLEX N200PN6 V150

  2410210

  1,00

  1.173,78

  423

  VAS EXP. REFLEX N200PN6 V150

  2410209

  1,00

  1.173,78

  424

  VAS EXP.ÎNCHIS VRV5000 PN6

  2411447

  1,00

  24.778,98

  425

  VAS EXPANSIUNE ÎNCHIS 5000

  2411420