Hotărârea nr. 483/2019

Hotărârea 483/2019 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societăţii, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc Ia sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare), și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258666/426/16.05.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare), și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se mandatează domnul consilier local Râcz Levente pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare), în sensul de a vota/?pentru referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj -Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul consilier local Râcz Levente, Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.


Nr. 483 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)