Hotărârea nr. 482/2019

Hotărârea 482/2019 - Alocarea sumei de 20.000 de lei Vicariatului Român al Timocului (Serbia), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 20.000 lei Vicariatului Român al Timocului (Serbia), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei Vicariatului Român al Timocului (Serbia), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 201273/424/10.04.2019, al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei Vicariatului Român al Timocului (Serbia), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 12 din Legea nr. 299/2007, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 15 alin. (5), 36, 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei Vicariatului Român al Timocului (Serbia), pentru sprijinirea financiară a realizării picturii bisericii mănăstirii românești din Mălainița, Valea Timocului (Serbia) și pentru organizarea muzeului aferent acestei mănăstiri.

Art. 2. Se mandatează primarul municipiului Cluj-Napoca cu semnarea acordului de finanțare, care se constituie în Anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția generală comunicare, dezvoltare locală, management proiecte.

Nr. 482 din 24 mai 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi.)


ANEXĂ


LA HOTĂRÂREA NR. 482/24.05.2019

ACORD DE FINANȚARE

Nr.l din 24.05.2019

încheiat între:

 • 1. B.O.R. Vicariatul Ortodox Român al Timocului, str. Obiliceva 14 (fah 26), 19300, localitatea Mălainița - Negotin, Republica Serbia, cod fiscal - PIB 08912718, cod de înregistrare fiscală 106455075, în calitate de beneficiar pentru proiectul de finanțare pentru realizarea picturii în prima biserică românească din localitatea Mălainița, Valea Timocului și organizarea unui muzeu aferent mănăstirii, reprezentat legal de domnul Boian Alexandrovic, protopop al Daciei Ripensis și Vicar al Timocului,

pe de o parte,

Și

 • 2. Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților 3, cod de înregistrare fiscală 4305857, în calitate de finanțator pentru proiectul de „realizarea picturii în prima biserică românească din localitatea Mălainița, Valea Timocului și organizarea unui muzeu aferent mănăstirii" reprezentat legal de domnul Emil BOC, având funcția de Primar al municipiului Cluj-Napoca.

în baza legii nr. 299/2007, art. 7, alin. 12 și a HCL ... /2019 privind propunerea de alocare a sumei de 20000 lei Vicariatului Român al Timocului (Serbia), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, părțile au convenit la încheierea prezentului Acord de finanțare cu privire la implementarea proiectului privind „realizarea picturii în prima biserică românească din localitatea Mălainița, Valea Timocului (în prezent, mănăstire) și a muzeului în care se vor aduna și păstra obiecte vechi din viața românilor din zonă, în scopul conservării identității lor naționale, lingvistice și culturale".

Articolul 1 Obiectul acordului de finanțare

Implementarea proiectului „realizarea picturii în prima biserică românească din localitatea Mălainița, Valea Timocului și organizarea unui muzeu aferent mănăstirii".

Articolul 2 Durata acordului de finanțare Acordul de finanțare intră în vigoare începînd cu data de . .2019 Acordul de finanțare este valabil până la data de . .2019.

Articolul 3 Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului „„realizarea picturii în prima biserică românească din localitatea Mălainița, Valea Timocului și organizarea unui muzeu aferent mănăstirii" care face obiectul finanțării este de....., din care suma de 20.000 lei, este finanțată de

către Municipiul Cluj-Napoca din România va fi folosită exclusiv pentru implementarea proiectului iar diferența de până la ....... este finanțată de către B.O.R., Vicariatul

Ortodox Român al Timocului, republica Serbia.

i

Articolul 4 Responsabilitățile părților

 • (1) Responsabilitățile beneficiarului sunt următoarele:

 • 1. să respecte destinația sumelor acordate în baza acordului de finanțare;


 • 2. să utilizeze suma alocată de către finanțator exclusiv pentru proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare;

 • 3. să permită accesul reprezentanților finanțatorului la obiectivele, documentele justificative convenite prin acord;

 • 4. să prezinte finanțatorului rapoarte de justificare a cheltuielilor aferente proiectului și de realizare a activităților cuprinse în acordul de finanțare;

 • 5. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 6. să restituie finanțatorului sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care face obiectul prezentului acord de finanțare, rămase necheltuite (sau neutilizate) la data finalizării proiectului, în termen de o lună de la această dată;

 • 7. să restituie finanțatorului în termen de o lună de la data constatării toate sumele alocate de acesta în vederea implementării proiectului, care fac obiectul prezentului acord de finanțare și care au fost cheltuite cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului;

 • 8. să asigure adoptarea deciziilor de către B.O.R., Vicariatul Ortodox Român al Timocului, privind alocarea sumelor suplimentare necesare pentru alte cheltuieli generate de proiect, inclusiv pentru lucrări suplimentare sau neincluse în documentația proiectului, necesare finalizării proiectului.

 • (2) Responsabilitățile finanțatorului sunt următoarele:

 • 1. să își prevadă în buget sumele necesare finanțării proiectelor/activităților prevăzute în acordul de finanțare;

 • 2. să întreprindă toate activitățile necesare realizării obiectivelor stabilite de comun acord;

 • 3. să solicite documentele justificative aferente cheltuielilor din proiect.

Articolul 5 Prevederi privind cererile de plată, plățile și termenele de plată

 • (1) Finanțarea proiectului B.O.R., Vicariatul Ortodox Român al Timocului., constituie 20.000 lei (douăzecidemii lei) și plățile vor fi efectuate prin transfer din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca pe contul B.O.R., Vicariatul Ortodox Român al Timocului la prezentarea cererii de plată, însoțită de documentele financiare justificative, care confirmă executarea lucrărilor (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

 • (2) Plățile vor fi făcute în lei românești (RON) în termen de 30 zile de la prezentarea documentelor justificative.

Articolul 6 Prevederi privind transmiterea Raportului de justificare a cheltuielilor

(1) Pentru solicitarea plăților B.O.R., Vicariatul Ortodox Român al Timocului va înainta o cerere de plată (conform Anexei nr. 2 la Ordinul 5169 din 27.06.2018), indicând suma solicitată, însoțită de Raportul de justificare a cheltuielilor și documentele financiare justificative (contract lucrări, factura fiscală, proces-verbal de recepționare a lucrărilor).

Articolul 7 Soluționarea diferendelor

 • (1) Legea aplicabilă prezentului acord de finanțare este legea română.

 • (2) Orice diferend apărut în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului acord de finanțare se va soluționa, amiabil, de către părți, pe calea negocierilor directe și a consultărilor diplomatice.

Articolul 8 Prevederi finale

 • (1) Dacă pe durata implementării proiectului care face obiectul acestui acord de finanțare se constată, pe baza unui raport de audit realizat de auditori independenți și solicitat de finanțatorul din România, că beneficiarul din Republica Serbia a cheltuit sume cu altă destinație decât cea convenită de comun acord în vederea implementării proiectului, aceasta restituie sumele respective în termen de o lună de la data constatării. Finanțatorul poate dispune recuperarea acestor sume, prin diminuarea finanțării până la concurența sumei neeligibile.

 • (2) Prezentul Acord de finanțare intră în vigoare în ziua imediat următoare după semnarea lui de către Părțile semnatare și este valabil până la încheierea în ansamblu a activităților de implementare a proiectului în condițiile prezentului Acord de finanțare și planului de implementare a proiectului, prezentarea rapoartelor și semnarea actelor necesare;

 • (3) Orice modificare sau completare la prezentul acord de finanțare poate fi efectuată doar prin acorduri adiționale în scris semnate cu participarea ambelor Părți.

 • (4) Acordul de finanțare este încheiat în 2 (două) exemplare în limba română, cîte unul pentru fiecare Parte.

Semnătură

Boian ALEXANDROVIC, protopop al

Daciei Ripensis și Vicar al Timocului

Semnătură

Emil BOC, Primarul municipiului Cluj-Napoca

Ștampila


Ștampila

Olimpia Moigrădan,

Director executiv, Direcția Economică

Alina Rus

Director executiv,

Direcția Juridică

Ștefania Ferencz,

Director general,

Direcția Generală Comunicare,

Dezvoltare Locală și Management Proiecte

Ovidiu Cîmpean,

Director,

Direcția Evenimente Publice

și Informare Cetățeni

Ioan Țene,


ANEXĂ

la Acordul de finanțare

B.O.R. Vicariatul Ortodox Român

al Timocului

Nr. de înregistrare___________


Data__________2019


Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Nr. de înregistrare______________

Data___________2019


CERERE DE PLATĂ

1.

Cererea de plată nr.

2.

Tipul cererii de plată

Suma 20000 Lei

3.

Denumirea proiectului

4.

Descrierea activităților ce urmează a se finanța din sumele solicitate

5.

Perioada de implementare a proiectului

6.

Adresa autorității administrației publice locale din Republica Moldova

7.

Codul fiscal

8.

Persoana de contact (numele și funcția, telefon, fax și e-mail)

9.

Numele băncii

10.

Adresa băncii

11.

Codul IBAN

Boian ALEXANDROVIC,

protopop al Daciei Ripensis și Vicar al Timocului


(semnătură și ștampila)